Lota

Hledám varianty 'lota' [ lotovi (2) lotem (1) lota (11) lot (14) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 11:27...Abrama, Náchora a Hárana; Háran pak zplodil Lota. Háran však zemřel ve své vlasti, v chaldejském Uru,...
Genesis 11:31... Terach vzal svého syna Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu Saraj, ženu svého syna Abrama, a vydali...
Genesis 12:4...tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s nímLot. Když odešel z Cháranu, bylo Abramovi sedmdesát pět let...
Genesis 12:5...s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen majetek, jehož nabyli, i čeleď, kterou...
Genesis 13:1...tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu. (Abram byl velmi...
Genesis 13:5... Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno. Také Lot, který šel s Abramem, měl brav, skot a stany. Země jim...
Genesis 13:8...bydleli Kananejci a Perizejci.) Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, mezi mnou a tebou a mezi mými a...
Genesis 13:10... půjdu vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo." Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je k...
Genesis 13:11...předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru). Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na...
Genesis 13:12...oddělili. Abram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny a postavil své stany...
Genesis 13:14...hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa,...
Genesis 14:12...potraviny a odtáhli. Vzali také Abramova synovce Lota (neboť bydlel v Sodomě) i jeho majetek a odjeli. Jeden...
Genesis 14:16...zpět všechen majetek. Přivedl i svého příbuzného Lota a jeho majetek a také ženy a lid. Když se pak vracel...
Genesis 19:1...domů. Večer dorazili ti dva andělé do SodomyLot seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstal a...
Genesis 19:5...ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lot k nim tedy...
Genesis 19:6...na Lota. "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a...
Genesis 19:9...Naložíme s tebou hůř než s nimi!" Tehdy se na Lota prudce vrhli a chystali se vylomit dveře. Ti dva však...
Genesis 19:10...dveře. Ti dva však vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u...
Genesis 19:12... takže marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery?...
Genesis 19:14... že nás Hospodin poslal, abychom je zničili." Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát...
Genesis 19:15... že žertuje. Když začalo svítat, andělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery,...
Genesis 19:18...se nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému...
Genesis 19:23...proto se to město jmenuje Coar, Maličké.) Když Lot vešel do Coaru, vycházelo nad zemí slunce. A Hospodin...
Genesis 19:29...oné roviny, pamatoval na Abrahama a propustil Lota zprostřed zkázy, jež zachvátila města, v nichž Lot...
Genesis 19:30...zkázy, jež zachvátila města, v nichž Lot bydlelLot potom z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma dcerami v...
Lukáš 17:29...a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny...
2. Petr 2:7...bezbožníkům odsoudil ke zkáze, ale spravedlivého Lota, ztrápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků,...

Slova obsahující lota: lota (11) lotan (3) lotanova (2) lotanovi (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |