Máte li

Hledám varianty 'máte li' [ mít (200) měly (37) mělo (28) měli (172) měla (105) měl (445) mějte (38) mějme (1) měj (28) máte (108) máš (143) máme (135) mám (251) mají (182) | li ]. Nalezeno 95 veršù.
Genesis 27:45než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?"
Genesis 27:46Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer.
Genesis 30:30To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto:
Genesis 30:31...také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li
Genesis 33:12Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře.
Genesis 33:13..."Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den,...
Genesis 34:29všechno jejich bohatství. Všechny jejich děti a ženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenili. Jákob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste do neštěstí! Zošklivili jste obyvatelům země, Kananejcům i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů; spojí-li se proti mně, zabijí a budu vyhlazen - i můj dům!"
Genesis 34:30... obyvatelům země, Kananejcům i PerizejcůmMám jen hrstku mužů; spojí-li se proti mně, zabijí a...
Genesis 43:5Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?"
Genesis 43:13Vezměte si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A , mám-li přijít o syny, o přijdu!"
Genesis 43:14...vašeho dalšího bratra i Benjamína. A mám-li přijít o syny, o přijdu!" Vzali tedy s sebou...
Exodus 23:21Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž vaše provinění - vždyť v něm přebývá jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků.
Exodus 33:12...syn, od Stanu neodcházel. Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal...
Exodus 33:13...‚Znám osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych tě znal a nacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj li
Exodus 33:15Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi? Právě to i tvůj lid odliší od každého lidu na povrchu země."
Exodus 34:8Mojžíš rychle padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný lid. Odpusť naši nepravost i hřích a přijmi nás jako své vlastní!"
Exodus 34:9...padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můjmáš-li ve mně zalíbení, ať prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný li
Leviticus 13:37Shledá-li však, že se prašivina zastavila a že na vyrostlo černé ochlupení, prašivina se zhojila - je čistý a kněz jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny,
Leviticus 13:38Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je to lišej, který vypukl na kůži - je čistý.
Leviticus 25:28Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v rukou kupce do léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví. Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho prodeje. Právo vykoupit jej bude dočasné.
Leviticus 25:29Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho prodeje. Právo vykoupit jej bude dočasné. Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho potomkům natrvalo. Nebude vydán ani v létě milosti.
Numeri 16:29Zemřou-li tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jim, co se lidem běžně stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže se zaživa propadnou do podsvětí, pak poznáte, že tito muži pohrdli Hospodinem!"
Numeri 16:30...a země otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže se zaživa propadnou do podsvětí, pak poznáte, že tito muži pohrdli
Deuteronomium 5:24a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost; slyšeli jsme jeho hlas z prostředku ohně! Dnešního dne jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten může zůstat naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li nadále muset poslouchat hlas Hospodina, našeho Boha, zemřeme.
Deuteronomium 5:25...s člověkem a ten může zůstat naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li
Deuteronomium 15:8Naopak, ochotně mu nabídni pomoc a půjč mu, co ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok promíjení dluhů..." Hleděl-li bys na svého bratra lakotně a nic mu nedal, volal by kvůli tobě k Hospodinu a ty bys měl hřích.
Deuteronomium 15:9...pomoc a půjč mu, co ve své nouzi potřebujeMěj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok promíjení dluhů..." Hleděl-li bys na svého bratra lakotně a nic mu nedal, volal by kvůli
Deuteronomium 26:18Hospodin pak prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li zachovávat všechna jeho přikázání, pak vyvýší, abys měl chválu, věhlas a slávu nade všechny národy, které učinil, a tak budeš svatým lidem Hospodina, svého Boha, jak ti zaslíbil.
Deuteronomium 28:57po plodovém lůžku, které vyjde mezi nohama, i po děťátkách, která porodí. V tom naprostém nedostatku a v zoufalém sevření, tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sní! Nebudeš-li pečli dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu,
Deuteronomium 28:58Nebudeš-li pečli dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány tvého semene - mohutné a vytrvalé rány, hrozné a vytrvalé nemoci!
Jozue 14:11Dodnes jsem ale silný jako tehdy, když vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veli opevněná města. Bude-li Hospodin se mnou, vyženu je, jak Hospodin řekl."
Soudců 13:16Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji Hospodinu." (Manoach totiž stále nevěděl, že je to Hospodinův anděl.) Tehdy se Manoach Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom poctili, dojde na tvá slova."
Ester 7:2Král se nad pohárem vína stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké máš přání, královno Ester? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." "Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost," odpověděla královna Ester, "daruj mi prosím život - to je přání! Ušetři i můj lid - to je žádost.
Job 17:12Obrátit usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotě,
Job 17:13...blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hroběmám-li si ustlat lože v temnotě, mám-li nazývat jámu otcem...
Job 17:14...domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotěmám-li nazývat jámu otcem svým a červy svou matkou a...
Job 22:3Copak tvá spravedlnost Všemohoucího zajímá? Žiješ-li bezúhonně, co z toho ? Že by se o tvou zbožnost s tebou pohádal? Proč by měl s tebou k soudu utíkat?
Job 33:31Dej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvím. Máš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit!
Job 33:32...pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvímMáš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit!...
Job 34:15všechno živé by rázem pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu vrátilo! Máš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej:
Job 34:16...pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu vrátiloMáš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak...
Přísloví 19:18Napravuj syna, dokud máš naději, jeho smrt nechtěj dopustit. Vztekloun zasluhuje potrestání; ušetříš-li ho, zkazíš ho ještě víc.
Přísloví 22:18Příhodné bude, když zachováš je v nitru, budou-li pohotově vždy na tvých rtech. Dnes právě tebe mám v úmyslu učit, abys na Hospodina pevně spoléhal.
Přísloví 29:13Chudák a vyděrač mají jedno společné: oběma dal Hospodin vidět světlo dne. Soudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky upevněn.
Kazatel 3:13Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním li bázeň.
Píseň 1:7Pověz mi ty, kterého z duše miluji, kde paseš stáda svá, kde o polednách uléháš? Proč zahalená bloudit mám kolem tvých druhů a jejich stád? Nevíš-li sama, ty nejkrásnější z žen, jen vyjdi v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan.
Píseň 1:8Nevíš-li sama, ty nejkrásnější z žen, jen vyjdi v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan. Ke klisně z faraonových spřežení , moje lásko, přirovnám.
Píseň 8:8Sestřičku malou máme, ještě je bez prsou. Co s naší sestrou uděláme, námluvy započnou? Je-li hradbou, cimbuří stříbrné na postavíme, je-li však branou, zatarasíme ji deskou cedrovou!
Jeremiáš 33:20"Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena také smlouva s mým služebníkem Davidem, takže nebude mít syna, který by kraloval na jeho trůnu, a rovněž smlouva s mými sluhy levitskými kněžími.
Jeremiáš 40:4Teď ale pohleď - dnes propouštím z řetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám se o tebe. Pokud nechceš, nechoď. Hle, máš před sebou celou zem; můžeš jít, kam uznáš za dobré a vhodné. Chceš-li se ale vrátit, vrať se ke Gedaliášovi, synu Achikama, syna Šafanova, kterého babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné." Velitel gardistů mu pak dal jídlo na cestu a s čestným darem jej propustil.
Matouš 6:21Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné.
Matouš 11:13 po Jana o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon. Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít.
Matouš 11:14Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. Kdo uši, slyš!
Matouš 17:19Učedníci později přišli za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" [21] "Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim. "Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné."
Matouš 17:20[21] "Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim. "Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné." Ještě když se zdržovali v Galileji, Ježíš jim řekl: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou.
Matouš 18:7Běda světu kvůli pohoršením! Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda člověku, skrze kterého pohoršení přichází. Svádí-li tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně.
Matouš 18:8Svádí-li tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně. A jestliže svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně.
Matouš 19:16Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?" On mu však řekl: "Proč se vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání."
Matouš 19:20"To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ."
Matouš 19:21Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ." Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku.
Lukáš 17:2Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto maličkých. Mějte se na pozoru! Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu.
Lukáš 17:3...moře, než aby svedl jednoho z těchto maličkýchMějte se na pozoru! Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, pokárej ho, a bude-li toho li
Jan 6:65Potom dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce." Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a s ním nechtěli nic mít.
Skutky 19:38Chce-li Demetrios a ostatní řemeslníci někoho žalovat, od toho jsou tu veřejné soudy a místodržitelé. Tam se soudí. Máte-li nějaké další požadavky, budou projednány v zákonném shromáždění.
Skutky 19:39...veřejné soudy a místodržitelé. Tam se soudíMáte-li nějaké další požadavky, budou projednány v zákonném...
Římanům 8:16Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.
Římanům 8:17... totiž dědicové Boží a spoludědicové KristoviMáme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na...
Římanům 14:14Vím a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o sobě; pokud to však někdo za nečisté, je to pro něj nečisté. Trápí-li se tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak se neřídíš láskou. Přestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel Kristus!
1. Korintským 9:12Mohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My jsme však toto právo nevyužili. Raději všechno mlčky snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Kristovu evangeliu. Copak nevíte, že ti, kdo slouží v chrámu, smějí jíst chrámové pokrmy? Nevíte, že ti, kdo slouží u oltáře, mají podíl z oltářních obětí?
1. Korintským 15:18Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech li.
1. Korintským 15:19...tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuliMáme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech li
2. Korintským 5:12Nechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát příležitost chlubit se námi, abyste li co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem. Jsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to kvůli vám.
Filipským 1:22Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednost, neboť přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší;
Filipským 2:1Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl.
Filipským 2:16Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se - raduji se s vámi všemi.
Filipským 2:17...hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečnéMám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru,...
Filipským 3:3Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, bych mohl mnohem spíše:
1. Timoteus 6:1Všichni, kdo nosí otrocké jho, prokazují svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány věřící, je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak, slouží tím lépe, neboť jejich dobrá práce přinese užitek věřícím a milovaným.Těmto věcem vyučuj a na nich trvej.
1. Timoteus 6:2... aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověstMají-li za pány věřící, je jakožto bratry nectí o nic...
1. Timoteus 6:7Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni.
1. Timoteus 6:8...na svět nepřinesli a nic si také neodnesemeMáme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo...
Filemon 1:16ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě, v lidském smyslu nebo v Pánu. Máš-li za společníka, přijmi ho jako mne.
Filemon 1:17...spíše tobě, v lidském smyslu nebo v PánuMáš-li za společníka, přijmi ho jako mne. Pokud ti...
Jakub 3:13Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? to prokáže svými skutky - ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě.
Jakub 3:14...- ušlechtilým životem ve vlídné moudrostiMáte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte...
Jakub 4:14vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono."
Jakub 4:15...než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono." Vy...
1. Jan 1:5Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě.
1. Jan 1:6Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
1. Jan 1:7Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda.
1. Jan 1:10Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.
Zjevení 2:4Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa.
Zjevení 2:5Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitů; i je nenávidím.
Zjevení 13:16Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména.
Zjevení 13:17takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, spočte číslo šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.

Slova obsahující máte li: máte (108) nemáte (25) nepřijímáte (3) nevnímáte (1) památeční (9) přijímáte (2) zkoumáte (1) | acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |