Koruna

Hledám varianty 'koruna' [ koruny (7) korunu (22) korunou (14) koruně (6) korunách (2) koruna (10) korun (3) ]. Nalezeny 64 verše.
Exodus 29:6...Na hlavu mu nasadíš turban a na turban připevníš korunu svatosti. Nakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu...
Exodus 39:30... Vyrobili také štítek z čistého zlata, totiž korunu svatosti, a jako na pečeť na něj vyryli: Svatý...
Leviticus 8:9...na turban zepředu připevnil zlatý štítek, totiž korunu svatosti, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom...
2. Samuel 1:10... že své zranění nepřežije. Vzal jsem mu z hlavy korunu a z paže náramek a přinesl jsem ti to sem, můj pane...
2. Samuel 5:24... Obejdi je zezadu a napadni je od moruší. korunách moruší uslyšíš šelest šlépějí, vyrazíš, neboť...
2. Samuel 12:30...na ni a dobyl ji. Potom sňal z Molochovy hlavy korunu vážící talent zlata. Měla na sobě drahokam, který...
2. Samuel 18:14...a vrazil je Abšalomovi do srdce. Protože bylkoruně dubu stále naživu, obstoupilo ho deset Joábových...
2. Královská 11:12...Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále. Když...
1. Letopisů 14:15...a vytáhni proti nim od moruší. uslyšíškorunách moruší šelest kroků, vytáhneš do boje, neboť před...
1. Letopisů 20:2... Joáb Rabu dobyl a zbořil ji. David pak sňal korunu z Molochovy hlavy a ukázalo se, že vážila talent...
2. Letopisů 23:11...pak přivedli králova syna, vložili mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále. Když...
Ester 1:11... před něj přivedou královnu Vašti v královské koruně, aby lidu i velmožům předvedl její krásu. A že to...
Ester 2:17...přízeň a lásku právě ona. Nasadil královskou korunu a učinil ji královnou namísto Vašti. Král pak na...
Ester 6:8...koně, na kterém jezdí král, s královskou korunou na hlavě. To roucho i koně svěří některému z...
Job 18:16... Jeho kořeny uschnou zespoda, nahoře uvadne jeho koruna. Na zemi po něm nezbude památky, jeho jméno nezazní...
Job 19:9...vrhl temnotu. Mou čest ze mne strhl jako plášťkorunu mi z hlavy sňal. Boří ze všech stran, dokud...
Job 29:19...budou sahat k vodě, rosa bude nocovat v  koruně. sláva stále čerstvá zůstane, můj luk stále pevný...
Job 31:36...nosit na vlastních ramenou, ozdobím se jím jako korunou! Všechny své kroky před ním rád vypovím,...
Žalmy 21:4...jsi! séla S hojným požehnáním vstříc mu jdeškorunou z ryzího zlata korunuješ jej. Dal jsi mu život, o...
Žalmy 89:40... Smlouvu se svým služebníkem zrušil jsi, jeho korunu jsi na zem zahodil. Všechny jeho hradby jsi prolomil...
Žalmy 132:18...obléknu v hanbu, na jeho hlavě však zazáří koruna." Davidova poutní píseň. Jak je to vzácné a jak...
Přísloví 12:4...však nikdo nevyrve. Znamenitá žena je korunou svého muže, hanebná je ale jako kostižer. Úmysly...
Přísloví 14:18...v nenávisti. Omezenci jsou obdařeni tupostíkorunou rozvážných je vědění. Zlí lidé se pokloní dobrým,...
Přísloví 14:24...vždy vede k zisku, řečnění však jenom k chudoběKorunou moudrých je jejich bohatství, tupost hlupáků...
Přísloví 16:31...zvrácenosti, kdo svírá rty, osnuje špinavostKorunou krásy jsou šediny - kdo žijí spravedlivě, ti ji...
Přísloví 17:6...jeho Tvůrce; škodolibý člověk trestu neujdeKorunou starců jsou jejich vnuci, ozdobou synů otcové....
Přísloví 27:24...stádu. Bohatství přece netrvá věčně, netrvá ani koruna králů. Tráva však vyroste na posekané louce, seno se...
Píseň 3:11...a pohleďte, dcery sionské, na krále Šalomounakoruně, jíž jeho matka zdobí jej v den jeho svatební, v den...
Izaiáš 17:6...když se češou olivy: dvě tři olivky na vrchu koruny, čtyři pět se jich urodí na větvích - tak praví...
Izaiáš 23:8...Kdo takto rozhodl o Týru, jenž uděloval vládcům korunu, jehož obchodníci byli velmoži a kupci slavní všude...
Izaiáš 28:1...Hospodinu na svaté hoře v Jeruzalémě. Běda koruně chlouby efraimských opilců, květu, který zvadne i...
Izaiáš 28:3...mocné záplavy svou pěstí to město k zemi porazíKoruna chlouby efraimských opilců bude zašlapána pod nohy....
Izaiáš 28:5...ruky! V ten den bude Hospodin zástupů ozdobnou korunou a krásnou čelenkou pro ty, kdo z jeho lidu zůstanou...
Izaiáš 62:3...ústa vyberou. V Hospodinově ruce budeš slavnou korunou, v dlani svého Boha královskou čelenkou. nikdy...
Jeremiáš 13:18...matce: ‚Sesedněte z trůnů na zem; vaše skvostné koruny vám spadnou z hlav!' Města v Negevu budou zavřena,...
Pláč 5:16...naše bujaré veselí, tanec se změnil v truchleníKoruna spadla z naší hlavy; běda nám, že jsme hřešili!...
Ezechiel 17:22...samé špičky cedru, útlou ratolest vytrhnu z jeho koruny a na vysoké strmé hoře si ji zasadím, zasadím ji na...
Ezechiel 19:11...se vysoko nad porostem, nápadná výškou a hustou korunou. Zuřivě však byla vyvrácena, k zemi sražena!...
Ezechiel 21:31...praví Panovník Hospodin: Strhni si turban, sejmi korunu! Nic nebude jako dřív: Ponížení budou povýšeni a...
Ezechiel 31:3...jak cedr v Libanonu s krásnými větvemi a stinnou korunou, cedr neobyčejného vzrůstu se špicí sahající k...
Ezechiel 31:6...vláhy košatil. Všichni ptáci hnízdili v jeho koruně, pod jeho větvemi rodila všechna zvěř, v jeho stínu...
Ozeáš 14:7...lilie. Zapustí kořeny jako cedr v Libanonu, jeho koruna se rozroste. Bude nádherný jako oliva, jeho vůně...
Amos 2:9...a jako duby mohutní. Zničil jsem je shora od koruny dolů po kořeny. jsem vás vyvedl z Egypta a...
Zachariáš 6:11... Vyber od nich stříbro a zlato, vyrob korunu a vlož ji na hlavu velekněze Jošuy, syna Jocadakova,...
Zachariáš 6:14...svém trůnu knězem - a to obojí bude ve shodě.' Koruna pak zůstane na památku v Hospodinově chrámě, kde...
Matouš 27:29...ho a přehodili mu rudý plášť. Upletli trnovou korunu, nasadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl...
Marek 15:17... Oblékli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu upletenou z trní. Pak ho začali zdravit: " žije...
Jan 19:2...a nechal ho zbičovat. Vojáci upletli trnovou korunu a narazili mu ji na hlavu. Navlékli mu purpurový...
Jan 19:5...podle je nevinný." Ježíš vyšel ven s trnovou korunou a v purpurovém plášti. "Hle, člověk!" řekl jim...
Filipským 4:1...po vás toužím, bratři moji! Jste mou radostíkorunou! Takto tedy stůjte v Pánu, milovaní. Prosím Evodii...
1. Tesalonickým 2:19...to překazil. Co jiného je naše naděje, radostkoruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše...
2. Timoteus 4:8...dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten...
Jakub 1:12... který prochází zkouškou! se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Když...
Zjevení 2:10...po deset dní. Buď věrný do smrti a dám ti korunu života. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo...
Zjevení 3:11...se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha...
Zjevení 4:4...do bílých rouch a na hlavách měli zlaté koruny. Z trůnu vycházelo blýskání a hlasy hromobití. Před...
Zjevení 4:10...trůnu, klanějí se Živému na věky věků a hází své koruny před trůn se slovy: "Hoden jsi, Pane a Bože náš,...
Zjevení 6:2...a ten, který na něm seděl, měl luk. Byla mu dána koruna a on vyjel ve vítězství, a aby zvítězil. Když...
Zjevení 9:7...k boji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí....
Zjevení 12:1...sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela bolestí,...
Zjevení 12:3...hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je...
Zjevení 13:1...hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem...
Zjevení 14:14...seděl jakoby Syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Z chrámu vyšel další anděl a...
Zjevení 19:12...oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |