Levité

Hledám varianty 'levité' [ levité ]. Nalezeny 94 verše.
Numeri 1:47...nebyli podle svých otcovských pokolení započteni levité. Hospodin promluvil k...
Numeri 1:51...tábořit. Když se bude Příbytek chystat na cestulevité jej složí; když se bude Příbytek chystat k táboření,...
Numeri 1:53... každý při svém praporu, po svých oddílechLevité však budou tábořit kolem Příbytku svědectví, aby...
Numeri 2:33...však s ostatními Izraelity nebyli sečteni levité. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak...
Numeri 3:12...otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele levityLevité jsou tedy moji, neboť všichni prvorození jsou moji....
Numeri 3:39... jenž by se přiblížil, však měl zemřítLevité, které Mojžíš s Áronem podle Hospodinova rozkazu...
Numeri 3:45...a dobytek levitů namísto jejich dobytka, neboť levité jsou moji. jsem Hospodin. A jako výplatné za těch...
Numeri 8:12...dar synů Izraele, aby konali službu HospodinuLevité pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj...
Numeri 8:14... Tak oddělíš levity z řad synů Izraelelevité budou moji. Poté, co je očistíš a nabídneš jako...
Numeri 8:15...je očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad...
Numeri 8:21...právě tak s nimi synové Izraele naložiliLevité se očistili od hříchu a vyprali si oděv. Áron je...
Numeri 8:22... obřad smíření, aby byli očištěni. Poté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání před...
Numeri 18:23... Službu při Stanu setkávání konají jen levité, svá provinění nesou oni sami. Toto je věčné...
Deuteronomium 18:7... svého Boha, tak jako jeho ostatní bratři levité, kteří tam stojí před Hospodinem. Budou jíst stejný...
Deuteronomium 27:14...se pak postaví na hoře Ebal, aby zlořečiliLevité tehdy začnou na všechny Izraelity hlasitě volat:...
Deuteronomium 33:9... tvé slovo zachovali, tvou smlouvu budou střežit levité. Jákoba budou tvým pravidlům učit a Zákonu tvému...
Jozue 18:7...za vás losovat před Hospodinem, naším BohemLevité totiž mezi vámi nemají podíl, neboť jejich dědictvím...
Jozue 21:4...pastviny: První los připadl na rody Kehatovy. Ti levité, kteří byli potomky kněze Árona, získali losem...
1. Samuel 6:15...a krávy přinesli jako zápalnou oběť HospodinuLevité hned složili Truhlu Hospodinovu a s i mošnu, ve...
2. Samuel 15:24...pouště. Vtom se objevil i Sádok a s ním všichni levité nesoucí Truhlu Boží smlouvy. Postavili Boží truhlu a...
1. Královská 8:4...jeho posvátným vybavením. Zatímco to kněžílevité vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním Izraele...
1. Letopisů 9:2...do Babylonu. Nejprve se Izraelci, kněžílevité a chrámoví sluhové vrátili bydlet do svých původních...
1. Letopisů 15:14...jsme totiž jeho vůli, jak náleží." Kněžílevité se tedy posvětili, aby přenesli Truhlu Hospodina,...
1. Letopisů 15:17...hudebních nástrojů, citer, lyr a činelůLevité tedy ustanovili Hemana, syna Joelova, a z jeho...
1. Letopisů 15:27...oblečen kmentovým pláštěm stejně jako všichni levité nesoucí Truhlu, zpěváci a sbormistr Kenaniáš. David...
1. Letopisů 23:26...a bude navěky přebývat v Jeruzalémě, a tak  levité nebudou nosit příbytek ani veškeré jeho služebné...
1. Letopisů 23:32...pravidelně sloužit před Hospodinem. Takto levité plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání, vůči...
2. Letopisů 5:4... Když přišli všichni izraelští stařešinovélevité zvedli Truhlu a vynesli ji i Stan setkávání se vším...
2. Letopisů 5:5...jeho posvátným vybavením. Zatímco to kněžílevité vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním Izraele...
2. Letopisů 7:6...chrám. Kněží stáli na svých místech, naproti nim levité s hudebními nástroji, které k oslavě Hospodina...
2. Letopisů 11:13...a zajistil si tak Judu i Benjamína. Také kněžílevité ze všech krajů se přidali k němu. Levité opustili...
2. Letopisů 11:14...kněží a levité ze všech krajů se přidali k němuLevité opustili své pastviny a majetky a vydali se do...
2. Letopisů 13:10...Hospodinu, jsou synové Áronovi, kterým pomáhají levité. Ráno co ráno a večer co večer přinášejí Hospodinu...
2. Letopisů 19:11...domu Judova, ve všech záležitostech královskýchLevité vám budou sloužit jako úředníci. Buďte stateční a...
2. Letopisů 20:19...padli před Hospodinem a klaněli se muLevité ze synů Kehatových a Korachových pak vstali, aby...
2. Letopisů 23:7...svatí. všechen lid dodržuje Hospodinův řádLevité obklopí krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se...
2. Letopisů 23:8... Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." Levité i všichni Judští to provedli přesně, jak jim kněz...
2. Letopisů 24:5...opravu chrámu našeho Boha. Pospěšte si s tím." Levité ale nespěchali. Král si tedy zavolal představeného...
2. Letopisů 24:6...Jojadu a otázal se: "Proč ses nepostaral, aby levité přinesli z Judska a z Jeruzaléma daň předepsanou...
2. Letopisů 24:11...přinášeli a házeli do truhly, ji naplniliLevité truhlici pravidelně odnášeli do královského úřadu,...
2. Letopisů 29:5...východním prostranství a řekl jim: "Slyšte levité! Posvěťte se a posvěťte chrám Hospodina, Boha svých...
2. Letopisů 29:12...mu jakožto jeho služebníci pálili kadidlo." Levité tedy začali: ze synů Kehatových Machat, syn Amasajův...
2. Letopisů 29:16...na chrámové nádvoří, kde se toho chopili další levité a odnášeli to za město k potoku Kidron. S...
2. Letopisů 29:26...přišlo od Hospodina skrze jeho proroky). Když se levité postavili na svá místa s Davidovými nástroji a kněží...
2. Letopisů 29:34...stahovat. Museli jim proto pomáhat jejich bratři levité, dokud to dílo nebylo hotové a dokud se nezasvětili...
2. Letopisů 30:15...měsíce porazili velikonočního beránka. Kněžílevité se zastyděli, posvětili se a přinesli do Hospodinova...
2. Letopisů 30:16...Mojžíše. Kněží kropili oltář krví, kterou jim levité podávali. Mnozí ve shromáždění ale nebyli posvěceni....
2. Letopisů 30:17...proto zabíjeli jejich velikonoční beránky levité, aby je posvětili Hospodinu. Mnozí z Efraima,...
2. Letopisů 30:21...sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů. Kněžílevité každý den chválili Hospodina zvučnými nástroji...
2. Letopisů 30:27...Davidova, město nic podobného nezažilo. Kněžílevité nakonec vstali, aby lidu požehnali. Bůh je vyslyšel...
2. Letopisů 34:12... Dozor nad nimi konali Jachat a Abdiášlevité ze synů Merariho, a Zachariáš a Mešulam ze synů...
2. Letopisů 34:13...dozírali na veškeré dělníky všech řemesel (další levité byli písaři, další úředníci a další tvořili...
2. Letopisů 34:30...judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněžílevité - všechen lid od největších po nejmenší. Král jim...
2. Letopisů 35:10...králova rozkazu zaujali svá místa, stejně jako levité po svých oddílech. Levité pak zabíjeli beránky a...
2. Letopisů 35:11...svá místa, stejně jako levité po svých oddílechLevité pak zabíjeli beránky a podávali krev kněžím, kteří s...
2. Letopisů 35:14... totiž obětovali zápaly a tuk do noci. Proto levité připravovali beránka nejen pro sebe, ale i pro kněží...
2. Letopisů 35:15...nesměli opouštět službu, a tak jejich bratři levité připravovali beránka i pro . Tak byla onoho dne na...
Ezdráš 1:5...rodů Judy a Benjamína, stejně jako kněžílevité i všichni, jejichž ducha Hospodin probudil, se tedy...
Ezdráš 2:40...Charimovi 1 017Levité: synové Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů...
Ezdráš 2:70...hřiven stříbra a 100 kněžských suknic. Kněžílevité, někteří z lidu, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové...
Ezdráš 3:8... syn Jocadakův, stavbu. Zbytek lidu (kněžílevité i všichni, kdo se vrátili ze zajetí do Jeruzaléma),...
Ezdráš 3:9...Chenadadovi se svými syny a bratry - samí levité. Když stavitelé pokládali základy Hospodinova chrámu...
Ezdráš 3:10...stáli na svých místech s trubkami stejně jako levité, synové Asafovi, s činely, aby chválili Hospodina...
Ezdráš 6:16...roce vlády krále Dareia. Synové Izraele, kněžílevité i ostatní navrátilci pak Boží chrám šťastně...
Ezdráš 6:20...beránka. Kněží se proto očišťovali a stejně tak levité. Když byli všichni do jednoho čistí, porazili...
Ezdráš 7:7...odešli také další synové Izraele, kněžílevité, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové. Do Jeruzaléma...
Ezdráš 8:30...rodů do komor Hospodinova chrámu." Tito kněžílevité tedy přijali zodpovědnost za stříbro, zlato i náčiní...
Ezdráš 9:1...se slovy: "Izraelský lid, kněží ani levité se neoddělují od okolních národů - Kananejců,...
Ezdráš 10:23... Maasejáš, Izmael, Netanel, Jozabad, ElasaLevité: Jozabad, Šimei, Kelajáš (čili Kelíta), Petachiáš,...
Nehemiáš 3:17...u vodní nádrže a Domu hrdinů. Za ním opravovali levité: Rechum, syn Baniho; vedle něj opravoval za svůj...
Nehemiáš 7:1...jsem vrata, byli ustanoveni strážní, zpěvácilevité. Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru...
Nehemiáš 7:43...Charimovi 1 017Levité: synové Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů...
Nehemiáš 7:73...000 hřiven stříbra a 67 kněžských suknic. Kněžílevité, strážní, zpěváci, někteří z lidu, chrámoví sluhové...
Nehemiáš 8:7...se mu tváří k zemi. Když se lid znovu postavillevité Ješua, Bani, Šerebiáš, Jamin, Akub, Šabetaj, Hodiáš,...
Nehemiáš 8:11...radost je vaše síla!" Podobně lid těšili také levité: "Přestaňte. Dnes je svátek, netrapte se." A tak šli...
Nehemiáš 9:5...Kenani a hlasitě volali k Hospodinu, svému BohuLevité Ješua, Kadmiel, Bani, Chašabnejáš, Šerebiáš, Hodiáš,...
Nehemiáš 10:10... Bilgaj a Šemajáš. To byli kněžíLevité: Ješua, syn Azaniášův, Binui ze synů Chenadadových,...
Nehemiáš 10:29... Charim a Baana. Také ostatní z lidu, kněžílevité, strážní, zpěváci, chrámoví sluhové a každý, kdo se...
Nehemiáš 10:35...chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněžílevité i lid je budou přinášet každoročně podle svých...
Nehemiáš 10:39...vybírání desátků s nimi bude kněz, syn Áronův, a levité pak přinesou desátek z desátků do domu našeho Boha,...
Nehemiáš 11:3...majetku, ve vlastních městečkách, Izrael, kněžílevité, chrámoví sluhové i synové služebníků Šalomounových....
Nehemiáš 11:20...bratrů, strážců bran. Ostatní Izraelci, kněžílevité bydleli každý na svém vlastnictví ve všech judských...
Nehemiáš 11:22...pod vedením Cichy a Gišpy bydleli na OfeluLevité v Jeruzalémě byli pod vedením Uziho, syna Baniho,...
Nehemiáš 12:1...levitské oddíly z Judy. Toto jsou kněžílevité, kteří se navrátili se Zerubábelem, synem...
Nehemiáš 12:8...kněží a jejich bratři za dnů Jošuových. Dále levité: Ješua, Binui, Kadmiel, Šerebiáš, Juda, Mataniáš....
Nehemiáš 12:22...rodu Chašabiáš, v Jedahiášově rodu NetanelLevité za dnů Eliašiba, Jojady, Jochanana a Jaduy v čele...
Nehemiáš 12:24... do doby Jochanana, syna Eliašibova. Přední levité: Chašabiáš, Šerebiáš, Ješua, syn Kadmielův, a jejich...
Nehemiáš 12:27...se posvěcovaly hradby Jeruzaléma, byli vyhledáni levité ze všech míst, kde bydleli, a byli přivedeni do...
Nehemiáš 12:30...vystavěli usedlosti v okolí Jeruzaléma. Kněžílevité se očistili a očistili také lid, brány a hradby....
Nehemiáš 12:44... Všechen Juda se radoval z toho, že kněžílevité byli postaveni do služby. Ti konali službu svému...
Nehemiáš 12:47...den po dni. Také levitům zasvěcovali odvodylevité zasvěcovali odvody synům Áronovým. Onoho dne se...
Nehemiáš 13:10...neodváděly příděly pro levity, takže se všichni levité i zpěváci konající bohoslužbu uchýlili ke svým polím...
Ezechiel 44:10...cizinců žijících uprostřed synů Izraele. Ovšem levité, kteří se ode vzdálili, když Izrael bloudil, a...
Ezechiel 48:11... kteří drželi mou stráž a nepobloudili tak jako levité, když synové Izraele upadli do bludu. Proto jim jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |