Lepší

Hledám varianty 'lepší' [ lepšímu (2) lepším (1) lepších (1) lepšího (5) lepší (94) ]. Nalezeno 97 veršù.
Exodus 14:12... otročíme Egyptu! Otročit Egyptu bylo určitě lepší než zemřít na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl:...
Leviticus 27:10...Hospodinu, svaté. Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece...
Leviticus 27:12...zvíře před kněze. Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určí, taková bude....
Leviticus 27:14...svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Na kolik jej kněz ocení, při tom zůstane....
Leviticus 27:33...Hospodinu. Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší, nebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej však...
Numeri 14:3...se naše ženy a děti staly kořistí? Není pro nás lepší vrátit se do Egypta?" Mezi sebou pak začali říkat:...
Soudců 8:2...srovnání s vámi? Není snad efraimské paběrkování lepší než abiezerské vinobraní? Bůh vydal midiánské...
Soudců 9:2..."Zeptejte se šechemských měšťanů: ‚Co je pro vás lepší - aby vám vládlo všech sedmdesát Jerub-baalových synů...
Soudců 11:25... co nám dal Hospodin, náš Bůh. To jsi o tolik lepší než moábský král Balák, syn Ciporův? Copak se odvážil...
Soudců 18:19...a pojď s námi. Budeš dělat otce a kněze nám. Je lepší dělat domácího kněze pro jednoho muže, nebo kmenového...
1. Samuel 1:8...si to tak bereš k srdci? Nejsem snad pro tebe lepší než deset synů?" Když potom v Šílu pojedli a popili,...
1. Samuel 15:22...když ho někdo poslušností ctí? Poslouchat je lepší nežli obětovat, věnovat mu pozornost je nad tuk...
1. Samuel 15:28...izraelské království a dal je tvému bližnímulepšímu, než jsi ty. Věčný izraelský to rozhodně neodvolá a...
1. Samuel 27:1...kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak Saul nechá a...
2. Samuel 17:14...muži prohlásil: "Rada Chušaje Arkijského je lepší než rada Achitofelova." (Hospodin se totiž rozhodl...
1. Královská 2:32...hlavu, protože napadl dva muže spravedlivějšílepší, než je sám, a zavraždil je mečem. Můj otec David...
1. Královská 19:4... Hospodine! Vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové." Pak si pod tím jalovcem lehl a...
1. Královská 21:2...s mým palácem! Dám ti místo jinou vinicilepší, anebo jestli chceš, zaplatím ti její cenu ve stříbře...
2. Královská 5:12... Copak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli? Copak jsem se nemohl umýt...
2. Letopisů 21:13...vlastní rodinu - své bratry, kteří byli lepší než ty. Nuže, pohleď: Hospodin zasáhne tvůj lid, tvé...
Ester 1:19... Král si pak bude moci vybrat za královnu jinoulepší. A nechť král vydá výnos, který bude rozhlášen po...
Ester 2:9...králova domu. Navíc ji i s děvčaty přemístil do lepší části harému. Ester neprozradila nic o své národnosti...
Žalmy 37:16...však bodne do srdce, ten jejich luk se rozlámeLepší je málo, co spravedlivý, nežli bohatství spousty...
Žalmy 63:4... tvou sílu a tvou slávu kéž bych zakoušelLepší než život je láska tvá, rty proto budou opěvat....
Žalmy 84:11...zahrň milostí! Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V domě svého Boha chci postávat u...
Žalmy 118:8...můj pomocník, pád těch, kdo nenávidí, uvidímLepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka. Lepší...
Žalmy 118:9...je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověkaLepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné....
Přísloví 3:14... blaze člověku, jenž získal rozvahu! Přináší lepší zisk než stříbro, její výnosy jsou nad zlato. Její...
Přísloví 15:16...bývá těžký, dobrotivé srdce však stále hodujeLepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady s...
Přísloví 15:17...úctou k Hospodinu než velké poklady s neklidemLepší je talíř zeleniny s láskou než vykrmený býk a s ním...
Přísloví 16:8...líbí, i jeho nepřátele s ním nakonec udobříLepší je málo se spravedlností než ohromné zisky s...
Přísloví 16:19...předchází pád a namyšlenost zkázuLepší je sdílet porobu s pokornými nežli se s pyšnými dělit...
Přísloví 16:32...šediny - kdo žijí spravedlivě, ti ji obdrží. Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než...
Přísloví 17:1... všechno rozhodování je však od Hospodina.  Lepší je suchý kus chleba v klidu než dům plný masa a sváru...
Přísloví 19:1...bližší než bratr je ale ten, který miluje.  Lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec. Nadšení bez...
Přísloví 21:9...je klikatá, povaha čistých je upřímnáLepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou...
Přísloví 21:19... na místě poctivých se ocitne podvodníkLepší je bydlet někde v pustině než s hašteřivou ženou...
Přísloví 25:7...důležitým, mezi významné lidi nestav se. Je lepší být vyzván: "Pojď výše," než být před urozenými...
Přísloví 25:24...sebou nese liják, tajné řeči pak zlobné pohledyLepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou...
Přísloví 27:5...a hněv prudký, kdo však obstojí před závistíLepší otevřené pokárání nežli tajené milování. Bezpečnější...
Přísloví 27:10... Do domu svého bratra nechoď v nesnázíchlepší je blízký soused než bratr vzdálený! Potěš srdce,...
Přísloví 28:6...zlých lidí, hledači Hospodina ji plně pochopíLepší poctivý chudák nežli zkažený boháč. Rozumný syn...
Kazatel 2:13...než jeho předchůdci!) Viděl jsem, že moudrost je lepší než hloupost, tak jako je světlo lepší než temnota....
Kazatel 2:24...klid. I to je marnost. Je snad pro člověka něco lepšího než jíst a pít a při svém pachtění se potěšit?...
Kazatel 4:6...do klína složí ruce a potom sžírá seLepší špetka klidu než náruč námahy a honba za větrem! Když...
Kazatel 4:13...odolají; trojitý provázek se těžko přetrhneLepší je chudý a moudrý mladík než starý a pošetilý král,...
Kazatel 5:4...nemá v oblibě. Cokoli slíbíš, splň! Bylo by lepší nic neslibovat, než když jsi slíbil a nesplnil....
Kazatel 6:9...je chudákovi, že , jak se chovat před lidmiLepší je, co je vidět očima, než to, za čím duše utíká. I...
Kazatel 7:1... co se bude dít pod sluncem, on tu nebude?  Lepší je dobré jméno než nejlepší olej, den smrti je lepší...
Kazatel 7:2...olej, den smrti je lepší než den zrozeníLepší je vejít do domu smutku nežli do domu veselí. Každého...
Kazatel 7:3...čeká konec - kdo je naživu, na to pomyslíLepší je zármutek nežli smích, smutná tvář srdce zvelebí....
Kazatel 7:5...v domě truchlení, srdce hlupáků v domě zábavyLepší je vyslechnout výtky mudrců nežli poslouchat písničky...
Kazatel 7:8...udělá blázna, úplatek kazí srdce člověkaLepší je, když něco končí, než když to začíná; lepší je...
Kazatel 9:16... nikdo nevzpomněl. Souhlasím, že "Moudrost je lepší než síla". Moudrost chudáka však bývá v opovržení a...
Kazatel 9:17...bývá v opovržení a jeho slova nikdo neslyšíLepší je slyšet klidná slova moudrých než povyk vládce...
Kazatel 9:18...moudrých než povyk vládce hlupáků. Moudrost je lepší než válečné zbraně - jediný hříšník však zničí mnoho...
Izaiáš 10:10... ruka uchvátila modlářská království, jež měla lepší sochy než Jeruzalém a Samaří. Co jsem provedl se...
Ezechiel 32:19...do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy: ‚Jsi snad lepší než ostatní? Dolů! K neobřezaným ulehni!' Padnou...
Ozeáš 10:1...však míval ovoce, tím víc si stavěl oltáře. Čím lepší byla jeho zem, tím líp si zdobil sloupy posvátné....
Amos 6:2...Chamát a pak dolů na filištínský Gat. Jste lepší než tato království? Mají snad větší území než vy?...
Nahum 3:8...bych ti tedy našel nějaké těšitele?" Copak jsi lepší, než byly Théby mezi nilskými rameny, obklopené...
Matouš 5:29...pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo...
Matouš 5:30...pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo...
Matouš 18:6...maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a...
Matouš 18:8...noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než...
Matouš 18:9...oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a...
Matouš 19:10..." "Jestli je to mezi mužem a ženou takhle, je lepší se neženit!" řekli mu na to učedníci. "Ne všichni...
Matouš 26:24...tomu, kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil." Jeho zrádce Jidáš na to...
Marek 9:42... kteří ve mne věří, bylo by pro něj mnohem lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho...
Marek 9:43... sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než jít s oběma rukama do...
Marek 9:45... sváděla tvá noha, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do života, než být s oběma nohama uvržen...
Marek 9:47...kdyby svádělo tvé oko, zahoď je. Je pro tebe lepší vejít jednooký do Božího království, než být s oběma...
Marek 14:21...tomu, kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil." Když jedli, vzal chléb,...
Lukáš 17:2...tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho...
Jan 11:50...řekl: "Vy nic nevíte! Nechápete, že je pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý tento...
Jan 16:7...srdce zármutek. Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám...
Jan 18:14... který židovským představeným poradil, že je lepší, aby jeden člověk zemřel za lid.) Petr s dalším...
Skutky 24:2...díky tvé prozíravosti vše v tomto národě spějelepšímu, což bezvýhradně a všeobecně přijímáme s nejhlubší...
Římanům 14:21..." ale je špatné pohoršovat člověka jídlem. Je lepší nejíst maso, nepít víno a vyvarovat se všeho, co...
1. Korintským 7:1... Pokud jde o to, jak jste psali: "Pro muže je lepší obejít se bez ženy" - budiž, ale abyste se vyvarovali...
1. Korintským 7:8...jinak. Svobodným a vdovám říkám, že je pro  lepší zůstat, jako jsem . Pokud se však nemohou ovládnout...
1. Korintským 7:9...ovládnout, vstoupí do manželství. Je přece lepší vstoupit do manželství než být spalován touhou. Pro...
1. Korintským 7:26...si, že vzhledem k současné tísni je pro člověka lepší zůstat, jak je. Jsi v manželském svazku? Nesnaž se o...
1. Korintským 8:8... nejsme o nic horší, a pokud jíme, nejsme o nic lepší. Dejte ale pozor, aby se ta vaše svoboda nestala pro...
Židům 6:9...takto mluvíme, jsme si o vás jisti něčím lepším - tím, co se týká spasení. Bůh není nespravedlivý,...
Židům 7:19...dokonalosti nepřivedl) a zároveň se zavádí něco lepšího: naděje, která nás přibližuje k Bohu. A navíc,...
Židům 7:22...navěky." A tak se Ježíš stal ručitelem mnohem lepší smlouvy. A dále: levitských kněží muselo být mnoho,...
Židům 8:6...vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. Kdyby ...
Židům 9:23...nebeských věcí; samy nebeské věci však vyžadují lepší oběti. Kristus přece nepřišel do svatyně udělané...
Židům 10:34...svého majetku, vědomi si toho, že vás čeká lepší a trvalé bohatství. Nezahazujte proto svou smělou...
Židům 11:4...z ničeho viditelného. Vírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť nežli Kain. Díky byl uznán za spravedlivého...
Židům 11:16...přece dost času k návratu. Oni však toužili po lepší vlasti - po nebeské. Sám Bůh se proto nestydí...
Židům 11:35... když odmítli propuštění, aby dosáhli něčeho lepšího - vzkříšení. Další zakoušeli výsměch a bičování a...
Židům 11:40...nedosáhli zaslíbení, neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás - proto neměli dojít k cíli bez nás. Když...
Židům 13:9...se unášet všelijakým podivným učením. Je lepší posilovat své srdce milostí než pokrmy, které svým...
1. Petr 3:17...Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé. Vždyť i Kristus,...
2. Petr 2:21...tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro  lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání...

Slova obsahující lepší: lepší (94) lepšího (5) lepších (1) lepším (1) lepšímu (2) nejlepší (45) nejlepšího (2) nejlepších (1) nejlepším (9) nejlepšími (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |