Můžeš li

Hledám varianty 'můžeš li' [ můžete (25) můžeš (44) můžeme (16) může (138) mohu (45) mohou (25) mohly (5) mohlo (11) mohli (90) mohla (20) mohl (138) moci (172) | li ]. Nalezeno 85 veršù.
Genesis 15:4Vtom dostal Hospodinovo slovo: "Ten tvým dědicem nebude; tvůj dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene."
Genesis 15:5..."Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene." Abram...
Genesis 24:48padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru jeho příbuzného. Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout, kam se vydat dál."
Genesis 24:49Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co dodat.
Genesis 30:30To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto:
Genesis 32:8Na Jákoba padl veli strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit."
Genesis 32:9neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti vedlo dobře,'
Genesis 33:13Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo, které mám před sebou, a jak budou moci stačit děti, dokud nedojdu ke svému pánu do Seíru."
Genesis 44:29Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci, bez chlapce, na němž on lpí celou duší?
Genesis 44:32Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li ho k tobě, za to před tebou nesu věčnou vinu!' Prosím, pane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce, a chlapec prosím odejde se svými bratry!
Exodus 18:22Oni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě, ale každou menší věc soudí sami. Ulehči si, oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji."
Exodus 18:23...oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát, až ti Bůh dá další příkazy. Také všechen tento li
Leviticus 25:34Polnosti přiléhající k jejich městům se nesmí prodávat vůbec, neboť je to jejich trvalé vlastnictví. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe.
Leviticus 25:35Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Neber od něj úrok ani přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe.
Leviticus 27:19Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno.
Leviticus 27:20Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze.
Leviticus 27:28Zasvětí-li člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu - člověka, zvíře nebo část dědičné polnosti - nebude to možné prodat ani vykoupit. Cokoli propadlo Hospodinu, mu svatosvatě patří. Žádný člověk, který propadne Hospodinu, nebude moci být vyplacen; musí zemřít.
Numeri 10:31Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořit. Staň se naším průvodcem. Půjdeš-li s námi, podělíme se s tebou o dobrodiní, které nám Hospodin prokáže."
Numeri 35:22Strčí-li však někdo do někoho náhodou, a ne z nepřátelství, anebo po něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslně, anebo na něj z nepozornosti shodí jakýkoli kámen, který může zabít, a dotyčný zemře, ačkoli viník nebyl jeho nepřítelem a nezamýšlel mu nic zlého,
Deuteronomium 5:24a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost; slyšeli jsme jeho hlas z prostředku ohně! Dnešního dne jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten může zůstat naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li nadále muset poslouchat hlas Hospodina, našeho Boha, zemřeme.
Deuteronomium 5:25...máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li nadále muset poslouchat hlas...
Deuteronomium 11:13Budete-li opravdu poslouchat přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou duší, dám vaší zemi déšť v patřičný čas - déšť na podzim i na jaře, abys mohl sklízet své obilí, víno i olej.
Deuteronomium 11:22Budete-li pečli dodržovat všechna tato přikázání, která vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha, kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k němu, Hospodin před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci vyhnat národy větší a mocnější, než jste sami.
Deuteronomium 14:23Desátky ze svého obilí, vína a oleje, stejně jako prvorozené ze svého skotu a bravu, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit ctít Hospodina, svého Boha. Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci donést desátky z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal,
Deuteronomium 14:24Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci donést desátky z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal, můžeš je zpeněžit. Peníze zavaž, vezmi s sebou a vydej se k místu, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil.
Deuteronomium 15:6Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnou. Bude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj srdce a neodpírej mu pomoc.
Deuteronomium 15:21Bude-li však na něm nějaká vada - bude-li kulhavý, slepý nebo s jinou vážnou vadou - nesmíš ho obětovat Hospodinu, svému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu či jelena, jsi čistý nebo nečistý.
Deuteronomium 20:18Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému Bohu. Budeš-li ve válce některé město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič jeho stromy; nedotkni se jich sekerou. Jistě, můžeš z nich jíst, ale nesmíš je vykácet. Copak je ten polní strom člověk, aby před tebou utekl za hradbu?
Deuteronomium 20:19Budeš-li ve válce některé město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič jeho stromy; nedotkni se jich sekerou. Jistě, můžeš z nich jíst, ale nesmíš je vykácet. Copak je ten polní strom člověk, aby před tebou utekl za hradbu? Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že nenesou ovoce. Takové smíš kácet a stavět z nich obléhací zařízení, dokud město, které s tebou bojuje, nepadne.
Deuteronomium 21:10Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu.
Deuteronomium 23:24Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádoby.
Deuteronomium 23:25Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádoby. Půjdeš-li obilím svého bližního, můžeš trhat klasy, ale nesmíš na obilí svého bližního vztáhnout srp.
Deuteronomium 23:26...do nádoby. Půjdeš-li obilím svého bližníhomůžeš trhat klasy, ale nesmíš na obilí svého bližního...
Soudců 6:30Li z města tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, zemře - za to, že strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo zboří oltář."
Soudců 6:31..."Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li
Růt 3:13Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou povinnost, budiž, vykoupí. Pokud ji ale nesplní, pak, jakože je živ Hospodin, vykoupím . Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat druhého, ale vstala, protože Boáz řekl: " se nikdo nedozví, že na mlat přišla žena."
1. Samuel 2:24To ne, synové moji! Slyším nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid! Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh může zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu, kdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeli.
1. Samuel 2:25...lid! Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh může zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu, kdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeli
1. Letopisů 28:7Jeho království upevním navěky, bude-li spolehli plnit přikázání a zákony, jak se to děje dnes.' Před zraky celého Izraele, před shromážděním Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna přikázání Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům jako věčné dědictví.
1. Letopisů 28:8...všechna přikázání Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům...
Ester 6:6Když Haman vešel, král se ho zeptal: "Co se udělat, když král chce někoho vyznamenat?" Haman si pomyslel: "Koho jiného by král mohl chtít vyznamenat než ?" a tak tedy králi odpověděl: "Chce-li král někoho vyznamenat,
Ester 8:5a řekla: "Ráčí-li mi král prokázat laskavost a uzná-li to král za vhodné, jestliže mu na mně záleží, nechá napsat, že se odvolávají ty listy, které vymyslel a sepsal Haman, syn Hamedaty Agagovce, aby vyhladil Židy ve všech provinciích říše. Jak bych se mohla dívat na pohromu, která potkat můj lid? Jak bych se mohla dívat na záhubu svých blízkých?"
Job 8:4Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně hledat Boha a Všemohoucího prosit o milost,
Job 23:7Kdyby se s ním poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na východ, není tam, ani na západě ho nevnímám.
Job 34:16Máš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak by mohl vládnout ten, kdo právo nesnáší? Chceš snad Mocného a Spravedlivého odsoudit?
Kazatel 3:12Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života. Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar!
Kazatel 3:13...nemá jiné štěstí než radovat se a užívat životaMůže-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se...
Izaiáš 1:17jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov! Potom to můžeme spolu probrat, praví Hospodin: Jsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li jak purpurová látka, budou jak vlna beránčí.
Izaiáš 1:18...sirotkovi právo a zastaňte se vdov! Potom to můžeme spolu probrat, praví Hospodin: Jsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li
Jeremiáš 13:22Ptáš-li se sama sebe: "Proč to potkalo?" - To za množství tvých vin ti zvedli sukně a zprznili ti tělo! Může si Habešan změnit barvu kůže anebo leopard své skvrny? Pak byste i vy mohli jednat dobře, kdo jste si navykli být zlí!
Jeremiáš 33:19Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas,
Jeremiáš 33:20"Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena také smlouva s mým služebníkem Davidem, takže nebude mít syna, který by kraloval na jeho trůnu, a rovněž smlouva s mými sluhy levitskými kněžími.
Jeremiáš 40:4Teď ale pohleď - dnes propouštím z řetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám se o tebe. Pokud nechceš, nechoď. Hle, máš před sebou celou zem; můžeš jít, kam uznáš za dobré a vhodné. Chceš-li se ale vrátit, vrať se ke Gedaliášovi, synu Achikama, syna Šafanova, kterého babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné." Velitel gardistů mu pak dal jídlo na cestu a s čestným darem jej propustil.
Ezechiel 33:12Synu člověčí, řekni svým krajanům: Jakmile se spravedli vzbouří, jeho spravedlnost ho nezachrání. Jakmile se ničema odvrátí od své ničemnosti, jeho ničemnost ho nezničí. Jakmile spravedli začne hřešit, nebude moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat bezpráví, žádné jeho spravedli skutky nebudou vzpomenuty. Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil.
Daniel 5:16O tobě jsem ale slyšel, že dovedeš vykládat smysl a řešit záhady. Nuže, dokážeš-li ten nápis přečíst a vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý řetěz a staneš se třetím nejmocnějším v království." Daniel na to králi odpověděl: "Nech si své dary. Odměnit můžeš někoho jiného. Ten nápis ale králi přečtu a jeho smysl vyložím.
Abakuk 2:2A Hospodin mi odpověděl: "Zapiš to vidění zřetelně na tabulky, aby je čtenář mohl snadno číst. To vidění ukazuje k době určené, svědčí o konci a neklame. Vyčkávej na něj, bude-li otálet; přijde totiž jistě a neopozdí se.
Matouš 12:28Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království. Jak může někdo vejít do silákova domu a uloupit jeho majetek, pokud toho siláka nejdříve nespoutá? Teprve tehdy vyloupí jeho dům.
Marek 9:21Ježíš se zeptal jeho otce: "Jak dlouho se mu to děje?" "Od dětství," odpověděl. "Často s ním házel i do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!"
Marek 9:22...s ním házel i do ohně a do vody, aby ho zabilMůžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!"...
Marek 9:23...něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!" "‚Můžeš-li'?" opáčil Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno."...
Jan 6:52Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život.
Jan 7:22Mojžíš vám vydal obřízku (ačkoli nepochází od Mojžíše, ale od otců) a v sobotu obřezáváte člověka. Může-li člověk v sobotu přijímat obřízku a neporušovat tím Mojžíšův Zákon, proč se na hněváte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka?
Jan 7:23... ale od otců) a v sobotu obřezáváte člověkaMůže-li člověk v sobotu přijímat obřízku a neporušovat tím...
Skutky 19:39Máte-li nějaké další požadavky, budou projednány v zákonném shromáždění. Hrozí nám totiž, že kvůli dnešku budeme obviněni ze vzpoury. Pro toto srocení není žádný důvod a nevíme, jak bychom je mohli obhájit." A po těchto slovech shromáždění rozpustil.
Římanům 6:5Jsme-li s ním ztotožněni ve smrti, jistě s ním budeme ztotožněni i v jeho vzkříšení. Víme přece, že naše staré bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu.
Římanům 7:2Vždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije. Jakmile manžel zemře, je manželského zákona zproštěna. Oddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však její muž zemře, je od toho zákona svobodná a může se oddat jinému muži, aniž by cizoložila.
Římanům 7:3Oddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však její muž zemře, je od toho zákona svobodná a může se oddat jinému muži, aniž by cizoložila. Právě tak je tomu s vámi, bratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinému, totiž Tomu, který byl vzkříšen z mrtvých. Konečně tedy můžeme nést ovoce Bohu.
Římanům 11:15...odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich přijetí nežli život z mrtvých? Jsou-li...
Římanům 11:22Uvědom si tedy laskavost i přísnost Boží: k těm, kdo padli, přísnost, ale k tobě Boží laskavost, pokud ovšem v této laskavosti zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět!
Římanům 11:23zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět! Když jsi ty mohl být vyťat z původní plané olivy a proti přírodě byl naroubován do ušlechtilé olivy, čím spíše budou oni jakožto původní větve naroubováni do své vlastní olivy?
1. Korintským 4:19Ale dá-li Pán, přijdu k vám brzy, a poznám ne řeči těch povýšenců, ale jejich moc. Boží království totiž není v řeči, ale v moci.
1. Korintským 9:11Rozsévali jsme u vás duchovní símě; bylo by snad příliš, abychom sklízeli vaši hmotnou úrodu? Mohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My jsme však toto právo nevyužili. Raději všechno mlčky snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Kristovu evangeliu.
1. Korintským 9:12...příliš, abychom sklízeli vaši hmotnou úroduMohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My jsme však toto právo nevyužili. Raději všechno mlčky snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Kristovu evangeli
1. Korintským 14:30Dostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ten první mlčí. Můžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby se všem dostalo poučení a povzbuzení.
1. Korintským 16:6...dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste  mohli vypravit, kamkoli půjdu. Tentokrát se u vás nechci...
2. Korintským 5:12Nechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát příležitost chlubit se námi, abyste li co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem. Jsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to kvůli vám.
Filipským 2:16Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se - raduji se s vámi všemi.
Filipským 3:3Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, bych mohl mnohem spíše:
Filipským 3:4...a nespoléháme na tělo. Vždyť právě bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat...
1. Timoteus 6:7Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni.
1. Timoteus 6:8Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby.
Židům 9:12Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat a posvěcovat poskvrněné,
Židům 9:13...krví, a tak nám zajistil věčné vykoupeníMůže-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem...
Zjevení 13:16Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména.
Zjevení 13:17...na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno...

Slova obsahující můžeš li: můžeš (44) nemůžeš (9) nepřemůžeš (1) pomůžeš (1) rozmůžeš (2) | acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |