Míkovi

Hledám varianty 'míkovi' [ míky (3) míkův (2) míku (3) míkovu (3) míkovi (4) míkova (4) míka (14) ]. Nalezen 31 verš.
Soudců 17:5...modlu. Tu pak měl Míkajáš v domě. Tento mužMíka, měl doma svatyni. Vyrobil také efod a bůžky a pověřil...
Soudců 17:8... Přišel do Efraimských hor a doputoval Míkovu domu. "Odkud jdeš?" zeptal se ho Míka. "Jsem levita...
Soudců 17:9... k Míkovu domu. "Odkud jdeš?" zeptal se ho Míka. "Jsem levita z judského Betléma. Hledám si místo k...
Soudců 17:10...k bydlení," on na to. "Zůstaň u ," řekl mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset šekelů stříbra ročně...
Soudců 17:11...u něj ochotně zůstal; ten mladík pak byl pro Míku jako jeden z jeho synů. Míka ho pověřil, aby mu dělal...
Soudců 17:12...mladík pak byl pro Míku jako jeden z jeho synůMíka ho pověřil, aby mu dělal kněze, a ten levitský mladík...
Soudců 17:13...kněze, a ten levitský mladík bydlel v jeho doměMíka si říkal: "Teď ke mně Hospodin určitě bude dobrotivý -...
Soudců 18:2...zem." Dorazili do Efraimských hor, k Míkovu domu, a tak tam přenocovali. Když k tomu domu přišli...
Soudců 18:4...Proč tu jsi?" Vyprávěl jim tedy, jak se s ním Míka dohodl: "Najal , a tak mu dělám kněze." Požádali ho...
Soudců 18:13...pak šli do Efraimských hor a dorazili Míkovu domu. Vtom se ozvalo těch pět mužů, kteří propátrali...
Soudců 18:15...vešli do domu toho levitského mladíka (totiž do Míkova domu). Poptali se ho, jak se daří. Šest set...
Soudců 18:18...šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu a vzali modlu, efod, bůžky i ten odlitek. "Co...
Soudců 18:22...s majetkem nechali jít v čele. Když byli od Míkova domu dost daleko, seběhli se Míkovi sousedé a...
Soudců 18:23...nimi, se k nim Danovi synové otočili a řekli Míkovi: "Co ti je? Proč jste se tak sběhli?" Ten odpověděl:...
Soudců 18:26...Danovi synové pak pokračovali svou cestouMíka viděl, že jsou silnější než on, a tak se otočil a...
Soudců 18:27... a tak se otočil a vrátil se domů. Tak vzali ten Míkův výtvor i jeho kněze a přitáhli na Laiš, na ten klidný...
Soudců 18:31... kdy byli ze země vyhnáni. Tu modlu, kterou si Míka nechal udělat, tam udržovali celou dobu, kdy stál Boží...
2. Samuel 9:12...z královských synů. Měl také malého syna jménem Míka. Všichni, kdo patřili k Cíbovu domu, se stali...
1. Letopisů 5:5...Šemajáš, jeho syn Gog, jeho syn Šimei, jeho syn Míka, jeho syn Reajáš, jeho syn Baal a jeho syn Beera,...
1. Letopisů 8:34...Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. Synové Míkovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz...
1. Letopisů 8:35...Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. Synové Míkovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz. Achaz zplodil Jehoadu...
1. Letopisů 9:15...Merariho; Bakbakar, Chereš, Galal, Mataniáš, syn Míky, syna Zikriho, syna Asafova; Obadiáš, syn Šemajáše,...
1. Letopisů 9:40...Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. Synové Míkovi: Piton, Melech, Tachrea a Achaz...
1. Letopisů 9:41...Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. Synové Míkovi: Piton, Melech, Tachrea a Achaz. Achaz zplodil Jadu....
1. Letopisů 23:20... čtvrtý Jekameam. Synové Uzielovi: vůdce Míka a druhý Jišiáš. Synové Merariho: Machli a Muši. Synové...
1. Letopisů 24:24...Jachaziel, čtvrtý Jekameam. Ze synů UzieleMíka. Ze synů Míky: Šamir a Míkův bratr Jišiáš. Ze synů...
1. Letopisů 24:25...synů Uziele: Míka. Ze synů Míky: ŠamirMíkův bratr Jišiáš. Ze synů Jišiášových: Zachariáš. Ze synů...
Nehemiáš 10:12...Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelajáš, ChananMíka, Rechob, Chašabiáš, Zakur, Šerebiáš, Šebaniáš...
Nehemiáš 11:17...Božího chrámu. Vedoucí levita Mataniáš, syn Míky, syna Zabdiho, syna Asafova, který zahajoval chvály...
Nehemiáš 11:22... syna Chašabiášova, syna Mataniášova, syna Míkova ze synů Asafových, což byli zpěváci zodpovědní za...
Nehemiáš 12:41...a rovněž kněží: Eliakim, Maasejáš, MinjaminMíka, Eljoenaj, Zachariáš a Chananiáš s trubkami, dále...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |