Kup

Hledám varianty 'kup' [ kupy (2) kupu (1) kupit (1) kupí (2) kup (5) koupit (12) koupíš (2) koupím (3) koupili (2) koupil (20) koupí (5) koupeno (2) koupen (2) ]. Nalezeno 57 veršù.
Genesis 17:13...být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude smlouva na tvém těle...
Genesis 25:10... syna Cocharova, na poli, jež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i jeho žena...
Genesis 33:19...městem. Díl pole, na němž vztyčil svůj stankoupil od synů Šechemova otce Chamora za sto mincí....
Genesis 39:1...Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel...
Genesis 43:2... řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás...
Genesis 43:4...Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece...
Genesis 44:25...pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jít!...
Genesis 47:19... To ti máme i s naší půdou umírat před očimaKup nás i s naší půdou za chléb, a budeme faraonovými...
Genesis 47:23...řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona. Zde máte osivo a osejte půdu! bude...
Genesis 49:30...zemi naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště....
Genesis 49:32...Léu. To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A když Jákob dokončil tyto...
Genesis 50:13...poli Makpela naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště....
Exodus 21:2...toto jsou zákony, které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského otroka, u tebe slouží šest let, ale...
Leviticus 22:11...nádeník nesmí jíst nic svatého. Když si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst smí; rovněž otroci narození v...
Leviticus 25:30... Právo vykoupit jej bude dočasné. Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném...
Leviticus 25:44... budou z národů okolo vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit také z potomků...
Leviticus 25:45...si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte si je koupit také z potomků přistěhovalců, kteří u vás pobývají,...
Leviticus 25:50...se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti. Jeho...
Leviticus 25:51... Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své kup odpovídající část z ceny, za niž byl koupen. Zbývá-li...
Leviticus 27:24...milosti bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž náleží jako dědičný pozemek. Všechny určené...
Deuteronomium 2:28...nalevo. Potravu k jídlu i vodu k pití od tebe koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak mi...
Deuteronomium 28:68...a otrokyně, ale nikdo vás ani nebude chtít koupit. Toto jsou slova smlouvy, o níž Hospodin Mojžíšovi...
Jozue 24:32...pohřbili v Šechemu na tom dílu pole, který Jákob koupil za sto mincí od synů Šechemova otce Chamora....
2. Samuel 12:3... Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj s jeho dětmi, z jeho...
2. Samuel 24:21...služebníkem?" zeptal se Aravna. "Chci od tebe koupit ten mlat," odpověděl David. "Postavím na něm oltář...
2. Samuel 24:24...tvoji oběť." "To ne," odpověděl král Aravnovi. "Koupím to od tebe za plnou cenu. Přece Hospodinu, svému...
1. Královská 16:24...let. Prvních šest let kraloval v Tirse, pak ale koupil od Šemera za dva talenty stříbra kopec Šomron. Na...
1. Letopisů 21:24...vše daruji." "To ne," řekl na to král Aravnovi. "Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvého....
Job 28:17... Zlato ani křišťál s nelze porovnat, nedá se koupit za šperky ze zlata. Korál či alabastr za zmínku...
Žalmy 73:12...Nuže, takto se mají ničemní - ve stálém pohodlí kupí bohatství! ale chovám své srdce v čistotě; ruce si...
Přísloví 27:26...Beránci kdykoli oděv ti poskytnou, za kozlíky si koupíš pozemek. Kozího mléka bude dostatek, pokrm pro tebe...
Kazatel 2:26...a radostí; hříšníku ale svěří úkol hromaditkupit, co potom musí zanechat Božímu oblíbenci. I to je...
Kazatel 5:12...jsem viděl pod sluncem: Bohatství, které majitel kupí ke svému vlastnímu neštěstí. Nešťastným obratem může...
Jeremiáš 13:1...Hospodin." Hospodin ke mně promluvil: "Jdi si koupit lněný pás. Opásej se jím na bedrech, ale ve vodě ho...
Jeremiáš 13:2...se jím na bedrech, ale ve vodě ho neper."  Koupil jsem si tedy bederní pás, jak Hospodin řekl, a...
Jeremiáš 13:4...slovo Hospodinovo: "Vezmi ten pás, který sis koupil a který nosíš na bedrech, vstaň, jdi k Pratu a tam...
Jeremiáš 19:1...zakroč proti nim! Hospodin řekl toto: "Jdikup od hrnčíře hliněný džbán. Vezmi s sebou několik...
Jeremiáš 32:7...Chanamel, syn tvého strýce Šaluma, a řekne: ‚Kup si pole v Anatotu. Jako příbuzný na něj máš...
Jeremiáš 32:8...slova přišel můj bratranec Chanamel a řekl mi: "Koupil bys pole v Anatotu v kraji Benjamín? Jako...
Jeremiáš 32:9...to pole v Anatotu od svého bratrance Chanamela koupil za 17 šekelů stříbra. Podepsal jsem kupní list,...
Jeremiáš 32:25...padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom říkáš: ‚Kup si pole a před svědky zaplať za stříbrem!'" Tehdy...
Jeremiáš 51:43... příval jeho vln jej pohltil. Z jeho měst zbyly kupy trosek, vyprahlá země bez vody, země úplně bez...
Ozeáš 12:12...Že v Gilgalu obětují býky? Z jejich oltářů budou kupy kamení u polích zoraných! Jákob utekl na pláně Aramu,...
Amos 8:6...šidili falešnými váhami, abychom si nuzné koupili za peníz a ubohé za dva sandály, abychom místo zrní...
Micheáš 1:6...Jeruzalém - kdo jiný? "Proto Samaří obrátímkupu sutin, místo vhodné tak pro vinici. Její kameny svalím...
Matouš 13:44...a pak jde, s radostí prodá všechno, co , a koupí to pole. Nebeské království je, jako když kupec...
Matouš 13:46...vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co , a koupí ji. Nebeské království je jako síť spuštěná do moře,...
Matouš 14:15...pozdě. Propusť zástupy, si jdou do vesnic koupit něco k jídlu." "Nemusejí odcházet," odpověděl jim...
Matouš 27:7...přece krvavé peníze." Dohodli se tedy, že za  koupí Hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců....
Marek 6:36...je, si jdou do okolních statků a vesnic koupit jídlo. Vždyť nemají co jíst." Odpověděl jim: "Vy jim...
Lukáš 9:13... "Ledaže bychom šli a všem těm lidem jídlo koupili." (Jen mužů tam bylo kolem pěti tisíc.) "Posaďte je...
Lukáš 14:18...jeden jako druhý začali vymlouvat. První řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na jít podívat. Prosím ,...
Lukáš 14:19...jít podívat. Prosím , omluv .' Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím ,...
Lukáš 22:36... a také mošnu. Kdo nemá meč, prodá plášťkoupí si jej. Říkám vám, že se na mně musí naplnit ještě...
Skutky 7:16...do Šechemu a pochováni v hrobě, který Abraham koupil za stříbro od synů Šechemova otce Chamora. Jak se...
Skutky 8:20...s tebou! To sis myslel, že Boží dar jde koupit za peníze? Nemáš podíl ani účast na téhle věci,...
Zjevení 3:18... nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby sis ode  koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé...

Slova obsahující kup: kup (5) kupce (1) kupci (9) kupců (4) kupcům (1) kupčíci (1) kupčila (1) kupčili (1) kupčit (2) kupec (1) kupecké (2) kupí (2) kupit (1) kupka (1) kupní (6) kupoval (1) kupovali (3) kupovat (7) kupředu (3) kupu (1) kupuje (2) kupují (3) kupujte (2) kupy (2) nákup (2) nakupí (1) nakupil (2) nakupily (1) nakupovali (3) nakupovat (2) nakupte (1) nakupují (1) nekupčíme (1) neskupovali (1) předkupní (2) přeskupili (1) skupinách (2) skupujete (1) uskupení (15) uskupeních (1) uskupením (1) vykup (6) vykupitel (11) vykupitele (1) vykupitelem (1) vykupiteli (1) výkupné (13) výkupného (2) výkupní (1) výkupným (2) výkupu (1) vykupuje (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |