Levi

Hledám varianty 'levi' [ levi (22) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 29:34...jsem mu porodila tři syny!" A proto dostal jméno Levi, Spojení. Potom počala znovu, a když porodila syna,...
Genesis 34:25... se dva Jákobovi synové, Dínini bratři ŠimeonLevi, chopili každý svého meče, v bezpečí vešli do města a...
Genesis 35:23... Synové Léy: Ruben, Jákobův prvorozený, ŠimeonLevi, Juda, Isachar a Zabulon. Synové Ráchel: Josef a...
Genesis 49:5...jsi, lože odvážil ses poskvrnit. ŠimeonLevi, to jsou bratři; jejich meče jsou kruté nářadí. Do...
Exodus 1:2...do Egypta, každý se svou rodinou: Ruben, ŠimeonLevi a Juda, Isachar, Zabulon a Benjamín...
Exodus 2:1...dceru můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženil s jednou levitskou dcerou. Ta pak počala a...
Exodus 6:16...- to jsou Šimeonovy rodiny. Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich narození: Geršon, Kehat a Merari...
Numeri 1:49...promluvil k Mojžíšovi: "Pokolení Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu synů Izraele. Levitům...
Numeri 3:6...promluvil k Mojžíšovi: "Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou...
Numeri 18:2... ber s sebou rovněž své bratry z pokolení Levi, z tvého otcovského kmene, se připojí k tobě a...
Deuteronomium 10:8...plných vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Levi, aby nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, aby stáli před...
Deuteronomium 10:9...aby žehnali, jak to činí dodnes. Proto nemá Levi žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry - sám...
Deuteronomium 18:1...kralovat on i jeho synové uprostřed Izraele.  Levitští kněží, totiž celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani...
Deuteronomium 27:12...lidu přikázal: přejdete Jordán, se ŠimeonLevi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín postaví na hoře...
Jozue 13:14...Maachat žijí uprostřed Izraele dodnes. Kmenu Levi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví nepřidělil....
Jozue 13:33...východní straně Jordánu naproti Jerichu. Kmenu Levi však Mojžíš dědictví nedal. Jejich dědictvím je...
1. Letopisů 2:1...kmeny. Toto jsou synové Izraele: Ruben, ŠimeonLevi, Juda, Isachar, Zabulon, Dan, Josef, Benjamín, Neftalí...
Zachariáš 12:13...domu zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod domu Levi zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod domu Šimei zvlášť a...
Lukáš 5:27...uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: "Pojď za mnou." A on všechno opustil, vstal...
Lukáš 5:29...on všechno opustil, vstal a šel za nímLevi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla...
Židům 7:9...se dokonce říci, že skrze Abrahama dal desátekLevi, který desátky přijímá, neboť byl ještě v otcových...
Zjevení 7:7... z pokolení Šimeon 12 000 označených, z pokolení Levi 12 000 označených, z pokolení Isachar 12 000...

Slova obsahující levi: levi (22) leviatan (1) leviatana (5) levice (5) levici (18) levicí (3) leviho (40) levim (2) levimu (2) levita (14) levité (99) levitech (1) levitou (6) levitovi (4) levitská (1) levitské (11) levitského (3) levitskou (2) levitský (3) levitských (18) levitským (5) levitskými (3) levitští (6) levitu (3) levitů (38) levitům (37) levity (49) nepolevila (1) ulevil (2) ulevilo (2) ulevit (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |