Kterýkoli

Hledám varianty 'kterýkoli' [ kterýkoli (5) kterémkoli (8) kterékoli (2) kteréhokoli (10) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 17:12... jak narozený v domě, tak koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve...
Exodus 30:32...můj olej svatého pomazání. Nebude se lít na tělo kteréhokoli člověka a neuděláte žádný olej podobného...
Leviticus 5:13...vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož sekterémkoli z těchto případů dopustil, a bude mu odpuštěno....
Leviticus 15:2...k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům IzraeleKterýkoli muž by trpěl výtokem ze svého údu, bude pro ten...
Leviticus 15:26...běžného krvácení. Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko jejího běžného...
Leviticus 18:29... který tam byl před vámi. Kdokoli se dopustí kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze svého lidu....
Leviticus 24:17...to host anebo domácí. Když někdo smrtelně udeří kteréhokoli člověka, musí zemřít. Kdo ubije dobytče,...
Numeri 5:6...k synům Izraele: Když se muž nebo žena dopustí kteréhokoli hříchu vůči člověku, a tak se zpronevěří...
Numeri 18:15...Hospodinu, připadne tobě. Vše, co otvírá kterékoli lůno, jak z lidí, tak ze zvířat, se přináší...
Numeri 19:11... který žije u nich: Kdo by se dotkl mrtvoly kteréhokoli člověka, bude nečistý po sedm dní. Třetího a...
Deuteronomium 12:13...na pozoru, abys neobětoval své zápalné oběti na kterémkoli místě, které by sis sám vyhlédl. Pouze na místě,...
Deuteronomium 12:15...maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachce. Smí je jíst...
Deuteronomium 15:7...ale tebe neovládnou. Bude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává...
Deuteronomium 16:5...nic do rána. Nesmíš pořádat Hod beránkakterémkoli z měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Hod...
Deuteronomium 17:2... tvého Boha, je to ohavnost! Ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se...
Deuteronomium 18:6...se svými syny ve službě v Hospodinově jménuKterýkoli levita smí odejít z tvého města ( bydlel v...
Deuteronomium 23:17...pánu. bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli městě, které si u vás vybere. Nesmíš jej...
Ester 8:11...zničit, pobít a vyhladit jakékoli ozbrojencekteréhokoli národa či provincie, kteří by napadli je nebo...
Žalmy 25:12...své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť miKterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si...
Ezechiel 46:16..."Když vládce ze svého dědictví obdaruje kteréhokoli ze svých synů, bude to patřit i jeho potomkům a...
Lukáš 9:4...ani peníze; neberte si ani náhradní košile. Do kteréhokoli domu vejdete, zůstaňte tam a odtud zas jděte...
Lukáš 10:5...ani obuv a s nikým se po cestě nezdravte. Do kteréhokoli domu vejdete, nejdříve řekněte: ‚Pokoj tomuto...
Lukáš 10:8...svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. V kterémkoli městě vás přijmou, jezte, co vám nabídnou....
Zjevení 18:22... v tobě nikdo neuslyší, žádný řemeslník kteréhokoli řemesla se v tobě nikdy nenajde, ani zvuk...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |