Koš

Hledám varianty 'koš' [ košů (12) koši (8) košem (1) koše (8) koš (7) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 40:18...odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny farao připraví o hlavu...
Exodus 29:3...je z jemné pšeničné mouky. Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s tím býčkem a...
Exodus 29:23...- a pravou kýtu, neboť je to beran pověření. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vezmeš...
Exodus 29:32...jíst maso z toho berana s chlebem, který jekoši. Budou to jíst jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni...
Leviticus 8:2...pomazání, býčka k oběti za hřích, dva beranykoš nekvašeného pečiva a shromáždi celou obec ke vchodu do...
Leviticus 8:26...i obě ledviny s jejich tukem) a pravou kýtu. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vzal...
Leviticus 8:31...setkávání a tam ho snězte s chlebem, který jekoši pověření, jak jsem přikázal: ‚Áron a jeho synové je...
Numeri 6:15...jednoho berana bez vady jako pokojnou oběť, dále koš nekvašeného pečiva z jemné mouky, bochánky zadělané...
Numeri 6:17...připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolukošem nekvašeného pečiva a vykoná jeho moučnou oběť a jeho...
Numeri 6:19...obětí. Kněz vezme z onoho berana vařené plece, z koše vezme jeden nekvašený bochánek a jednu nekvašenou...
Soudců 6:19...chleby z jedné efy mouky. Maso vložil do koše, vývar nalil do hrnce, odnesl to pod ten dub a položil...
2. Královská 10:7...jich povraždili. Jejich hlavy naskládali do košů, které pak odeslali do Jizreelu. K Jehuovi přišel...
Žalmy 81:7..." jsem tvá záda zbavil břemene a tvé ruce košů zednických. Volal jsi v soužení a zachránil jsem ,...
Jeremiáš 24:1...Hle - před Hospodinovým chrámem stály dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský král Nabukadnezar...
Jeremiáš 24:2...z Jeruzaléma a přivedl je do Babylonu.) V jednom koši byly velmi krásné fíky, jaké uzrávají mezi prvními. V...
Amos 8:1... Panovník Hospodin mi ukázal toto: Hlekoš zralého ovoce! "Co vidíš, Amosi?" zeptal se . "Koš...
Amos 8:2...zralého ovoce! "Co vidíš, Amosi?" zeptal se . "Koš zralého ovoce," odpověděl jsem. Tehdy mi Hospodin řekl:...
Zachariáš 5:6...co se to objevuje." "Co to je?" zeptal jsem se. "Koš na měření," odpověděl. "Takhle to vypadá s celou zemí."...
Zachariáš 5:7...zemí." Vtom se zvedlo olověné víko a hle - v tom koši seděla jakási žena! "To je Ničemnost," řekl anděl....
Zachariáš 5:8...je Ničemnost," řekl anděl. Zatlačil ji zpět do koše a jeho otvor zaklopil olověným víkem. Potom jsem zvedl...
Zachariáš 5:9...(Měly totiž křídla jako čápi.) Vzaly ten koš a zvedly ho mezi nebe a zemi. "Kam ten koš nesou?"...
Zachariáš 5:10...ten koš a zvedly ho mezi nebe a zemi. "Kam ten koš nesou?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "Do...
Matouš 14:20...nalámané kousky, které zbyly: dvanáct plných košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a...
Matouš 15:37...nalámané kousky, které zbyly: sedm plných košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí...
Matouš 16:9...pět chlebů pro pět tisíc, a kolik jste nasbírali košů? Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik...
Matouš 16:10...pro ty čtyři tisíce, a kolik jste nasbírali košů? Jak to, že nechápete, že jsem nemluvil o chlebu?...
Marek 6:43...najedli do sytosti. Potom sebrali dvanáct košů plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo pět...
Marek 8:8...tak se najedli do sytosti a ještě nasbírali sedm košů nalámaných kousků, které zbyly. Bylo tam tehdy okolo...
Marek 8:19...nalámal pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Dvanáct,"...
Marek 8:20...těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Sedm," odpověděli....
Lukáš 9:17...se najedli do sytosti a sebralo se ještě dvanáct košů nalámaných kousků, které jim zbyly. Jednou, když se...
Jan 6:13...neztratí." Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů kousky z těch pěti ječných chlebů, které zbyly po těch...
Skutky 9:25... a tak ho učedníci v noci vzali a spustili hokoši přes hradbu. Saul se tedy vrátil do Jeruzaléma....
2. Korintským 11:33... zajal. Oknem v hradbě ale spustili dolůkoši, a tak jsem mu utekl. Musím se chlubit, i když to...

Slova obsahující koš: elkoše (1) koš (7) košatil (1) košatou (1) košatý (2) košatých (1) košatým (8) koše (8) košem (1) koši (8) košíku (1) košíky (1) košil (2) košile (7) košili (4) košilky (1) košů (12) rozkoš (5) rozkoše (3) rozkošemi (1) rozkoši (1) rozkoší (18) rozkoších (1) rozkoším (1) rozkošné (2) rozkošníci (1) rozkošným (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |