Leviho

Hledám varianty 'leviho' [ leviho ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 46:11... Cochar a Šaul, syn kanaánské ženy. Synové Leviho: Geršon, Kehat a Merari. Synové Judy: Er, Onan, Šela...
Exodus 6:16...- to jsou Šimeonovy rodiny. Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich narození: Geršon, Kehat a Merari...
Exodus 32:26...ke mně!" Shromáždili se kolem něj všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh...
Exodus 32:28...pobíjejte i své bratry, přátele a příbuzné!" Leviho synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho...
Numeri 3:15...promluvil k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny podle jejich otcovských domů a rodů; sečti...
Numeri 3:17...rozkazu sečetl, jak mu bylo přikázáno. Toto jsou Leviho synové, jmenovitě: Geršon, Kehat a Merari. Toto jsou...
Numeri 4:2...a Áronovi: "Sečti Kehatovy syny z řad synů Leviho podle jejich rodů a otcovských domů. Započti každého...
Numeri 16:7...rozhodne, kdo je svatý. Osobujete si přílišLeviho synové!" Mojžíš tehdy Korachovi řekl: "Dobře...
Numeri 16:8...tehdy Korachovi řekl: "Dobře poslouchejteLeviho synové: Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil...
Numeri 17:18...rod. Každému vyryješ na hůl jeho jméno a na hůl Leviho vyryješ Áronovo jméno; tak připadne na každého...
Numeri 17:23...vešel do Stanu svědectví a hle, hůl Árona z rodu Leviho vypučela: vyrašila v pupeny, nasadila květy a vydala...
Numeri 18:21...tvé dědictví uprostřed synů Izraele. Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při Stanu setkávání dal jako...
Deuteronomium 21:5... a tam zlomí vaz. Potom přistoupí kněžíLeviho synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, aby mu...
Jozue 21:10...uvedená města (připadla Áronovým potomkůmLeviho synům z rodů Kehatových, neboť na padl první...
1. Královská 12:31...kněží z kdekoho v lidu, i když to nebyli synové Leviho. V patnáctý den osmého měsíce také zavedl svátek...
1. Letopisů 5:27...a k řece Gozanu, kde zůstávají dodnes. Synové Leviho: Geršon, Kehat a Merari. Synové Kehatovi: Amram,...
1. Letopisů 6:1...vystěhovat Judu a Jeruzalém). Synové Leviho: Geršom, Kehat a Merari. Synové Geršomovi se...
1. Letopisů 6:23...Korachova, syna Jisharova, syna Kehatova, syna Leviho, syna Izraelova. Po pravici mu stál jeho bratr Asaf,...
1. Letopisů 6:28...Šimeiho, syna Jachatova, syna Geršomova, syna Leviho. Nalevo stál z jejich bratrů, synů Merariho: Etan,...
1. Letopisů 6:32... syna Machliho, syna Mušiho, syna Merariho, syna Leviho. Jejich bratrům levitům byla svěřena veškerá služba...
1. Letopisů 9:18...východní straně. Byli to strážní z tábora synů Leviho. Šalum, syn Koreho, syna Ebiasafa, syna Korachova, a...
1. Letopisů 12:27...7 100 udatných hrdinů připravených k boji. Z Leviho 4 600 mužů včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700...
1. Letopisů 15:15...přenesli Truhlu Hospodina, Boha Izraele. Synové Leviho pak nesli Boží truhlu tak, jak přikázal Mojžíš...
1. Letopisů 21:6...bojeschopných mužů. Joáb ale mezi nezapočítal Leviho a Benjamína, protože se mu králův rozkaz příčil. Ani...
1. Letopisů 23:6...levity rozdělil na oddíly podle příslušnostiLeviho synům Geršonovi, Kehatovi a Merarimu. Ke Geršonovcům...
1. Letopisů 23:24... Eder a Jeremot, celkem tři. Toto jsou synové Leviho podle svých otcovských rodů, rodoví vůdcové,...
1. Letopisů 23:27..." Podle těchto Davidových posledních slov byli Leviho synové sečteni od dvacetiletých výše. Jejich úkolem...
1. Letopisů 24:20...mu je vydal Hospodin, Bůh Izraele. K ostatním Leviho synům patřili: Ze synů Amramových: Šubael. Ze synů...
1. Letopisů 27:17...syn Zichriho, za Šimeona Šefatiáš, syn Maaky, za Leviho Chašabiáš, syn Kemuelův, za Árona Sádok, za Judu...
Ezdráš 8:18...svou dobrotivou ruku. Ze synů Machliho, syna Leviho, syna Izraelova, nám poslali Šerebiáše, velmi...
Nehemiáš 10:40... do komor ve skladu. Synové Izraele včetně synů Leviho budou přinášet tyto obětní příspěvky z obilí, vína a...
Žalmy 135:20...Rodino Áronova, velebte Hospodina! Rodino Leviho, velebte Hospodina! Kdo ctíte Hospodina, velebte...
Ezechiel 40:46...u oltáře. Jsou to synové Sádokovi - jediníLeviho potomků, kteří smějí přistupovat k Hospodinu, aby mu...
Ezechiel 48:31...kmenů: brána Rubenova, brána Judova a brána Leviho. Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři...
Malachiáš 2:8...a svým učením jste mnohé srazili! Porušili jste Leviho smlouvu, praví Hospodin zástupů. Proto vás také...
Malachiáš 3:3...jako tavič pročišťuje stříbro, tak pročistí syny Leviho. Přetaví je jako zlato a stříbro, takže budou...
Marek 2:14...k němu a on je vyučoval. Když cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, řekl mu: "Pojď za...
Lukáš 3:24...syn Josefa, syna Elího, syna Matatova, syna Leviho, syna Melchiova, syna Janaje, syna Josefova, syna...
Lukáš 3:29...Eliezerova, syna Jorimova, syna Matatova, syna Leviho, syna Šimeonova, syna Judy, syna Josefova, syna...
Židům 7:5...sám otec Abraham dal desátek z kořisti! Synové Leviho, kteří zastávají kněžský úřad, mají podle Zákona...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |