Kréťany

Hledám varianty 'kréťany' [ kréťany (1) kréťanů (7) kréťané (4) ]. Nalezeno 12 veršù.
1. Samuel 30:14...jsem byl nemocný. Podnikli jsme nájezd do Negevu Kréťanů a také do Negevu Kálebova na judském území. Ciklag...
2. Samuel 8:18...byl písařem a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli knížata. Jednou se...
2. Samuel 15:18...jeho služebníci procházeli kolem něj - všichni Kréťané a Pléťané i všech šest set mužů, kteří ho...
2. Samuel 20:7...nám z očí." A tak za ním vytáhli Joábovi mužiKréťané a Pléťané i všichni válečníci. Vytáhli z Jeruzaléma...
2. Samuel 20:23...vojska. Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů, Adoniram velel nuceným pracím, Jošafat,...
1. Královská 1:38...a Benajáš, syn Jojadův, se tedy vydali s gardou Kréťanů a Pléťanů na cestu. Šalomouna posadili na mulu...
1. Královská 1:44...Nátana a Benajáše, syna Jojadova, s gardou Kréťanů a Pléťanů. Posadili ho na královu mulu a kněz Sádok...
1. Letopisů 18:17...byl písařem a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli královými...
Ezechiel 25:16...Napřahuji ruku proti Filištínům. Vyhladím ty Kréťany, vyhubím zbytky obyvatel pobřeží. Strašlivě se na...
Sofoniáš 2:5...Ekron vykořeněn. Běda, obyvatelé Přímoří, národe Kréťanů; slovo Hospodinovo na vás míří, Kanaáne, země...
Skutky 2:11...a příchozí z Říma, jak Židé, tak proselytéKréťané i Arabové - slyšíme je mluvit našimi jazyky o...
Titus 1:12... Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: "Kréťané jsou věční lháři, zlé bestie, líné pupky!" Měl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |