Lot

Hledám varianty 'lot' [ lotovi (2) lotem (1) lota (11) lot (14) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 11:27...Abrama, Náchora a Hárana; Háran pak zplodil Lota. Háran však zemřel ve své vlasti, v chaldejském Uru,...
Genesis 11:31... Terach vzal svého syna Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu Saraj, ženu svého syna Abrama, a vydali...
Genesis 12:4...tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s nímLot. Když odešel z Cháranu, bylo Abramovi sedmdesát pět let...
Genesis 12:5...s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen majetek, jehož nabyli, i čeleď, kterou...
Genesis 13:1...tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu. (Abram byl velmi...
Genesis 13:5... Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno. Také Lot, který šel s Abramem, měl brav, skot a stany. Země jim...
Genesis 13:8...bydleli Kananejci a Perizejci.) Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, mezi mnou a tebou a mezi mými a...
Genesis 13:10... půjdu vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo." Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je k...
Genesis 13:11...předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru). Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na...
Genesis 13:12...oddělili. Abram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny a postavil své stany...
Genesis 13:14...hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa,...
Genesis 14:12...potraviny a odtáhli. Vzali také Abramova synovce Lota (neboť bydlel v Sodomě) i jeho majetek a odjeli. Jeden...
Genesis 14:16...zpět všechen majetek. Přivedl i svého příbuzného Lota a jeho majetek a také ženy a lid. Když se pak vracel...
Genesis 19:1...domů. Večer dorazili ti dva andělé do SodomyLot seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstal a...
Genesis 19:5...ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lot k nim tedy...
Genesis 19:6...na Lota. "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a...
Genesis 19:9...Naložíme s tebou hůř než s nimi!" Tehdy se na Lota prudce vrhli a chystali se vylomit dveře. Ti dva však...
Genesis 19:10...dveře. Ti dva však vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u...
Genesis 19:12... takže marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery?...
Genesis 19:14... že nás Hospodin poslal, abychom je zničili." Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát...
Genesis 19:15... že žertuje. Když začalo svítat, andělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery,...
Genesis 19:18...se nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému...
Genesis 19:23...proto se to město jmenuje Coar, Maličké.) Když Lot vešel do Coaru, vycházelo nad zemí slunce. A Hospodin...
Genesis 19:29...oné roviny, pamatoval na Abrahama a propustil Lota zprostřed zkázy, jež zachvátila města, v nichž Lot...
Genesis 19:30...zkázy, jež zachvátila města, v nichž Lot bydlelLot potom z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma dcerami v...
Lukáš 17:29...a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny...
2. Petr 2:7...bezbožníkům odsoudil ke zkáze, ale spravedlivého Lota, ztrápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků,...

Slova obsahující lot: alot (1) aralot (1) bealot (1) flotilo (1) gelilotu (4) gulot (2) holotě (1) kesulot (1) kislot (1) lot (14) lota (11) lotan (3) lotanova (2) lotanovi (2) lotem (1) lotova (2) lotovi (2) lotovu (1) lotovy (2) lotových (1) lotovým (2) lotrům (1) lotře (1) lotři (1) makhelotu (2) maloti (2) miklot (4) milot (1) plot (3) plotem (2) plotně (2) ploty (1) zélot (2) zlotřilá (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |