Kromě

Hledám varianty 'kromě' [ kromě ]. Nalezeno 107 veršù.
Genesis 2:17..."Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jístkromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den...
Genesis 20:12...Boží bázeň; třeba kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra. Je dcerou mého otce,...
Genesis 28:9...snáší kanaánské dcery, a tak šel k Izmaelovikromě žen, které měl, si vzal za manželku Machalat,...
Genesis 31:50... Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi není žádný...
Genesis 39:9...v domě větší pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat...
Genesis 43:15...o syny, o přijdu!" Vzali tedy s sebou kromě daru také dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstali,...
Genesis 46:26...z Jákobových beder a přišli s ním do Egypta (kromě manželek Jákobových synů) - 66 osob. Dále pak synové...
Exodus 12:37...do Sukotu - jen pěších mužů bylo asi 600 000kromě žen a dětí. Vyšlo s nimi také množství přimíšeného...
Exodus 20:3...z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na...
Exodus 22:19... musí zemřít. Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina, propadne klatbě. Přistěhovalci...
Leviticus 7:13...svou pokojnou obětí díkůvzdání přinese darem kromě bochánků také kvašený chléb. Z každého z těchto darů...
Leviticus 23:38...i úlitbu, každou z nich v příslušný den. To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich darů, slibů...
Numeri 5:8...odškodnění odevzdáno Hospodinu pro kněze, a to kromě berana, jímž se za něj vykoná obřad smíření. Ze všech...
Numeri 6:21...zasvěcení bude odpovídat slibu, který učinil (kromě toho, co by chtěl přidat podle svých možností)."...
Numeri 17:14... Těch, kteří tou ranou zemřeli, bylo 14 700 (kromě těch, kdo zemřeli kvůli Korachovi). A když se rána...
Numeri 28:10... To je sobotní zápalná oběť - tu přinášejte kromě stálé zápalné oběti a úlitby každou sobotu." "Při...
Numeri 28:15...zápalná obět při novoluní každého měsíce v roceKromě stálé zápalné oběti a příslušné úlitby je obětován...
Numeri 28:23...vykonán obřad smíření. Toto vše budete obětovat kromě ranní zápalné oběti, která patří ke stálé zápalné...
Numeri 28:24...oběti příjemně vonící Hospodinu; je obětován kromě stálé zápalné oběti a její úlitby. Sedmého dne pak...
Numeri 28:31...vás byl vykonán obřad smíření. To vše připravíte kromě stálé zápalné oběti a moučné oběti, která k ...
Numeri 29:6... aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše (kromě novolunní zápalné oběti s její moučnou obětí, kromě...
Numeri 29:11... Dále přineste jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě oběti za hřích při obřadu smíření, kromě stálé...
Numeri 29:16...desetině. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby)...
Numeri 29:19...počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a jejich...
Numeri 29:22...počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby)...
Numeri 29:25...počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby)...
Numeri 29:28...počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby)...
Numeri 29:31...počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a jejích...
Numeri 29:34...počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby)...
Numeri 29:38...počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby)...
Numeri 29:39...přinášet Hospodinu při vašich slavnostech, a to kromě svých slibů a dobrovolných darů." Mojžíš řekl synům...
Deuteronomium 4:35...bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůhkromě něj není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlas,...
Deuteronomium 4:39...tedy věz a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůhkromě něj žádný není. Zachovávej tedy jeho pravidla a...
Deuteronomium 5:7...z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na...
Deuteronomium 28:69... aby ji uzavřel se syny Izraele v moábské zemikromě smlouvy, kterou s nimi uzavřel na Orébu. Mojžíš...
Deuteronomium 32:39...Prohlédněte - , jen jsem jediný a není Boha kromě mne. dávám smrt a život daruji, mohu zranit i...
Jozue 11:13...dřívějších sutinách ale Izrael nevypálil žádné kromě Chacoru - to město Jozue vypálil. Synové Izraele si...
Jozue 11:19...všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý bojKromě Hivejců bydlících v Gibeonu nebylo města, které by se...
Jozue 13:22... Cura, Chura a Revu, kteří v zemi bydliliKromě těch, které pobili v boji, synové Izraele zabili...
Soudců 11:34...Byla to jeho jediná. Neměl syna ani dceru kromě . Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: "Ach, ...
Soudců 20:15...z měst nahlásilo 26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi set znamenitých mužů, kteří se nahlásili z...
1. Samuel 2:2...zasměji, mou radostí je spása tvá. Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako...
1. Samuel 30:17... do večera druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří nasedli na velbloudy a...
2. Samuel 2:30...pronásledovat Abnera a shromáždil své vojskokromě Asaela scházelo z Davidových vojáků 19 mužů....
2. Samuel 7:22... Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je...
2. Samuel 22:32...štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento...
1. Královská 3:18...pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvěkromě nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn téhle ženy...
1. Královská 5:30...v horách 70 000 nosičů a 80 000 lamačů kameneKromě toho Šalomoun ustanovil 3 300 dozorců, kteří veleli...
1. Královská 8:60...země poznaly, že Hospodin je Bůh a není žádného kromě něj. Kéž vaše srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohu...
1. Královská 11:1...chetitské a aramejské krále. Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších cizích žen -...
1. Královská 15:5...svůj život se neodchýlil od žádného přikázáníkromě onoho případu s Uriášem Chetejským. Mezi Abiášem a...
1. Královská 16:33...postavil Baalův chrám a v něm Baalův oltářKromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab...
2. Královská 5:17...nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům kromě Hospodina. Jednu věc ale kéž Hospodin tvému...
2. Královská 7:10...Po nikom ani vidu ani slechu. Na místě zůstali kromě stanů jen uvázaní koně a osli." Strážní tu zprávu...
2. Královská 20:6...chrámu. Přidám ti patnáct let životaKromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského...
2. Královská 25:25...a s deseti dalšími muži Gedaliáše zavraždilKromě něj zabili i všechny Židy a Babyloňany, kteří s ním...
1. Letopisů 3:9...a Elifelet. To všechno byli Davidovi synovéKromě nich měl David ještě jejich sestru Támar a další syny...
1. Letopisů 7:9...synové Becherovi. V jejich rodovém seznamu je kromě vůdců jejich otcovských rodů zaznamenáno 22 200...
1. Letopisů 15:2...David přikázal: "Boží truhlu nesmí nést nikdo kromě levitů, neboť je Hospodin vyvolil, aby nosili Truhlu...
1. Letopisů 17:20...věci. Hospodine, nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je...
1. Letopisů 29:3...a stříbrný poklad. Dávám jej na chrám svého Boha kromě všeho toho, co jsem pro ten svatý chrám připravil:...
2. Letopisů 23:6...chrámu. do Hospodinova chrámu nevchází nikdo kromě kněží a sloužících levitů, kteří smí vstoupit,...
Nehemiáš 2:12...vykonal pro Jeruzalém. Ani zvířata jsem nevzal kromě toho, na němž jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal...
Ester 5:12...Ester vystrojila hostinu, na kterou nepozvala kromě krále nikoho, jenom ! Dokonce jsem k spolu s...
Žalmy 18:32...štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento...
Izaiáš 38:6...tvé slzy. Hle, přidám ti patnáct let životaKromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského...
Izaiáš 43:11... , sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne. jsem oznámil, zachránil a ohlásil, když...
Izaiáš 44:6...zástupů: jsem první a jsem posledníkromě není žádný Bůh. Kdo je jako ? to ohlásí! ...
Izaiáš 44:8...pověděl. Vy jste svědkové! Je snad nějaký Bůh kromě ? Ne, jiná Skála není, o žádné nevím! Výrobci...
Izaiáš 45:5...ti tituly. jsem Hospodin a žádný jiný neníkromě není žádný Bůh. I když neznáš, vyzbrojím,...
Izaiáš 45:6... aby od východu k západu všichni poznali, že kromě není ani jediný; jsem Hospodin a žádný jiný...
Izaiáš 45:14...pokorně vyznají: "Bůh je jen u tebe a není boha kromě něj! Vskutku, ty jsi Bůh, který skrývá se, Bůh...
Izaiáš 45:21... kdysi zvěstoval? Kdo jiný než , HospodinKromě jiný Bůh není, spravedlivý Bůh a spasitel - není...
Izaiáš 46:9...Bůh a žádný jiný není, jsem Bůh a není žádný kromě mne. od počátku oznamuji konec a odedávna, co...
Izaiáš 64:3... nikdo svým okem neviděl, že by nějaký Bůh kromě tebe tak jednal s těmi, kdo čekají na něj. Zastáváš...
Jeremiáš 44:14...duši prahnou, aby se do vrátili a žili v kromě pár utečenců se do nevrátí!" Nato všichni muži...
Ezechiel 16:23...v krvi. Běda! Běda ti! praví Panovník HospodinKromě všech svých zločinů sis na každém plácku rozbalila...
Daniel 1:17...veškerého písemnictví a moudrosti. Daniel kromě toho rozuměl všem viděním a snům. Když uplynula...
Daniel 2:11...nemožné. Nikdo to jeho Výsosti nedokáže sdělitkromě bohů, kteří však mezi smrtelníky nebydlí." To krále...
Daniel 6:8...dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy. Nuže, králi,...
Daniel 6:13...dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy?" "To slovo platí...
Ozeáš 13:4...Hospodin, tvůj Bůh, od vyjití z Egypta; Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný Spasitel než ! Na...
Matouš 5:32...však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k cizoložství; a každý,...
Matouš 12:39...vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostanekromě znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš tři dny a tři...
Matouš 14:21...košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom přiměl učedníky, nastoupí...
Matouš 15:38...plných košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. A když propustil zástupy, nastoupil na...
Matouš 16:4...vyhledává znamení, ale žádné znamení nedostanekromě znamení Jonášova." Tehdy je nechal a odešel. Když se...
Matouš 25:4...sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem. Když ženich dlouho...
Marek 2:26...chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i svým mužům?" Potom dodal: "Sobota byla...
Marek 5:37...synagogy. Nikomu nedovolil, aby ho doprovázelkromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišel k domu...
Marek 6:8...duchy a uložil jim, si na cestu neberou nic kromě hole: ani mošnu ani chléb ani peníze do opasku; ...
Marek 12:32...řekl dobře. Ano, Bůh je jediný a není žádný kromě něj. A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze...
Lukáš 6:4...chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě samotných kněží, a jedl a dal i svým mužům?" Potom...
Lukáš 8:51...vcházel do toho domu, nepustil dovnitř nikoho kromě Petra, Jakuba, Jana a rodičů děvčátka. Všichni nad ...
Lukáš 11:29... Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostanekromě znamení Jonášova. Jako se Jonáš stal znamením pro...
Lukáš 23:35...zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval seKromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: "Jiné zachránil,...
Jan 17:12...dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynulkromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo Písmo. Teď ale...
Jan 19:15...vašeho krále?" ptal se Pilát. "Nemáme krále kromě císaře!" odpověděli vrchní kněží. Tehdy jim Ježíše...
Skutky 8:1...veliké pronásledování, takže se všichni kromě apoštolů rozprchli po judských a samařských krajích....
Skutky 15:28... že na vás nebudeme vkládat žádné další břemeno kromě těchto nezbytných věcí: vyhýbejte se modloslužbě,...
1. Korintským 1:14...jménu? Díky Bohu, že jsem nikoho z vás nekřtilkromě Krispa a Gaia, aby ještě někdo neřekl, že jste byli...
1. Korintským 15:27...mu všechno poddáno, je zřejmé, že je to všechno kromě Toho, který mu to poddal.) mu tedy bude všechno...
2. Korintským 11:28... žízeň a časté půsty, vím, co je chlad a nahotaKromě toho všeho na denně doléhá ještě starost o všechny...
Galatským 1:19... ale s žádným jiným apoštolem jsem se nesetkalkromě Jakuba, Pánova bratra. Bůh je mi svědek, že vám...
Galatským 6:14...tělem. se však nechci chlubit vůbec ničímkromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi...
Koloským 2:23...působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu kromě uspokojení těla. Když jste byli vzkříšeni s Kristem,...
Zjevení 19:12...korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno...

Slova obsahující kromě: kromě (113) soukromě (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |