Knihu

Hledám varianty 'knihu' [ knize (54) knihy (43) knihu (26) knihách (1) kniha (9) knih (3) ]. Nalezeno 127 veršù.
Genesis 5:1...Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka,...
Exodus 17:14...potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na památku do knihy a vštěpuj Jozuovi, že Amalekovu památku naprosto...
Exodus 24:7...a tou polovinou krve pokropil oltář. Vzal také Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat...
Exodus 32:32...nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosímknihy, kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Ze své...
Exodus 32:33...píšeš." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a...
Numeri 21:14...totiž tvoří hranici mezi Moábem a Emorejci.) Kniha Hospodinových bojů se o něm zmiňuje: "Vaheb v Sufě a...
Deuteronomium 17:19...levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu knihu stále u sebe a čte ji po všechny dny svého...
Deuteronomium 28:58...všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu...
Deuteronomium 28:61...nemoci a všechny rány, které nejsou zapsányknize tohoto Zákona, dokud nebudeš vyhlazen. Protože jsi...
Deuteronomium 29:19...jej zahrne každou kletbou zapsanou v této knize Zákona a jeho jméno pod nebem vymaže. Hospodin jej k...
Deuteronomium 29:20...s ním podle všech kleteb smlouvy zapsané v této knize Zákona. Budoucí pokolení, vaši synové, kteří vás...
Deuteronomium 29:26...a přivedl na ni každé prokletí zapsané v této knize. Hospodin je v zuřivém hněvu a hrozném rozlícení...
Deuteronomium 30:10...jeho přikázání a pravidla zapsaná v této knize Zákona a když se obrátíš k Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 31:26...Truhlu Hospodinovy smlouvy: "Vezměte tuto knihu Zákona a uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina,...
Jozue 1:8...ani nalevo, a bude se ti dařit, kamkoli půjdešKniha tohoto Zákona se nevzdálí od tvých úst, ale...
Jozue 8:31...Hospodinův služebník Mojžíš. Jak je psánoknize Mojžíšova zákona: "Oltář z netknutých kamenů,...
Jozue 8:34... požehnání i zlořečení, přesně jak je to psánoknize Zákona. Ze všeho, co Mojžíš přikázal, Jozue...
Jozue 10:13...nepřátele potrestal. Právě tak se to píšeKnize Upřímného. Slunce se zastavilo uprostřed nebe a...
Jozue 23:6... abyste pečlivě dodržovali vše, co je psánoknize Mojžíšova zákona. Neuchylujte se od něj napravo ani...
Jozue 24:26...ustanovení a řády. Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal také veliký kámen a vztyčil ho...
1. Samuel 10:25...lidu vysvětlil pravidla kralování, zapsal je do knihy a uložil před Hospodinem. Potom Samuel propustil...
2. Samuel 1:18...Judy učili tuto Píseň luku. Takto je zapsánaKnize Upřímného: Ach, Izraeli, tvá ozdoba zabita leží na...
1. Královská 11:41...jakou měl moudrost - o tom se, jak známo, píšeKnize skutků Šalomounových. Šalomoun kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 14:6...otce. Syny těch vrahů ale nepopravil, neboťknize Mojžíšova zákona je psáno, že Hospodin přikázal:...
2. Královská 22:8...Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu Zákona." Předal knihu Šafanovi a ten si v četl....
2. Královská 22:10...králi ohlásil: "Velekněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova...
2. Královská 22:11...z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své roucho a přikázal knězi...
2. Královská 22:13...dotazovat Hospodina ohledně slov této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým hněvem, neboť naši...
2. Královská 22:16...dopustím všechna neštěstí, všechna slova  knihy, kterou judský král četl. Protože opustili, pálili...
2. Královská 23:2...po největší. Král jim předčítal všechna slova Knihy smlouvy, nalezené v Hospodinově chrámu. Pak se...
2. Královská 23:3...a plnit tak slova této smlouvy, zapsaná v této knize. Také všechen lid se k smlouvě připojil. Král...
2. Královská 23:21...Hospodinu, svému Bohu, jak je psáno v této Knize smlouvy." Takový Hod beránka se nekonal od dob...
2. Královská 23:24...Jeruzalémě. Tak naplnil slova Zákona, zapsanáknize, kterou kněz Chilkiáš nalezl v Hospodinově chrámu....
1. Letopisů 9:1...do rodových seznamů, které jsou zapsányKnize izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak...
2. Letopisů 16:11...skutky jsou od počátku do konce zapsányKnize judských a izraelských králů. V devětatřicátém roce...
2. Letopisů 17:9...a Jorama. Ti vyučovali v Judsku. Měli s sebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a...
2. Letopisů 20:34...Jehua, syna Chananiho, která jsou součástí Knihy izraelských králů. Judský král Jošafat se v...
2. Letopisů 24:27...o přestavbě Božího chrámu se píše ve Výkladu ke Knize králů. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn...
2. Letopisů 25:4...otce. Jejich syny ale nepopravil, neboťKnize Mojžíšově, totiž v Zákoně, je psáno, že Hospodin...
2. Letopisů 25:26...skutky jsou od počátku do konce sepsányKnize judských a izraelských králů. Od dob, kdy Amaciáš...
2. Letopisů 27:7...i všechny jeho války a cesty jsou sepsányKnize izraelských a judských králů. Stal se králem v...
2. Letopisů 28:26...způsoby jsou od počátku do konce sepsányKnize judských a izraelských králů. Když Achaz spočinul u...
2. Letopisů 32:32...proroka Izaiáše, syna Amosova, které je součástí Knihy judských a izraelských králů. Když Ezechiáš spočinul...
2. Letopisů 34:14...na Hospodinův chrám, kněz Chilkiáš nalezl knihu Hospodinova zákona vydaného skrze Mojžíše. Chilkiáš...
2. Letopisů 34:15...Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu knihu Zákona." A předal knihu Šafanovi. Ten ji přinesl ke...
2. Letopisů 34:18...králi ohlásil: "Kněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova...
2. Letopisů 34:21...dotazovat Hospodina ohledně slov nalezené knihy. Vždyť je na nás vylit nesmírný Hospodinův hněv! Ten...
2. Letopisů 34:24...dopustím neštěstí a všechna zlořečení zapsanáknize, kterou judský král slyšel číst. Protože opustili,...
2. Letopisů 34:30...po nejmenší. Král jim předčítal všechna slova Knihy smlouvy, jež byla nalezena v Hospodinově chrámu....
2. Letopisů 34:31... a plnit tak slova smlouvy, zapsaná v této knize. Všechny, kdo byli v Jeruzalémě a v Benjamínovi,...
2. Letopisů 35:12... aby obětovali Hospodinu, jak je předepsánoKnize Mojžíšově. Takto naložili i s býčky. Beránky pekli na...
2. Letopisů 35:25... jak se v Izraeli stalo zvykem. Jsou zahrnutyKnize žalozpěvů. Ostatní Jošiášovy skutky, jeho oddanost...
2. Letopisů 35:27...počínání je od počátku do konce popsánoKnize izraelských a judských králů. Lid země pak vzal...
2. Letopisů 36:8...páchal a čím se provinil, to vše je sepsánoKnize izraelských a judských králů. Na jeho místě pak...
Ezdráš 6:18...a levity podle jejich oddílů, jak je psánoKnize Mojžíšově. Čtrnáctého dne prvního měsíce slavili...
Nehemiáš 8:1...bránou a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl Knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli....
Nehemiáš 8:3...kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal Knize Zákona. Učenec Ezdráš stál na dřevěném podiu zvlášť k...
Nehemiáš 8:5... Chašbadana, Zachariáš a Mešulam. Ezdráš otevřel knihu před očima všech (stál totiž výše než všechen lid), a...
Nehemiáš 8:8...a Pelajáš vysvětlovali lidu Zákon. ČetliKnize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby...
Nehemiáš 8:18...den od začátku slavnosti do konce se četloKnihy Božího zákona. Sedm dní slavili svátek a osmý den...
Nehemiáš 9:3...svých předků. Čtvrt dne četli vestojeKnihy zákona Hospodina, svého Boha, a dalšího čtvrt dne...
Nehemiáš 12:23...levitských otcovských rodů jsou zapsániKnize letopisů do doby Jochanana, syna Eliašibova....
Nehemiáš 13:1...Áronovým. Onoho dne se veřejně předčítaloKnihy Mojžíšovy. Našlo se tam zapsáno: "Do Božího...
Ester 9:32...rozkaz královny Ester, a tak to bylo zaneseno do knihy. Král Xerxes podrobil povinným odvodům celé...
Žalmy 40:8...jsem řekl: "Hle, přicházím, jako je o mněKnize napsáno. Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon,...
Žalmy 69:29...sečti, do tvé spravedlnosti nevstoupí. Z knihy života jsou vymazáni, mezi spravedlivé nejsou...
Žalmy 139:16...zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy - dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich....
Kazatel 12:12...je navíc, toho se varuj, synu. Píše se tolik knih, že to nebere konce, a přílišné bádání člověka unaví....
Izaiáš 29:11...celé vidění pro vás bude jako slova zapečetěné knihy. Když ji dáte někomu, kdo umí číst, se slovy: "Prosím...
Izaiáš 29:18...se bude za les počítat. V ten den hluší slova knihy uslyší, oči slepých prohlédnou z černé tmy. Ponížení...
Izaiáš 30:8... vyryj to pro do tabulky, zaznamenej to do knihy, je to pro budoucí dnyvěčným svědectvím: Toto je...
Izaiáš 34:16...se tam shromáždí, družka k druhovi. Hledejteknize Hospodinově a čtěte! Ani jediný z nich nechybí, žádný...
Jeremiáš 25:13...jsem o vyřkl, všechno, co je zapsáno v této knize, všechno, co Jeremiáš prorokoval o všech těch...
Jeremiáš 30:2...slova, která jsem k tobě promluvil, zapiš do knihy. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy svůj lid...
Jeremiáš 36:8...řekl, a v Hospodinově chrámu předčítal z oné knihy slova Hospodinova. V devátém měsíci pátého roku vlády...
Jeremiáš 36:10...pak všemu lidu předčítal Jeremiášova slova z oné knihy. Jakmile Michajáš, syn Gemariáše, syna Šafanova,...
Jeremiáš 36:11...Šafanova, uslyšel všechna Hospodinova slova z  knihy, odešel do královského paláce, do písařské síně, kde...
Jeremiáš 36:13... co slyšel, když Baruch předčítal lidu z oné knihy. Všichni velmoži tedy poslali Jehudiho, syna...
Jeremiáš 36:18...jim Baruch, "a jsem je zapisoval inkoustem do knihy." "Běžte se s Jeremiášem ukrýt," řekli na to velmoži...
Jeremiáš 36:32... jak mu Jeremiáš diktoval, všechna slova oné knihy, kterou judský král Joakim spálil v ohni. A bylo k...
Jeremiáš 45:1...krále Joakima, syna Jošiášova, zapsal do knihy tato slova, která mu Jeremiáš diktoval. "Toto ti,...
Jeremiáš 51:60...neštěstí, jež měla stihnout Babylon, do jediné knihy - všechna tato slova napsaná proti Babylonu. "...
Jeremiáš 51:63...dobytek - a zůstane navždy zpustošené!' tu knihu dočteš, přivaž k kámen a hoď ji doprostřed Eufratu...
Daniel 7:10... Soudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihy. Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné...
Daniel 9:2...roce jeho vlády jsem Daniel porozumělknih, že podle Hospodinova slova k proroku Jeremiášovi...
Daniel 10:21...Řecka.) Nuže, musím ti oznámit, co je zapsánoKnize pravdy. (Nikdo však se mnou nespojil síly v boji...
Daniel 12:1...tvůj lid zachráněn - každý, kdo je zapsán ve knize. Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni...
Daniel 12:4... však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a...
Nahum 1:1...tehdy za starodávných dnů. Otrel nad NiniveKniha vidění Nahuma z Elkoše. Žárlivý Bůh a mstitel je...
Malachiáš 3:16...a slyšel je. Byla před ním sepsána pamětní kniha o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli na...
Matouš 1:1...otcům, abych přijdu, neranil zemi prokletím.  Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova:...
Marek 12:26...toho, že mrtví vstávají - copak jste nečetliKnize Mojžíšově, jak k němu Bůh promluvil z keře: ‚ jsem...
Lukáš 3:4...pokání na odpuštění hříchů, jak je to popsánoknize výroků proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti:...
Lukáš 4:17...den do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl místo, kde...
Lukáš 4:20...vyhlásit léto Hospodinovy milosti." Potom knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil se. Oči všech v...
Lukáš 20:42... že Mesiáš je Davidův syn? Sám David říkáknize Žalmů: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici,...
Jan 20:30...udělal i mnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou zapsány. Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili...
Jan 21:25...vypsány, mám za to, že by bylo napsáno tolik knih, že by se ani nevešly na svět. První knihu jsem...
Skutky 1:1...tolik knih, že by se ani nevešly na svět. První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal...
Skutky 1:20...řeči jméno Chakel-dama, totiž Krvavé pole.) "V knize Žalmů je psáno: ‚Jeho příbytek zůstane pustý a ...
Skutky 7:42...je sloužit nebeskému zástupu, jak je psánoknize proroků: ‚Obětovali jste snad mně své oběti a dary...
Skutky 19:19...z těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své knihy a přede všemi je pálili. Když pak spočítali jejich...
Galatským 3:10... kdo neplní a nedodržuje vše, co je zapsánoknize Zákona." Že Zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je...
Filipským 4:3...dalšími spolupracovníky, jejichž jména jsouknize života. Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám:...
2. Timoteus 4:13...mi plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, a knihy, zvláště pergameny. Kovář Alexandr mi velmi ublížil;...
Židům 9:19...a kozlů s vodou, rudou vlnou a yzopem a pokropil knihu Zákona i všechen lid se slovy: "Toto je krev smlouvy,...
Židům 10:7...Tehdy jsem řekl: Zde jsem, Bože, jako je o mněKnize napsáno, přicházím konat vůli tvou." Nejprve řekl:...
Zjevení 1:11...jako zvuk polnice, jak říká: "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efesu, do Smyrny, do...
Zjevení 3:5...bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažuknihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i...
Zjevení 5:1..." Na pravici Sedícího na trůnu jsem viděl knihu popsanou zevnitř i zvenčí, zapečetěnou sedmi pečetěmi...
Zjevení 5:2...jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečeti?" A nikdo na nebi, na zemi ani...
Zjevení 5:3...A nikdo na nebi, na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít ani do nahlédnout. Velmi jsem plakal, že...
Zjevení 5:4...že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden otevřít tu knihu a nahlédnout do . Jeden z těch starců mi však řekl:...
Zjevení 5:5...Lev z pokolení Juda, kořen Davidův! On otevře tu knihu a jejích sedm pečetí." A hle, spatřil jsem, jak...
Zjevení 5:7...Božích poslaných na celou zem. Přišel a vzal tu knihu z pravice Sedícího na trůnu, a jakmile ji vzal, ty...
Zjevení 5:9...a zpívali novou píseň: "Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti, neboť jsi byl zabit a...
Zjevení 6:14...pozdní fíky. Nebe zmizelo, jako když se zavírá kniha, a všechny hory i ostrovy se pohnuly ze svého místa....
Zjevení 13:8... jehož jméno není od stvoření světa zapsánoknize života zabitého Beránka. Má-li někdo uši,...
Zjevení 17:8... jejichž jméno není od stvoření světa zapsánoknize života, užasnou, uvidí tu šelmu, která byla a není...
Zjevení 20:12...i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života...
Zjevení 20:15...je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsánknize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Potom jsem...
Zjevení 21:27...lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života. Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou...
Zjevení 22:7...Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy." Jan jsem to všechno viděl a slyšel. Když jsem to...
Zjevení 22:9...proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu." Potom mi řekl: "Nezapečeťuj slova...
Zjevení 22:10...Potom mi řekl: "Nezapečeťuj slova proroctví této knihy, neboť ten čas je blízko. Kdo škodí, škodí dál, a...
Zjevení 22:18...života. Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá, Bůh mu přidá ran...
Zjevení 22:19...knize zapsaných. Kdokoli z prorockých slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |