Mír

Hledám varianty 'mír' [ míry (12) míru (14) míra (4) mír (32) ]. Nalezeno 59 veršù.
Genesis 18:6...do stanu za Sárou a řekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a upeč chleba!" Odběhl ke...
Deuteronomium 2:26...k Sichonovi, králi Chešbonu, posly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu jen a jen po...
Deuteronomium 20:10...k městu, abys je dobýval, nejprve mu nabídni mír. Pokud nabídnutý mír přijmou a otevřou ti, pak všechen...
Deuteronomium 20:11...dobýval, nejprve mu nabídni mír. Pokud nabídnutý mír přijmou a otevřou ti, pak všechen lid, který tam bude,...
Deuteronomium 23:7...) Po všechny své dny nikdy nebudeš usilovatmír s nimi ani o jejich prospěch. Edomských se však nestraň...
Deuteronomium 25:14... jedno těžší a jedno lehčí. Neměj doma dvojí míru, jednu větší a jednu menší. Měj naprosto poctivé...
Deuteronomium 25:15... Měj naprosto poctivé závaží a naprosto poctivou míru. Pak budeš dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin...
Jozue 10:1...a že obyvatelé Gibeonu s Izraelem uzavřeli mír a zůstávají mezi nimi. Tehdy dostali hrozný strach,...
Jozue 10:4...mi na pomoc a udeřme na Gibeon, protože uzavřel mír s Jozuem a se syny Izraele!" A tak se spojilo pět...
Jozue 11:19...nebylo města, které by se syny Izraele uzavřelo mír. Vše získali bojem. Sám Hospodin totiž zatvrdil jejich...
Soudců 3:11...do rukou, takže ho přemohl. Země pak měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kenazův, zemřel. Potom...
Soudců 3:30...dne musel před Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát let. Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten...
Soudců 4:17...Jabínem a domem Kenijce Chebera totiž vládl mír. Jael vyšla Siserovi naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj...
Soudců 5:31...slunce, když vychází v síle své! Země pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však jednali v...
Soudců 8:28...a hlavu nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let. Jerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil...
Soudců 21:13...Benjamíncům na Rimonské skále vzkaz s vyhlášením míru. Benjamín se tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy,...
1. Samuel 7:14...okolí. Také mezi Izraelem a Emorejci vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života...
2. Samuel 10:19... že ho Izrael porazil. Uzavřeli tedy s Izraelci mír a stali se jejich vazaly. Aramejci se pak báli přijít...
1. Královská 2:5...jejich krev jako ve válečné řeži, ačkoli byl mír. Prolitou krví potřísnil pás na svých bedrech i obuv na...
1. Královská 5:4...po Gazu a se všemi okolními zeměmi žilmíru. Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu ...
1. Královská 5:26... jak mu slíbil. Mezi Chíramem a Šalomounem vládl mír a stali se spojenci. Král Šalomoun zavedl v celém...
1. Královská 7:9... To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů, na míru otesaných, pilami přiřezaných zepředu i zezadu, od...
1. Královská 7:11...kamene měřících 8 i 10 loktů. Nad nimi byly na míru přitesané kusy ušlechtilého kamene a cedrové dřevo....
1. Královská 18:32...kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrní. Narovnal dřevo, rozporcoval býka, položil na...
1. Královská 22:45...a pálil kadidlo na výšinách. Jošafat uzavřel mír s izraelským králem. Ostatní Jošafatovy skutky - jak...
2. Královská 7:1...touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak dvě míry ječmene!"...
2. Královská 7:16... Lid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský táborMíra jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně tak dvě...
2. Královská 7:18...dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekel a stejně tak míra jemné mouky."...
2. Královská 18:31...Takto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a...
1. Letopisů 19:19...viděli, že je Izrael porazil, uzavřeli s Davidem mír a poddali se mu. Aramejci pak nikdy nechtěli přijít...
1. Letopisů 22:9... Pokojný, neboť za jeho dnů dám Izraeli pokojmír. To on postaví dům mému jménu. Bude mi synem a mu...
2. Letopisů 3:3...na délku a 20 loktů na šířku (měřeno podle staré míry). Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů...
2. Letopisů 13:23...syn Asa. V jeho době země zažívala deset let míru. Asa dělal, co je správné a dobré v očích Hospodina,...
2. Letopisů 14:4...oltáříky. Království v jeho době zažívalo mír. Země žila v míru, a tak mohl Asa v Judsku budovat...
2. Letopisů 14:5...Království v jeho době zažívalo mír. Země žilamíru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná města. Nikdo...
2. Letopisů 20:30...hrůza z Boha. Jošafatovo království pak žilomíru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran....
Ezdráš 9:12...nežeňte s jejich dcerami. Nikdy neusilujtemír s nimi ani o jejich prospěch. Jedině tak budete moci...
Žalmy 119:165...soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí! Čekám, Hospodine, na tvé...
Přísloví 3:2... léta života ti to přidá, zajistí ti to klidmír. Láska a věrnost neopouští, připoutej si je k...
Přísloví 16:11...nesmí jeho ústa pochybit. Hospodin poctivé míry i váhy, všechna závaží ve váčku pečlivě odměřil....
Izaiáš 5:10...vydá jen jeden džbán, deset měr osiva jen jednu míru zrna. Běda těm, kdo ráno vstávají a hned se ženou za...
Izaiáš 14:7...lidmi nelítostným soužením! Země užívá klidmír, veselý jásot všude zní. Cypřiše se z tebe radují i...
Izaiáš 32:17...bude sad. Ovocem spravedlnosti bude mír, dílem spravedlnosti bude klid a bezpečí navěky. V...
Izaiáš 33:7...kvílí v ulicích, hořce pláčou, kdo jednalimír. Cesty jsou opuštěné, zmizeli poutníci, smlouva...
Izaiáš 36:16...Toto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a...
Jeremiáš 28:9...válku, neštěstí a mor. Prorok, který prorokuje mír, ale bude uznán za proroka, kterého opravdu poslal...
Ezechiel 45:11...efu a poctivý bat. Efa i bat mají stejnou míru; bat je desetina chomeru a také efa je desetina...
Amos 8:5...den sobotní, abychom zrní nabídli, abychommíry ubrali a k ceně přidali, abychom šidili falešnými...
Micheáš 6:10...To mám trpět mrzké poklady v domě ničemymíry ošizené a mizerné? To mám uznávat nepoctivé váhy a...
Zachariáš 9:10... válečné luky odstraní, národům řekneMír! Od moře k moři bude panovat, od řeky Eufrat po světa...
Lukáš 6:38...vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem...
Lukáš 14:32... dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávatmíru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co ,...
2. Korintským 5:19...tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření...
Efeským 4:7...jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká: "Vystoupil do...
1. Tesalonickým 2:16...mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv na dopadá....
1. Tesalonickým 5:3...přijde jako zloděj v noci. lidé budou říkat: "Mír! Bezpečí!" náhle je překvapí záhuba, jako když na...
2. Tesalonickým 2:2... prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádětmíry a lekat, proroctvím, kázáním nebo dopisem...
Zjevení 6:4...rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký...
Zjevení 21:17...honů. Potom změřil jeho hradbu: 144 loket lidské míry, která je mírou anděla. Jeho hradba byla postavena z...

Slova obsahující mír: mír (32) míra (4) mírka (1) mírkou (1) mírku (3) mírky (3) mírní (1) mírnost (2) mírnosti (2) mírností (1) mírný (2) mírným (1) mírou (13) míru (14) mírumilovní (1) mírumilovným (1) míry (12) nadmíru (1) nemírní (1) nesmírná (6) nesmírné (9) nesmírně (42) nesmírnější (1) nesmírném (5) nesmírnou (12) nesmírný (4) nesmírným (2) neumírá (1) neumíráš (1) neumírejte (1) skomíráme (1) skomírat (4) smír (1) smírčí (5) smírnou (2) umírá (11) umírají (7) umírající (3) umírajících (3) umírajícím (1) umíral (2) umírala (3) umírali (1) umírám (8) umíráme (7) umírat (7) vesmír (1) zmírá (1) zmírají (3) zmírala (1) zmírat (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |