Krev

Hledám varianty 'krev' [ krví (81) krvi (27) krve (71) krev (214) ]. Nalezeno 335 veršù.
Genesis 4:10...bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyškrev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš...
Genesis 4:11...než země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat...
Genesis 9:4...však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i...
Genesis 9:5...jíst maso, dokud je v něm život, totiž krevKrev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i...
Genesis 9:6...k odpovědnosti každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť k...
Genesis 29:14... co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi  krev a tělo!" Když pak u něj Jákob zůstal celý měsíc,...
Genesis 37:22...mu život!" Ruben pokračoval: "Neprolévejme krev; hoďme ho do téhle jámy zde v pustině, ale nevztahujme...
Genesis 37:31...Josefovu suknici, zabili kozla a namočili ji do krve. Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali...
Genesis 42:22...jste nechtěli slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!" Josef s nimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli...
Genesis 49:11...révě oslátko své. Ve víně své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šat. Jeho oči se nad víno třpytí, zuby...
Exodus 4:9...jsi nabral z Nilu, se pak na zemi proměníkrev." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj,...
Exodus 7:17...mám v ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátíkrev. Ryby, které jsou v Nilu, pomřou a nilská voda bude...
Exodus 7:19... ke všem jejich vodním nádržím - se proměníkrev! Po celé egyptské zemi bude krev, dokonce i ve...
Exodus 7:20...vodu v Nilu, obrátila se všechna nilská vodakrev. Ryby, které byly v Nilu, pomřely a nilská voda páchla...
Exodus 7:21...s to se napít. Po celé egyptské zemi byla krev. Egyptští věštci ale svými kouzly dokázali totéž, a...
Exodus 12:7...izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho...
Exodus 12:13...nad všemi egyptskými bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. udeřím na...
Exodus 12:22...Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej do miskykrví a tou krví potřete nadpraží i obě veřeje. Nikdo z vás...
Exodus 12:23... Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do...
Exodus 22:1...zemře, nebude ten, kdo ho udeřil, vinen prolitou krví. Jestliže se to však stane za bílého dne, bude...
Exodus 22:2...se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen.Zloděj musí nahradit škodu. Jestliže nemá čím,...
Exodus 23:18... ukáže před Hospodinem, svým Pánem. Neobětuj krev oběti s čímkoli kvašeným. Z tuku slavnostní...
Exodus 24:6...býčky jako pokojné oběti. Mojžíš vzal polovinu krve, nalil ji do misek a tou polovinou krve pokropil oltář...
Exodus 24:8...řekl. Budeme poslušní." Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy: "Hle, krev smlouvy, kterou s...
Exodus 29:12...Stanu setkávání zabiješ. Vezmeš trochu býčkovy krve a prstem potřeš rohy oltáře. Všechnu zbývající krev...
Exodus 29:16...vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš oltář ze všech stran. Potom berana...
Exodus 29:20...na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a potřeš lalůček Áronova ucha, lalůček pravého ucha...
Exodus 29:21...oltář ze všech stran. Poté vezmeš trochu krve, která bude na oltáři, a trochu oleje pomazání a...
Exodus 30:10...smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm bude krví oběti za hřích konat obřad smíření, a to jednou za rok...
Exodus 34:25...rok ukázal před Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj krev oběti s ničím kvašeným. Z beránka pesachové oběti...
Leviticus 1:5...Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltář,...
Leviticus 1:11...strany oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran. Potom rozseká oběť na...
Leviticus 1:15...hlavu a nechá je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře. Odejme mu také vole i...
Leviticus 3:2...kněží, synové Áronovi, pak pokropí oltář krví ze všech stran. Potom z této pokojné oběti přinese...
Leviticus 3:8...před Stanem setkávání; Áronovi synové pak její krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z pokojné oběti...
Leviticus 3:13...před Stanem setkávání; Áronovi synové pak jeho krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z něj přinese...
Leviticus 3:17...příbytcích: Nesmíte jíst žádný tuk a žádnou krev." Hospodin promluvil k...
Leviticus 4:5...před Hospodinem. Pomazaný kněz pak vezme trochu krve z toho býčka a přinese ji do Stanu setkávání. Namočí...
Leviticus 4:6...a přinese ji do Stanu setkávání. Namočí prstkrvi a sedmkrát stříkne před Hospodinem, před oponou...
Leviticus 4:7...před Hospodinem, před oponou svatyně. Trochou krve potře rohy oltáře k pálení vonného kadidla, který...
Leviticus 4:16...Hospodinem. Pomazaný kněz přinese trochu jeho krve do Stanu setkávání, namočí prst v krvi a sedmkrát ...
Leviticus 4:17...jeho krve do Stanu setkávání, namočí prstkrvi a sedmkrát stříkne před Hospodinem, před oponou....
Leviticus 4:18... stříkne před Hospodinem, před oponou. Trochou krve také potře rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve...
Leviticus 4:25...to oběť za hřích. Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné...
Leviticus 4:30...pro zápalné oběti. Kněz pak prstem nabere trochu krve a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu...
Leviticus 4:34...zápalná oběť. Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné...
Leviticus 5:9...poodštípne hlavu, ale neodtrhne ji. Trochou krve oběti za hřích stříkne na stěnu oltáře a zbytek krve...
Leviticus 6:20...jejího masa, bude svaté. Kdyby trochu její krve stříklo na roucho, vyper potřísněnou látku na svatém...
Leviticus 6:23... Nesmí se však jíst žádná oběť za hřích, jejíž krev se vnáší do Stanu setkávání k vykonání obřadu smíření...
Leviticus 7:2...na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Její krví se pokropí oltář ze všech stran. Potom bude...
Leviticus 7:14... Ten připadne knězi, který kropil oltář krví pokojné oběti. Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude...
Leviticus 7:26... V žádném ze svých příbytků nesmíte jíst žádnou krev - z ptactva nebo z dobytka. Kdokoli by jedl...
Leviticus 7:27...nebo z dobytka. Kdokoli by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 7:33...tomu z Áronových synů, který bude obětovat krev a tuk z pokojné oběti. Hrudí pozvedání i kýtu...
Leviticus 8:15...za hřích, Mojžíš jej zabil. Pak vzal jeho krev a prstem potřel rohy oltáře ze všech stran, aby oltář...
Leviticus 8:19...jej zabil. Potom pokropil oltář ze všech stran krví. Berana rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavou a...
Leviticus 8:23...berana, zabil jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krve a potřel lalůček Áronova pravého ucha, palec jeho...
Leviticus 8:24...nohy. Potom nechal přistoupit Áronovy synykrví jim potřel lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a...
Leviticus 8:30...Potom vzal Mojžíš trochu oleje pomazání a trochu krve, která byla na oltáři, a postříkal tím Árona a jeho...
Leviticus 9:9...oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali krev, namočil si v prst a potřel rohy oltáře. Zbytek...
Leviticus 9:12... Poté zabil zápalnou oběť. Jeho synové mu podali krev a on pokropil oltář ze všech stran. Podali mu...
Leviticus 9:18...pokojné oběti za lid. Jeho synové mu podali krev, jíž pokropil oltář ze všech stran, a tučné kusy z...
Leviticus 10:18...Hospodinem vykonali obřad smíření! Pohleďtekrev oběti nebyla vnesena dovnitř svatyně. Proto jste ji...
Leviticus 12:4...bude chlapec obřezán, ale matčino očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba...
Leviticus 12:5...jako při svém krvácení a její očišťování od krve potrvá ještě šedesát šest dní. Když uplyne doba jejího...
Leviticus 14:6...látku a yzop a namočí to i s tím živým ptákemkrvi ptáka zabitého nad pramenitou vodou. Sedmkrát tou krví...
Leviticus 14:7...zabitého nad pramenitou vodou. Sedmkrát tou krví stříkne na člověka očišťovaného od malomocenství a...
Leviticus 14:14...knězi - je svatosvatá. Kněz pak nabere trochu krve z oběti odškodnění a potře očišťovanému lalůček...
Leviticus 14:17...pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde  krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře...
Leviticus 14:25...zabije jako oběť odškodnění, nabere trochu jeho krve a potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé...
Leviticus 14:28...pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde  krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře...
Leviticus 14:51... šarlatovou látku a živého ptáka, namočí tokrvi zabitého ptáka s pramenitou vodou a sedmkrát stříkne...
Leviticus 14:52...vodou a sedmkrát stříkne na dům. Poté, co krví zabitého ptáka, pramenitou vodou, živým ptákem,...
Leviticus 15:19...budou nečistí do večera. Trpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní...
Leviticus 15:25... bude nečisté. Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné krvácení nebo když výtok trvá déle...
Leviticus 16:14...oblak z kadidla, aby nezemřel. Vezme také trochu krve z toho býka a stříkne prstem na východní stranu...
Leviticus 16:15... Potom zabije kozla oběti za hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř za oponu. Naloží s jeho krví tak, jako...
Leviticus 16:18...je před Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krve z onoho býka a kozla, potře rohy oltáře ze všech stran...
Leviticus 16:19...kozla, potře rohy oltáře ze všech stran a trochu krve na něj sedmkrát stříkne prstem. Tak jej očistí a...
Leviticus 16:27...oběti za hřích a kozla oběti za hřích, jejichž krev byla vnesena do nejsvětější svatyně k vykonání obřadu...
Leviticus 17:4...člověku se bude počítat vina za prolitou krev: Prolil krev, proto bude vyobcován ze svého lidu. To...
Leviticus 17:6...Hospodinu jako pokojné oběti. Kněz pokropí krví oběti Hospodinův oltář u vchodu do Stanu setkávání a...
Leviticus 17:10... kteří žijí u vás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku se postavím. Toho, kdo krev...
Leviticus 17:11...krev, vyvrhnu z jeho lidu. Vždyť život těla jekrvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich...
Leviticus 17:12...jsem synům Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krev. Ani přistěhovalec, který žije u vás, nebude jíst krev...
Leviticus 17:13...nebo ptáka, který se smí jíst, musí vycedit jeho krev a přikrýt ji prachem. Vždyť životem každého tvora je...
Leviticus 17:14...ji prachem. Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele...
Leviticus 19:26...ovoce. jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte masokrví. Nezabývejte se věštěním ani jasnovidectvím....
Leviticus 20:9... musí zemřít. Zlořečil svému otci a matce - jeho krev padne na něj! Kdokoli by cizoložil s manželkou...
Leviticus 20:11... zostudil svého otce. Oba musejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba...
Leviticus 20:12... oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich krev padne na ! Kdokoli by obcoval s mužem jako se...
Leviticus 20:13... oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženu i její matku,...
Leviticus 20:16...tu ženu i zvíře zabij. Musejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by vzal svou sestru, ...
Leviticus 20:27... musí zemřít. Budou ukamenováni - jejich krev padne na !" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke...
Numeri 18:17...bravu ale vyplatit nenecháš, je to svaté. Jejich krví pokropíš oltář a jejich tuk necháš dýmat jako ohnivou...
Numeri 19:4...zabita. Kněz Eleazar pak prstem nabere trochu krve a tou krví sedmkrát stříkne směrem ke Stanu setkávání....
Numeri 19:5...jeho očima spálena; spálí se její kůže, masokrev i výkaly. Potom kněz vezme cedrové dřevo, yzop a...
Numeri 23:24... zvedá se jako lev! Neulehne, než kořist zhltnekrev skolených než vypije!" Balák na to Balaámovi řekl:...
Numeri 35:27...vyjít za hranice svého útočištného městakrev mstitel ho najde mimo jeho hranice a zabije ho,...
Numeri 35:33...kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě krev totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být očištěna od...
Deuteronomium 12:16... tak jako gazelu či jelena. Nesmíte však jíst krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém...
Deuteronomium 12:23...jako čistý. Jen se utvrď v tom, abys nejedl krev - vždyť krev, to je život! Nesmíš tedy s masem jíst...
Deuteronomium 12:24...Nesmíš tedy s masem jíst jeho život. Nejez krev, nech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě i...
Deuteronomium 12:27... Tam budeš obětovat své zápalné oběti - masokrev - na oltář Hospodina, svého Boha. U tvých ostatních...
Deuteronomium 15:23... jsi čistý nebo nečistý. Jen nejez jeho krev - nech ji vytéci na zem jako vodu. Zachovávej měsíc...
Deuteronomium 19:10... tvůj Bůh, dává za dědictví, neprolévala nevinná krev. Ta krev by padla na tebe! Pokud by však někdo úkladně...
Deuteronomium 19:13...se nad ním. Odstraň z Izraele nevinně prolitou krev, a povede se ti dobře. Neposunuj mezník svého bližního...
Deuteronomium 21:7...v údolí zlomen vaz, a prohlásí: "Naše ruce tu krev neprolily, naše oči nic neviděly. Hospodine, zprosť...
Deuteronomium 21:8... který jsi vykoupil! Nenech nevinně prolitou krev uprostřed svého lidu Izraele!" Tehdy budou zproštěni...
Deuteronomium 21:9...za tu krev. Takto odstraníš nevinně prolitou krev ze svého středu, neboť uděláš, co je v Hospodinových...
Deuteronomium 22:8...z totiž někdo spadl, uvedl bys na svůj dům krev. Neosívej svou vinici dalším druhem semene. Jinak to...
Deuteronomium 27:25... kdo se uplatit, aby prolil nevinnou krev!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo by...
Deuteronomium 32:42...kdo nenávidí, odplatím. Své šípy opiji jejich krví, můj meč se jejich masem nasytí, krví padlých i...
Deuteronomium 32:43... národy, tak jako jeho lid! On jistě pomstí krev služebníků svých, vykoná pomstu nad svými protivníky,...
Jozue 2:19... Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez viny. Kdyby se...
Soudců 9:2...vám vládl jeden muž?' Pamatujte, že jsem vaše krev a tělo." Bratři jeho matky to všechno o něm pověděli...
Soudců 9:24...Jerub-baalových synech byla pomstěna a jejich krev dopadla na jejich nevlastního bratra Abimelecha, který...
1. Samuel 14:32...i telata, na místě je poráželi a jedli i s krví. Saulovi bylo oznámeno: "Hle, vojsko hřeší proti...
1. Samuel 14:33..."Hle, vojsko hřeší proti Hospodinu. masokrví." "To je zrada!" prohlásil Saul. "Hned ke mně přivalte...
1. Samuel 14:34...jezte. Nehřešte proti Hospodinu pojídáním masakrví!" Každý z vojska tedy noci přivedl svého býka a...
1. Samuel 25:26...živ jsi ty - protože ti Hospodin zabránil prolít krev a vzít pomstu do vlastních rukou, tvoji nepřátelé a...
1. Samuel 25:31...mít v srdci výčitky, že jsi daremně prolil krev, aby ses pomstil. Hospodin prokáže mému pánu...
1. Samuel 25:33...požehnána, žes dnes zadržela, abych neprolil krev a nevzal pomstu do svých rukou. Jakože je živ Hospodin...
1. Samuel 26:20...Jako by řekli: ‚Běž sloužit cizím bohům!' Kéž  krev neskropí zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť...
2. Samuel 1:16... zemřel. Ještě předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na sebe řekl: To ...
2. Samuel 1:22...pohaněn, štít Saulův, již nepomazán olejem! Bez krve raněných, bez tuku udatných luk Jonatanův se nevracel,...
2. Samuel 3:27... Tam ho ale ranou do břicha zabil, aby pomstil krev svého bratra Asaela. Když se o tom doslechl David,...
2. Samuel 3:28...jsme před Hospodinem navěky nevinní, pokud jdekrev Abnera, syna Nerova. padne na hlavu Joába a na celý...
2. Samuel 4:11...domě na jeho vlastním lůžku? Nemám snad teď jeho krev žádat po vás a sprovodit vás ze světa?!" Nato David...
2. Samuel 5:1...za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval...
2. Samuel 16:8...Táhni, ty bídáku! Hospodin ti oplatil za všechnu krev Saulova domu. Stal ses králem místo něj, ale Hospodin...
2. Samuel 19:13...při králově návratu domů? Jste bratři,  krev a tělo - proč máte být při návratu krále poslední? A...
2. Samuel 19:14...A pokud jde o Amasu, tomu vyřiďte: Nejsi snad  krev a tělo? Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se...
2. Samuel 20:12...je pro Davida - za Joábem!" Amasa zatím leželkrvi uprostřed cesty. Když ten muž viděl, že se všichni ve...
2. Samuel 21:1... Hospodin řekl: "Na Saulovi a jeho rodině lpí krev, protože dal zabíjet Gibeonce." Král si je tedy...
2. Samuel 23:17... "Hospodin chraň," zvolal, "vždyť je to krev těch mužů! Šli tam s nasazením života!" A nechtěl se...
1. Královská 2:5... synu Jeterovu. Zavraždil je, prolil jejich krev jako ve válečné řeži, ačkoli byl mír. Prolitou krví...
1. Královská 2:9...máš naložit, abys jeho šediny poslal do hrobukrvi." Poté David ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve...
1. Královská 2:31...ho pohřbíš a sejmeš tak ze i z domu mého otce krev, kterou Joáb bezdůvodně prolil. Hospodin obrátí jeho...
1. Královská 2:32...Joáb bezdůvodně prolil. Hospodin obrátí jeho krev na jeho hlavu, protože napadl dva muže spravedlivější...
1. Královská 2:37...a překročil potok Kidron, jistě zemřeš. Tvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj...
1. Královská 18:28...zvyku se bodali noži a oštěpy, z nich crčela krev. Minulo poledne a oni stále pokračovali ve svém...
1. Královská 21:19...‚Toto praví Hospodin: Tam, kde psi chlemtali krev Nábotovu, budou chlemtat i tvou.'" "Tak jsi našel,...
1. Královská 22:35...zůstat před Aramejci podepřen na svém vozeKrev crčící z jeho rány plnila vůz, dokud večer nezemřel....
1. Královská 22:38...samařském rybníku, kde se koupou nevěstky, jeho krev chlemtali psi, přesně tak, jak řekl Hospodin. Ostatní...
2. Královská 3:22...ta voda z druhého břehu připadala rudá jako krev. "To je krev!" zvolali. "Ti králové se na sebe museli...
2. Královská 3:23...z druhého břehu připadala rudá jako krev. "To je krev!" zvolali. "Ti králové se na sebe museli vrhnout a...
2. Královská 9:7... Vyhladíš dům svého pána Achaba, a tak pomstím krev svých služebníků proroků i krev všech Hospodinových...
2. Královská 9:26...Achabem, když nad ním Hospodin vynesl ortel: ‚Za krev Nábota a jeho synů, kterou jsem tu včera viděl...
2. Královská 9:33... "Shoďte ji dolů," zavolal, a tak ji shodiliKrev vystříkla na zeď i na koně, kteří ji udupali. Jehu...
2. Královská 16:13...i moučnou oběť, přinesl úlitbu a skropil oltář krví své pokojné oběti. Bronzový oltář, který stával před...
2. Královská 16:15...oběť s úlitbou za všechen lid země. Skrápěj ho krví zápalů a obětí. Co dělat s tím bronzovým oltářem, si...
2. Královská 21:16...Egypta, dodnes." Menaše prolil tolik nevinné krve, že naplnil Jeruzalém od okraje po okraj - jako by...
2. Královská 24:4...všem hříchům, které Menaše napáchal, a kvůli krvi nevinných, kterou proléval, byl Jeruzalém krve...
1. Letopisů 11:1...shromáždil k Davidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá krev a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi...
1. Letopisů 11:19...oběť Hospodinu. "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili život? Vždyť tu vodu...
1. Letopisů 22:8...jsem ale slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi mnoho krve a svedl mnoho bitev. Protože jsi přede mnou na zemi...
1. Letopisů 28:3...mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval jsi krev.' Hospodin, Bůh Izraele, vyvolil z celého mého...
2. Letopisů 19:10...z jiných měst, se bude týkat prolití krve nebo otázek Zákona, přikázání, ustanovení a pravidel,...
2. Letopisů 24:25...jeho dvořané proti němu spikli, protože prolil krev syna kněze Jojady, a zabili ho na lůžku. Když zemřel,...
2. Letopisů 29:22... Poráželi tedy býčky a kněží chytali jejich krev a kropili s oltář. Když poráželi berany, kropili...
2. Letopisů 29:24...vložili ruce. Kněží je potom porazili a jejich krví očistili oltář od hříchu. Tak vykonali smírčí obřady...
2. Letopisů 30:16...Zákon Božího muže Mojžíše. Kněží kropili oltář krví, kterou jim levité podávali. Mnozí ve shromáždění ale...
2. Letopisů 35:11...oddílech. Levité pak zabíjeli beránky a podávali krev kněžím, kteří s kropili oltář, zatímco levité...
Job 16:18...modlitba je bez poskvrny! Země, nepřikrývej moji krev, můj křik odpočinku nedojde! Mám svědka v nebi...
Job 39:30... očima hledí do dálek. Jeho mláďata chtějí hltat krev; kde jsou mrtvoly, tam je hned!" Tehdy Hospodin...
Žalmy 9:13...o jeho skutcích povězte národům: Mstitel prolité krve na myslí, nářek ztrápených mu není lhostejný!...
Žalmy 30:10...můj, prosím o milost. Čemu prospěje prolití  krve? K čemu to bude, když padnu do jámy? Bude snad prach...
Žalmy 50:13...v něm! Cožpak se živím masem hovězím, cožpak ho krví kozlů zapíjím? Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby...
Žalmy 58:11...vichřice. Poctivý pak se šťastně dočká pomsty, v krvi bídáka si nohy umyje. A lidé řeknou: "Tak tedy poctiví...
Žalmy 68:24...hlubiny přivedu je nazpátek, aby sis omyl nohykrvi nepřátel, tví psi aby ji chlemtali jazykem!" Spatřili...
Žalmy 72:14... Vysvobodí je od křivdy a vydírání, jejich krev totiž draze cení si! žije král, zlato ze Sáby mu...
Žalmy 78:44...poli když zázraky působil. Jejich řeky tehdy ve krev obrátil, ze svých potoků se napít nemohli! Mračno much...
Žalmy 79:3... těla tvých věrných dali šelmám žrát. Jejich krev po Jeruzalémě lili jak vodu, nebylo nikoho, kdo by je...
Žalmy 79:10...Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům před našima očima, že krev tvých služebníků bude pomstěna! Nářek zajatých kéž k...
Žalmy 105:29... jeho příkazům se totiž vzepřeli. Jejich vody ve krev obrátil, zahubil všechny ryby v nich. Jejich země se...
Žalmy 106:38...jim obětovali, své dcery ďáblům dávali! Nevinnou krev tehdy prolévali, krev synů svých a svých dcer. Modlám...
Přísloví 1:16...- jejich nohy běží k neštěstí, k prolití krve spěchají! Líčit síť před očima ptáků je jistě zcela...
Přísloví 30:33...vzniká z mléka máslo, pod tlakem vytéká z nosu krev, pod tlakem hněvu vzniká svár. Slova Lemuele, krále z...
Izaiáš 1:11...dost beraních zápalů i sádla tučných dobytčatKrev býků, kozlů a beránků mi není příjemná. Že se mi vůbec...
Izaiáš 1:15...modlitby hromadíte, neslyším. Ruce máte celé od krve - umyjte se a očisťte! Odkliďte mi z očí zlo, jež...
Izaiáš 4:4...smyje špínu sionských dcer a umyje Jeruzalém od krve. Nad celou horou Sion a nad všemi, kdo se tam...
Izaiáš 9:4...midiánské porážce. Veškerá obuv válečná i roucha krví zbrocená budou určena k spálení, budou pohlcena...
Izaiáš 15:9...zní jejich kvílení! Vody Dimonu jsou naplněny krví, však Dimonu přidám ještě víc - pošlu lva na ty,...
Izaiáš 26:21...viny obyvatel země. Země odkryje na prolitou krev, přestane přikrývat své zabité. V ten den ztrestá...
Izaiáš 30:22...modly zavrhnete jako nečisté. Zahodíš je jako krví nasáklé hadry a řekneš: "Pryč s tím!" On také sešle...
Izaiáš 34:3... zapáchat budou jejich mrtvoly, hory se jejich krví rozmočí. Nebeský zástup se celý rozplyne, nebe se jako...
Izaiáš 34:6...k naprostému zničení. Hospodinův meč se koupekrvi, od tuku celý lepkavý, od krve kozlí a jehněčí, od...
Izaiáš 34:7...spolu se statnými tury. Jejich zem celá nasákne krví, jejich prach bude tukem lepkavý. Ano, Hospodin chystá...
Izaiáš 49:26... jejich vlastním masem nakrmím, svou vlastní krví se jako vínem opijí. A tehdy všichni lidé poznají, že...
Izaiáš 59:3...tvář, aby neslyšel. Vždyť máte dlaně potřísněné krví a prsty plné vin; vaše rty mluví samé lži, váš jazyk...
Izaiáš 59:7... Jejich nohy běží k neštěstí, spěchají prolévat krev nevinných. Jejich myšlenky jsou jen zlomyslnosti,...
Izaiáš 63:2... , mocný k vítězství! Proč jsou tvé šaty rudé krví jak roucho toho, kdo šlape lis? sám jsem šlapal...
Izaiáš 63:3... ve své prchlivosti rozdupal, mi jejich krev na šaty stříkala, všechna roucha jsou nasáklá. V...
Izaiáš 63:6...národy, svou prchlivostí jsem je opojil, jejich krev jsem nechal crčet na zemi. Hospodinovu lásku...
Izaiáš 66:3... rdousí psa, kdo nese obětní dar, přináší krev prasat, kdo pálí kadidlo, modlu uctívá! Oni si sami...
Jeremiáš 2:34...coury teď můžeš poučit. Roucho máš potřísněné krví ubohých, ne přistižených lupičů, ale nevinných. A při...
Jeremiáš 7:6...přestanete na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete k vlastní škodě následovat cizí bohy -...
Jeremiáš 19:4... ba ani judští králové, a naplnili toto místo krví nevinných. Vystavěli také obětiště Baalovi, aby tam...
Jeremiáš 22:3...se násilně! Neprolévejte na tomto místě nevinnou krev! Pokud se opravdu zařídíte podle těchto slov, budou...
Jeremiáš 26:15...sebe i na toto město a jeho obyvatele nevinnou krev. Opravdu k vám totiž poslal Hospodin, abych vám...
Jeremiáš 46:10... Meč bude požírat, než se nasytí, než jejich krví svou žízeň ukojí. Hospodin, Pán zástupů, chystá obětní...
Jeremiáš 48:10...dílo nedbale! Zlořečený, kdo zdržuje svůj meč od krve! Moáb si odmalička žil v pohodlí, jak víno nad...
Jeremiáš 51:35...Babylon dopadne!" říká obyvatelka Sionu. "Moje krev na obyvatele Chaldeje!" říká Jeruzalém. A proto tak...
Pláč 4:13...jeho kněží - těch, kdo prolévali v jeho středu krev nevinných! Jak slepí bloudili v ulicích zbroceni krví...
Pláč 4:14...nevinných! Jak slepí bloudili v ulicích zbroceni krví prolitou; nikdo se neodvážil ani dotknout jejich rouch...
Ezechiel 3:18...- pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu...
Ezechiel 3:20...skutky nebudou ani vzpomenuty - za jeho krev ale budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však...
Ezechiel 5:17...která připraví o děti. Přejde přes tebe morkrev a přivedu na tebe meč. To říkám Hospodin." Dostal...
Ezechiel 9:9...a Judy je veliká, příliš veliká. Země je plná krve a ve městě samá zvrácenost. Říkají si totiž: ‚Hospodin...
Ezechiel 14:19...tu zemi poslal mor a vylil na ni svůj hněv do krve, takže bych z vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože...
Ezechiel 16:6... Šel jsem okolo a uviděl , jak se tam zmítáškrvi. Jak jsi tam ležela ve vlastní krvi, řekl jsem ti:...
Ezechiel 16:9...Hospodin. Umyl jsem vodou, opláchl od krve a pomazal olejem. Oblékl jsem ti vyšívané šaty a...
Ezechiel 16:22...na dny, kdy jsi byla nahá a bosá a zmítala seskrvi. Běda! Běda ti! praví Panovník Hospodin. Kromě všech...
Ezechiel 16:36...svými ohavnými modlami, a protožes jim obětovala krev svých dětí, hle - shromáždím všechny tvé milence, s...
Ezechiel 18:13...ohavnosti, které prováděl, jistě zemře; jeho krev ulpí na něm. Třeba však zplodí syna, který vidí...
Ezechiel 21:37...díle záhuby. Staneš se potravou pro plameny, tvá krev bude crčet po zemi, nezůstane po tobě ani památky! To...
Ezechiel 22:3...Panovník Hospodin - Ó město, jež proléváním krve přivolává svůj soudný den! Město, jež se pošpiňuje...
Ezechiel 22:4...pošpiňuje výrobou hnusných model! Provinilo ses krví, kterou jsi prolilo, pošpinilo ses modlami, které jsi...
Ezechiel 22:6...ve tvých zdech podle svých možností prolévá krev! Otci a matce se v tobě zlořečí, přistěhovalci ve...
Ezechiel 22:12...otce. Berou v tobě úplatek, aby se prolila něčí krev. Bereš lichvářské úroky a chamtivě ubližuješ svým...
Ezechiel 22:13...- tlesknu do dlaní nad tvým mrzkým ziskem a nad krví prolitou uprostřed tebe! Zdalipak zůstaneš tak smělé a...
Ezechiel 23:37...ohavnosti. Žily jako cizoložnice a ruce mají od krve. Cizoložily se svými hnusnými modlami a krmily je...
Ezechiel 23:45... Vždyť jsou to cizoložnice a ruce mají od krve! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: se proti nim...
Ezechiel 24:7...ti namane. To město je naskrz krvavé! Nechávalo krev na holé skále, neprolévalo ji na hlíně, kde by ji...
Ezechiel 24:8...se vzedmul hněv, aby vzplála pomsta, nechám tu krev na holé skále, aby nebyla přikryta! Nuže, tak praví...
Ezechiel 28:23... Raním to město morem, na jeho ulicích bude krev, budou v něm padat mrtvoly, kolem dokola meč je...
Ezechiel 32:6...zaplním údolí. Napojím zemi tvojí kaluží, tvá krev dosáhne k pohořím, budou plné všechny rokliny!...
Ezechiel 33:4...na varování a ten meč přijde a zabije ho, jeho krev padne na jeho hlavu. Slyšel zvuk polnice, ale nedal na...
Ezechiel 33:5...zvuk polnice, ale nedal na varování - jeho krev padne na něj. Kdyby dal na varování, mohl se zachránit...
Ezechiel 33:6... pak takový zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti toho strážce. Synu člověčí,...
Ezechiel 33:8...- pak ten ničema zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu...
Ezechiel 33:25...jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jíte masokrví, vzhlížíte ke svým hnusným modlám, proléváte krev, a...
Ezechiel 35:6...jsem živ, praví Panovník Hospodin, vydám  krveprolití a krev se ti bude lepit na paty. Když ti...
Ezechiel 36:18...tedy na svůj hněv, neboť v zemi prolévali krev a poskvrnili ji svými hnusnými modlami. Rozptýlil jsem...
Ezechiel 39:17...na horách Izraele. Budete žrát maso a chlemtat krev. Budete žrát maso hrdinů a chlemtat krev světových...
Ezechiel 39:18...krev. Budete žrát maso hrdinů a chlemtat krev světových vládců - samých beranů, jehňat, kozlů a býků...
Ezechiel 39:19... budete žrát tuk, budete plní, a budete pít krev k opití. U mého stolu se nasytíte koni i jezdci,...
Ezechiel 43:18...na něm přinášely zápalné oběti a aby byl skrápěn krví, dáš levitským kněžím z rodu Sádokova, kteří ke mně...
Ezechiel 43:20...býčka k oběti za hřích. Vezmeš trochu jeho krve a potřeš čtyři rohy oltáře, čtyři hrany horního...
Ezechiel 44:7... zatímco jste mi jako pokrm přinášeli tukkrev. Všemi svými ohavnostmi jste porušovali mou smlouvu....
Ezechiel 44:15... Budou stát přede mnou, aby mi přinášeli tukkrev, praví Panovník Hospodin. Budou vcházet do svatyně,...
Ezechiel 45:19...a očistíš svatyni od hříchu. Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích a potře veřeje chrámu, čtyři hrany...
Joel 3:3...v oněch dnech. Ukážu zázraky na nebi i na zemikrev, oheň a stoupající dým. Slunce zakryje tma a měsíc...
Joel 3:4...a stoupající dým. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a hrozný Hospodinův den. Každý, kdo...
Joel 4:21...a Jeruzalém po všechna pokolení. Pomstím jejich krev, kterou jsem nepomstil. Na Sionu bydlí Hospodin! ...
Jonáš 1:14...toho muže. Netrestej nás za prolití nevinné krve! Vždyť ty sám, Hospodine, konáš svou vůli." Pak Jonáše...
Micheáš 3:10...a všechno rovné křivíte; vy, kdo budujete Sion krví a Jeruzalém příkořím: Jeho vládci soudí za úplatky,...
Abakuk 2:12...se přidají. Běda tomu, kdo staví město na krvi, kdo zakládá obec příkořím! Copak Hospodin zástupů...
Sofoniáš 1:17...slepci tápali, protože proti Hospodinu hřešiliKrev se z nich vyřine jako hlína a vnitřnosti jak lejna!"...
Zachariáš 9:11...bude panovat, od řeky Eufrat po světa kraj. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z jámy bez vody...
Matouš 16:17...mu na to Ježíš. "Tohle ti totiž nezjevilo tělokrev, ale můj Otec v nebesích. A ti říkám, že jsi Petr a...
Matouš 23:30...za dnů našich otců, neprolévali bychom s nimi krev proroků.' Tím sami sebe usvědčujete jako syny těch,...
Matouš 23:35...k městu. Tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi - od krve spravedlivého Ábela po...
Matouš 26:28...ho se slovy: "Pijte z něj všichni; toto je  krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění...
Matouš 27:4... "Zhřešil jsem!" zvolal. "Zradil jsem nevinnou krev!" "Co je nám do toho?" odpověděli. "To je tvoje věc!"...
Matouš 27:24...vodu a před zástupem si umyl ruce. "Nejsem vinen krví tohoto muže," řekl. "Je to vaše věc!" A všechen lid...
Matouš 27:25... "Je to vaše věc!" A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na naše děti!" Tak jim tedy propustil...
Marek 14:24...a pili z něj všichni. Tehdy jim řekl: "To je  krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé. Amen, říkám...
Lukáš 11:50...' Toto pokolení se proto bude zodpovídat za krev všech proroků, prolévanou od stvoření světa - od krve...
Lukáš 11:51...všech proroků, prolévanou od stvoření světa - od krve Ábelovy po krev Zachariáše, který zahynul mezi...
Lukáš 13:1...z přítomných vyprávěli o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi. Ježíš jim odpověděl:...
Lukáš 22:20...se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v  krvi, která se prolévá za vás. Pohleďte ale - ruka mého...
Lukáš 22:44...vroucněji a jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve. Když vstal od modlitby a přišel k učedníkům, zjistil,...
Jan 1:13... kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narozenikrve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. To...
Jan 6:53...Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo tělo a pije mou krev,...
Jan 6:54... nemáte v sobě život. Kdo tělo a pije mou krev, věčný život a ho vzkřísím v poslední den. ...
Jan 6:55...v poslední den. tělo je opravdu pokrm a  krev je opravdu nápoj. Kdo tělo a pije mou krev,...
Jan 6:56...krev je opravdu nápoj. Kdo tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a v něm. Jako poslal živý Otec a...
Jan 19:34...Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává svědectví a jeho...
Skutky 2:19... Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemikrev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v...
Skutky 2:20...a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíckrev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den. Každý, kdo...
Skutky 5:28...Jeruzalém a chcete nás činit zodpovědnými za krev toho člověka!" Petr a apoštolové odpověděli: "Je třeba...
Skutky 15:20... smilstvu, masu zardoušených zvířatkrvi. Mojžíš přece odedávna kazatele po všech městech,...
Skutky 15:29...nezbytných věcí: vyhýbejte se modloslužběkrvi, masu zardoušených zvířat a smilstvu. Uchráníte-li se...
Skutky 18:6...se, setřásl si prach z pláště se slovy: "Vaše krev na vaši hlavu, jsem od čistý! Od této chvíle...
Skutky 20:26...vámi dnešní den prohlašuji, že jsem čistý od krve všech, neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil vám...
Skutky 20:28...pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci,...
Skutky 21:25... se vyhýbají masu obětovanému modlám, dále krvi, masu zardoušených zvířat a smilstvu." Druhého dne se...
Skutky 22:20...ty, kdo věřili v tebe. Když byla prolévána krev tvého svědka Štěpána, stál jsem tam, schvaloval to a...
Římanům 3:15...kletby z úst jim tryskají." "Prolévat krev spěchají jejich nohy, zkáza a bída jsou jejich...
Římanům 3:25...Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž...
Římanům 5:9... když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme zachráněni před...
1. Korintským 10:16...děkujeme - není to snad společenství Kristovy krve? Chléb, který lámeme - není to snad společenství...
1. Korintským 11:25...se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v  krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku."...
1. Korintským 11:27...způsobem, takový se proviní proti Pánově tělukrvi. každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho...
1. Korintským 15:50...toho nebeského. Říkám vám, bratři, že tělokrev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost...
Galatským 1:16... Nespěchal jsem se tehdy poradit s tělemkrví, ani jsem nešel do Jeruzaléma za těmi, kdo se stali...
Efeským 1:7...ve svém Milovaném! V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle...
Efeským 2:13...jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v...
Efeským 6:12...ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům...
Filipským 2:17...a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se - raduji se s vámi všemi. Stejně tak se...
Koloským 1:20...složit v něm a skrze něj se sebou smířit všeKrví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil tomu, co je na...
Židům 2:14...Bůh." A protože děti jsou si příbuzné tělemkrví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí...
Židům 9:7...za rok vchází samotný velekněz, a to ne bez krve, kterou obětuje za sebe i za hříchy lidu, spáchané v...
Židům 9:12...vstoupil do nejsvětější svatyně, a to nekrví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám...
Židům 9:13...nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně...
Židům 9:14...očišťovat a posvěcovat poskvrněné, čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu...
Židům 9:18... Proto ani ta první smlouva nebyla uzavřena bez krve: Když Mojžíš přednesl všemu lidu všechna přikázání...
Židům 9:19...všemu lidu všechna přikázání Zákona, vzal krev telat a kozlů s vodou, rudou vlnou a yzopem a pokropil...
Židům 9:20...knihu Zákona i všechen lid se slovy: "Toto je krev smlouvy, kterou s vámi Bůh uzavřel." Právě tak...
Židům 9:21...s vámi Bůh uzavřel." Právě tak pokropil tou krví i stánek a všechno bohoslužebné náčiní. Podle Zákona...
Židům 9:22...náčiní. Podle Zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez prolití krve není odpuštění. Takto bylo potřeba...
Židům 9:25...každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět mnohokrát)...
Židům 10:4...oběťmi se ale hříchy jen každoročně připomínajíkrev býků a kozlů přece nemůže hříchy nikdy odstranit. A...
Židům 10:19... za potřeba oběti. Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do pravé svatyně tou...
Židům 10:29...ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti!...
Židům 11:28... Vírou slavil Hod beránka a skropení krví, takže se jich zhoubce prvorozených nedotkl. Vírou...
Židům 12:4...jste se v souboji s hříchem nevzepřeli do krve. Copak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás...
Židům 12:24...k prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova. Hleďte, abyste...
Židům 13:11...jíst ti, kdo slouží stánku. Těla zvířat, jejichž krev přináší velekněz do nejsvětější svatyně jako oběť za...
Židům 13:12...venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vyjděme tedy k němu ven za stany a nesme jeho potupu...
Židům 13:20...mohl co nejdříve vrátit. Bůh pokoje, který pro krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše,...
1. Petr 1:2...skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj. Požehnán buď...
1. Petr 1:19...věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny...
1. Jan 1:7...je on ve světle, máme společenství mezi seboukrev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu....
1. Jan 5:6...Syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodukrev, Ježíš Kristus - nejen skrze vodu, ale skrze vodu a...
1. Jan 5:8...tu tedy tři svědkové: Duch, vodakrev - a ti tři jsou zajedno. Když přijímáme lidské...
Zjevení 1:5...nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci -...
Zjevení 5:9... neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i národa....
Zjevení 6:10... nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev?" Tu bylo každému z nich dáno bílé roucho a bylo jim...
Zjevení 6:12...zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník...
Zjevení 7:14...soužení. Vyprali svá roucha a vybílili jekrvi Beránka. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v...
Zjevení 8:7...první anděl, nastalo krupobití a oheň smíšenýkrví a bylo to svrženo na zem. Shořela třetina země,...
Zjevení 8:8...ohnivě planoucí hora. Třetina moře se obrátilakrev a v tom moři zemřela třetina stvoření majících duši a...
Zjevení 11:6... Mají také moc nad vodami, aby je obracelikrev a aby zasáhli zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou...
Zjevení 12:11...obviňoval před Bohem. Zvítězili však nad ním krví Beránka a slovem svého svědectví a nelpěli na svém...
Zjevení 14:20...lis byl šlapán venku za městem a z lisu tekla krev po uzdy koní na šestnáct set honů daleko. Potom...
Zjevení 16:3...vylil svou číši do moře. To se obrátilo jakobykrev mrtvého a veškerá živá duše v moři zemřela. Třetí pak...
Zjevení 16:4...číši na řeky a na prameny vod a obrátily sekrev. A slyšel jsem anděla vod, jak říká: "Jsi spravedlivý,...
Zjevení 16:6...kterýs byl, že jsi to usoudil! Protože prolévali krev svatých a proroků, tys jim dal pít krev, jak si...
Zjevení 17:6...OHAVNOSTÍ ZEMĚ. Takto jsem viděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. Když jsem ji...
Zjevení 18:24...sváděla všechny národy. To město je potřísněno krví proroků a svatých i všech zavražděných na zemi." ...
Zjevení 19:2... která svým smilstvem zkazila zemi, a pomstil krev svých služebníků, kterou měla na rukou!" A znovu...
Zjevení 19:13...nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska...

Slova obsahující krev: krev (214) krevní (6) krevního (2) krevním (2) krevnímu (1) pokrevně (1) pokrevní (5) pokrevním (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |