Kolem

Hledám varianty 'kolem' [ koly (3) kolu (1) kolo (5) kolem (206) kole (1) kola (25) kol (5) ]. Nalezeno 226 veršù.
Genesis 33:4... Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krku a líbal ho. Oba plakali. Když potom pozvedl oči,...
Genesis 35:5... Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni....
Genesis 45:14...otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a Benjamín plakal v jeho objetí. Potom...
Genesis 46:29...Izraelovi. Jakmile se před ním objevil, padl mu kolem krku a dlouho plakal v jeho objetí. Izrael tehdy...
Exodus 7:24...k srdci. Všichni Egypťané ale museli kopat kolem Nilu, aby našli pitnou vodu. Nilskou vodu totiž...
Exodus 14:25...egyptský tábor do zmatku. Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli:...
Exodus 25:25...po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubukolem další zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři...
Exodus 30:3...jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnec...
Exodus 32:1...se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. "Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!"...
Exodus 32:26..."Kdo je Hospodinův, ke mně!" Shromáždili se kolem něj všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto...
Exodus 34:6... Tehdy vyslovil jméno Hospodin. Hospodin prošel kolem něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a...
Exodus 37:12...po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubukolem další zlatý věnec. Ulil k němu také čtyři zlaté...
Exodus 37:26...jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnec...
Exodus 38:16...pak byla brána nádvoří. Všechny zástěny kolem nádvoří byly ze soukaného kmentu. Patky sloupů byly z...
Exodus 38:31...roštem, veškeré náčiní k oltáři, patky sloupů kolem nádvoří, patky pro bránu nádvoří a všechny kolíky...
Exodus 40:8...oltářem postavíš umyvadlo a naliješ do něj voduKolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš...
Leviticus 3:3...tuk přikrývající vnitřnosti i všechen tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i...
Leviticus 3:9... tuk přikrývající vnitřnosti a všechen tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i...
Leviticus 3:14...tuk přikrývající vnitřnosti a všechen tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i...
Leviticus 4:8...tuk: tuk přikrývající vnitřnosti i všechen tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i...
Leviticus 8:16...smíření. Mojžíš vzal také všechen tuk, který byl kolem vnitřností, jaterní lalok, obě ledviny i jejich tuk a...
Leviticus 8:25...oltář. Potom vzal tuk (tučný ocas a všechen tuk kolem vnitřností, jaterní lalok i obě ledviny s jejich...
Numeri 1:50...jeho vybavením nosit, budou při něm sloužitkolem Příbytku budou tábořit. Když se bude Příbytek chystat...
Numeri 1:53... po svých oddílech. Levité však budou tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele nestihl...
Numeri 3:26...nádvoří, závěs pro vchod do nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jeho lana, a to se vší příslušnou...
Numeri 4:26... závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jejich lana a veškeré...
Numeri 11:21...jen odešli z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim...
Numeri 11:31...stran, na jeden den cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou noc...
Numeri 16:27...se všemi jejich hříchy." Vyklidili tedy prostor kolem dokola Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku....
Numeri 22:4...stařešinům: "Ten dav teď spase všechno kolem, jako vůl spásá trávu!" Balák, syn Ciporův, byl toho...
Deuteronomium 4:11...pod horou. Hora plála ohněm k samému nebikolem tma, oblak a mračno. Tehdy k vám Hospodin promluvil z...
Deuteronomium 17:14...nad sebou krále, tak jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož...
Jozue 6:11...nechal Hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem dokola. Pak odešli do tábora a tam přenocovali. Jozue...
Jozue 6:14...za zvuku trub. I druhého dne obešli město jednou kolem dokola, načež se vrátili do tábora. Tak to dělali...
Jozue 17:8...pokračuje na jih k obyvatelům En-tapuachu. Země kolem Tapuachu patří Manasesovi, zatímco samotný Tapuach na...
Jozue 18:20... jak je pro jejich rody vymezeno hranicemi kolem dokola. Pokolení Benjamín připadla pro jejich rody...
Jozue 19:14...a Et-kacinu, směřuje k Rimonu a stáčí se k NejiKolem se hranice otáčí a probíhá severně od Chanatonu,...
Soudců 6:31...kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy...
Soudců 6:37... Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze zachráníš Izrael, jak jsi...
Soudců 6:39... prosím, sucho jenom na rounu, a na zemi všude kolem rosa." A Bůh to noci udělal. Jedině na rounu bylo...
Soudců 6:40... Jedině na rounu bylo sucho, ale na zemi všude kolem rosa. Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým...
Soudců 7:18.... Jakmile se svými muži zatroubím na roh, i vy kolem celého tábora začněte troubit na rohy a křičet: Za...
Soudců 9:25...nastražili zálohy a ty přepadaly každého, kdo kolem nich procházel. Abimelech se to však dozvěděl....
Soudců 16:2...Gazy se rozneslo: "Samson je tu!" Obcházeli tedy kolem a celý den na něj číhali v městské bráně. Celou noc...
Soudců 16:27...i všichni filištínští vládci. I na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se...
Soudců 20:29...vydám do vašich rukou." Izrael tehdy rozestavil kolem Gibeje zálohy. Třetího dne Izraelci vytáhli proti...
1. Samuel 17:26...by v Izraeli osvobodil od daní." David se mužů kolem sebe zeptal: "Cože dostane ten, kdo toho Filištína...
2. Samuel 4:5... se vypravili do Iš-bošetova domu. Dorazili tam kolem poledne, v době, kdy kvůli horku odpočíval. Rechab a...
2. Samuel 13:31...a vrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli kolem, roucha roztržená. Pak promluvil Jonadab, syn...
2. Samuel 15:18...domu. Všichni jeho služebníci procházeli kolem něj - všichni Kréťané a Pléťané i všech šest set mužů...
2. Samuel 15:23...hlasitě plakala, když celý ten zástup procházel kolem. Král překročil potok Kidron a se všemi svými lidmi...
1. Královská 6:29...i vnější části chrámu nechal na všech stěnách kolem dokola vyřezat rytiny cherubů, palem a rozvitých...
1. Královská 6:36...květy a řezbu pokryl po celé ploše zlatemKolem vnitřního nádvoří pak postavil zeď - po třech...
1. Královská 7:12...kamene a cedrové dřevo. Velké nádvoří bylo kolem dokola obklopeno zdí ze třech řad tesaných kvádrů a...
1. Královská 7:20...připevněny řady granátových jablek. Těch bylo kolem obou hlavic dohromady dvě stě. Sloupy postavil v...
1. Královská 7:30...zavěšeny věnce. Každý stojan měl čtyři bronzová kola na bronzových nápravách. Z jeho čtyř rohových sloupků...
1. Královská 7:32... ale do čtverce. Pod postranicemi byla čtyři kola s ojnicemi zapuštěnými do stojanu. Každé kolo bylo...
1. Královská 7:33... Každé kolo bylo jeden a půl lokte vysokéKola byla provedením stejná jako kola od vozu: jejich osy,...
1. Královská 7:35...jednolitá se stojanem. Na vrcholu měl stojan kolem dokola půl lokte hlubokou obrubu. K vrcholu stojanu...
1. Královská 7:36...volném místě rytinami cherubů, lvů a palemkolem dokola je vroubily věnce. Takto vyrobil deset stojanů...
1. Královská 9:8...chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne a zašeptá: ‚Proč to Hospodin této zemi a...
1. Královská 11:24...Cóby. Když David pobil jejich vojsko, Rezon kolem sebe shromáždil nájezdníky a stal se jejich velitelem...
1. Královská 18:26...se ani hlásek, žádná odpověď. Jen poskakovali kolem oltáře, který udělali. Kolem poledne se jim Eliáš...
1. Královská 18:27... Jen poskakovali kolem oltáře, který udělaliKolem poledne se jim Eliáš začal posmívat: "Křičte...
1. Královská 18:32...těch kamenů postavil v Hospodinově jménu oltářkolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrní....
1. Královská 18:35..." Když to udělali potřetí, voda se roztékala kolem oltáře a zaplnila i strouhu. Potom, v čas večerní...
2. Královská 1:8...se král. "Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král....
2. Královská 6:15... Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hlekolem celého města vojsko, koně a vozy! "Ach, můj pane,"...
2. Královská 6:17..." Hospodin mládenci otevřel oči a hle - uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! Když se k němu...
2. Královská 9:22...může být pokoj," zvolal Jehu, "dokud je tu všude kolem smilstvo a čarodějnictví tvé matky Jezábel!" Nato...
2. Královská 11:6...u brány za strážnicí. Tak budete držet stráž kolem chrámu ze všech stran. Vy ze dvou zbývajících oddílů,...
2. Královská 25:1...svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do...
2. Královská 25:17...vysoká 3 lokty s mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý...
1. Letopisů 22:9... neboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel kolem dokola. Bude se jmenovat Šalomoun, Pokojný, neboť za...
2. Letopisů 7:21...chrám, kdysi tak vznešený? Každý, kdo půjde kolem, strne a řekne: ‚Proč tak Hospodin naložil s tou zemí...
2. Letopisů 33:14...podél potoka ke vchodu do Rybné bránykolem Ofelu. Také ji o hodně zvýšil. Po všech opevněných...
Ezdráš 9:4... se kvůli nevěrnosti těch navrátilců shromáždili kolem . Teprve v čas večerní oběti jsem se ze své trýzně...
Nehemiáš 2:13...jsem jel sám. Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem Dračího pramene a k Hnojné bráně. Přitom jsem...
Nehemiáš 3:15...a závory. Studniční bránu opravoval Šalun, syn Kol-chozeho, správce okresu Micpa. Když ji postavil a...
Nehemiáš 11:5...ze synů Perecových, a Maasejáš, syn Baruka, syna Kol-chozeho, syna Chazajáše, syna Adajáše, syna Jojariba,...
Job 1:10...zadarmo?" namítl satan Hospodinu. "Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co , nepostavil...
Job 9:11...tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Když projde kolem, ho nespatřím, půjde dál, i když to netuším. Když...
Job 9:26...nebyly, teď jsou pryč. Jak rákosové čluny kolem propluly, jak orel řítící se za svou kořistí. Mohl...
Job 11:18... Buď klidný, vždyť je tu naděje - rozhlédneš se kolem a v klidu ulehneš. Budeš spát a nikdo nevyruší , o...
Job 19:12... proti mně vrší dobývací val, můj stan obléhají kolem dokola. Mým vlastním bratrům odcizil, moji známí...
Job 21:8... jejich moc narůstá. Jejich potomkům se daří kolem nich, své ratolesti mají na očích. V jejich domech je...
Job 21:11...mladí mají volnost jako beránci,jejich maličcí kolem skotačí. Zpívají při hře tamburíny a citery, za zvuku...
Job 22:11...osidla a náhle děsí pohroma, proto je kolem tebe neprůhledná tma a přikrývá záplava. Copak Bůh...
Job 29:5...ještě Všemohoucí býval se mnou a děti všude kolem . Tenkrát se kroky koupaly ve smetaně, ze skály...
Job 36:30...mračna stahují a jak z jeho stanu hřmí? Hle, jak kolem sebe šíří blesky, jak jimi pokrývá mořské hlubiny!...
Job 38:41... když jeho mláďata k Bohu volají, když bloudí kolem a nemají co jíst? Víš snad, kdy rodí kamzíci? Bdíš...
Job 41:6...Vrata jeho tlamy kdopak rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří děs! Řady šupin si nese na hřbetě, jako pečetí...
Job 41:11... Z jeho tlamy září pochodeň, roj jisker létá kolem něj. Dým se mu valí od nozder, jako když rákos hoří...
Žalmy 34:8...jej zachránil! Hospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil. Okuste a vizte, jak...
Žalmy 48:13...judské dcery nad soudy Božími! Prochoďte Sionkolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby...
Žalmy 50:3...mlčet; před ním jde oheň, všechno stravujekolem něj prudká vichřice! Svolává shůry nebesa i zem, jeho...
Žalmy 69:3...krk sahá mi! Hluboko klesám do bahna beze dnakolem vodní hlubina - ta záplava přemáhá! Křikem jsem...
Žalmy 74:5...korouhve. Jako dřevorubci se chovali, sekerami kolem sebe jak v lese máchali. V jediné chvíli všechny...
Žalmy 78:28...tábora je nechal padat, na jejich stany kolem dokola. Jedli a hojně se nasytili, dal jim to, po čem...
Žalmy 89:8...vzbuzuje, je mnohem hroznější než všichni kolem něj. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty - mocný...
Žalmy 97:3... Předchází jej prudký plamen, spaluje protivníky kolem dokola! Světu svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje...
Žalmy 125:2...jsou podobní, která nezakolísá, stojí navěkyKolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin...
Žalmy 128:3...v srdci tvého domu, tvé děti jak olivové proutky kolem tvého stolu! Hle - takové požehnání bude mít muž,...
Žalmy 139:11...Kdybych si řekl - Snad pohltí tma, světlo kolem noc vystřídá - tobě nebude temná ani tma, noc jako...
Přísloví 7:8...mladíka, co zřejmě zešílel. Když prošel ulicí kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle vykročil. Bylo to...
Přísloví 8:26...jsem se zrodila, ještě než učinil zemi a vše kolem, dříve než světa první prach. Byla jsem při tom, když...
Přísloví 20:26...král se vypořádá s darebáky: nechá je drtit pod koly. Hospodinovou svící je duch člověka - vše, co je...
Přísloví 24:30... každému jeho skutky oplatím!" Jednou jsem šel kolem lenochova pole, kolem vinice někoho, kdo přišel o...
Kazatel 1:6...se mění v jižní, sem a tam točí se, tam a semkolem dokola stále vrací se. Veškeré řeky do moře míří,...
Kazatel 9:14...na mocný král, a když je oblehl, navršil kolem něj mohutný val. V tom městě byl jeden chudý mudrc a...
Kazatel 12:6... dřív než se roztříští džbán nad pramenemkolo u studny se rozláme, než se prach vrátí do země, kde...
Píseň 1:7...o polednách uléháš? Proč zahalená bloudit mám kolem tvých druhů a jejich stád? Nevíš-li sama, ty...
Izaiáš 5:28...napjaté; kopyta jejich koní jako křemen a jejich kola jako vichřice. Budou řvát jako lev, jako lvíčata...
Izaiáš 28:27...okovaným cepem nemlátí, kmín se nemusí drtit pod koly - kopr se může vytřást holí, i pouhý prut stačí na...
Izaiáš 28:28...vymlátit, mlácení ale netrvá navěky; vozovým kolem se přes přejíždí, koně je ale nedrtí. Od Hospodina...
Izaiáš 60:4...a králové k jasu tvého svítání. Jen zvedni očikolem se rozhlédni - ti všichni se k tobě shromáždí; tvoji...
Jeremiáš 3:2...mně vrátit?" praví Hospodin. "Jen se rozhlédni kolem dokola: Na kterém holém vršku ses neválela? Čekalas...
Jeremiáš 6:3...k pastýři se svými stády, postaví své stany kolem a každý spase, na co natrefí. ‚Připravte se k boji...
Jeremiáš 6:25...nevyrážejte! Nepřítel třímá meč! Hrůza všude kolem! Můj lide, obleč se pytlem, svíjej se v popelu,...
Jeremiáš 12:9... dědictví je mi strakatým supem s hejnem supů kolem něj. Jděte, sežeňte všechnu divou zvěř, přiveďte ji,...
Jeremiáš 13:11...jako tento pás - úplně na nic. Jako se pás ovíjí kolem lidských beder, tak jsem k sobě přivinul celý dům...
Jeremiáš 20:3...nenazývá Pašchur, ale Magor-misaviv, Hrůza všude kolem. Tak praví Hospodin: Hle, vydávám hrůze - tebe i...
Jeremiáš 20:10...se! Od tolika lidí slyším nařčení: "Hrůza všude kolem, Magor-misaviv! Udejte ho! Pojďme ho nahlásit!"...
Jeremiáš 21:14... Zapálím oheň ve vašem lese a ten pohltí vše kolem." Tak praví Hospodin: "Sestup do paláce judského...
Jeremiáš 22:8...do ohně! budou lidé z mnoha národů procházet kolem tohoto města, budou se jeden druhého ptát: ‚Proč to...
Jeremiáš 36:21...z něj předčítat králi i všem velmožům stojícím kolem. Král seděl v zimním křídle svého paláce - byl totiž...
Jeremiáš 46:5... zoufale prchají, bez rozhlížení. Hrůza všude kolem! praví Hospodin. Ani nejrychlejší nemohou utéci,...
Jeremiáš 47:3... před lomozem jejich vozů, před rachotem jejich kol. Rodiče se neotočí na pomoc dětem, ruce jim budou viset...
Jeremiáš 49:29...velbloudi budou odvedeni pryč, ‚Hrůza všude kolem!' - tak na lidé zakřičí. Rychle! Dejte se na útěk!...
Jeremiáš 50:13...hněvu, všichni ji zcela opustí. Každý, kdo půjde kolem Babylonu, zhrozí se a užasne nad všemi jeho ranami....
Jeremiáš 50:29... všechny, kdo napínají luk! Rozbijte tábor kolem něj, nemá úniku! Odplaťte mu jeho skutky, proveďte...
Jeremiáš 50:32... V jeho městech zapálím oheň a ten pohltí vše kolem. Tak praví Hospodin zástupů: Synové Izraele jsou...
Jeremiáš 51:2...a vyprázdní jeho zem. Ano, obklíčí jej všude kolem v jeho zlý den. Nenechte střelce ani napnout luk,...
Jeremiáš 52:4...svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do...
Jeremiáš 52:22...vysoká 5 loktů s mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý...
Pláč 1:12...to pro vás vůbec nic, všichni, kdo procházíte kolem? Jen se podívejte, pohleďte, zda je bolest podobná ...
Ezechiel 1:15...bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na zemi jedno kolo. Jejich vzhled a složení bylo následující: Třpytila se...
Ezechiel 1:16... Složení měla takové, že napohled bylo jakoby kolo uprostřed kola. Když se pohybovala, mohla jet na...
Ezechiel 1:18...nich šla hrůza, a každá z těch čtyř loukotí byla kolem dokola plná očí. Když se bytosti pohybovaly, hýbala...
Ezechiel 1:19...plná očí. Když se bytosti pohybovaly, hýbala se kola s nimi, a když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela...
Ezechiel 1:20...vznášely nad zemí, vznášela se i kola. Kamkoli zamířil Duch, tam šly - kamkoli Duch zamířil. Kola se...
Ezechiel 1:21...v sobě ducha života. Když se bytosti pohybovalykola se hýbala; když stály, stála, když se vznášely nad...
Ezechiel 1:27...viděl cosi jako třpyt žhnoucího vzácného kovukolem dokola byl obklopen jakýmsi ohněm. Rovněž jakoby od...
Ezechiel 1:28...v deštivý den, tak vypadala ta jasná záře kolem dokola. Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávy....
Ezechiel 3:13...bytostí, jak se otírala jedno o druhé, a rachot kol, jež se vznášela spolu s nimi - obrovský hluk. Duch se...
Ezechiel 4:2...násep, rozmísti proti němu jednotky a rozestav kolem něj beranidla. Potom si vezmi železnou pánev, postav...
Ezechiel 5:2...na ohni uprostřed města, třetinu rozsekáš mečem kolem něj a třetinu rozptýlíš do větru, neboť je poženu s...
Ezechiel 5:12...v tobě pomře morem a zajde hladem, třetina kolem tebe padne mečem a třetinu rozptýlím na všechny...
Ezechiel 6:13...jejich mrtvoly budou válet mezi hnusnými modlami kolem jejich oltářů na kdejakém vyšším návrší a horském...
Ezechiel 8:10...tu páchají." Vešel jsem tedy a rozhlédl seKolem dokola byly po stěnách vyryty obrazy všelijaké ohavné...
Ezechiel 10:6...oděnému plátnem přikázáno: "Naber oheň ze soukolí, zprostřed cherubů," vešel mezi a postavil se ke...
Ezechiel 10:9...Podíval jsem se a hle - vedle cherubů byla čtyři kola, u každého cheruba po jednom kole. Napohled se ta kola...
Ezechiel 10:10...se podobala jedno druhému, jakoby vždy bylo kolo uprostřed kola. Když se pohybovala, mohla jet na...
Ezechiel 10:11...na všechny čtyři strany a cestou nezatáčela. Kamkoli se obrátila hlava, tam jela kola a cestou nezatáčela....
Ezechiel 10:12...Celá jejich těla včetně zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kola. Zaslechl...
Ezechiel 10:13...jako ta čtyři kola. Zaslechl jsem, že se ta kola nazývají Soukolí. Každý z nich měl čtyři tváře. První...
Ezechiel 10:16...Kebar. Když se cherubové pohybovali, hýbala se kola s nimi, a když cherubové zvedli křídla, aby se vznesli...
Ezechiel 10:19...křídla a před mýma očima se vznesli od země a ta kola s nimi. Zastavili se u vchodu východní brány...
Ezechiel 11:22... praví Panovník Hospodin." Vtom cherubovékoly po bocích a se slávou Boha Izraele nad sebou zvedli...
Ezechiel 12:14...tu ale neuvidí a zemře v . Všechny, kdo jsou kolem něj, celou jeho družinu i vojsko rozpráším do všech...
Ezechiel 21:19... meč hrozných jatek, meč vraždění! krouží kolem nich, aby plnil srdce zděšením, aby se mnozí hroutili...
Ezechiel 26:10...a tvé hradby se budou třást rachotem jeho jízdykol a vozů, přitáhne do tvých bran, jako se táhne do...
Ezechiel 28:23...ulicích bude krev, budou v něm padat mrtvolykolem dokola meč je obklíčí - a poznají, že jsem...
Ezechiel 31:4...vzrůst, tyčil se dík hlubokým pramenům proudícím kolem jeho kořenů dál k ostatním stromům v okolí. Takto se...
Ezechiel 32:23...a mečem pobiti pohřbeni byli do jámy nejhlubšíKolem jejího hrobu všude dokola leží její armáda. Ti, kdo...
Ezechiel 32:24... mečem pobiti. Bude tam Elam a celá jeho hordakolem jeho hrobu všude dokola! Ti všichni padli a mečem...
Ezechiel 36:7...praví Panovník Hospodin: Přísahám, že pohanům kolem vás se také budou posmívat! Vy, izraelské hory, se...
Ezechiel 37:2...údolí plného kostí. Prováděl mezi nimi kolem dokola a hle - celá ta pláň jimi byla poseta a byly...
Ezechiel 40:5...Izraele." Spatřil jsem chrámový okrsek obehnaný kolem dokola vnější zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouhá...
Ezechiel 40:14...byla ta brána 25 loktů široká. Změřil také síňkolem dokola k pilířům ústícím do nádvoří měřila 60...
Ezechiel 40:17...ornamenty. Poté uvedl na vnější nádvoříKolem dokola nádvoří jsem uviděl jakési místnosti a...
Ezechiel 40:43...nástroje k porážení zápalů a obětí. Uvnitř byly kolem dokola připevněny závěsné háky, na dlaň dlouhé. Stoly...
Ezechiel 41:5...stěnu chrámu: byla 6 loktů silná. Celý chrám kolem dokola na šířku 4 loktů obepínaly postranní komory....
Ezechiel 41:6... vždy po třiceti v patře. Na stěně chrámu byly kolem dokola výstupky pro nosníky komor, tak aby nosníky...
Ezechiel 41:8...do horního přes prostřední. Všiml jsem si, že kolem dokola chrámu byla zvýšená plošina tvořící základ...
Ezechiel 41:11...z jihu. Mezi chrámem a tímto prostranstvím byla kolem dokola plošina 5 loktů široká. Mohutná stavba na...
Ezechiel 41:16...i trojité ochozy - všechno od prahu a dál bylo kolem dokola obloženo dřevem od podlahy k oknům a...
Ezechiel 41:17...a okenicím, po vchod do vnitřní svatyněKolem dokola po stěnách vnitřní i vnější části chrámu byli...
Ezechiel 41:19...proti palmě z druhé strany. Tak to bylo vyřezáno kolem dokola celého chrámu. Řezby cherubů a palem pokrývaly...
Ezechiel 42:15... odvedl východní branou ven, aby jej přeměřil kolem dokola. Měřicí tyčí nejdříve změřil východní stranu:...
Ezechiel 42:20...tyče. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stranKolem dokola byl na délku i na šířku 500 loktů obehnán zdí,...
Ezechiel 43:20...rohy oltáře, čtyři hrany horního stupně i obrubu kolem dokola. Tak jej očistíš od hříchu a vykonáš za něj...
Ezechiel 44:18...vlněného. Na hlavách budou mít lněné turbanykolem beder lněné spodky. nenosí nic, v čem by se potili...
Ezechiel 46:23...rozměry. Každý z těch čtyř dvorků měl uvnitř kolem dokola kamennou římsu, pod níž byla kolem dokola...
Ezechiel 48:35...Gádova, brána Ašerova a brána Neftalímova.  Kolem dokola tedy bude měřit 18 000 loktů. Od toho dne se...
Daniel 7:9...vlnu beránčí. Jeho trůn - žhnoucí plameny a jeho kola - oheň hořící! Proud ohnivé řeky od něj vychází,...
Jonáš 2:6...svatý chrám? Voda obklopila ze všech strankolem dokola je hlubina, hlava tone v chaluhách. Ke...
Micheáš 2:8...pláště těm, kdo žijí pokojně, kdo bezelstně jdou kolem a nejednají bojovně. Ženy v mém lidu vyháníte z...
Nahum 2:6...cestou potácí, a když přispěchají na hradbykolem nich je obléhací štít. Říční stavidla se protrhla!...
Nahum 3:2...a loupeží a nepřestává plenit. sviští bičKola rachotí! Koně se dali v trysk! Vozy lomozí! Jízda...
Zachariáš 2:9... sám, praví Hospodin, budu ohnivou hradbou kolem něj a slávou vprostřed něj.'" "Pojďte, pojďte! Utečte...
Matouš 3:4...stezky!" Ten Jan nosil oděv z velbloudí srstikolem boků měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a...
Matouš 8:18...sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš vidělkolik je kolem něj lidí, přikázal učedníkům, se přeplaví...
Matouš 14:21...zbyly: dvanáct plných košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom přiměl...
Matouš 20:5...vám spravedlivou odměnu.' A tak šli. V polednekolem třetí odpoledne vyšel znovu a udělal totéž. Když pak...
Matouš 20:6...vyšel znovu a udělal totéž. Když pak vyšel kolem páté odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak...
Matouš 20:9...posledních po první.' Přišli tedy ti najatí kolem páté odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když...
Marek 1:6... Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní med. Kázal: "Po mně...
Marek 3:32... Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volajíKolem něj seděl zástup lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá matka a...
Marek 3:34...jsou bratři?" Rozhlédl se po těch, kdo seděli kolem něj, a řekl: "Pohleďte, matka a bratři. Kdokoli...
Marek 8:27..." Ježíš a jeho učedníci pak vyšli do vesnic kolem Cesareje Filipovy. Cestou se svých učedníků ptal: "Za...
Marek 9:14...psáno." Když potom přišel k učedníkům, uviděl kolem nich spoustu lidí a znalce Písma, jak se s nimi...
Marek 11:20...pak znovu odešli z města. Když pak šli ráno zase kolem toho fíkovníku, uviděli, že od kořenů uschl. Petr se...
Marek 14:47...něj vrhli a zajali ho. Jeden z těch, kdo stáli kolem něj, vytasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu...
Marek 15:21...a Rufa) se právě vracel z pole, a když procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž. Tak Ježíše přivedli na...
Lukáš 3:3...na poušti Boží slovo. Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů, jak...
Lukáš 9:14...těm lidem jídlo koupili." (Jen mužů tam bylo kolem pěti tisíc.) "Posaďte je ve skupinách asi po padesáti...
Lukáš 11:29... kdo slyší Boží slovo a dodržují je." Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je...
Lukáš 15:20...z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. ‚Otče,' řekl syn, ‚zhřešil...
Jan 1:36...svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: "Hle, Beránek Boží!" Jakmile ti dva učedníci...
Jan 1:39... kde bydlí, a toho dne u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana...
Jan 9:1...se ale skryl a opustil chrám. Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci...
Jan 11:42...slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi poslal." Jakmile to dořekl,...
Jan 19:14... Bylo to v den příprav před svátkem Velikonockolem poledne. "Hle, váš král," řekl Pilát Židům. Ti však...
Skutky 5:15...z nich alespoň padl Petrův stín, půjde kolem. Množství lidí z okolních měst se scházelo do...
Skutky 8:36...zvěstoval Ježíše. [37] A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď, voda - co brání,...
Skutky 10:3...lidu a stále se modlil k Bohu. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla,...
Skutky 13:11...Vtom na Elymase padla temná mlha, takže tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když prokonzul...
Skutky 16:25...do nejhlubší cely a nohy jim sevřel kládouKolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály...
Skutky 26:13... králi, uviděl světlo z nebe. I když to bylo kolem poledne, zářilo jasněji než slunce a obklopilo i...
Skutky 27:8...obepluli Krétu podél Salmony. Po obtížné plavbě kolem pobřeží jsme dorazili na místo zvané Pěkné přístavy...
Skutky 27:27...noc jsme byli unášeni napříč AdriatikemKolem půlnoci měli námořníci dojem, že se blíží země....
Římanům 15:19... takže jsem od Jeruzaléma po Illyrii vše kolem dokola naplnil Kristovým evangeliem. Šlo mi o to,...
1. Petr 5:8... mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu...
Zjevení 4:3...na pohled podobný kameni jaspisu a karneolu, a kolem trůnu byla duha, na pohled podobná smaragdu. Okolo...
Zjevení 4:6...moře jakoby z křišťálu a uprostřed trůnukolem trůnu čtyři bytosti plné očí zepředu i zezadu. První...

Slova obsahující kolem: kolem (206) kolemjdoucí (5) kolemjdoucích (2) kolemjdoucímu (2) kolemstojící (4) kolemstojících (4) kolemstojícím (1) píkolem (3) úkolem (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |