Má li

Hledám varianty 'má li' [ mou (170) mojí (14) moji (105) moje (56) (666) (862) | li ]. Nalezeny 123 verše.
Genesis 4:23Lámech řekl svým ženám: "Ado a Cilo, poslouchejte , ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem mladíka za zranění, jež mi způsobil. Bude-li Kain mstěn sedmkrát, Lámech bude mstěn sedmasedmdesátkrát!"
Genesis 24:40odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi vybral manželku z mého příbuzenstva, z domu mého otce. Budeš zproštěn přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti ji; tehdy budeš přísahy zproštěn.'
Genesis 24:41...příbuzenstva, z domu mého otce. Budeš zproštěn mé přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti ji;...
Genesis 28:19To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě a mi chléb k jídlu a šaty k oblékání,
Genesis 28:20Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě a mi chléb k jídlu a šaty k oblékání, takže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem.
Genesis 30:31...také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li
Genesis 44:28Jeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím neštěstím do hrobu!'
Genesis 44:29Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci, bez chlapce, na němž on lpí celou duší?
Exodus 19:4Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích křídlech, abych vás přivedl k sobě. Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně,
Exodus 19:5...opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný li
Exodus 23:21Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž vaše provinění - vždyť v něm přebývá jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků.
Exodus 33:13...‚Znám osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych tě znal a nacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj li
Exodus 33:14Ten odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Ne-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď!
Leviticus 13:39kněz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je to lišej, který vypukl na kůži - je čistý. Když někomu vypadají vlasy na temeni, takže pleš, je čistý.
Leviticus 13:40Když někomu vypadají vlasy na temeni, takže pleš, je čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže holé čelo, je čistý.
Leviticus 13:41Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže holé čelo, je čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá rána, je to malomocenství bující na holém čele nebo na pleši.
Leviticus 20:3 sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval své dítě Molochovi, poskvrnil mou svatyni a znesvětil svaté jméno! Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho,
Leviticus 22:3Řekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech vašich pokoleních by přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní nečistoty, takový člověk bude vyvržen z přítomnosti. jsem Hospodin. Kdokoli z Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li se něčeho poskvrněného mrtvolou nebo výron semene
Leviticus 22:4Kdokoli z Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li se něčeho poskvrněného mrtvolou nebo výron semene nebo se dotkne nějaké havěti, jež by ho poskvrnila, anebo člověka, který by ho poskvrnil nějakou nečistotou,
Leviticus 25:54Nebude-li však v těchto letech vykoupen, odejde v létě milosti - on a s ním i jeho děti. Synové Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to služebníci, které jsem vyvedl z Egypta! jsem Hospodin, váš Bůh."
Numeri 5:14Zmocní-li se muže žárlivost vůči jeho manželce, se skutečně poskvrnila či nikoliv, přivede ji ke knězi a přinese za ni jako oběť desetinu efy ječné mouky. Nepolije ji však olejem a nepoloží na ni kadidlo, neboť je to moučná oběť žárlivosti, moučná oběť připomínky, která poukázat na vinu.
Numeri 11:14Sám je všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději zabij. se nemohu dívat na své neštěstí!"
Numeri 12:5Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, postavil se u vchodu do Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění, promluvím k němu skrze sen.
Numeri 12:6...a Miriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte má slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu...
Deuteronomium 31:28Shrožděte ke mně všechny stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim přednesl tato slova a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím, že po smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina, svého Boha, páchat špatnost a popouzet ho svými výtvory, potká vás nakonec neštěstí."
Deuteronomium 31:29...a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím, že po mé smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li
1. Samuel 2:24...se o vás doslýchám hrozné věci. To ne, synové moji! Slyším nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid!...
2. Samuel 10:10Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby je seřadil proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, přijdu na pomoc tobě.
2. Samuel 10:11...Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad mé síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly,...
2. Samuel 22:32Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou,
1. Královská 1:51Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš z krále Šalomouna strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhne, že svého služebníka nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z hlavy ani vlásek. Zjistí-li se však na něm něco zlého, zemře."
1. Královská 3:13K tomu ti přidám i to, jsi nežádal: bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život."
1. Královská 3:14A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život." Šalomoun se pak probudil a hle - byl to sen. Přišel tedy do Jeruzaléma a postavil se před Truhlu Panovníkovy smlouvy. Obětoval zápalné a pokojné oběti a všem svým dvořanům vystrojil hostinu.
1. Královská 6:11Tehdy Šalomoun dostal slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat zákony, vykonávat úsudky a věrně plnit příkazy, potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi.
1. Královská 6:12"Pokud jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat zákony, vykonávat úsudky a věrně plnit příkazy, potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím."
1. Královská 9:3Hospodin mu řekl: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložil. Posvětil jsem tento chrám, který jsi vystavěl, aby tam navěky zůstávalo jméno. oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i pravidla,
1. Královská 9:4Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.'
1. Královská 11:37Tebe ale vezmu a budeš kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých cestách, dělat, co je v mých očích správné, a dodržovat ustanovení a přikázání, jako to dělal můj služebník David, pak budu s tebou a zbuduji ti trvalý dům, jako jsem ho zbudoval Davidovi, a Izrael dám tobě.
1. Královská 11:38Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých cestách, dělat, co je v mých očích správné, a dodržovat ustanovení a přikázání, jako to dělal můj služebník David, pak budu s tebou a zbuduji ti trvalý dům, jako jsem ho zbudoval Davidovi, a Izrael dám tobě. Tak pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo.'"
1. Letopisů 19:11Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby nastoupili proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, pomohu tobě.
1. Letopisů 19:12...Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad mé síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly,...
1. Letopisů 28:6...království nad Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil...
1. Letopisů 28:7Jeho království upevním navěky, bude-li spolehli plnit přikázání a zákony, jak se to děje dnes.' Před zraky celého Izraele, před shrožděním Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna přikázání Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům jako věčné dědictví.
2. Letopisů 7:16Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm jméno zůstalo navěky. oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i pravidla,
2. Letopisů 7:17Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Izrael nikdy nebude bez vlády tvého potomka.'
Nehemiáš 1:8Vzpomeň si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní, rozptýlím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátíte a budete zachovávat a plnit přikázání, pak i kdybyste byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud vás shroždím a přivedu na místo, jež jsem si vyvolil za příbytek pro své jméno.'
Ester 4:15Ester na to Mordechajovi odpověděla: "Jdi a shroždi všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I a dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu."
Ester 4:16...na to Mordechajovi odpověděla: "Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách. Ať se za mne postí tři dny - ať nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I já a mé dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li
Ester 5:7" přání?" odvětila Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání a splnit mou žádost, nechť král přijde s Hamanem na hostinu, kterou jim zítra vystrojím. Tehdy králi odpovím na jeho otázku."
Ester 5:8...Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání a splnit mou žádost, nechť král přijde s Hamanem na hostinu, kterou jim zítra vystrojím. Tehdy králi
Ester 6:6Když Haman vešel, král se ho zeptal: "Co se udělat, když král chce někoho vyznamenat?" Haman si pomyslel: "Koho jiného by král mohl chtít vyznamenat než ?" a tak tedy králi odpověděl: "Chce-li král někoho vyznamenat,
Ester 7:2Král se nad pohárem vína stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké š přání, královno Ester? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." "Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost," odpověděla královna Ester, "daruj mi prosím život - to je přání! Ušetři i můj lid - to je žádost.
Ester 7:3...královna Ester, "daruj mi prosím život - to je mé přání! Ušetři i můj lid - to je žádost. i můj lid...
Ester 8:5a řekla: "Ráčí-li mi král prokázat laskavost a uzná-li to král za vhodné, jestliže mu na mně záleží, nechá napsat, že se odvolávají ty listy, které vymyslel a sepsal Haman, syn Hamedaty Agagovce, aby vyhladil Židy ve všech provinciích říše. Jak bych se mohla dívat na pohromu, která potkat můj lid? Jak bych se mohla dívat na záhubu svých blízkých?"
Job 16:5Svými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by byla útěchou. Mluvím-li, bolest se nemírní, mlčím-li, v čem se mi uleví?
Job 16:6... slova mých rtů by byla útěchou. Mluvím-limá bolest se nemírní, mlčím-li, v čem se mi uleví? Teď jsi...
Job 17:12Obrátit usilují noc na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, m-li si ustlat lože v temnotě,
Job 17:13...den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotě,...
Job 17:14...domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotěmám-li nazývat jámu otcem svým a červy svou matkou a...
Job 22:2" snad Bůh nějaký prospěch z člověka? Že by mu chytrák nějak prospíval? Copak tvá spravedlnost Všemohoucího zají? Žiješ-li bezúhonně, co z toho ?
Job 22:3...Copak tvá spravedlnost Všemohoucího zajímá? Žiješ-li bezúhonně, co z toho ? Že by se o tvou...
Job 23:9Působí-li na severu, tam ho nevidím, míří-li k jihu, ho nespatřím. Zato on zná cesty i zastávky; ukážu se jako zlato, vyzkouší.
Job 31:3ne-li neštěstí pro zlosyna, ne-li pohromu pachatelům zla? Copak Bůh nehledí na cesty, copak nepočítá všechny kroky?
Job 34:15všechno živé by rázem pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu vrátilo! š-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej:
Job 34:16...pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu vrátiloMáš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak...
Žalmy 18:32Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, on činí dokonalou cestu mou.
Žalmy 50:17Vždyť přece nechceš dát se poučit, slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje, přátelíš se s ním, s cizoložníky ses ztotožnil!
Žalmy 90:10Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec - a pryč letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ?
Žalmy 119:5Kéž jsou cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy nebudu.
Přísloví 23:14Když mu sám metlou nabiješ, jeho duši z pekla vytrhneš. Bude-li, synu, tvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř.
Přísloví 23:15Bude-li, synu, tvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř. Celé nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit poctivě.
Přísloví 23:16...srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř. Celé mé nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit poctivě....
Kazatel 2:14"Moudrý oči otevřené, hlupák však bloudí v tch." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi vůbec tolik moudrosti? A tak jsem usoudil, že i to je marnost.
Kazatel 4:9Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha štědrou odměnu: Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo zvedne jej?!
Píseň 1:8Nevíš-li sama, ty nejkrásnější z žen, jen vyjdi v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan. Ke klisně z faraonových spřežení , moje lásko, přirovnám.
Píseň 8:9Je-li hradbou, cimbuří stříbrné na postavíme, je-li však branou, zatarasíme ji deskou cedrovou! hradbou jsem a prsy jsou věže. Očima na mně spočine, bude spokojen.
Izaiáš 27:4 se nezlobím. Objeví-li se trní a bodláčí, vstoupím s ním do války a úplně je vypálím. se chopí ochrany a se se mnou usmíří; se se mnou usmíří!
Jeremiáš 14:17...i nocí mi z očí kanou slzy, nejdou zastavitMá panenská dcera je těžce zraněná, bolestná rána můj lid...
Jeremiáš 15:18Proč bolest nikdy nekončí, proč se hrozná rána nechce zahojit? Stal ses mi zdrojem zkla - copak jsi potok bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník. Budeš-li rozlišovat mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy. se oni obrátí k tobě, ty se neobracej k nim.
Jeremiáš 33:19Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas,
Jeremiáš 33:20"Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena také smlouva s mým služebníkem Davidem, takže nebude mít syna, který by kraloval na jeho trůnu, a rovněž smlouva s mými sluhy levitskými kněžími.
Malachiáš 1:5Uvidíte to na vlastní oči a tehdy řeknete: "Hospodin je veli i mimo izraelské území!" Syn v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou? praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří pohrdáte mým jménem. "Jak pohrdáme tvým jménem?" ptáte se.
Malachiáš 1:6..."Hospodin je veliký i mimo izraelské území!" Syn má v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li
Matouš 11:14...všichni Proroci i Zákon. Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. Kdo uši,...
Matouš 26:38"Je mi úzko k smrti," řekl jim. "Zůstaňte tu a bděte se mnou!" Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ten kalich mine! se však nestane vůle, ale tvá."
Matouš 26:39Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ten kalich mine! se však nestane vůle, ale tvá." Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi.
Marek 4:22Není totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani nic tak utajeného, aby to nevyšlo najevo. -li kdo uši k slyšení, slyš!"
Marek 4:23... ani nic tak utajeného, aby to nevyšlo najevoMá-li kdo uši k slyšení, slyš!" Řekl jim také: "Dávejte...
Marek 9:23"‚Můžeš-li'?" opáčil Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno." " věřím!" zvolal hned chlapcův otec. "Pomoz nevíře!"
Marek 14:35Kousek poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minula. Tehdy řekl: "Abba, Otče, pro tebe je možné všechno. Odejmi ode tento kalich! se však nestane vůle, ale tvá."
Lukáš 12:38Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim. Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu přijít zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu.
Jan 5:30Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedli, protože nehledám svou li, ale li Toho, který poslal. Svědčím-li sám o sobě, svědectví není pravé.
Jan 5:31Svědčím-li sám o sobě, svědectví není pravé. Svědčí však o mně někdo jiný a vím, že jeho svědectví o mně je pravdivé.
Jan 6:53Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nete v sobě život. Kdo tělo a pije mou krev, věčný život a ho vzkřísím v poslední den.
Jan 7:16Ježíš jim odpověděl: " učení není , ale Toho, který poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho li, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe.
Jan 8:53Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic neznamená. Ten, kdo chválí, je můj Otec, kterého vy nazýváte svým Bohem,
Jan 8:54Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic neznamená. Ten, kdo chválí, je můj Otec, kterého vy nazýváte svým Bohem, ale neznáte ho. ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo.
Jan 12:46, světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Slyší-li někdo slova a neplní je, ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil.
Jan 12:47Slyší-li někdo slova a neplní je, ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo odmítá a nepřijí moje slova, , kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil.
Jan 15:9Jako Otec miloval , tak jsem i miloval vás. Zůstaňte v lásce. Zachováte-li přikázání, zůstanete v lásce, tak jako jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.
Jan 15:10Zachováte-li přikázání, zůstanete v lásce, tak jako jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá.
Jan 15:13Nikdo ne větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji.
Jan 15:14...ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás ...
Římanům 7:3Oddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však její muž zemře, je od toho zákona svobodná a může se oddat jinému muži, aniž by cizoložila. Právě tak je tomu s vámi, bratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinému, totiž Tomu, který byl vzkříšen z mrtvých. Konečně tedy můžeme nést ovoce Bohu.
Římanům 8:17... totiž dědicové Boží a spoludědicové KristoviMáme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na...
Římanům 12:19Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: " je pomsta, zjednám odplatu, praví Hospodin." Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí."
Římanům 14:14Vím a v Pánu Ježíši m naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o sobě; pokud to však někdo za nečisté, je to pro něj nečisté. Trápí-li se tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak se neřídíš láskou. Přestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel Kristus!
Římanům 15:31...od nevěřících v Judsku a aby svatí tuto mou službu Jeruzalému přijali. Dá-li Bůh, s radostí pak...
1. Korintským 7:11Pokud přece odejde, zůstane nevdaná anebo se smíří s manželem. Stejně tak muž neopouští manželku. Ostatním říkám , nikoli Pán: -li některý bratr nevěřící manželku a ta je ochotná s ním zůstat, ji neopouští.
1. Korintským 7:12...manželku. Ostatním říkám , nikoli PánMá-li některý bratr nevěřící manželku a ta je ochotná s ním...
1. Korintským 7:13...s ním zůstat, ji neopouští. Stejně takmá-li některá žena nevěřícího manžela a ten je ochoten s ...
1. Korintským 14:8A pokud polnice vydá nezřetelný zvuk, kdo se bude chystat do boje? Stejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru!
1. Korintským 14:9Stejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru! Na světě je koneckonců tolik různých řečí a žádná z nich není beze smyslu.
Filipským 2:16Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. m-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se - raduji se s vámi všemi.
Filipským 4:7a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedli, čisté, milé, cokoli dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte.
Filipským 4:8... ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o...
Koloským 3:12Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenli, a -li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Koloským 3:13...a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak...
2. Petr 3:10Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. -li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy,
2. Petr 3:11...a země se všemi svými skutky bude odhalenaMá-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy...
1. Jan 1:10Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, me u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.
Zjevení 13:8Budou se klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. -li někdo uši, slyš:
Zjevení 13:9...světa zapsáno v knize života zabitého BeránkaMá-li někdo uši, slyš: Kdo jít do zajetí, do zajetí...

Slova obsahující má li: armáda (5) armádou (3) armádu (2) armády (4) dalmácie (1) domácí (14) domácího (4) domácnost (3) domácnosti (1) domácností (5) domáhala (1) dýmáním (1) hřímá (1) hřímání (1) hřímáním (1) chamát (10) chamáta (1) chamáťané (1) chamátské (5) chamátu (22) jamách (1) jímá (3) kmán (1) kmána (3) kmánem (2) komára (1) komáry (4) komáři (3) kramář (1) kramářů (2) krčmám (1) kymácet (3) lámání (3) (862) mág (2) mága (1) mágové (4) mágů (1) mágům (1) mágy (2) máchali (1) máchne (1) máchnutím (1) mále (2) málem (2) málo (39) málokdo (2) mám (251) máme (135) mámí (1) már (1) márách (1) márami (1) máslo (3) máš (143) máte (108) máty (2) mává (1) mávala (1) mávání (1) mávat (1) mávnu (1) mávnutím (1) nadýmá (2) najímá (1) namáčej (1) namáčí (1) namáhá (1) namáhají (2) namáhal (1) namáhali (1) namáhaly (1) namáháme (1) namáhat (1) namáhavou (1) napomáhá (2) nashromáždí (1) nashromáždil (5) nashromáždili (2) nemá (109) němá (1) nemálo (3) nemám (48) nemáme (24) nemáš (16) nemáte (25) nepomáhá (2) nepomáhej (2) nepřijímá (5) nepřijímám (2) nepřijímáte (3) neshromáždí (1) neshromáždil (1) neshromáždíš (1) nesmála (1) netřímá (1) neujímá (1) nevnímá (1) nevnímám (1) nevnímáš (1) a další... | acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |