Krista

Hledám varianty 'krista' [ kristus (84) kristu (110) kristovi (8) kristem (18) krista (176) ]. Nalezeny 374 verše.
Matouš 1:1... neranil zemi prokletím. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova: Abraham zplodil...
Matouš 1:16...Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. Celkem tedy bylo čtrnáct pokolení od Abrahama po...
Matouš 1:17...a čtrnáct pokolení od babylonského zajetí po Krista. Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka...
Matouš 1:18...babylonského zajetí po Krista. Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena...
Marek 1:1...do skonání světa." Počátek evangelia o Ježíši Kristu, Božím Synu. Jak je psáno u proroka Izaiáše: "Hle,...
Jan 1:41...mu: "Našli jsme Mesiáše!" (což je v překladu Kristus) a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a...
Jan 4:25..."Vím, že přijde Mesiáš" (který je nazýván Kristus). " přijde, vysvětlí nám všechno." "To jsem ,"...
Jan 17:3...pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi...
Skutky 2:38...Petr, "a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar...
Skutky 3:6...nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" Vzal ho za pravou ruku,...
Skutky 4:10...člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh...
Skutky 8:5...přišli. Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista. Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých...
Skutky 8:12...kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít. Uvěřil dokonce i sám...
Skutky 9:34...upoután na lůžko. Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus uzdravuje. Vstaň a ustel si!" On hned vstal a...
Skutky 10:36...synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech. Sami víte, co se dělo po...
Skutky 11:17...stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem byl , abych bránil Bohu?" Po těch...
Skutky 15:26...a Pavlem, kteří pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy. Posíláme k vám Judu a Silase,...
Skutky 16:18...a řekl tomu duchu: "Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z !" V tu chvíli byl pryč. Když její páni...
Skutky 28:31... Kázal o Božím království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší smělostí a bez překážek. Pavel služebník...
Římanům 1:1...se vší smělostí a bez překážek. Pavel služebník Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží...
Římanům 1:4...jeho vzkříšením z mrtvých - o našem Pánu Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo této...
Římanům 1:6...víry; k nim patříte i vy, povolaní Ježíšem Kristem. Všem Bohem milovaným povolaným svatým v Římě:...
Římanům 1:7...a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Především za vás všechny děkuji svému Bohu skrze...
Římanům 1:8...za vás všechny děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista - vždyť o vaší víře mluví celý svět! Bůh, jemuž...
Římanům 2:16...v onen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše. Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na Zákon a...
Římanům 3:22...- Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž rozdílu:...
Římanům 3:24...ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupeníKristu Ježíši. Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo...
Římanům 5:1... máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této...
Římanům 5:6...lásku skrze Ducha svatého, jehož nám darovalKristus zemřel za bezbožné ještě v době, kdy jsme byli...
Římanům 5:8...odhodlal. Bůh ale dokazuje svou lásku k námKristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci....
Římanům 5:11...se samotným Bohem díky našemu Pánu, Ježíši Kristu, který nás s ním usmířil. Hřích přišel na svět skrze...
Římanům 5:15...obdarováni milostí toho jednoho člověka, Ježíše Krista! Mezi Božím darem a následkem lidského hříchu je...
Římanům 5:17...vládnout v životě skrze toho jediného, Ježíše Krista! Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi...
Římanům 5:21...k věčnému životu skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Co na to řekneme? Budeme pokračovat v hříchu, aby...
Římanům 6:3...Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti?...
Římanům 6:4...s ním pohřbeni do smrti, abychom - tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou - i my vkročili...
Římanům 6:8...zemřel, je přece zbaven hříchu.) Když jsmeKristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. Víme, že...
Římanům 6:9... věříme, že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a nikdy nezemře - smrt nad ním...
Římanům 6:11...se i vy považujte za mrtvé hříchu a živé BohuKristu Ježíši. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech...
Římanům 6:23...je totiž smrt, ale Božím darem je věčný životKristu Ježíši, našem Pánu. Nevíte snad, bratři (mluvím...
Římanům 7:25...těla? Díky Bohu - on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím...
Římanům 8:1...již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsouKristu Ježíši. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši totiž...
Římanům 8:2... kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon Ducha životaKristu Ježíši totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti....
Římanům 8:10... Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale...
Římanům 8:11...z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve...
Římanům 8:17...i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít...
Římanům 8:34...Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je...
Římanům 8:39...stvoření nás nemůže oddělit od Boží láskyKristu Ježíši, našem Pánu! Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i...
Římanům 9:1...v Kristu Ježíši, našem Pánu! Říkám pravduKristu, nelžu; i svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v...
Římanům 9:3...bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných...
Římanům 9:5... jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen....
Římanům 10:4...spravedlnost, místo aby se poddali BožíKristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn...
Římanům 10:6...v srdci: Kdo vystoupí do nebe?" (totiž přivést Krista dolů) ani: "Kdo sestoupí do propasti?" (totiž vyvést...
Římanům 10:7...ani: "Kdo sestoupí do propasti?" (totiž vyvést Krista z mrtvých). Co tedy říká? "Slovo je ti velmi blízko;...
Římanům 12:5...nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, aleKristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě...
Římanům 13:14...o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista. Přijímejte ty, kdo jsou choulostiví ve víře, a to...
Římanům 14:9...žijeme či umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil - aby byl Pánem živých i...
Římanům 14:15...svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel Kristus! se o tom, co je pro vás dobré, nemluví zle...
Římanům 14:18... pokoj a radost v Duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a uznávaný lidmi. Usilujme tedy o to,...
Římanům 15:3...o prospěch a posílení druhých. Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe; naopak, je psáno: "Urážky...
Římanům 15:5...a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shoděKristem Ježíšem, tak abyste svorně a jednomyslně oslavovali...
Římanům 15:6...oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte se tedy navzájem, jako Kristus přijal...
Římanům 15:7...Ježíše Krista. Přijímejte se tedy navzájem, jako Kristus přijal vás do Boží slávy. Říkám vám, že Kristus se...
Římanům 15:8...Kristus přijal vás do Boží slávy. Říkám vám, že Kristus se pro Boží věrnost stal služebníkem Židů, aby...
Římanům 15:16...jako ten, komu Bůh udělil milost být služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Smyslem kněžské služby při...
Římanům 15:17...Duchem svatým. Pokud jde o službu Bohu, mám seKristu Ježíši čím chlubit. Neodvážil bych se něco říkat,...
Římanům 15:18... Neodvážil bych se něco říkat, kdyby to skrze  Kristus také nekonal k přivedení pohanů k poslušnosti...
Římanům 15:20... Šlo mi o to, kázat evangelium tam, kdeKristu ještě neslyšeli, abych nestavěl na cizím základě....
Římanům 15:30...plným požehnáním. Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím, abyste mi pomohli v...
Římanům 16:3...Priscillu s Akvilou, spolupracovníkyKristu Ježíši, kteří pro nasadili vlastní krk, takže...
Římanům 16:7...a spoluvězně, významné apoštoly, kteří patřili Kristu dříve než . Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v...
Římanům 16:9...v Pánu. Pozdravujte našeho spolupracovníkaKristu, Urbana, a mého milovaného Stachyna. Pozdravujte...
Římanům 16:10...Stachyna. Pozdravujte Apella, osvědčenéhoKristu. Pozdravujte všechny doma u Aristobula. Pozdravujte...
Římanům 16:18...poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to,...
Římanům 16:25...vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy...
Římanům 16:27...- jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen. Pavel, z Boží vůle povolaný apoštol...
1. Korintským 1:1...Amen. Pavel, z Boží vůle povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sostenes církvi Boží v Korintu,...
1. Korintským 1:2...Sostenes církvi Boží v Korintu, posvěcenýmKristu Ježíši, povolaným svatým a také všem, kdo na...
1. Korintským 1:3...a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Stále za vás děkuji svému Bohu, totiž za to, jaké...
1. Korintským 1:4... totiž za to, jaké Boží milosti se vám dostaloKristu Ježíši: byli jste v něm obohaceni v každém ohledu,...
1. Korintským 1:7... zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Ten vás bude posilovat do konce, aby vám v den...
1. Korintským 1:8... do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout. Bůh je věrný. On sám vás povolal...
1. Korintským 1:9...povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem! Bratři, jménem našeho Pána Ježíše...
1. Korintským 1:10... naším Pánem! Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a...
1. Korintským 1:13...jsem Petrův" a další " zase Kristův." Copak je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Byli...
1. Korintským 1:17... ale nevím, že bych křtil ještě někoho dalšíhoKristus totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to...
1. Korintským 1:23...zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného - pro Židy pohoršení, pro pohany...
1. Korintským 1:24...bláznovství, ale pro povolané, Židy či ŘekyKrista - Boží moc a Boží moudrost. Boží bláznovství je...
1. Korintským 1:30...před Bohem nikdo nechlubil. Jen díky němu jsteKristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší...
1. Korintským 2:2...jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného. Přišel jsem mezi vás ve...
1. Korintským 3:1... ale jako s tělesnými, jako s nemluvňatyKristu. Krmil jsem vás mlékem, ne hutným pokrmem, neboť...
1. Korintským 3:11... mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus. kdo na tom základě staví ze zlata, stříbra,...
1. Korintským 3:23...nebo budoucnost - všechno je vaše, vy jste Kristovi a Kristus Boží. Považujte nás tedy za Kristovy...
1. Korintským 4:10...světu - lidem i andělům. Z nás jsou kvůli Kristu blázni, ale vy jste v Kristu rozumní; my jsme slabí,...
1. Korintským 4:15...napomenul jako své milované děti. I kdybysteKristu měli tisíce pěstounů, neznamená to, že máte mnoho...
1. Korintským 4:17...syna v Pánu, který vám připomene způsobyKristu Ježíši, jak je učím v každé církvi, kam přijdu....
1. Korintským 5:7... abyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován! Proto...
1. Korintským 6:11...a jste ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. "Všechno smím" - budiž, ale ne...
1. Korintským 7:22...otroka, ten je v Pánu osvobozen. Podobně koho Kristus povolal jako svobodného, ten se stal jeho otrokem....
1. Korintským 8:6...je všechno, i my pro něj; a jediný Pán - Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj. Všichni...
1. Korintským 8:11...hyne tvůj slabší sourozenec, za kterého zemřel Kristus! Když takto zraňujete choulostivé svědomí svých...
1. Korintským 8:12...sourozenců, nehřešíte jen proti nim, ale proti Kristu! Pokud mého bratra svádí jídlo k hříchu, nedotknu se...
1. Korintským 10:4...skály, která je provázela, a tou skálou byl Kristus). Ve většině z nich ale Bůh nenašel zalíbení -...
1. Korintským 10:9...jich padlo třiadvacet tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady....
1. Korintským 11:3... abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh. Každý...
1. Korintským 12:12... přece tvoří jedno tělo. A právě takové je toKristem. jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo...
1. Korintským 15:3... Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijalKristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a...
1. Korintským 15:12...oni - a tomuto jste uvěřili. Když se tedy kážeKristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás...
1. Korintským 15:13...není zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše...
1. Korintským 15:14...vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu; celá vaše víra je k...
1. Korintským 15:15... protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil - pokud totiž mrtví nemohou být...
1. Korintským 15:16...nemohou být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je...
1. Korintským 15:17...vzkříšen ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná - ještě jste ve svých hříších....
1. Korintským 15:18...ve svých hříších. Pak tedy i ti, kteří zesnuliKristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento...
1. Korintským 15:19...ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. Máme-liKristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze...
1. Korintským 15:20...pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidíKristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých....
1. Korintským 15:22... Jako v Adamovi všichni umírají, takKristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí: Kristus...
1. Korintským 15:23...Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadíKristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou...
1. Korintským 15:24...ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde konec:  Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá...
1. Korintským 15:31...nebezpečí? Při chloubě, kterou mám ve vásKristu Ježíši, našem Pánu, prohlašuji, že denně čelím smrti...
1. Korintským 15:57... který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a...
1. Korintským 16:24...Pána Ježíše s vámi. láska je s vámi všemiKristu Ježíši. Pavel, podle Boží vůle apoštol Krista...
2. Korintským 1:1...v Kristu Ježíši. Pavel, podle Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu a...
2. Korintským 1:2...a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,...
2. Korintským 1:3... Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení! V...
2. Korintským 1:5...sami přijali od Boha. Vždyť čím více utrpení pro Krista zakoušíme, tím více povzbuzení skrze Krista...
2. Korintským 1:19...naše řeč k vám nebyla "ano a ne". Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás , Silvanus a Timoteus...
2. Korintským 1:21...slávě Boží. Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzujeKristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil...
2. Korintským 2:17...s Božím slovem, ale mluvíme před Boží tváříKristu z upřímných pohnutek, z Božího pověření. Začínáme...
2. Korintským 3:4...lidských srdcí. A takovouto důvěru máme skrze Krista k Bohu: Ne že jsme sami o sobě způsobilí (tak...
2. Korintským 3:14...ta rouška neodkrytá - odnímá se totiž jenKristu. do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží...
2. Korintským 4:5...Božím. (Nehlásáme přece sami sebe, ale Ježíše Krista jakožto Pána, a pokud jde o nás, jsme vaši...
2. Korintským 4:6...nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby...
2. Korintským 5:16...již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, teď ho ale známe...
2. Korintským 5:17...názor, teď ho ale známe jinak. Kdo jeKristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové!...
2. Korintským 5:18...je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh...
2. Korintským 5:19...nás, abychom sloužili tomuto smíření. BůhKristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a...
2. Korintským 5:20...zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by...
2. Korintským 6:15...může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká...
2. Korintským 8:9...druhých. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista - kvůli vám zchudl, sám bohatý, abyste vy jeho...
2. Korintským 10:5... Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu, a jakmile bude vaše poslušnost úplná, budeme...
2. Korintským 10:7...jen na špičku nosu? Kdo je přesvědčen, že patří Kristu, si uvědomí, že jako patří Kristu on, tak mu...
2. Korintským 11:2... neboť jsem vás zasnoubil jedinému mužiKristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu....
2. Korintským 11:3...nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala...
2. Korintským 11:23... také! Jsou símě Abrahamovo? také! Jsou Kristovi služebníci? Teď mluvím jako pomatenec: více!...
2. Korintským 12:2...k viděním a zjevením od Pána: Vím o člověkuKristu, který byl před čtrnácti lety vytržen do třetího...
2. Korintským 12:10... příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista - vždyť síla je v slabosti! Dělám tu ze sebe...
2. Korintským 12:19...hájíme? Milovaní, my mluvíme před Boží tváříKristu, a to všechno pro vaši posilu. Bojím se totiž, abych...
2. Korintským 13:3...jiného. Žádáte přece důkaz, že ve mně mluví Kristus. Ten vůči vám není slabý - naopak je mezi vámi...
2. Korintským 13:5... Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali. Doufám, že...
2. Korintským 13:14...vás všichni svatí. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého s vámi...
Galatským 1:1...ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých), a všichni...
Galatským 1:3...a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás...
Galatským 1:12...ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako...
Galatským 1:22...a Kilikie. V judských církvích, které jsouKristu, osobně vůbec neznali. Slyšeli jen, že "náš...
Galatským 2:4...vloudili, aby vyslídili svobodu, kterou mámeKristu Ježíši, a aby nás zotročili. Ani na chvíli jsme jim...
Galatským 2:16...skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom...
Galatským 2:17...Když tedy hledáme ospravedlněníKristu, poněvadž se ukazuje, že i my jsme hříšní, znamená...
Galatským 2:20...mrtvý, abych byl živý pro Boha. Jsem ukřižovánKristem. Nežiji - Kristus žije ve mně! Svůj život v...
Galatským 2:21...totiž spravedlnost v plnění Zákona, potom Kristus zemřel zbytečně. Blázniví Galatští! Kdo vás tak...
Galatským 3:1...Vás, kterým byl přímo před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se od vás dozvědět jedno:...
Galatským 3:13...o skutky: "Ten, kdo je plní, z nich bude žít." Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal...
Galatským 3:14...dřevě"), aby tak Abrahamovo požehnání přišloKristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali...
Galatským 3:16...ale v jednotném: "a tvému semeni," čímž je míněn Kristus. Chci tím říci toto: Zákon zavedený po 430 letech...
Galatským 3:22...nabídlo zaslíbení založené na víře v Ježíše Krista. Než přišla víra, byli jsme střeženi pod dozorem...
Galatským 3:24...zjevena. Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu...
Galatským 3:26...nejsme pod pěstounem. Všichni jste se vírouKrista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste...
Galatským 3:27...Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde o to, kdo je...
Galatským 3:28...svobodný, muž nebo žena - všichni jste jednoKristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a...
Galatským 3:29...všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení. ...
Galatským 4:14.... Přijali jste jako Božího anděla, jako Krista Ježíše! Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu...
Galatským 4:19...v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus. Chtěl bych teď být s vámi a změnit svůj tón, neboť...
Galatským 5:1... ale svobodné. V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu...
Galatským 5:2... Pavel vám teď něco řeknu: dáte-li se obřezatKristus vám nebude k ničemu! Každému, kdo se chce dát...
Galatským 5:4... že musí dodržovat celý Zákon. Zbavili jste se Krista, vy všichni, kdo se ospravedlňujete Zákonem; odpadli...
Galatským 5:6...spravedlnosti skrze Ducha, na základě víry. V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale...
Galatským 5:24... Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a...
Galatským 6:14...vůbec ničím - kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a světu. To, na...
Galatským 6:18... že patřím Ježíši. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem, bratři. Amen. Pavel, z Boží vůle...
Efeským 1:1... bratři. Amen. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kristu...
Efeským 1:2...a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,...
Efeským 1:3... Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním...
Efeským 1:5...laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu...
Efeským 1:10...shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednotyKristu. Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení;...
Efeským 1:12...působí všechno. My, kdo jsme složili nadějiKristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V něm jste i...
Efeským 1:17...svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ducha moudrosti a zjevení, abyste ho...
Efeským 1:20...působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici...
Efeským 2:5...Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spoluKristem obživil i nás, mrtvé ve vinách - jste spaseni...
Efeským 2:6...Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesíchKristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši...
Efeským 2:7...v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k námKristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné...
Efeským 2:10...nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh násKristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem...
Efeským 2:12... nazývají neobřezanci). V době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o...
Efeským 2:13... bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste aleKristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky...
Efeským 2:20...apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve...
Efeským 3:1...příbytkem v Duchu. Proto jsem Pavel vězněm Krista Ježíše - pro vás pohany. Jistě jste slyšeli o...
Efeským 3:6...téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbeníKristu Ježíši. Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem...
Efeským 3:11...moudrost. Tento svůj odvěký záměr uskutečnilKristu Ježíši, našem Pánu - v něm a skrze víru v něj máme...
Efeským 3:17...bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste...
Efeským 3:21...si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen. Jako...
Efeským 4:15...mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růstKrista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané...
Efeským 4:20... ale nemohou se nasytit. Tomu jste se však od Krista nenaučili! Poněvadž jste ho uslyšeli a poznali...
Efeským 4:32... Odpouštějte si navzájem, tak jako BůhKristu odpustil vám. Jakožto milované děti se řiďte Božím...
Efeským 5:2...řiďte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť...
Efeským 5:14...se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!" Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se...
Efeským 5:20...děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým...
Efeským 5:21...ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Manželky, poddávejte se...
Efeským 5:23...mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím...
Efeským 5:24...on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak se i manželky vždy poddávají svým mužům....
Efeským 5:25...svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji...
Efeským 5:29... ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla...
Efeským 5:32..." Toto je veliké tajemství; však mluvímKristu a o církvi. ovšem každý jednotlivý z vás miluje...
Efeským 6:5...pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem...
Efeským 6:6...jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. Služte s...
Efeským 6:23...a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho...
Efeským 6:24...nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše,...
Filipským 1:1...Krista! Amen. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve...
Filipským 1:2...a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému...
Filipským 1:6...začal dobré dílo, je dovede do konce v den Krista Ježíše. Právem takto smýšlím o vás všech, protože ...
Filipským 1:8... jak po vás všech toužím; cítím k vám lásku Krista Ježíše! Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více...
Filipským 1:11...bezúhonní do Kristova dne a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží....
Filipským 1:13...i všichni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista. okovy dodaly mnoha sourozencům v Pánu jistotu,...
Filipským 1:15...směleji a beze strachu. Někteří sice kážou Krista ze závisti a soupeřivosti, jiní však s dobrým...
Filipským 1:16... jiní však s dobrým úmyslem. Jedni hlásají Krista ze ctižádosti, neupřímně, v domnění, že mi k mým...
Filipským 1:18...způsobem, naoko nebo opravdově, káže Kristus. Raduji se tedy a budu se radovat i nadále, neboť...
Filipským 1:19...vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k záchraně. se nemohu dočkat!...
Filipským 1:20... tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, skrze život anebo smrt. Žít - to je pro ...
Filipským 1:21... skrze život anebo smrt. Žít - to je pro  Kristus, a umřít - to je zisk! Zůstanu-li naživu v tomto...
Filipským 1:23... přitahuje obojí. Mám touhu odejít a býtKristem, což je zdaleka nejlepší; zůstat v tomto těle je...
Filipským 1:26...víře tu s vámi všemi zůstanu, aby vaše chloubaKristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, se k vám vrátím....
Filipským 1:29... a to od Boha. Bylo vám totiž dopřáno, abysteKrista nejen věřili, ale také pro něho trpěli. Svádíte...
Filipským 2:1...u , a jak slyšíte, vedu jej i nadále. Je-liKristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké...
Filipským 2:5... ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti...
Filipským 2:11...jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako jste byli...
Filipským 2:21...totiž hledí jen svého, a ne toho, co je Ježíše Krista. O něm ale víte, jak se osvědčil: pomáhal mi ve...
Filipským 3:3...totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě bych...
Filipským 3:7... Cokoli však pro bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za...
Filipským 3:8...ztrátu vzhledem k nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a...
Filipským 3:9...Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víryKrista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá...
Filipským 3:12...přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to získal,...
Filipským 3:14... k vítězné odměně Božího nebeského povoláníKristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme...
Filipským 3:20...v nebi, odkud očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného...
Filipským 4:7...všechno chápání bude střežit vaše srdce i myslKristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé,...
Filipským 4:13... mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohuKristu, který posiluje. Zachovali jste se ale krásně, že...
Filipským 4:19...bohatství slavně naplní i každou vaši potřebuKristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků!...
Filipským 4:21...na věky věků! Amen. Pozdravte všechny svatéKristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnou...
Filipským 4:23...zvláště ti z císařova dvora. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista...
Koloským 1:1...s vaším duchem. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus svatým a věrným bratrům v...
Koloským 1:2... a bratr Timoteus svatým a věrným bratrůmKristu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Boha,...
Koloským 1:3...modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše...
Koloským 1:4...Krista, neboť jsme se doslechli o vaší vířeKrista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatým. Obojí...
Koloským 1:27...svěřit bohatství tohoto slavného tajemstvíKristus je ve vás! Ta naděje slávy! Jeho kážeme: ve vší...
Koloským 1:28...abychom každého člověka přivedli k dokonalostiKristu. To je to, usiluji a bojuji veškerou silou,...
Koloským 2:2...porozumění a k poznání Božího tajemstvíKrista, v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a...
Koloským 2:5...se, když vidím váš řád a pevnost vaší víryKrista. Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v...
Koloským 2:6...a pevnost vaší víry v Krista. Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v...
Koloským 2:8...na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství...
Koloským 2:17...stínem toho, co mělo přijít, ale podstata jeKristu. Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo...
Koloským 2:20...a tkáněmi, roste Božím vzrůstem. Když jsteKristem zemřeli principům světa, proč si necháváte...
Koloským 3:1...uspokojení těla. Když jste byli vzkříšeniKristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí...
Koloským 3:3...na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život jeKristem ukryt v Bohu. se ukáže Kristus, váš život, tehdy...
Koloským 3:4...váš život je s Kristem ukryt v Bohu. se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy....
Koloským 3:11...divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus! Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní...
Koloským 3:24...bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. Odplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich...
1. Tesalonickým 1:1...církvi Tesalonických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vám. Neustále za vás všechny...
1. Tesalonickým 1:3...lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. Víme, milovaní bratři, že vás Bůh vyvolil...
1. Tesalonickým 2:7... od vás nebo od jiných, ačkoli jsme jako Kristovi apoštolové mohli vyžadovat uctivost. Byli jsme k...
1. Tesalonickým 2:14...bratři, jste následovali příklad Božích církvíKristu Ježíši, které jsou v Judsku, neboť jste od svých...
1. Tesalonickým 4:2... jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše Krista. Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se...
1. Tesalonickým 4:16...z nebe a tehdy jako první vstanou mrtvíKristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak...
1. Tesalonickým 5:9...nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom - bdíme nebo...
1. Tesalonickým 5:18...buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vásKristu Ježíši. Ducha neuhašujte...
1. Tesalonickým 5:23...bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá...
1. Tesalonickým 5:28...všem sourozencům. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi. Pavel, Silvanus a Timoteus církvi...
2. Tesalonickým 1:1...v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána...
2. Tesalonickým 1:2...a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to...
2. Tesalonickým 1:12...vy v něm díky milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a...
2. Tesalonickým 2:1... A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás,...
2. Tesalonickým 2:14... abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. A proto, bratři, stůjte pevně a držte se učení,...
2. Tesalonickým 2:16...předali, ústně nebo dopisem. Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a ze své...
2. Tesalonickým 3:6...vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v...
2. Tesalonickým 3:12... Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací. Vy,...
2. Tesalonickým 3:18...DOPIS - TAKHLE PÍŠU. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Pavel, apoštol Krista Ježíše z...
1. Timoteus 1:1...Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista...
1. Timoteus 1:2...Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Jak jsem prosil cestou do...
1. Timoteus 1:12...svěřeno. Jsem vděčný Tomu, který zmocnilKristu Ježíši, našemu Pánu - že poctil tou výsadou,...
1. Timoteus 1:14...milosti zahrnul vírou a láskou, která jeKristu Ježíši. Je to jistá pravda - kéž by ji každý přijal:...
1. Timoteus 1:15... Je to jistá pravda - kéž by ji každý přijalKristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. jsem...
1. Timoteus 1:16... ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou...
1. Timoteus 2:5...a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny...
1. Timoteus 3:13...postavení a významný hlas, pokud jde o víruKrista Ježíše. Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu...
1. Timoteus 4:6...připomínat sourozencům, budeš dobrý služebník Krista Ježíše, odkojený slovy víry a správného učení, které...
1. Timoteus 5:11...započítat odmítej. Když je smyslnost odvede od Krista, budou se chtít vdát a trestuhodně poruší svůj...
1. Timoteus 5:21...měli bázeň. Zapřísahám před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci...
1. Timoteus 6:3...nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchou a ničemu...
1. Timoteus 6:13... Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který pronesl jasné vyznání před Pontským...
1. Timoteus 6:14...bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, který nastane v pravý čas, jenž určí ten požehnaný...
2. Timoteus 1:1...víře. Milost s vámi. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat život zaslíbený v Kristu...
2. Timoteus 1:2...Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Ve dne i v noci děkuji Bohu,...
2. Timoteus 1:9...jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou námKristu Ježíši udělil před začátkem věků. Tato milost se...
2. Timoteus 1:10...se nyní projevila v příchodu našeho SpasiteleKrista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium...
2. Timoteus 1:13...učení. Zůstávej ve víře a lásce, která jeKristu Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá,...
2. Timoteus 2:1... Synu můj, čerpej sílu z milosti, která jeKristu Ježíši. Co jsi ode slyšel před mnoha svědky, to...
2. Timoteus 2:3...další. Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. Nikdo v bojové službě se neplete do civilních...
2. Timoteus 2:8..., abys to všechno pochopil. Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých - to je ...
2. Timoteus 2:10...vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné slávyKristu Ježíši. Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním...
2. Timoteus 3:12...pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožněKristu Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále...
2. Timoteus 3:15...ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víruKrista Ježíše. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je...
2. Timoteus 4:1...dobrému dílu. Zapřísahám před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, přijde...
Titus 1:1...s vámi. Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby poznali...
Titus 1:4...v obecné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Spasitele. Nechal jsem na Krétě...
Titus 2:13...příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré...
Titus 3:6...vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista. Jeho milostí jsme takto ospravedlněni, abychom se...
Filemon 1:1...víře. Milost s vámi všemi. Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milému příteli...
Filemon 1:3...a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji...
Filemon 1:6...projevilo díky poznání všeho dobrého, co mámeKristu. Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení,...
Filemon 1:8...srdce svatých. Proto ačkoli bych ti mohlKristu směle přikázat, co se patří, pro lásku raději prosím...
Filemon 1:9...prosím - Pavel, stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. Prosím ohledně svého syna, jehož jsem...
Filemon 1:23...vrátit. Pozdravuje Epafras, můj spoluvězeňKristu Ježíši, a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos,...
Filemon 1:25... Aristarchos, Démas a Lukáš. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil...
Židům 3:6...dosvědčil to, co mělo být řečeno později, ale Kristus byl jakožto Syn věrný nad svým domem. A jeho dům...
Židům 5:5...ho povolat Bůh tak jako Árona. Právě tak si ani Kristus nepřivlastnil slávu velekněze, ale dal mu ji Ten,...
Židům 6:1...dobrého a zlého. Nechme tedy úvodních řečíKristu a směřujme k dospělosti. Nepokládejme znovu základy...
Židům 9:11...a různých omýváních platila jen do času nápravyKristus však, jako velekněz dobra, jež mělo přijít, prošel...
Židům 9:14...poskvrněné, čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha,...
Židům 9:15...svědomí od mrtvých skutků ke službě živému BohuKristus zemřel, aby vykoupil hříchy spáchané za první...
Židům 9:24...samy nebeské věci však vyžadují lepší obětiKristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je...
Židům 9:28...zemřít, a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé...
Židům 10:5...přece nemůže hříchy nikdy odstranit. A proto Kristus, když přichází na svět, říká: "Oběti ani dary sis...
Židům 10:10...provždy posvěceni skrze obětování těla Ježíše Krista. Každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě, při níž...
Židům 10:12...oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchyKristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a usedl navždy...
Židům 13:8...života a berte si příklad z jejich víry. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet...
Židům 13:21...v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen. Prosím vás,...
Jakub 1:1...vámi všemi. Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení v diaspoře. Mějte z toho...
Jakub 2:1... nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho shromáždění...
1. Petr 1:1...přikryje množství hříchů. Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galacii,...
1. Petr 1:2...Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec...
1. Petr 1:3... Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval...
1. Petr 1:7...to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani...
1. Petr 1:13...na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista. Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se...
1. Petr 2:5...duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. V Písmu přece stojí: "Hle, pokládám na Sionu úhelný...
1. Petr 2:21...vzácné. Vždyť právě k tomu vás povolal! Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v...
1. Petr 3:15...se tím vylekat." Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás...
1. Petr 3:16... zastyděli, že napadali váš poctivý životKristu. Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět...
1. Petr 3:18...lepší trpět za dobré činy nežli za zlé. VždyťKristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy...
1. Petr 3:21...svědomí před Bohem - skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou...
1. Petr 4:1... kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci. I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným...
1. Petr 4:11...Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků! Amen....
1. Petr 5:10...utrpením, Bůh veškeré milosti, který vásKristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví,...
1. Petr 5:14...polibkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jsteKristu. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm...
2. Petr 1:1...Kristu. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří dosáhli stejně vzácné víry jako my díky...
2. Petr 1:8...porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a neplodnosti. Komu...
2. Petr 1:11...království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tyto věci vám chci i nadále bez přestání připomínat...
2. Petr 1:14...bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus. Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém odchodu...
2. Petr 1:16...Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se vymyšlených bájí...
2. Petr 2:20...skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do znovu...
2. Petr 3:18...milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen. Co bylo od...
1. Jan 1:3... které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá...
1. Jan 2:1...někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše...
1. Jan 3:23...přikázání: abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo...
1. Jan 4:2...Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše...
1. Jan 5:6...To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus - nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. Duch je...
1. Jan 5:20...Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. Vyvarujte se...
2. Jan 1:3... milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Otcova Syna, je s námi v pravdě a lásce. Udělalo...
2. Jan 1:7...vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist....
Juda 1:1...každého z přátel osobně. Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův, povolaným, kteří jsou milovaní v...
Juda 1:4...toho jediného Panovníka, našeho Pána Ježíše Krista. I když to všechno sami víte, chci vám...
Juda 1:17...že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v posledních časech se vyskytnou...
Juda 1:21... že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují,...
Juda 1:25...Spasiteli - jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vláda i moc přede všemi věky,...
Zjevení 1:1... nyní i po všechny věky. Amen. Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům,...
Zjevení 1:2... co viděl - je to Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova...
Zjevení 1:5... a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a...
Zjevení 20:4...na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovaliKristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožili, dokud se...
Zjevení 20:6...ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími BohaKrista a budou s ním kralovat tisíc let. uplyne těch...

Slova obsahující krista: antikrista (1) krista (176)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |