Lebo chamátu

Hledám varianty 'lebo chamátu' [ lebo (12) | chamátu ]. Nalezen 21 verš.
Numeri 13:20Jaká je to země? Úrodná, nebo chudá? Jsou v stromy, nebo ne? Osmělte se a přineste z země něco ovoce!" (Byl totiž právě čas prvních hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště Cin po Rechob u Lebo-chamátu.
Numeri 13:21...prozkoumat tu zem od pouště Cin po RechobLebo-chamátu. Když vystoupili do Negevu, vydali se k...
Numeri 34:7Vaše severní hranice povede takto: od Středozemního moře ji vytyčíte k hoře Hór a odtud dál k Lebo-chamátu, dosáhne Cedadu.
Numeri 34:8...moře ji vytyčíte k hoře Hór a odtud dálLebo-chamátu, dosáhne Cedadu. Odtud povede k Zifronu, ...
Jozue 13:4na jihu. Dále celé území Kananejců od sidonské Ary po Afek u emorejské hranice. Dále území Gebalských a celý Libanon na východ od Baal-gádu pod horou Hermon k Lebo-chamátu.
Jozue 13:5...na východ od Baal-gádu pod horou Hermon Lebo-chamátu. Všechny obyvatele hor, od Libanonu k...
Soudců 3:2(Udělal to proto, aby izraelská pokolení, která neměla zkušenost s bojem, naučil bojovat.) Ponechal tedy pětici filištínských států a všechny Kananejce, Sidonce a Hivejce bydlící v libanonském pohoří od hory Baal-hermon k Lebo-chamátu.
Soudců 3:3...v libanonském pohoří od hory Baal-hermon Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby skrze byl Izrael zkoušen,...
1. Královská 8:64Toho dne král posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou a moučnou oběť i tuk pokojných obětí, neboť bronzový oltář před Hospodinem byl příliš malý, než aby mohl pojmout onu zápalnou a moučnou oběť i tuk oněch pokojných obětí. Šalomoun tehdy slavil slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok, jedno veliké shromáždění před Hospodinem, naším Bohem, po sedm dní a dalších sedm dní, celkem čtrnáct dní.
1. Královská 8:65...tehdy slavil slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok, jedno veliké shromáždění...
2. Královská 14:24a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. To on obnovil hranice Izraele od Lebo-chamátu k Mrtvému moři v Aravě, jak to Hospodin, Bůh Izraele, řekl ústy svého služebníka Jonáše, syna Amitajova, proroka z Gat-cheferu.
2. Královská 14:25...celý Izrael. To on obnovil hranice Izraele od Lebo-chamátu k Mrtvému moři v Aravě, jak to Hospodin,...
1. Letopisů 13:4Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid to schvaloval. David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimu.
1. Letopisů 13:5...celý Izrael od egyptské řeky Šichor Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimu....
2. Letopisů 7:7Šalomoun tehdy posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou oběť i tuk pokojných obětí, protože bronzový oltář, který Šalomoun zhotovil, nemohl pojmout všechny ty zápalné a moučné oběti a obětní tuk. Tak Šalomoun slavil sedmidenní slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok. Bylo to jedno veliké shromáždění.
2. Letopisů 7:8...sedmidenní slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok. Bylo to jedno veliké...
Ezechiel 47:15Toto jsou hranice země: Na severu povede hranice od Středozemního moře přes Chetlon a Lebo-chamát k Cedadu a dále přes Berotu a Sibraim na pomezí Damašku a Chamátu po Chacer-tikon na pomezí Chavranu.
Ezechiel 47:19Na jihu povede hranice od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka ke Středozemnímu moři. To je jižní strana. Na západě bude hranici tvořit Středozemní moře k místu naproti Lebo-chamátu. To je západní strana.
Ezechiel 47:20...tvořit Středozemní moře k místu naproti Lebo-chamátu. To je západní strana. Tuto zem si rozdělíte...
Amos 6:13vy, kdo jásáte radostí nad Lo-debarem nicotným a říkáte: "Nedobyli jsme svými silami ten mocný Karnajim?" Hle, dome Izraele, jsem to , praví Hospodin, Bůh zástupů, kdo vzbudí proti vám národ, který vás bude utlačovat od Lebo-chamátu po údolí Arava!
Amos 6:14...proti vám národ, který vás bude utlačovat od Lebo-chamátu po údolí Arava! Panovník Hospodin mi...

Slova obsahující lebo chamátu: chlebové (3) chlebového (1) chlebovou (1) chlebový (2) kálebova (6) kálebovi (5) kálebovu (1) lebo (12) lebony (1) pochlebovači (1) pochlebování (1) pochlebováním (1) |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |