Kolik

Hledám varianty 'kolik' [ kolik (63) ]. Nalezeno 60 veršù.
Genesis 34:12...Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a dámkolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi...
Genesis 44:1...svého domu: "Naplň vaky těch mužů jídlemkolik jen unesou, a vlož stříbro každého z nich navrch...
Genesis 47:8... Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let,"...
Exodus 12:4...s beránkem podle počtu osob a podle tohokolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce;...
Exodus 16:4...z nebe! Lid bude každý den vycházet a sbíratkolik potřebují na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle...
Exodus 16:5...přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik nasbírají každý den." Mojžíš a Áron tedy mluvili ke...
Exodus 16:16...pokrm. Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte sikolik kdo potřebuje k jídlu, omer na osobu. Vezměte pro...
Exodus 16:18... a kdo málo, neměl nedostatek. Každý nasbíralkolik potřeboval k jídlu. Mojžíš jim řekl: " si z toho...
Exodus 16:21...proto na hněval. A tak to sbírali každé ránokolik kdo potřeboval k jídlu (ve slunečním žáru se to totiž...
Leviticus 27:14...určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Na kolik jej kněz ocení, při tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo...
Numeri 22:3... co Izrael provedl Emorejcům. Když Moáb vidělkolik je Izraelitů, děsil se; z toho lidu ho jímala hrůza....
Deuteronomium 25:2...a zbičovat pod svým dohledem tolika ranamikolik si zaslouží. Nechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby...
Deuteronomium 34:11...Mojžíš, se kterým se Hospodin znal tváří v tvářKolik jen znamení a divů jej Hospodin poslal vykonat v...
Jozue 10:11... Tak jich pomřelo více od toho krupobití, než kolik jich synové Izraele pobili mečem. Tenkrát mluvil...
Růt 2:18...si jej odnesla do města a ukázala své tchynikolik toho nasbírala. Vzala také, co zbylo po jídle, a...
2. Samuel 18:8...kraji a les toho dne pohltil více mužů, než kolik jich padlo mečem. Abšalom znenadání narazil na...
2. Samuel 19:35...se postarám o tebe." Barzilaj ale namítl: "Kolik let života mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhůru...
1. Královská 8:5...bravu i skotu, že nešlo spočítat ani sledovatkolik ho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy...
1. Královská 9:11...dodával cedrové i cypřišové dřevo a zlatakolik si jen přál. Chíram se tedy vypravil z Týru, aby si...
1. Letopisů 28:15...stříbrné svícny určil váhy svícnů a jejich lampkolik bylo na který svícen potřeba, pro každý jednotlivý...
2. Letopisů 2:15... jak řekl. My pokácíme v Libanonu tolik stromůkolik jen budeš potřebovat. Uděláme z nich vory a pošleme...
2. Letopisů 5:6... koz a býčků, že nešlo počítat ani sledovatkolik toho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy...
Ester 4:7... Mordechaj mu pověděl o všem, co ho potkalo, i kolik přesně stříbra slíbil Haman vyplatit do králových...
Ester 5:11...Zereš, a vykládal jim, jaký je proslulý boháčkolik synů a čím vším ho král poctil a vůbec jak ho král...
Job 13:23...se obhájím, anebo začnu mluvit a ty mi odpovíšKolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj...
Job 31:25...jistotou? Copak těšilo, jak velké jmění mámkolik toho svou rukou vydělám? Copak jsem obdivoval zářící...
Žalmy 3:2...Davidův, když utíkal před svým synem AbšalomemKolik jen, Hospodine, je mých nepřátel, kolik jich povstává...
Žalmy 3:3...je mých nepřátel, kolik jich povstává proti mněKolik jich říká o mém životě: "Od Boha žádnou pomoc...
Žalmy 39:5...začal promlouvat: Můj konec, Hospodine, ukaž mikolik dnů jsi mi odměřil, poznám, jak pomíjím! Ach, jen...
Žalmy 40:6...se neobrací k pyšným ani k těm, kdo se řídí lžíKolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V...
Žalmy 56:9...schovej do své lahvice - ty sám víš nejlépekolik jich je! Nazpátek stáhnou se moji nepřátelé, když k...
Žalmy 104:24...člověk vyráží, pracuje na něm, než se zešeříKolik je, Hospodine, skutků tvých! Všechno jsi moudře...
Kazatel 11:8...těch let se raduje - ale přitom pamatujekolik jej čeká dnů v temnotě. Vše, co přijde, je zmar....
Jeremiáš 2:32...obléci ke svatbě? Můj lid však na zapomnělkolik je to let? Jak jsi šikovná v honbě za milováním! I...
Jeremiáš 11:13...bohů, Judo - jednoho boha na každé město! A kolik je ulic v Jeruzalémě, tolik oltářů jste postavili...
Pláč 1:2...noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích milencůkolik jich bylo, ji žádný nejde utěšit. Všichni přátelé ji...
Ezechiel 4:5...jejich vinu. Odpočítal jsem ti tolik dnůkolik let trvaly jejich viny: poneseš vinu domu Izraele po...
Amos 5:12...jste sázeli, nebudete moci víno pít. Jen vímkolik je vašich vin a jak hrozný je váš hřích. Nevinné...
Nahum 3:3...lomozí! Jízda útočí! Mečů blýskání! Kopí třpytKolik jen padlých, mrtvol hromady! Všude bezpočtu mrtvých,...
Matouš 8:18...sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš vidělkolik je kolem něj lidí, přikázal učedníkům, se přeplaví...
Matouš 15:34... "Jak bychom mohli nasytit takový zástup?" "Kolik máte chlebů?" zeptal se Ježíš. "Sedm - a pár malých...
Matouš 16:9...si na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik jste nasbírali košů? Ani na těch sedm chlebů pro ty...
Matouš 16:10...Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik jste nasbírali košů? Jak to, že nechápete, že jsem...
Marek 6:38...za dvě stě denárů a dát jim najíst?" namítli. "Kolik máte chlebů?" řekl jim. "Jděte se podívat." Když to...
Marek 8:5...namítli učedníci. "Vždyť je tu pustina!" "Kolik máte chlebů?" zeptal se jich. "Sedm," odpověděli....
Marek 8:19...Když jsem nalámal pět chlebů pěti tisícůmkolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?"...
Marek 8:20... "A co těch sedm chlebů pro čtyři tisíceKolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Sedm...
Lukáš 15:17...ani to. Nakonec přišel k sobě. Řekl si: ‚Kolik nádeníků u mého otce jídla nazbyt, a tu umírám...
Lukáš 15:29...otec a prosil ho, odpověděl mu: ‚Podívej sekolik let ti sloužím! Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj...
Lukáš 16:5...všechny dlužníky svého pána. Prvního se zeptal: ‚Kolik dlužíš mému pánu?' ‚Sto sudů oleje,' odpověděl...
Lukáš 16:7...si sedni a napiš padesát.' Dalšího se zeptal: ‚A kolik dlužíš ty?' ‚Sto měr pšenice,' odpověděl. Řekl mu:...
Lukáš 19:15...služebníky, kterým svěřil peníze, aby zjistilkolik kdo vydělal. Přišel první a řekl: ‚Pane, tvá hřivna...
Jan 6:11... vzdal díky a rozdával sedícím; také ryb rozdalkolik jen chtěli. Když se nasytili, řekl svým učedníkům:...
Jan 10:8... amen, říkám vám: jsem dveře ovcí. Všichnikolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale...
Jan 21:6... Hodili tedy síť a ji ani nemohli utáhnoutkolik v bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy...
Skutky 9:13...namítl: "Pane, slyšel jsem od mnoha lidíkolik zla ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě! A teď...
Skutky 9:16...národům, králům i synům Izraele a mu ukážukolik musí vytrpět pro jméno." Ananiáš tedy šel do...
Skutky 21:20...slávu Bohu. Potom mu řekli: "Vidíš, bratřekolik tisíc Židů uvěřilo, a ti všichni jsou horliví...
1. Korintským 16:2...Prvního dne v týdnu každý z vás stranoukolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když...
Židům 10:32...živého Boha! Rozpomeňte se na dřívější dnykolik zápasů a utrpení jste po svém osvícení museli...

Slova obsahující kolik: kolik (63) kolikrát (6) nakolik (3) několik (16) několika (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |