Kristův

Hledám varianty 'kristův' [ kristův (11) kristovými (2) kristovým (7) kristových (3) kristovy (8) kristovu (8) kristovou (5) kristovo (10) kristovi (8) kristově (10) kristova (10) ]. Nalezeno 79 veršù.
Matouš 11:2...v jejich městech. Jan se ve vězení doslechlKristových skutcích a poslal za ním své učedníky s otázkou:...
Římanům 7:4... Právě tak je tomu s vámi, bratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinému...
Římanům 8:9...Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li Kristus ve vás, pak je...
Římanům 8:17...i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít...
Římanům 8:35...po Boží pravici a prosí za nás! Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování,...
Římanům 10:17...je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. Ptám se ale: Copak neslyšeli? Právě naopak: "Po...
Římanům 15:19... po Illyrii vše kolem dokola naplnil Kristovým evangeliem. Šlo mi o to, kázat evangelium tam,...
Římanům 15:29...do Španěl. A vím, že k vám přijdu, přijduKristovým plným požehnáním. Bratři, pro Pána Ježíše Krista...
Římanům 16:5...mého milovaného Epeneta, který je prvním Kristovým ovocem v Asii. Pozdravujte Marii, která se pro...
Římanům 16:16...svatým polibkem. Pozdravují vás všechny církve Kristovy. Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo...
1. Korintským 1:6...ohledu, každým slovem a veškerým poznánímKristovo svědectví je mezi vámi tak pevně ustaveno, že...
1. Korintským 1:12..." další: " jsem Petrův" a další " zase Kristův." Copak je Kristus rozdělen? Byl snad za vás...
1. Korintským 1:17... a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž. Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství...
1. Korintským 2:16...mysl, kdo by mu mohl poradit?" My ale máme mysl Kristovu! Jenže jsem s vámi, bratři, nemohl mluvit jako...
1. Korintským 3:23...nebo budoucnost - všechno je vaše, vy jste Kristovi a Kristus Boží. Považujte nás tedy za Kristovy...
1. Korintským 4:1...Kristovi a Kristus Boží. Považujte nás tedy za Kristovy služebníky a za správce Božích tajemství. Od...
1. Korintským 6:15...svou mocí i nás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Mohu snad vzít údy Kristovy a učinit je údy...
1. Korintským 9:12...mlčky snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Kristovu evangeliu. Copak nevíte, že ti, kdo slouží v...
1. Korintským 9:21...ovšem nejsem bez Božího Zákona - podléhám zákonu Kristovu). Pro slabé jsem slabý, abych získal slabé. Pro...
1. Korintským 10:16... za který děkujeme - není to snad společenství Kristovy krve? Chléb, který lámeme - není to snad...
1. Korintským 11:1...spaseni. Řiďte se mým příkladem, tak jako  Kristovým. Chválím vás, že na stále pamatujete a držíte...
1. Korintským 12:27... všechny části se s radují. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Bůh v církvi ustanovil...
1. Korintským 15:23...jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde konec: Kristus přemůže veškerou...
2. Korintským 2:10... když jsem někomu odpustil, udělal jsem to před Kristovou tváří kvůli vám. Nenechme se oklamat satanem -...
2. Korintským 2:12...nám přece nejsou neznámé. Když jsem přišelKristovým evangeliem do Troady, měl jsem tam od Pána...
2. Korintským 2:14...Makedonie. Ale díky Bohu, který nás stále vodíKristově vítězném průvodu a všude skrze nás šíří vůni svého...
2. Korintským 2:15...nás šíří vůni svého poznání! Pro Boha jsme totiž Kristovou líbeznou vůní mezi těmi, kdo jsou zachraňováni, i...
2. Korintským 3:3...mohou znát a číst. Je přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý naší službou, napsaný ne inkoustem,...
2. Korintským 4:4...mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím. (Nehlásáme přece sami...
2. Korintským 5:10...se mu líbili. Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co...
2. Korintským 5:14...kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to kvůli vámKristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že...
2. Korintským 5:20...zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by...
2. Korintským 8:23...bratry, jsou to vyslanci církví - jsou sláva Kristova! Podejte jim tedy před očima všech církví důkaz...
2. Korintským 9:13...oslavovat Boha za vaši jednomyslnou poddanost Kristovu evangeliu a za vaše štědré sdílení s nimi i se...
2. Korintským 10:1...dar! Pavel vás při mírnosti a vlídnosti Kristově vyzývám - , který se prý k vám tváří v tvář...
2. Korintským 10:14...působiště zahrnujeme i vás - vždyť jsme k vámKristovým evangeliem přišli jako první! Nechceme se...
2. Korintským 11:10...pro vás nebyl břemenem. Jakože je při mně pravda Kristova, o tuto svou chloubu se v celém Řecku nedám...
2. Korintským 11:13...podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla...
2. Korintským 11:23... také! Jsou símě Abrahamovo? také! Jsou Kristovi služebníci? Teď mluvím jako pomatenec: více!...
2. Korintským 12:9...chlubit svými slabostmi, aby na mně spočívala Kristova moc. S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání,...
Galatským 1:6...rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné...
Galatským 1:7...snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli - my sami nebo třeba...
Galatským 1:10...se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! Ujišťuji vás, bratři, že evangelium,...
Galatským 2:16...v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece...
Galatským 3:29...všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení. ...
Galatským 6:2... Neste břemena jedni druhých - tak naplníte Kristův zákon. Kdo si myslí, že je něco, a přitom nic není,...
Galatským 6:12...před lidmi a vyhnout se pronásledování pro Kristův kříž. Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon...
Efeským 2:13...Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil oba...
Efeským 3:4...Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh v předchozích dobách lidem...
Efeským 3:8... byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství a abych všem vysvětlil jeho...
Efeským 3:19... jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do...
Efeským 4:7...jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká: "Vystoupil do výšin,...
Efeským 4:12...- pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k...
Efeským 4:13...Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty...
Efeským 5:5...chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictvíKristově a Božím království. Nikoho nenechte, aby vás...
Efeským 6:6...jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. Služte s...
Filipským 1:10...je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní do Kristova dne a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem...
Filipským 1:27... Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl (a...
Filipským 2:16...ve světě. Pevně se držte Slova života, abychKristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly...
Filipským 2:30... jako je on, si važte. Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku vlastní život, aby mi posloužil...
Filipským 3:18...našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s...
Koloským 1:7...spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám věrný Kristův služebník a který nám také pověděl o vaší lásce v...
Koloským 1:24...utrpeních pro vás, neboť na svém těle nesu část Kristových soužení, jež nést jeho tělo, totiž církev....
Koloským 2:11...jde o odložení tělesné přirozenosti, o obřízku Kristovu. Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha...
Koloským 3:15...poutem dokonalosti. Ve vašich srdcích vládne Kristův pokoj - právě k němu jste byli povoláni v jednom...
Koloským 3:16...byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. Slovo Kristovo ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší...
Koloským 4:3...dveře ke kázání slova, abych mohl mluvitKristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení), abych je...
Koloským 4:12...království; stali se mi útěchou. Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás...
1. Tesalonickým 2:7... od vás nebo od jiných, ačkoli jsme jako Kristovi apoštolové mohli vyžadovat uctivost. Byli jsme k...
1. Tesalonickým 3:2... našeho bratra a Božího spolupracovníkaKristově evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší...
2. Tesalonickým 3:5... Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti! Přikazujeme vám, bratři, ve jménu...
Židům 3:14...vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit. Jsme přece Kristovými společníky - pokud si tu počáteční jistotu...
Židům 11:26...Božího lidu před pomíjivým hříšným požitkemKristova potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady...
1. Petr 1:11... Pídili se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův Duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo...
1. Petr 1:19...věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem...
1. Petr 4:13...nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť se zjeví jeho sláva, budete...
1. Petr 4:14... budete jásat radostí! Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy,...
1. Petr 5:1...mezi vámi prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena:...
2. Jan 1:9...o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstáváKristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |