Kněz

Hledám varianty 'kněz' [ kněžími (32) kněžím (53) kněžích (1) kněží (259) knězi (70) knězem (24) kněze (125) kněz (208) ]. Nalezeno 707 veršù.
Genesis 14:18...údolí). Melchisedech, král Sálemu, který byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu...
Genesis 41:45...a oženil ho s Asenat, dcerou Putiferykněze z Heliopole. Tak se Josef dostal do čela egyptské...
Genesis 41:50...synové. Porodila mu je Asenat, dcera Putiferykněze z Heliopole. Josef dal prvorozenému jméno Manases,...
Genesis 46:20... které mu porodila Asenat, dcera Putiferykněze z Heliopole. Synové Benjamínovi: Bela, Beker, Ašbel,...
Genesis 47:22... Pouze kněžskou půdu neskoupil, neboť kněží od faraona pobírali stanovené dávky a z těch dávek od...
Exodus 2:16...Když tam dorazil, posadil se u studny. Midiánský kněz měl sedm dcer a ty chodívaly ke studni čerpat vodu....
Exodus 3:1...Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště,...
Exodus 18:1...posledního pokolení." Mojžíšův tchán, midiánský kněz Jetro, se doslechl o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a...
Exodus 19:6...svět patří mně, ale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem.' Toto jsou slova, která promluvíš k...
Exodus 19:22... aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo. Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, se posvětí, aby se...
Exodus 19:24... "Potom se vrátíš nahoru spolu s ÁronemKněží ani lid se však nepokoušejí proniknout vzhůru k...
Exodus 29:30...bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude...
Exodus 31:10...i jeho podstavec, svatá bohoslužebná roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke konání kněžské služby,...
Exodus 35:19...roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby."...
Exodus 38:21... Je to práce levitů pod vedením Itamara, syna kněze Árona. Becaleel, syn Uriho, syna Hurova z pokolení...
Exodus 39:41...roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby....
Leviticus 1:5... Potom to dobytče zabije před HospodinemKněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou...
Leviticus 1:7...oběť stáhne z kůže a rozseká ji na dílyKněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a narovnají na...
Leviticus 1:9... Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodouKněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako...
Leviticus 1:11...ho před Hospodinem u severní strany oltářeKněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech...
Leviticus 1:12... rozseká oběť na díly i s hlavou a tukemKněz je narovná na dříví, které je na ohni na oltáři....
Leviticus 1:13... Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodouKněz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na...
Leviticus 1:15... přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubatKněz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a...
Leviticus 1:17...ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které je na ohni. To...
Leviticus 2:2...na ni kadidlo a přinese ji k Áronovým synůmkněžím. Kněz pak z toho vezme hrst jemné mouky s olejem a...
Leviticus 2:8...moučnou oběť přineseš Hospodinu, bude předána knězi. Ten ji donese k oltáři, odejme z památeční díl a...
Leviticus 2:16...olej a polož na ni kadidlo; je to moučná oběťKněz pak část drceného zrní a oleje a všechno kadidlo nechá...
Leviticus 3:2...oběti a zabije ji u vchodu do Stanu setkáváníkněží, synové Áronovi, pak pokropí oltář krví ze všech...
Leviticus 3:11...a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinamiKněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti...
Leviticus 3:16...a jaterní lalok, který odejme spolu s ledvinamiKněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti,...
Leviticus 4:3...se nesmí, učiňte toto: Prohřeší-li se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen lid. tedy za hřích, jehož...
Leviticus 4:5...na hlavu a zabije ho před Hospodinem. Pomazaný kněz pak vezme trochu krve z toho býčka a přinese ji do...
Leviticus 4:10...se odjímá tuk z dobytčete při pokojné oběti). Kněz to pak nechá dýmat na oltáři pro zápalné oběti. Celý...
Leviticus 4:16...a býček bude zabit před Hospodinem. Pomazaný kněz přinese trochu jeho krve do Stanu setkávání, namočí...
Leviticus 4:20...se nakládá s býčkem oběti za hřích. Tak za  kněz vykoná obřad smíření a bude jim odpuštěno. Vynese...
Leviticus 4:25...kde se zabíjí zápalná oběť; je to oběť za hříchKněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře...
Leviticus 4:26...na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření a bude mu...
Leviticus 4:30...za hřích a zabije ji na místě pro zápalné obětiKněz pak prstem nabere trochu krve a potře rohy oltáře pro...
Leviticus 4:31...tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni...
Leviticus 4:34...za hřích na místě, kde se zabíjí zápalná oběťKněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře...
Leviticus 4:35...se z jehněte odnímá tuk při pokojné oběti) a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu....
Leviticus 5:6...z bravu, ovci nebo kozu, jako oběť za hříchKněz pak za něj kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření....
Leviticus 5:8...za hřích a druhé k zápalné oběti. Přinese je ke knězi a ten bude obětovat nejprve to, které je určeno k...
Leviticus 5:10...zápalnou oběť podle pravidel. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil,...
Leviticus 5:12... neboť je to oběť za hřích. Přinese ji ke knězi a ten z vezme hrst jako památeční díl a nechá ji...
Leviticus 5:13...Hospodinu; to bude oběť za hřích. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se v...
Leviticus 5:16... nahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a to knězi. Kněz pak za něj obětováním berana odškodnění vykoná...
Leviticus 5:18... provinil se a ponese vinu. Přivede tedy ke knězi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť odškodnění....
Leviticus 5:25...berana bez vady o patřičné ceně; přivede jej ke knězi jako oběť odškodnění. Kněz za něj před Hospodinem...
Leviticus 5:26...ceně; přivede jej ke knězi jako oběť odškodněníKněz za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření a bude mu...
Leviticus 6:3...rána v ohništi na oltáři, kde bude planout oheňKněz si oblékne plátěné roucho a pod něj plátěné spodky....
Leviticus 6:5...na oltáři plane oheň, nikdy nezhasne! Na něm kněz každé ráno zapálí dříví, na něm narovná zápalnou oběť...
Leviticus 6:8...přinesou před Hospodina k přední straně oltářeKněz z oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno...
Leviticus 6:16...celá obrátí v dým. Každá moučná oběť přinášená knězem celá shoří; nebude se jíst." Hospodin promluvil k...
Leviticus 6:19...zabíjet i oběť za hřích. Bude svatosvatáKněz, který ji obětuje, ji bude jíst; je snědena na...
Leviticus 7:5...lalok, který bude odňat spolu s ledvinamiKněz to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť...
Leviticus 7:7...a oběť odškodnění platí tentýž zákon: Připadne knězi, který s vykonal obřad smíření. Knězi, který...
Leviticus 7:8...knězi, který s vykonal obřad smířeníKnězi, který přinese něčí zápalnou oběť, připadne kůže ze...
Leviticus 7:9... připravená na pánvi nebo na plotně připadne knězi, který ji vykonal. Každá moučná oběť zadělaná olejem...
Leviticus 7:14...obětní příspěvek pro Hospodina. Ten připadne knězi, který kropil oltář krví pokojné oběti. Maso pokojné...
Leviticus 7:31...tuk s hrudím, aby je zvedáním nabídl HospodinuKněz nechá tuk dýmat na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi...
Leviticus 7:32...pokojných obětí odevzdáte jako obětní příspěvek knězi. Podíl pravé kýty připadne tomu z Áronových synů,...
Leviticus 7:34...odebral z jejich pokojných obětí a dal jsem je knězi Áronovi a jeho synům. Ti je budou věčným ustanovením...
Leviticus 12:6...očišťování po narození syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do Stanu setkávání ročního beránka k...
Leviticus 12:7...oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hříchKněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad...
Leviticus 12:8... jedno k zápalné oběti a druhé k oběti za hříchKněz za ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna." ...
Leviticus 13:2...se jako rána malomocenství, je přiveden ke knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kněz pak...
Leviticus 13:3...knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněžíKněz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně...
Leviticus 13:4...než okolní kůže a jejíž ochlupení nezbělelokněz postiženého odloučí na sedm dní. Sedmého dne jej...
Leviticus 13:6... odloučí ho na dalších sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří se po kůži,...
Leviticus 13:7...čistý. Rozšíří-li se vyrážka poté, co se ukázal knězi a byl prohlášen za čistého, musí se knězi ukázat...
Leviticus 13:8...za čistého, musí se knězi ukázat znovuKněz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej...
Leviticus 13:9...objeví rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kněz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož...
Leviticus 13:10...rána malomocenství, je přiveden ke kněziKněz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož...
Leviticus 13:11...masa, je to pokročilé malomocenství kůžekněz jej prohlásí za nečistého. Neodloučí ho, neboť je...
Leviticus 13:13...od hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrakkněz ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo,...
Leviticus 13:15...na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Jakmile kněz spatří živé maso, prohlásí jej za nečistého. Živé maso...
Leviticus 13:16...maso zmizí a místo zbělá, přijde postižený ke knězi. Kněz ho prohlédne: Pokud postižené místo zbělelo,...
Leviticus 13:17...zmizí a místo zbělá, přijde postižený ke kněziKněz ho prohlédne: Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí...
Leviticus 13:19...otok nebo bělavě narudlá skvrna, musí být ukázán knězi. Kněz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než...
Leviticus 13:20...bělavě narudlá skvrna, musí být ukázán kněziKněz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže...
Leviticus 13:21...malomocenství, vypukla na vředu. Jestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na něm není bílé...
Leviticus 13:22...sedm dní. Pokud se po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud skvrna...
Leviticus 13:23...na místě a nerozšíří se, je to jizva po vředukněz jej prohlásí za čistého. Když bude na kůži spálenina...
Leviticus 13:25...po vznikne bělavě narudlá nebo bílá skvrnakněz ji prohlédne: Pokud ochlupení na skvrně zbělelo a je...
Leviticus 13:26...- je to rána malomocenství. Jestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její ochlupení není bílé,...
Leviticus 13:27... odloučí ho kněz na sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne: Pokud se skvrna po kůži rozšíří, prohlásí...
Leviticus 13:28...po kůži a bude matná, je to otok po spáleniněkněz jej prohlásí za čistého, neboť je to jizva po...
Leviticus 13:30...muž nebo žena postižen na hlavě nebo na braděkněz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní...
Leviticus 13:31...malomocenství na hlavě nebo na bradě. Když ale kněz ránu prašiviny prohlédne a ta nebude napohled hlubší...
Leviticus 13:32...postiženého prašivinou na sedm dní. Sedmého dne kněz ránu prohlédne znovu: Pokud se prašivina nešíří, její...
Leviticus 13:33...oholí; však neholí místo zasažené prašivinouKněz potom člověka s prašivinou odloučí na dalších sedm dní...
Leviticus 13:34...odloučí na dalších sedm dní. Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovu: Pokud se prašivina po kůži...
Leviticus 13:36...co byl prohlášen za čistého, musí ho prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina po kůži, kněz již nehledá...
Leviticus 13:37...ochlupení, prašivina se zhojila - je čistýkněz jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž nebo žena...
Leviticus 13:39...bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrnykněz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je...
Leviticus 13:43...bující na holém čele nebo na plešiKněz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši...
Leviticus 13:44... je ten člověk malomocný. Je nečistýkněz jej musí prohlásit za nečistého, neboť je postižen na...
Leviticus 13:49...či na koženém předmětu - musí být ukázána knězi. Když kněz ránu prohlédne, nechá napadenou věc...
Leviticus 13:50...koženém předmětu - musí být ukázána knězi. Když kněz ránu prohlédne, nechá napadenou věc odloučit na sedm...
Leviticus 13:53...malomocenství - musí to být spáleno. Pokud kněz ránu prohlédne a uvidí, že se po oděvu, tkanině nebo...
Leviticus 13:55... a odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprání kněz ránu prohlédne: Shledá-li, že rána nezměnila barvu (i...
Leviticus 13:56... je hniloba na líci či na rubu. Pokud však kněz ránu prohlédne a uvidí, že je po vyprání matná, pak ji...
Leviticus 14:2...platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že...
Leviticus 14:3...platit tento zákon: Musí být přiveden ke kněziKněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se...
Leviticus 14:5... kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzopKněz nechá jednoho ptáka zabít nad hliněnou nádobou s...
Leviticus 14:11...moučnou oběť a jednu mírku oleje. Očišťující kněz postaví očišťovaného člověka s tím vším před Hospodina...
Leviticus 14:12...Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Potom kněz vezme jednoho beránka a bude ho obětovat s mírkou...
Leviticus 14:13... Jak oběť za hřích, tak oběť odškodnění náleží knězi - je svatosvatá. Kněz pak nabere trochu krve z oběti...
Leviticus 14:14...oběť odškodnění náleží knězi - je svatosvatáKněz pak nabere trochu krve z oběti odškodnění a potře...
Leviticus 14:17...Hospodinem. Ze zbytku oleje, který v dlanikněz potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé...
Leviticus 14:18...krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před...
Leviticus 14:19...něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom kněz vykoná oběť za hřích, a tak očistí toho, kdo chce být...
Leviticus 14:23...oběti. Osmého dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz...
Leviticus 14:24...před Hospodina ke vchodu do Stanu setkáváníKněz vezme beránka oběti odškodnění a mírku oleje a...
Leviticus 14:26... palec pravé ruky a palec pravé nohy. Z oleje si kněz trochu odlije do levé dlaně a pravým prstem jím...
Leviticus 14:29...krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj před Hospodinem...
Leviticus 14:31...jako zápalnou oběť spolu s moučnou obětí. Takto kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření za toho, kdo se...
Leviticus 14:35...ránu malomocenství, přijde majitel domu a oznámí knězi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.' Předtím, než...
Leviticus 14:36...se, že můj dům je napaden ranou.' Předtím, než kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl dům...
Leviticus 14:38...důlky napohled hlubší než okolní stěna, vyjde kněz před vchod domu a na sedm dní dům uzavře. Sedmého dne...
Leviticus 14:39...domu a na sedm dní dům uzavře. Sedmého dne se kněz vrátí a ránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána po...
Leviticus 14:44...kamenů, vyškrabání a novém vymazání domu, přijde kněz a ránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě...
Leviticus 14:48... kdo by v tom domě jedl, vypere svůj oděv. Pokud kněz přijde, ránu prohlédne a uvidí, že se v domě po jeho...
Leviticus 15:14...Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání a je knězi. Ten bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé...
Leviticus 15:29...dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je knězi ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz bude obětovat...
Leviticus 15:30...a přinese je knězi ke vchodu do Stanu setkáváníKněz bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako...
Leviticus 16:32...postit - to je věčné ustanovení. Smíření vykoná kněz, který bude pomazán a pověřen ke kněžské službě místo...
Leviticus 16:33...svatyni i Stan setkávání, očistí oltářkněží, očistí také všechen shromážděný lid. Toto se vám...
Leviticus 17:5...Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání, ke knězi. je obětují Hospodinu jako pokojné oběti. Kněz...
Leviticus 17:6... je obětují Hospodinu jako pokojné obětiKněz pokropí krví oběti Hospodinův oltář u vchodu do Stanu...
Leviticus 19:22...- berana odškodnění. Tím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho hříchu...
Leviticus 21:1...padne na !" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovým synům: Nikdo z kněží se nesmí poskvrnit...
Leviticus 21:5...příbuzným své manželky; tím by se znesvětilKněží si nesmí vyholovat lysinu na hlavě, nesmí si...
Leviticus 21:7...ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť...
Leviticus 21:9...Posvětitel, jsem svatý. Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětí tak svého otce; je...
Leviticus 21:10... znesvětí tak svého otce; je upálenaKněz, který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož...
Leviticus 21:21...či lišejem, ani kleštěnec. Nikdo ze semene kněze Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se nepřiblíží, aby...
Leviticus 22:11...nebo nádeník nesmí jíst nic svatého. Když si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst smí; rovněž otroci...
Leviticus 22:14...někdo nedopatřením sní, co je svaté, musí to knězi nahradit a přidat k tomu ještě pětinu ceny. Svaté...
Leviticus 23:10...její obilí, přineste první snop své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste...
Leviticus 23:11...obilí, přineste první snop své sklizně ke kněziKněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli...
Leviticus 23:20...za hřích a dva roční beránky jako pokojnou oběťKněz je pak spolu s chleby prvotin a se dvěma beránky...
Leviticus 27:8...cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a ten určí jeho cenu podle možností toho, kdo učinil...
Leviticus 27:11...dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze. Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo horší....
Leviticus 27:12...cenu, bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určí, taková bude. Bude-li majitel chtít zvíře...
Leviticus 27:14...někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinukněz určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Na kolik...
Leviticus 27:18...své pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do léta milosti, takže...
Leviticus 27:21...jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z...
Leviticus 27:23... které není z jeho dědičné polnosti, spočítá mu kněz výši určené ceny do léta milosti a dotyčný toho dne...
Numeri 3:3...Itamar; to jsou jména Áronových synů, pomazaných kněží pověřených ke kněžské službě. Nádab a Abihu však...
Numeri 3:6..."Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou při Příbytku...
Numeri 3:32... Vůdcem levitských vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči...
Numeri 4:16...synů při Stanu setkávání. Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z...
Numeri 4:28...a jejich zodpovědnost pod vedením Itamara, syna kněze Árona." "Syny Merariho rovněž sečti podle jejich rodů...
Numeri 4:33...při Stanu setkávání pod vedením Itamara, syna kněze Árona." Mojžíš s Áronem a s představenými obce sečetl...
Numeri 5:8...škoda, bude odškodnění odevzdáno Hospodinu pro kněze, a to kromě berana, jímž se za něj vykoná obřad...
Numeri 5:9...Izraele přinesou, připadne vždy obětní příspěvek knězi. Všechny svaté dary patří vždy dárci, ale co kdo ...
Numeri 5:10...svaté dary patří vždy dárci, ale co kdo  knězi, patří knězi." Hospodin promluvil k...
Numeri 5:15...se skutečně poskvrnila či nikoliv, přivede ji ke knězi a přinese za ni jako oběť desetinu efy ječné mouky....
Numeri 5:16...oběť připomínky, která poukázat na vinuKněz ji pak vezme a postaví ji před Hospodina. Kněz nabere...
Numeri 5:17...ji pak vezme a postaví ji před HospodinaKněz nabere do hliněné nádoby svatou vodu, vezme trochu...
Numeri 5:18...připomínky, jež je moučnou obětí žárlivostiKněz pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude ženu...
Numeri 5:21...tebou obcoval jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou kletbou a řekne -...
Numeri 5:23...zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kněz pak tyto kletby napíše na pergamen a spláchne je do...
Numeri 5:25...vypít, aby se v obrátila v hořkost. Potom kněz vezme z její ruky moučnou oběť žárlivosti, nabídne ji...
Numeri 5:30...vůči jeho manželce. Postaví ji před Hospodinakněz při vykoná vše podle tohoto předpisu. Manžel bude...
Numeri 6:10...oholí si ji v sedmý den. Osmého dne pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě hrdličky nebo dvě...
Numeri 6:11...setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubatakněz přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou...
Numeri 6:16...olejem a s nimi patřičné moučné oběti a úlitbyKněz to přinese před Hospodina a vykoná nazírovu oběť za...
Numeri 6:19... vezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětíKněz vezme z onoho berana vařené plece, z koše vezme jeden...
Numeri 6:20...svého zasvěcení, vloží to vše do jeho dlaníKněz to pak zvedáním nabídne Hospodinu. Společně s hrudím...
Numeri 7:8...k jejich službě pod vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozy a osm býků. Kehatovým synům ale...
Numeri 10:8...dlouze, bez přefukování. Na trubky budou troubit kněží, Áronovi synové; to pro vás bude věčné ustanovení pro...
Numeri 15:25...a rovněž jednoho kozla k oběti za hříchKněz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a...
Numeri 15:28... přinese jako oběť za hřích roční kůzleKněz pak vykoná obřad smíření za toho, kdo nedopatřením...
Numeri 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ze spáleniště posbírá ony kadidelnice,...
Numeri 17:4... Zůstanou pak synům Izraele jako znamení." Kněz Eleazar tedy vzal mosazné kadidelnice, které přinesli...
Numeri 18:7... Jen ty a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co souvisí s oltářem a se službou uvnitř za...
Numeri 18:28...od synů Izraele. Příspěvek Hospodinu z nich dáte knězi Áronovi. Ze všeho, co vám bude darováno, vždy...
Numeri 19:3...a na niž dosud nebylo vloženo jho. Dáte ji knězi Eleazarovi; ten ji odvede ven za tábor, kde bude v...
Numeri 19:4...za tábor, kde bude v jeho přítomnosti zabitaKněz Eleazar pak prstem nabere trochu krve a tou krví...
Numeri 19:6...spálí se její kůže, maso, krev i výkaly. Potom kněz vezme cedrové dřevo, yzop a šarlatovou látku a hodí to...
Numeri 19:7...a hodí to do ohně, v němž se pálí ta jaloviceKněz si pak vypere oděv, omyje si tělo vodou a teprve potom...
Numeri 25:7... Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vzdálil se od ostatních a vzal do ruky kopí....
Numeri 25:11...k Mojžíšovi: "Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od synů Izraele....
Numeri 26:1...ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let...
Numeri 26:3...je v Izraeli schopen vycházet do boje." Mojžíšknězem Eleazarem k nim tedy na moábských pláních při...
Numeri 26:63... Toto jsou synové Izraele, které sečetl Mojžíšknězem Eleazarem na moábských pláních při Jordánu naproti...
Numeri 26:64...nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíšknězem Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl:...
Numeri 27:2... Milka a Tirsa. Postavily se před Mojžíše, před kněze Eleazara, před vůdce a před celou obec ke vchodu do...
Numeri 27:19...jej k sobě a vlož na něj ruku. Postav jej před kněze Eleazara a před očima celé obce mu dej pověření....
Numeri 27:21...izraelská obec poslouchala. se postaví před kněze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat na Hospodinova...
Numeri 27:22...Hospodin přikázal. Vzal Jozuu, postavil ho před kněze Eleazara a před celou obec, vložil na něj ruce a dal...
Numeri 31:6...z každého pokolení a s nimi Pinchase, syna kněze Eleazara, se svatým náčiním a s trubkami k troubení v...
Numeri 31:12... i všechny zajatce pak přivedli k Mojžíšovi, ke knězi Eleazarovi a k izraelské obci do tábora na moábských...
Numeri 31:13...pláních při Jordánu naproti Jerichu. Mojžíškněz Eleazar a všichni vůdcové obce jim vyšli z tábora...
Numeri 31:21...vyrobené z kozí srsti i každý předmět ze dřeva." Kněz Eleazar pak řekl bojovníkům, kteří byli v bitvě:...
Numeri 31:26...Mojžíšovi řekl: "Spoluknězem Eleazarem a s rodovými náčelníky obce pořiď soupis...
Numeri 31:29...i bravu. Tento podíl z jejich poloviny odevzdej knězi Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu. Z poloviny...
Numeri 31:31...pečujícím o Hospodinův Příbytek." Mojžíškněz Eleazar tedy učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal....
Numeri 31:41...32. Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovi, jak mu Hospodin přikázal. Druhá polovina,...
Numeri 31:51...našich životů před Hospodinem." Mojžíškněz Eleazar tedy od nich přijali všechny ty mistrovské...
Numeri 31:54...ovšem kořistili každý pro sebe.) Mojžíškněz Eleazar od vůdců tisíců a stovek to zlato přijali a...
Numeri 32:2...a Gádovi synové tedy přišli a řekli Mojžíšoviknězi Eleazarovi a vůdcům obce: "Atarot, Dibon, Jaezer,...
Numeri 32:28...praví náš pán." Mojžíš tedy o nich vydal příkaz knězi Eleazarovi, Jozuovi, synu Nunovu, a náčelníkům...
Numeri 33:38...roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam...
Numeri 34:17...jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictvíkněz Eleazar a Jozue, syn Nunův. Z každého pokolení určete...
Numeri 35:25...uchýlil. Tam bude bydlet do smrti nejvyššího kněze pomazaného svatým olejem. Pokud se ale ten, kdo...
Numeri 35:28...ve svém útočištném městě do smrti nejvyššího kněze. Teprve po jeho smrti se smí vrátit na svůj vlastní...
Numeri 35:32...by se vrátit domů dříve, než zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě krev totiž zemi...
Deuteronomium 17:9... tvůj Bůh, vyvolí. Přijď se dotázat levitských kněží nebo soudce, který tam v oněch dnech bude, a oni ti...
Deuteronomium 17:12...nalevo. Kdyby se někdo odvážil neuposlechnout kněze, stojícího tam ve službě Hospodinu, tvému Bohu, anebo...
Deuteronomium 17:18...svůj královský trůn, si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu knihu stále u...
Deuteronomium 18:1...on i jeho synové uprostřed Izraele. Levitští kněží, totiž celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani dědictví...
Deuteronomium 18:3...je jejich dědictvím, jak jim pověděl. Toto budou kněží právoplatně dostávat od lidu: Ti, kdo budou přinášet...
Deuteronomium 19:17...sporu se musí postavit před Hospodina - před kněze a soudce, kteří tam v těch dnech budou. Soudci věc...
Deuteronomium 20:2...vyvedl z Egypta. Než půjdete do bitvy, přistoupí kněz a promluví k lidu: "Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje...
Deuteronomium 21:5...neselo, a tam zlomí vaz. Potom přistoupí kněží, Leviho synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil,...
Deuteronomium 24:8...pečlivě dodržuj všechny pokyny levitských kněží. Pečlivě dodržujte, co jsem jim přikázal. Pamatuj, co...
Deuteronomium 26:3... vyvolí za příbytek pro své jméno. přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech bude, řekneš mu: "Vyznávám...
Deuteronomium 26:4...země, o níž přísahal našim otcům, že nám ji ." Kněz od tebe nůši přijme a postaví ji před oltář Hospodina,...
Deuteronomium 27:9... a to důkladně a zřetelně. Mojžíš s levitskými kněžími pak promluvil k celému Izraeli: Zmlkni a slyš,...
Deuteronomium 31:9...Mojžíš sepsal tento Zákon, předal jej levitským kněžím, kteří nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, i všem...
Jozue 3:3...smlouvy Hospodina, vašeho Boha, a levitské kněze, jak ji nesou, opustíte svá místa a půjdete za ....
Jozue 3:6...Hospodin učiní podivuhodné věci." Potom řekl kněžím: "Vezměte Truhlu smlouvy a jděte před lidem." Vzali...
Jozue 3:8...býval s Mojžíšem, budu i s tebou. A ty přikážeš kněžím nesoucím Truhlu smlouvy: ‚ dojdete ke kraji...
Jozue 3:13...dvanáct mužů, z každého kmene po jednom. Jakmile kněží nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší země, stanou...
Jozue 3:14...lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordánkněží nesli před lidem Truhlu smlouvy. Jakmile nosiči...
Jozue 3:15...smlouvy. Jakmile nosiči Truhly došli k Jordánukněží nesoucí Truhlu se nohama dotkli okraje vody (Jordán...
Jozue 3:17...vytratily. Tak přešel lid přímo proti JerichuKněží nesoucí Truhlu Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě na...
Jozue 4:3... zprostřed Jordánu, kde stály nepohnutě nohy kněží, vyneste dvanáct kamenů, vezměte je s sebou a složte...
Jozue 4:9...Jozue uprostřed Jordánu tam, kde stály nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvy. Jsou tam dodnes. Kněží...
Jozue 4:10...nesoucích Truhlu smlouvy. Jsou tam dodnesKněží nesoucí Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánu, než...
Jozue 4:11...před jejich zraky také Hospodinova truhlakněžími. V čele synů Izraele přešli v bojovém šiku synové...
Jozue 4:16...řekl Jozuovi: "Přikaž kněžím nesoucím Truhlu svědectví, vystoupí z Jordánu."...
Jozue 4:17...svědectví, vystoupí z Jordánu." Jozue tedy kněžím přikázal: "Vystupte z Jordánu." A jakmile kněží...
Jozue 4:18...kněžím přikázal: "Vystupte z Jordánu." A jakmile kněží nesoucí Truhlu smlouvy Hospodinovy vystoupili...
Jozue 6:4...dokola. To budeš dělat po šest dní. Sedm kněží před Truhlou nese sedm trub z beraních rohů....
Jozue 6:6...tam, kde bude." Jozue, syn Nunův, tedy zavolal kněze a řekl jim: "Vezměte Truhlu smlouvy a sedm kněží ...
Jozue 6:8...truhlou." Když to Jozue řekl lidu, sedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm trub z beraních rohů...
Jozue 6:9...Hospodinovy smlouvy se vydala za nimi. Před kněžími troubícími na trouby kráčeli ozbrojenci, zatímco...
Jozue 6:12...a tam přenocovali. Jozue pak vstal časně ránokněží vynesli Hospodinovu truhlu. Sedm kněží neslo před...
Jozue 6:13...ráno a kněží vynesli Hospodinovu truhlu. Sedm kněží neslo před Hospodinovou truhlou sedm trub z beraních...
Jozue 6:16...město sedmkrát. Když obcházeli posedmékněží zatroubili na trouby, Jozue řekl lidu: "Křičte!...
Jozue 8:33...stál po obou stranách Truhly před levitskými kněžími, kteří nosí Truhlu Hospodinovy smlouvy. Stáli tam...
Jozue 14:1...získali v kanaánské zemi, jak jim je přidělil kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských...
Jozue 17:4...Noa, Chogla, Milka a Tirsa. Ty předstoupily před kněze Eleazara, před Jozuu, syna Nunova, a před izraelské...
Jozue 19:51...a usadil se v něm. Toto jsou dědictví, která kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských...
Jozue 20:6... do smrti toho, kdo bude v době nejvyšším knězem. Teprve tehdy se ten, kdo zabil, bude moci vrátit...
Jozue 21:1...před obec. Vůdcové levitských rodů přišli ke knězi Eleazarovi, k Jozuovi, synu Nunovu, a k rodovým...
Jozue 21:4...na rody Kehatovy. Ti levité, kteří byli potomky kněze Árona, získali losem třináct měst od pokolení Juda,...
Jozue 21:13...dostal do vlastnictví Káleb, syn Jefunův. Synové kněze Árona tedy dostali jako útočištné město pro ty, kdo...
Jozue 21:19...a Almon - celkem čtyři města. Áronovým synůmkněžím, tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami....
Jozue 22:13...Manasesova do gileádské země Pinchase, syna kněze Eleazara, a s ním deset vůdců, po jednom z každého...
Jozue 22:30...před příbytkem Hospodina, našeho Boha!" Když kněz Pinchas, vůdcové obce a s nimi náčelníci izraelských...
Jozue 22:31...Rubenovi, Gádovi a Manasesovi, líbilo se jim toKněz Pinchas, syn Eleazarův, pak Rubenovým, Gádovým a...
Jozue 22:32...jste syny Izraele před Hospodinovým trestem." Kněz Pinchas, syn Eleazarův, a vůdcové obce se pak vrátili...
Soudců 17:5...a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu dělal kněze. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co...
Soudců 17:10... "Zůstaň u ," řekl mu Míka. "Dělej mi otcekněze za deset šekelů stříbra ročně a k tomu ošacení a...
Soudců 17:12...jeden z jeho synů. Míka ho pověřil, aby mu dělal kněze, a ten levitský mladík bydlel v jeho domě. Míka si...
Soudců 17:13...Hospodin určitě bude dobrotivý - vždyť mám za kněze levitu!" Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si...
Soudců 18:4...se s ním Míka dohodl: "Najal , a tak mu dělám kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom něco vědět. Zeptej...
Soudců 18:6...cesta úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl jim ten kněz. "Nad vaší cestou bdí Hospodin." A tak těch pět mužů...
Soudců 18:17... vešlo dovnitř. Vzali tu modlu, efod i bůžkyKněz zatím stál u brány s šesti sty muži v plné zbroji....
Soudců 18:18...i ten odlitek. "Co to děláte?" ptal se jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři pusu a pojď s námi. Budeš...
Soudců 18:19... "Zavři pusu a pojď s námi. Budeš dělat otcekněze nám. Je lepší dělat domácího kněze pro jednoho muže,...
Soudců 18:20...muže, nebo kmenového kněze pro izraelský rod?" Kněze to upřímně potěšilo. Vzal efod, bůžky i tu modlu a...
Soudců 18:24...se tak sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste mi kněze i bohy, které jsem si udělal, a šli jste pryč. Co mi...
Soudců 18:27...se domů. Tak vzali ten Míkův výtvor i jeho kněze a přitáhli na Laiš, na ten klidný a bezstarostný lid....
Soudců 18:30... syna Mojžíšova, jim se svými syny dělal kmenové kněží do dne, kdy byli ze země vyhnáni. Tu modlu, kterou...
1. Samuel 1:3...a obětoval Hospodinu zástupů. Hospodinovými kněžími tam byli dva synové Elího, Chofni a Pinchas. Vždy,...
1. Samuel 1:9...Hospodinova svatostánku právě seděl na stolci kněz Elí. Hana se tehdy v hluboké úzkosti modlila k...
1. Samuel 2:11...se pak vrátil domů do Rámy, ale chlapec zůstalkněze Elího, aby sloužil Hospodinu. Elího synové byli...
1. Samuel 2:13... Nedbali na Hospodina ani na pravidla ohledně kněží a lidu. Kdykoli někdo přinesl zápalnou oběť, přišel...
1. Samuel 2:14...pánve nebo do kotle. Co vidlice vytáhla, to si kněz nechal. Takto se chovali ke všem Izraelcům, kteří...
1. Samuel 2:15...tuk, a říkal tomu, kdo obětoval: "Odevzdej knězi maso na pečení. Vařené maso od tebe nevezme, jenom...
1. Samuel 2:16...přece zapálit tuk; potom si vezmi, co chceš," kněz odpovídal: "Ne. Dej mi to hned. Když nedáš, zabavím to...
1. Samuel 2:28...jsem si ze všech izraelských kmenů vyvolil za kněze, aby vystupoval k mému oltáři, aby pálil kadidlo a...
1. Samuel 2:35...zemřou v jediný den. si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle mého srdce a podle duše....
1. Samuel 2:36...chleba a řekne: ‚Zařaď , prosím, někam mezi kněží, mám alespoň co jíst!'" Chlapec Samuel sloužil...
1. Samuel 5:5...prahu. Zůstal z něj jenom trup. (Proto Dágonovi kněží a vůbec všichni, kdo vstupují do Dágonova chrámu v...
1. Samuel 6:2...kraji sedm měsíců. Filištíni svolali své kněze a věštce: "Co máme dělat s Hospodinovou truhlou?"...
1. Samuel 14:3...Achituba, syna Pinchase, syna Elího, Hospodinova kněze v Šílu.) O Jonatanově odchodu nikdo nevěděl. Na obou...
1. Samuel 14:19...byla mezi Izraelci.) Zatímco ale Saul hovořilknězem, hluk ve filištínském táboře rostl stále víc. Saul...
1. Samuel 14:36...nenecháme!" "Udělej, jak myslíš," odpověděli muKněz ale řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal...
1. Samuel 21:2...Jonatan se vrátil do města. Přišel do Nobu ke knězi Achimelechovi, ale toho setkání s Davidem vylekalo....
1. Samuel 21:3...ptal se ho. "Proč s tebou nikdo není?" David knězi Achimelechovi odpověděl: "Král mi dal jistý úkol a...
1. Samuel 21:5...co se najde." "Obyčejný chléb nemám," odpověděl kněz Davidovi. "Je tu jen svatý chléb - pokud ale mládenci...
1. Samuel 21:7...běžné výpravě, tím spíše tedy dnes." A tak mu kněz dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, pouze chleby...
1. Samuel 21:10...ani jinou zbraň, protože králův rozkaz spěchal." Kněz odpověděl: "Je tu meč Filištína Goliáše, kterého jsi...
1. Samuel 22:11...Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze Achimelecha, syna Achitubova, i celý jeho otcovský...
1. Samuel 22:12... synu Achitubův." "Ano, můj pane?" odpověděl kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně spikli -...
1. Samuel 22:17... které stály u něj: "Na ! Pobijte Hospodinovy kněze, protože i oni drží s Davidem! Věděli, že je na útěku...
1. Samuel 22:18...se proto obrátil k Doegovi: "Na ! Pobij ty kněze!" A Doeg Edomský se na vrhl a pobil je. Toho dne...
1. Samuel 22:21...a oznámil mu, že Saul povraždil Hospodinovy kněze. David na to Abiatarovi řekl: " toho dne, kdy tam...
1. Samuel 23:9... jakou pohromu na něj Saul chystá, a řekl knězi Abiatarovi: "Přines efod." Potom se David ptal:...
1. Samuel 30:7...sílu v Hospodinu, svém Bohu. Potom David požádal kněze Abiatara, syna Achimelechova: "Přines mi sem efod." A...
2. Samuel 8:17...syn Achitubův, a Achimelech, syn Abiatarův, byli kněžími, Serajáš byl písařem a Benajáš, syn Jojadův, velel...
2. Samuel 15:27... se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať se s Abiatarem...
2. Samuel 15:35...mařit Achitofelovy rady. Budou tam s tebou také kněží Sádok a Abiatar. Cokoli tedy na královském dvoře...
2. Samuel 17:15...Abšaloma přivedl neštěstí.) Chušaj pak oznámil kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Achitofel radil Abšalomovi a...
2. Samuel 19:12... o čem mluvil celý Izrael, vzkázal král David kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Vyřiďte judským stařešinům:...
2. Samuel 20:25... byl kancléřem, Šeja písařem a Sádok a Abiatar kněžími. Ira Jairský pak byl Davidovým knížetem....
1. Královská 1:7...on. Domlouval se s Joábem, synem Ceruji, a s knězem Abiatarem. Ti Adoniáše podporovali. Kněz Sádok,...
1. Královská 1:8... a s knězem Abiatarem. Ti Adoniáše podporovaliKněz Sádok, Jojadův syn Benajáš, prorok Nátan a Šimei, Rei...
1. Královská 1:19...skotu a sezval tam všechny královské synykněze Abiatara a velitele vojska Joába, ale tvého...
1. Královská 1:25...královské syny i vojenské velitele a také kněze Abiatara. Ti s ním hodují, pijí a volají: ‚ žije...
1. Královská 1:26...žije král Adoniáš!' , tvého služebníka, ani kněze Sádoka, ani Benajáše, syna Jojadova, ba ani tvého...
1. Královská 1:32...navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova."...
1. Královská 1:34...mulu a dovezte ho k prameni Gíchon. Tam ho kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem....
1. Královská 1:38...ještě více než trůn mého pána, krále Davida!" Kněz Sádok, prorok Nátan a Benajáš, syn Jojadův, se tedy...
1. Královská 1:39...na mulu krále Davida a odvedli ho ke GíchonuKněz Sádok vzal z Hospodinova stánku roh s olejem a pomazal...
1. Královská 1:42...to ani nedořekl, když vtom přišel Jonatan, syn kněze Abiatara. Adoniáš ho vyzval: "Pojď blíž. Jsi ctihodný...
1. Královská 1:44... ustanovil za krále Šalomouna. Poslal s ním kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova, s...
1. Královská 1:45...Kréťanů a Pléťanů. Posadili ho na královu mulukněz Sádok s prorokem Nátanem ho u Gíchonu pomazali za...
1. Královská 2:22...je to můj starší bratr a navíc na své straně kněze Abiatara i Joába, syna Ceruji." A král Šalomoun tehdy...
1. Královská 2:26...Benajáše, syna Jojadova, a ten ho popravilKněze Abiatara král vykázal do Anatotu. "Odejdi ke svým...
1. Královská 2:35...vrchním velitelem Benajáše, syna Jojadova, a knězem namísto Abiatara ustanovil Sádoka. Potom král poslal...
1. Královská 4:2...jsou jeho hodnostáři: Azariáš, syn Sádokův, byl knězem; Elichoref a Achiáš, synové Šišovi, byli písaři;...
1. Královská 4:4... byl velitelem vojska; Sádok a Abiatar byli kněžími; Azariáš, syn Nátanův, byl vrchním správcem; kněz...
1. Královská 4:5...Azariáš, syn Nátanův, byl vrchním správcemkněz Zábud, syn Nátanův, byl královým důvěrníkem; Achišar...
1. Královská 8:3... Když přišli všichni izraelští stařešinovékněží zvedli Truhlu Hospodinovu a vynesli ji i Stan...
1. Královská 8:4...se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to kněží a levité vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním...
1. Královská 8:6... že nešlo spočítat ani sledovat, kolik ho byloKněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo...
1. Královská 8:10...smlouvu po jejich odchodu z Egypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův chrám oblak....
1. Královská 8:11...ze svatyně, naplnil Hospodinův chrám oblakKněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě,...
1. Královská 12:31...vystavěl na výšinách svatostánky a nadělal kněží z kdekoho v lidu, i když to nebyli synové Leviho. V...
1. Královská 13:2...syn jménem Jošiáš. Ten na tobě bude obětovat kněze posvátných výšin, kteří na tobě přinášejí oběti. I...
1. Královská 13:33...od své zlé cesty. Naopak, z kdekoho nadělal kněze posvátných výšin. Kdokoli chtěl, toho pověřil, aby se...
2. Královská 10:11...domu a také všechny jeho přední muže, přátelekněze. Nikoho nenechal naživu. Poté se Jehu vypravil do...
2. Královská 10:19...proroky, všechny jeho ctitele a všechny jeho kněze. Nikdo nechybí, protože chci uspořádat velikou...
2. Královská 11:4...let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku kněz Jojada obeslal setníky, palácovou gardu i stráže a...
2. Královská 11:9...se pohne." Setníci to provedli přesně, jak jim kněz Jojada nařídil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v...
2. Královská 11:15...své roucho a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za poslal setníky velící vojsku. Přikázal...
2. Královská 11:18... Jeho oltáře a sochy rozbili napadrť a Baalova kněze Matana zabili před těmi oltáři. Kněz Jojada pak...
2. Královská 12:3...Cibia z Beer-šeby. Po celou dobu, kdy Joaše učil kněz Jojada, dělal, co je v Hospodinových očích správné....
2. Královská 12:5...obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Joaš řekl kněžím: "Shromážděte všechno zasvěcené stříbro, které se...
2. Královská 12:6...do Hospodinova chrámu jako dobrovolný dar. Každý kněz vezme stříbro od jednoho z pokladníků a opraví za...
2. Královská 12:7...něj jakoukoli škodu, která se na chrámu najde." Kněží ale ještě ani třiadvacátého roku krále Joaše škody na...
2. Královská 12:8...na chrámu neopravili. Král Joaš si proto zavolal kněze Jojadu i ostatní kněze a otázal se: "Proč...
2. Královská 12:9...další stříbro, ale věnujte ho na opravy chrámu." Kněží tedy souhlasili, že od lidí nebudou vybírat...
2. Královská 12:10...stříbro a že nebudou opravovat chrám samiKněz Jojada pak vzal jednu truhlici, udělal v jejím víku...
2. Královská 12:11...stříbra, přišel královský písař s nejvyšším knězem a stříbro přinesené do Hospodinova chrámu spočítali...
2. Královská 12:17...na Hospodinův chrám neodevzdávalo; to patřilo kněžím. Tehdy vytáhl aramejský král Chazael, zaútočil na...
2. Královská 16:10...do Damašku. Když spatřil damašský oltář, poslal knězi Uriášovi jeho nákres a podrobný popis jeho provedení....
2. Královská 16:11...jeho nákres a podrobný popis jeho provedeníKněz Uriáš pak postavil oltář přesně podle údajů, které...
2. Královská 16:15...směrem na sever. Potom král Achaz přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto velkém novém oltáři obětuj ranní...
2. Královská 16:16...s tím bronzovým oltářem, si ještě rozmyslím." A kněz Uriáš udělal všechno přesně tak, jak mu Achaz přikázal...
2. Královská 17:27...král proto vydal rozkaz: "Doveďte tam jednohokněží, které jste odtud vyhnali. Smí se tam vrátit a žít...
2. Královská 17:28... aby je vyučoval způsobům Boha země." Jedenkněží odvlečených ze Samaří tedy přišel, usadil se v...
2. Královská 17:32...uctívali Hospodina; zřídili si ale své vlastní kněze posvátných výšin, kteří za obětovali ve svatyních...
2. Královská 19:2... Správce paláce Eliakima, písaře Šebnu a starší kněze, zahalené pytlovinou, poslal k proroku Izaiášovi,...
2. Královská 22:4...Hospodinova chrámu s pokynem: "Jdi k nejvyššímu knězi, spočítá stříbro přinesené do Hospodinova chrámu,...
2. Královská 22:12...Knihy Zákona, roztrhl své roucho a přikázal knězi Chilkiášovi, Achikamovi, synu Šafanovu, Achborovi,...
2. Královská 22:14...a neřídili se vším, co je v o nás psáno." Kněz Chilkiáš, Achikam, Achbor, Šafan i Asajáš tedy šli za...
2. Královská 23:2...s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzalémakněží i proroci - všechen lid od nejmenších po největší....
2. Královská 23:4...k smlouvě připojil. Král přikázal nejvyššímu knězi Chilkiášovi a dalším kněžím i strážcům prahu, aby z...
2. Královská 23:8...tkaly roucha pro Ašeru. Dal také přivést všechny kněze z judských měst a od Geby po Beer-šebu znesvětil...
2. Královská 23:9...(když se šlo bránou do města, stála vlevo). Kněží oněch výšin nesloužili u Hospodinova oltáře v...
2. Královská 23:20...městech a popouzeli jimi Hospodina. Všechny kněze těch výšin pobil na jejich oltářích a pálil na nich...
2. Královská 23:24...naplnil slova Zákona, zapsaná v knize, kterou kněz Chilkiáš nalezl v Hospodinově chrámu. Nikdy předtím...
2. Královská 25:18...mřížování. Velitel gardistů zajal nejvyššího kněze Serajáše, zástupce nejvyššího kněze Cefaniáše a tři...
1. Letopisů 5:36...Jochanana, Jochanan zplodil Azariáše (který byl knězem, když Šalomoun postavil v Jeruzalémě chrám), Azariáš...
1. Letopisů 9:2...vystěhováni do Babylonu. Nejprve se Izraelcikněží, levité a chrámoví sluhové vrátili bydlet do svých...
1. Letopisů 9:10...956 mužů - samí vůdcové otcovských rodů. Z kněží to byl Jedajáš, Jojarib, Jachin, dále Azariáš, syn...
1. Letopisů 13:2...ostatním bratrům po celé izraelské zemi včetně kněží a levitů v jejich městech a předměstích, se k nám...
1. Letopisů 15:11...vůdce Aminadab a 112 jeho bratrů. David povolal kněží Sádoka a Abiatara a také levity Uriela, Asajáše,...
1. Letopisů 15:14...vy. Nehledali jsme totiž jeho vůli, jak náleží." Kněží a levité se tedy posvětili, aby přenesli Truhlu...
1. Letopisů 15:24...a Elkána byli stráže u TruhlyKněží Šebaniáš, Jošafat, Natanael, Amasaj, Zachariáš,...
1. Letopisů 16:6...na lyry a citery, a Asaf na činely, zatímco kněží Benajáš a Jachaziel před Truhlou Boží smlouvy...
1. Letopisů 16:39... syn Jedutunův, a Chosa veleli chrámové stráži.) Kněze Sádoka i jeho kněžské bratry ponechal před...
1. Letopisů 18:16...syn Achitubův, a Achimelech, syn Abiatarův, byli kněžími, Šavša byl písařem a Benajáš, syn Jojadův, velel...
1. Letopisů 23:2... Shromáždil všechny vůdce Izraele spolukněžími a levity. Nechal spočítat levity od třicetiletých...
1. Letopisů 24:6...jejich seznam v přítomnosti krále, hodnostářůkněží Sádoka i Achimelecha, syna Abiatarova, a vůdců...
1. Letopisů 28:21...práce na Hospodinově chrámu. Pohleď, oddíly kněží a levitů jsou připraveny k veškeré službě při Božím...
1. Letopisů 29:22...Pomazali ho před Hospodinem za vůdce a Sádoka za kněze. Tak Šalomoun dosedl na Hospodinův královský trůn...
2. Letopisů 4:6...k zápalné oběti, zatímco v Moři se omývali kněží. Podle příslušného popisu vyrobil také deset zlatých...
2. Letopisů 5:5...se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to kněží a levité vynášeli, král Šalomoun s celým shromážděním...
2. Letopisů 5:7... že nešlo počítat ani sledovat, kolik toho byloKněží pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo...
2. Letopisů 5:11...smlouvu po jejich odchodu z Egypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně (všichni přítomní kněží bez...
2. Letopisů 5:12...oltáře s činely, lyrami a citerami. Sto dvacet kněží k tomu troubilo na trubky. Troubili a zpívali tenkrát...
2. Letopisů 5:14...ten dům, totiž Hospodinův chrám, naplnil oblakKněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě,...
2. Letopisů 6:41...svému spočinutí společně s Truhlou síly své! Tví kněží, Hospodine Bože, jsou spásou oblečeni, tví věrní...
2. Letopisů 7:2...oběti. Chrám naplnila sláva Hospodinova, takže kněží nemohli vstoupit do Hospodinova chrámu, protože...
2. Letopisů 7:6... Takto král a všechen lid zasvětili Boží chrámKněží stáli na svých místech, naproti nim levité s...
2. Letopisů 8:14...Podle pořádku svého otce Davida ustanovil oddíly kněží, aby sloužili, a levitů, aby střežili, chválili a...
2. Letopisů 8:15... muž Boží. Neuchýlili se od králova příkazu pro kněží a levity v ničem, ani ve správě pokladnic. Všechno...
2. Letopisů 11:13... a zajistil si tak Judu i Benjamína. Také kněží a levité ze všech krajů se přidali k němu. Levité...
2. Letopisů 13:9...vyrobil? Copak jste nevyhnali Hospodinovy kněze, syny Áronovy, i levity? Copak jste si sami...
2. Letopisů 13:10...Bohem je ale Hospodin! My jsme ho neopustiliKněží, kteří u nás slouží Hospodinu, jsou synové Áronovi,...
2. Letopisů 13:12...opustili. Bůh je s námi! Stojí nám v čele! Jeho kněží zatroubí proti vám, synové Izraele! Nebojujte s...
2. Letopisů 13:14...vepředu i vzadu, začali volat k HospodinuKněží troubili na trubky a všichni judští muži vyrazili...
2. Letopisů 15:3...vás. Izrael byl dlouho bez pravého Boha, bez kněze, který by je učil, a bez Zákona. Když se ale ve svém...
2. Letopisů 17:8... Adoniáše, Tobiáše a Tob-adoniáše a s nimi také kněze Elišamu a Jorama. Ti vyučovali v Judsku. Měli s sebou...
2. Letopisů 19:8...Jeruzalémě pak Jošafat ustanovil některé levitykněze a vůdce izraelských kmenů, aby uplatňovali Hospodinův...
2. Letopisů 19:11...na vás. Tak jednejte a buďte bezúhonní. Nejvyšší kněz Amariáš vám bude nadřízen ve všech záležitostech...
2. Letopisů 22:11... Tak tedy Achaziášova sestra Jošeba, manželka kněze Jojady a dcera krále Jehorama, schovala Joaše před...
2. Letopisů 23:4...králův syn. Provedete to takhle: Třetina z vás kněží a levitů, kteří v sobotu nastoupíte službu, bude...
2. Letopisů 23:6... do Hospodinova chrámu nevchází nikdo kromě kněží a sloužících levitů, kteří smí vstoupit, protože jsou...
2. Letopisů 23:8...i všichni Judští to provedli přesně, jak jim kněz Jojada určil. Každý vzal své muže, jak ty, kteří v...
2. Letopisů 23:14...své roucho a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za poslal setníky velící vojsku. Přikázal...
2. Letopisů 23:17...ho. Rozbili jeho oltáře i sochy a Baalova kněze Matana zabili před těmi oltáři. Jojada pak svěřil...
2. Letopisů 23:18...pak svěřil dohled nad Hospodinovým chrámem kněžím a levitům, aby se podle Davidových pokynů s veselím...
2. Letopisů 24:2...Cibia a byla z Beer-šeby. Po celý život kněze Jojady dělal Joaš, co je v Hospodinových očích...
2. Letopisů 24:5...obnovit Hospodinův chrám. Shromáždil tedy kněze a levity a řekl jim: "Rozejděte se do judských měst a...
2. Letopisů 24:11... kde královský písař se zástupcem nejvyššího kněze zjistili množství stříbra. Když truhlici vyprázdnili,...
2. Letopisů 24:20... Tenkrát sestoupil Boží Duch na Zachariáše, syna kněze Jojady. Postavil se před lid a prohlásil: "Tak praví...
2. Letopisů 24:25...proti němu spikli, protože prolil krev syna kněze Jojady, a zabili ho na lůžku. Když zemřel, pochovali...
2. Letopisů 26:17...chrámu, aby na kadidlovém oltáři pálil kadidloKněz Azariáš a osmdesát statečných Hospodinových kněží tam...
2. Letopisů 26:18... nenáleží ti pálit kadidlo Hospodinu. Pouze kněží, synové Áronovi, jsou posvěceni k jeho pálení. Opusť...
2. Letopisů 26:19...k pálení kadidla stále v ruce. Zatímco spílal kněžím, na čele se mu před jejich zraky v Hospodinově...
2. Letopisů 26:20...oltáře vyrazilo malomocenství. Nejvyšší kněz Azariáš s ostatními kněžími se na něj podíval a hle -...
2. Letopisů 29:4...dveře Hospodinova chrámu a opravil je. Přivedl kněze a levity, shromáždil je na východním prostranství a...
2. Letopisů 29:16...očistit Hospodinův chrám, jak řekl HospodinKněží vešli dovnitř Hospodinova chrámu, aby ho vyčistili....
2. Letopisů 29:21...býčků, sedm beranů, sedm jehňat a sedm kozlůKněžím z Áronových synů přikázal, je obětují na...
2. Letopisů 29:22...na Hospodinově oltáři. Poráželi tedy býčkykněží chytali jejich krev a kropili s oltář. Když...
2. Letopisů 29:24...a před celé shromáždění, aby na vložili ruceKněží je potom porazili a jejich krví očistili oltář od...
2. Letopisů 29:26...postavili na svá místa s Davidovými nástrojikněží s trubkami, Ezechiáš nechal přinést na oltáři...
2. Letopisů 29:34...oběť také zasvětili 600 býčků a 3 000 ovcíKněží ale bylo málo, takže to množství zvířat k zápalné...
2. Letopisů 30:3...patřičný čas, neboť ještě nebylo posvěceno dost kněží a lid se ještě neshromáždil do Jeruzaléma. Takové...
2. Letopisů 30:15...druhého měsíce porazili velikonočního beránkaKněží a levité se zastyděli, posvětili se a přinesli do...
2. Letopisů 30:16... jak jim to určoval Zákon Božího muže MojžíšeKněží kropili oltář krví, kterou jim levité podávali. Mnozí...
2. Letopisů 30:21...slavili sedmidenní Slavnost nekvašených chlebůKněží a levité každý den chválili Hospodina zvučnými...
2. Letopisů 30:24...10 000 ovcí a koz. Posvětilo se veliké množství kněží a celé judské shromáždění se radovalo spolu s kněžími...
2. Letopisů 30:25...a celé judské shromáždění se radovalo spolukněžími a levity, se všemi příchozími z Izraele i se všemi...
2. Letopisů 30:27... syna Davidova, město nic podobného nezažiloKněží a levité nakonec vstali, aby lidu požehnali. Bůh je...
2. Letopisů 31:2...měst, každý do svého kraje. Ezechiáš rozdělil kněží a levity do oddílů, podle kterých pak všichni plnili...
2. Letopisů 31:4... Obyvatelům Jeruzaléma přikázal odevzdávat podíl kněžím a levitům, aby se mohli plně věnovat Hospodinovu...
2. Letopisů 31:9...lidu Izraeli. Ezechiáš se na ty hromady vyptával kněží a levitů. Nejvyšší kněz Azariáš z domu Sádokova mu...
2. Letopisů 31:10...na ty hromady vyptával kněží a levitů. Nejvyšší kněz Azariáš z domu Sádokova mu odpověděl: "Od chvíle, kdy...
2. Letopisů 31:17...služebního zařazení a směny. Rozdělovali příděly kněžím, kteří byli uvedeni v seznamech podle svých...
2. Letopisů 31:19...uvedení muži v každém městě rozdělovali příděly kněžím ze synů Áronových, žijícím na obecní půdě na...
2. Letopisů 34:5...a rozházel po hrobech jejich uctívačů a kosti kněží spálil na jejich oltářích. Tak očistil Judsko i...
2. Letopisů 34:14...vynášeli stříbro věnované na Hospodinův chrámkněz Chilkiáš nalezl knihu Hospodinova zákona vydaného...
2. Letopisů 34:18...na stavbě." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Kněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z králi číst...
2. Letopisů 34:30...s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzalémakněží i levité - všechen lid od největších po nejmenší....
2. Letopisů 35:2...beránka zabíjeli čtrnáctého dne prvního měsíceKněžím svěřil jejich úkoly a povzbudil je ke službě v...
2. Letopisů 35:8... Také jeho hodnostáři štědře obdarovali lidkněží i levity: Chilkiáš, Zachariáš a Jechiel, správcové...
2. Letopisů 35:10...býčků. Když bylo vše připraveno k bohoslužběkněží podle králova rozkazu zaujali svá místa, stejně jako...
2. Letopisů 35:11... Levité pak zabíjeli beránky a podávali krev kněžím, kteří s kropili oltář, zatímco levité stahovali...
2. Letopisů 35:14...lid. Teprve potom připravili hod i soběkněžím. Kněží, synové Áronovi, totiž obětovali zápaly a tuk...
2. Letopisů 35:18...takový Hod beránka, jako slavil Jošiáškněžími, levity, obyvateli Jeruzaléma a se všemi přítomnými...
2. Letopisů 36:14... Bohu Izraele. Také všichni hodnostářikněží i lid vršili jednu zradu za druhou. Řídili se...
Ezdráš 1:5...otcovských rodů Judy a Benjamína, stejně jako kněží a levité i všichni, jejichž ducha Hospodin probudil,...
Ezdráš 2:36...Senay 3 630Kněží: synové Jedajášovi z domu Ješuova 973 synové Imerovi...
Ezdráš 2:61...Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi: 652. Z kněží to byli: synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se...
Ezdráš 2:63...zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim. Celé shromáždění dohromady...
Ezdráš 2:70... 5 000 hřiven stříbra a 100 kněžských suknicKněží, levité, někteří z lidu, zpěváci, strážní a chrámoví...
Ezdráš 3:2... neboť Jošua, syn Jocadakův, se svými bratry kněžími a Zerubábel, syn Šealtielův, se svými bratry začali...
Ezdráš 3:8... a Jošua, syn Jocadakův, stavbu. Zbytek lidu (kněží, levité i všichni, kdo se vrátili ze zajetí do...
Ezdráš 3:10...stavitelé pokládali základy Hospodinova chrámukněží oblečení do slavnostních rouch stáli na svých místech...
Ezdráš 3:12...provolával chválu Hospodinu. Mnozí ze starších kněží, levitů a rodových vůdců, kteří ještě pamatovali...
Ezdráš 6:9...sůl, víno či olej - cokoli si budou jeruzalémští kněží přát, nechť jim je denně bez prodlení dodáváno, aby...
Ezdráš 6:16...šestém roce vlády krále Dareia. Synové Izraelekněží, levité i ostatní navrátilci pak Boží chrám šťastně...
Ezdráš 6:18...kmenů. K Boží službě v Jeruzalémě postavili kněze podle jejich tříd a levity podle jejich oddílů, jak...
Ezdráš 6:20...prvního měsíce slavili navrátilci Hod beránkaKněží se proto očišťovali a stejně tak levité. Když byli...
Ezdráš 7:7...do Jeruzaléma odešli také další synové Izraelekněží, levité, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové. Do...
Ezdráš 7:11...dopisu, jímž král Artaxerxes vybavil učeného kněze Ezdráše, znalce Hospodinových přikázání a jeho...
Ezdráš 7:12...ustanovení pro Izrael: Artaxerxes, král králůknězi Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebes, dokonalý pokoj....
Ezdráš 7:13... kdo v říši patří k izraelskému lidu - včetně kněží a levitů - a touží odejít do Jeruzaléma, smí odejít s...
Ezdráš 7:16...dům svého Boha v Jeruzalémě věnoval jeho lidkněží. Za tyto prostředky bezodkladně nakoupíš býčky,...
Ezdráš 7:21...pokladníkům za Eufratem: Cokoli od vás vyžádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, nechť je bezodkladně...
Ezdráš 7:24...nestihl jeho hněv. Dále se vám oznamuje, že od kněží, levitů, zpěváků, strážných, chrámových sluhů a všech...
Ezdráš 8:15...tři dny tábořili. Pátral jsem mezi lidem i mezi kněžími po levitech, ale žádné jsem nenašel. Svolal jsem...
Ezdráš 8:24...vyslyšel nás. Potom jsem vybral dvanáct předních kněží: Šerebiáše, Chašabiáše a dalších deset jejich bratrů....
Ezdráš 8:29... dokud je v Jeruzalémě neodvážíte předním kněžím, levitům a představitelům izraelských otcovských...
Ezdráš 8:30...rodů do komor Hospodinova chrámu." Tito kněží a levité tedy přijali zodpovědnost za stříbro, zlato...
Ezdráš 8:33...i náčiní pro dům našeho Boha odváženo a předáno knězi Meremotovi, synu Uriášovu, a Eleazarovi, synu...
Ezdráš 9:1...z představených se slovy: "Izraelský lidkněží ani levité se neoddělují od okolních národů -...
Ezdráš 9:7... a tak jsme pro své hříchy i se svými králikněžími byli vydáváni do rukou okolních králů. dodnes...
Ezdráš 10:5...Ezdráš tedy vstal a přísahou zavázal přední kněze, levity i všechen Izrael, že se tak zachovají. Teprve...
Ezdráš 10:10...se - kvůli věci i kvůli dešti. Tu povstal kněz Ezdráš a promluvil k nim: "Sňatkem s cizinkami jste se...
Ezdráš 10:16...a Šabataje. Ostatní navrátilci však byli proKněz Ezdráš vybral za každý rod představitele otcovských...
Ezdráš 10:18...zjištěno, že s cizinkami se oženili tito mužiKněží: Ze synů Jošuy, syna Jocadakova, a jeho bratrů:...
Nehemiáš 2:16...jsem do doby Židům nic neprozradil, a to ani kněžím, knížatům, hodnostářům ani jiným úředníkům. Teď jsem...
Nehemiáš 3:1...nemáte žádný podíl, právo ani nárok!" Velekněz Eliašib se svými bratry kněžími se dal do práce a...
Nehemiáš 3:20...část od rohu hradby ke vchodu do domu nejvyššího kněze Eliašiba. Za ním Meremot, syn Uriáše, syna Kocova,...
Nehemiáš 3:22... po místo, kde dům končil. Za ním opravovali kněží z blízkého okolí. Za nimi opravovali naproti svým...
Nehemiáš 3:28...zdi Ofelu. Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti svému domu. Za nimi opravoval naproti...
Nehemiáš 5:12...požadovat. Uděláme, jak říkáš." Svolal jsem tedy kněze a zavázal knížata i hodnostáře přísahou, že se tak...
Nehemiáš 7:39...Senay 3 930Kněží: synové Jedajášovi z domu Ješuova 973 synové Imerovi...
Nehemiáš 7:63...Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi: 642. Z kněží pak: synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se...
Nehemiáš 7:65...zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim. Celé shromáždění dohromady...
Nehemiáš 7:73... 2 000 hřiven stříbra a 67 kněžských suknicKněží, levité, strážní, zpěváci, někteří z lidu, chrámoví...
Nehemiáš 8:2...Izraeli. Tohoto prvního dne sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže, ženy a...
Nehemiáš 8:9...plakali. Guvernér Nehemiáš jim proto s učeným knězem Ezdrášem a s levity, kteří vyučovali lid, říkal:...
Nehemiáš 8:13... Druhého dne se všichni rodoví vůdcové lidukněžími a levity shromáždili k učenému Ezdrášovi, aby lépe...
Nehemiáš 9:32...nás potkaly - naše krále i hodnostáře, naše kněze i proroky, naše otce i všechen lid. Od doby asyrských...
Nehemiáš 9:34...my jsme se provinili i naši králové, hodnostářikněží a otcové. Tvůj Zákon neplnili, nedbali na tvé příkazy...
Nehemiáš 10:1...stvrzenou pečetěmi našich hodnostářů, levitůkněží." Svou pečeť připojili: Guvernér Nehemiáš, syn...
Nehemiáš 10:9... Mijamin, Maaziáš, Bilgaj a Šemajáš. To byli kněží. Levité: Ješua, syn Azaniášův, Binui ze synů...
Nehemiáš 10:29... Charim a Baana. Také ostatní z lidukněží, levité, strážní, zpěváci, chrámoví sluhové a každý,...
Nehemiáš 10:35...pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losemKněží, levité i lid je budou přinášet každoročně podle...
Nehemiáš 10:37... ze svého skotu i bravu do domu našeho Boha ke kněžím sloužícím v jeho domě. Prvotiny ze svého těsta a ze...
Nehemiáš 10:38...všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha. Levitům budeme přinášet...
Nehemiáš 10:39... kde pracujeme. Při vybírání desátků s nimi bude kněz, syn Áronův, a levité pak přinesou desátek z desátků...
Nehemiáš 10:40...je uloženo náčiní svatyně a kde jsou i sloužící kněží, strážní a zpěváci. Dům svého Boha nebudeme...
Nehemiáš 11:3...svém majetku, ve vlastních městečkách, Izraelkněží, levité, chrámoví sluhové i synové služebníků...
Nehemiáš 11:10... Druhým velitelem města byl Juda, syn Senuy. Z kněží: Jedajáš, syn Jojaribův, Jakin, Sarajáš, syn...
Nehemiáš 11:20...jejich bratrů, strážců bran. Ostatní Izraelcikněží a levité bydleli každý na svém vlastnictví ve všech...
Nehemiáš 12:1...také některé levitské oddíly z Judy. Toto jsou kněží a levité, kteří se navrátili se Zerubábelem, synem...
Nehemiáš 12:7... Salu, Amok, Chilkiáš, Jedajáš - to jsou přední kněží a jejich bratři za dnů Jošuových. Dále levité: Ješua,...
Nehemiáš 12:22...Jochanana a Jaduy v čele otcovských rodů jakožkněží byli zapsáni během kralování Dareia Perského. Vůdcové...
Nehemiáš 12:26... a za dnů místodržitele Nehemiáše a učeného kněze Ezdráše. Když se posvěcovaly hradby Jeruzaléma, byli...
Nehemiáš 12:30...si totiž vystavěli usedlosti v okolí JeruzalémaKněží a levité se očistili a očistili také lid, brány a...
Nehemiáš 12:41... také a se mnou polovina hodnostářů a rovněž kněží: Eliakim, Maasejáš, Minjamin, Míka, Eljoenaj,...
Nehemiáš 12:44...zákonné příděly obecních polností pro kněze a levity. Všechen Juda se radoval z toho, že kněží a...
Nehemiáš 13:4... kdo se mezi přimísili. Ještě předtím se ale kněz Eliašib, přidělený ke komorám chrámu našeho Boha,...
Nehemiáš 13:5...levity, zpěváky a strážné, jakož i obětiny pro kněze. V době jsem nebyl v Jeruzalémě, protože jsem ve...
Nehemiáš 13:13...z obilí, vína i oleje. Pokladnice jsem svěřil knězi Šelemiášovi, písaři Sádokovi a levitovi Pedajášovi a...
Job 12:19...rozpíná opasky, bedra jim obtáčí provazy. I kněží svléká donaha, dávné opory strhává. Odebírá slovo...
Žalmy 78:64... jejich pannám nezazněly písně svatební. Jejich kněží tehdy padali mečem, jejich vdovy plakat nemohly....
Žalmy 99:6..."On je svatý!" Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími, Samuel mezi těmi, kdo jeho jméno vzývají; k...
Žalmy 110:4... Hospodin přísahal a nebude litovat: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Pán bude po tvé...
Žalmy 132:9...spočinutí, společně s Truhlou síly tvé! Tví kněží jsou spravedlností oblečeni, tvoji věrní ...
Žalmy 132:16...jeho zásoby, jeho chudé chlebem nasytím, jeho kněží obléknu spasením, jeho věrní budou jásat radostí! Zde...
Izaiáš 8:2...lup)." Přizval jsem si k tomu spolehlivé svědkykněze Uriáše a Zachariáše, syna Jeberechiášova. Když jsem...
Izaiáš 24:2... její obyvatele rozptýlí. Stejně dopadne kněz i kmán, otrok i jeho pán, děvečka i její paní, ti, kdo...
Izaiáš 28:7...jsou ale vínem zmámení, potácejí se pivem opilíkněz i prorok jsou pivem zmámení, vínem zmatení, potácejí...
Izaiáš 37:2... Správce paláce Eliakima, písaře Šebnu a starší kněze, zahalené pytlovinou, poslal k proroku Izaiášovi,...
Izaiáš 61:6...budou lidé z ciziny. Vás ale nazvou: Hospodinovi kněží, budou vám říkat: Našemu Bohu sloužící. Bohatstvím...
Izaiáš 66:21...v čistých nádobách. A i z nich některé přijmu za kněží a levity, praví Hospodin. Jako to nové nebe a nová...
Jeremiáš 1:1... Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, jednohokněží v Anatotu v kraji Benjamín. Ve třináctém roce vlády...
Jeremiáš 1:18...zemi - proti jejím králům, jejím velmožům, jejím kněžím i jejímu lidu. Budou proti tobě bojovat, ale...
Jeremiáš 2:8...mou zemi, zohavili jste dědictví! Ani kněží se neptali: ‚Kde je Hospodin?' Znalci Zákona ...
Jeremiáš 2:26...celý dům Izraele se svými králi a velmoži i s kněžími a proroky. Dřevo oslovují: ‚Otče náš,' kameni...
Jeremiáš 4:9...dne, praví Hospodin, se zhroutí král i velmožikněží budou tehdy zděšeni a proroci hrůzou oněmí." "Ach ne,...
Jeremiáš 5:31...zemi děje? Hrůza! Děs! Proroci prorokují lživěkněží vládnou na vlastní pěst a můj lid to takhle miluje!...
Jeremiáš 6:13...každý jen hledá mrzký zisk; od proroků po kněží každý jen podvádí. Můj těžce poraněný lid léčí...
Jeremiáš 8:1...kosti judských králů a jejich velmožů, kosti kněží a proroků i kosti jeruzalémských občanů. Vystaví je...
Jeremiáš 8:10...každý jen hledá mrzký zisk, od proroků po kněží každý jen podvádí. Můj těžce poraněný lid léčí...
Jeremiáš 13:13...této země, krále sedící na Davidově trůnukněze, proroky i všechny obyvatele Jeruzaléma, naplním tak,...
Jeremiáš 14:18...do města, hle - vyčerpaní hlady! Prorocikněží v celé zemi vedou své řemeslo a nic netuší." To jsi...
Jeremiáš 18:18... musíme na Jeremiáše něco vymyslet! Zákon se knězi nikdy neztratí, stejně jako rada mudrci a slovo...
Jeremiáš 19:1... Vezmi s sebou několik stařešinů z lidu i z kněží a vyjdi Branou střepů do údolí Ben-hinom. Tam volej...
Jeremiáš 20:1...a nechtějí poslouchat slova!" Jakmile kněz Pašchur, syn Imerův, který byl vrchním správcem...
Jeremiáš 21:1...král Cidkiáš poslal Pašchura, syna Malkiášova, a kněze Cefaniáše, syna Maasejášova, se vzkazem: "Vyptej se...
Jeremiáš 23:11...zlá, jejich moc je nespravedlivá. "Prorocikněží jsou bezbožní; i ve svém chrámě nacházím jejich...
Jeremiáš 23:33..." "Když se někdo z lidu nebo z proroků čikněží zeptá: ‚Jaký je ortel od Hospodina?' - odpovíš: ‚Jaký...
Jeremiáš 23:34...Odvrhnu vás! praví Hospodin.' Kdokoli z prorokůkněží či lidu se oháníortelem od Hospodina', s takovým i...
Jeremiáš 26:7...učiním nadávku mezi všemi národy na zemi.'" Kněží, proroci i všechen lid poslouchali, jak Jeremiáš...
Jeremiáš 26:8...mu Hospodin přikázal říci, vtom ho všechen lidkněží i proroci chytili a křičeli: "Teď zemřeš! Jak se...
Jeremiáš 26:11...a zasedli v průchodu Hospodinovy Nové brányKněží a proroci tehdy velmožům a všemu lidu řekli: "Ten muž...
Jeremiáš 26:16...tato slova." Velmoži a všechen lid tehdy řekli kněžím a prorokům: "Ten muž nezaslouží smrt. Mluvil k nám...
Jeremiáš 27:16... abyste zahynuli i s těmi svými proroky." Ke kněžím a celému tomuto lidu jsem promluvil: "Tak praví...
Jeremiáš 28:1...Chananiáš, syn Azurův, v Hospodinově domě před kněžími a přede vším lidem řekl: "Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 28:5...Prorok Jeremiáš na to proroku Chananiášovi před kněžími a přede vším lidem, stojícím v Hospodinově domě,...
Jeremiáš 29:1...Jeruzaléma zbytku stařešinů ve vyhnanství a také kněžím, prorokům a všemu lidu, který Nabukadnezar zavlekl z...
Jeremiáš 29:25...Z vlastního popudu jsi všemu lidu v Jeruzaléměknězi Cefaniášovi, synu Maasejášovu, i ostatním kněžím...
Jeremiáš 29:26...kterém píšeš: ‚Hospodin , Cefaniáši, ustanovil knězem namísto kněze Jojady, abys byl strážcem Hospodinova...
Jeremiáš 29:29...v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody.'" Kněz Cefaniáš ale ten dopis přečetl proroku Jeremiášovi....
Jeremiáš 31:14... utěším je a rozveselím namísto trápení. Duši kněží občerstvím hojností a můj lid se nasytí mými dary,...
Jeremiáš 32:32... které páchali - oni i jejich králové, velmožikněží i proroci - všechen Juda i obyvatelé Jeruzaléma....
Jeremiáš 33:18...potomek. Také mezi levity nikdy nebude chybět kněz, který by přede mnou přinášel zápaly, pálil moučné...
Jeremiáš 33:21... a rovněž smlouva s mými sluhy levitskými kněžími. Jako se nedá sečíst nebeský zástup ani změřit...
Jeremiáš 34:19... Judské a jeruzalémské velmože, dvořanykněze i všechen lid země, který prošel mezi díly telete,...
Jeremiáš 37:3...Jeremiášovi poslal Juchala, syna Šelemiášova, a kněze Sofoniáše, syna Maasejášova, se vzkazem: "Modli se...
Jeremiáš 48:7...bůh Kemoš půjde do vyhnanství a s ním i jeho kněží a velmoži. Na každé město přitáhne zhoubce, neunikne...
Jeremiáš 49:3...Moloch odejde do vyhnanství a s ním i jeho kněží a velmoži. Chlubíš se svými pláněmi? Že je tvá pláň...
Jeremiáš 52:24...jablek. Velitel gardistů zajal také velekněze Serajáše, jeho zástupce kněze Cefaniáše a tři strážce...
Pláč 1:4...nejde na slavnost. Jeho brány pustě zejí, jeho kněží sténají, jeho panny mají smutek - Sionu je tak hořce!...
Pláč 1:19...jsem své milence, ti však zradili. Moji kněží i stařešinové ve městě pomřeli, když žebrali o...
Pláč 2:6...upadnout svátky i soboty na Sionu; králekněze zavrhl ve svém rozhořčeném hněvu. Hospodin na svůj...
Pláč 2:20...To mají být v Hospodinově svatyni vražděni kněží i proroci? Mladí i staří v ulicích leží na zemi. ...
Pláč 4:13... To kvůli hříchům jeho proroků, kvůli vinám jeho kněží - těch, kdo prolévali v jeho středu krev nevinných!...
Pláč 4:16... na ani nepohlédne; nikdo nebere ohled na kněží, nikdo nešetří ani starce. Oči jsme napínali, nás...
Ezechiel 1:3...vyhnanství krále Joakina) dostal Ezechiel, syn kněze Buziho, u průplavu Kebar v babylonské zemi slovo...
Ezechiel 7:26...se budou dožadovat vidění a skončí vyučování od kněží i rady od starších. Králi nezbude než truchlení,...
Ezechiel 22:26...a bohatství a rozmnožují v zemi vdovyKněží země znásilňují můj Zákon a znesvěcují, co je mi...
Ezechiel 40:45...mi řekl: "Tato místnost obrácená k jihu je pro kněze, kteří drží stráž u chrámu. Místnost obrácená k...
Ezechiel 40:46...u chrámu. Místnost obrácená k severu je pro kněze, kteří drží stráž u oltáře. Jsou to synové Sádokovi -...
Ezechiel 42:13...sousedící s vyhrazeným prostranstvím jsou svatéKněží, kteří přistupují k Hospodinu, tam jídají svatosvaté...
Ezechiel 42:14...věci ukládají, neboť je to svaté místo. Jakmile kněží vejdou dovnitř, nesmějí ze svatého místa vyjít na...
Ezechiel 43:19...oběti a aby byl skrápěn krví, dáš levitským kněžím z rodu Sádokova, kteří ke mně přistupují, aby mi...
Ezechiel 43:24...a berana bez vady. Položíš je před Hospodinemkněží je posypou solí a obětují je jako zápalnou oběť...
Ezechiel 43:27... ty dny uplynou, počínaje osmým dnem budou kněží na oltáři obětovat vaše zápalné i pokojné oběti a ...
Ezechiel 44:15...službu a o všechnu práci v něm. Avšak levitští kněží, synové Sádokovi, kteří drželi stráž u svatyně,...
Ezechiel 44:21...mají vejít do vnitřního nádvoří, nesmí žádnýkněží pít víno. Nesmějí se oženit s vdovou ani zapuzenou...
Ezechiel 44:22...jen pannu rodem z izraelského domu nebo vdovu po knězi. Budou učit můj lid o rozdílu mezi svatým a obyčejným...
Ezechiel 44:30...a každý z vašich obětních příspěvků připadne kněžím. Také ze svého těsta dáte prvotiny knězi, aby na...
Ezechiel 44:31...knězi, aby na tvém domě spočinulo požehnáníKněží nesmějí jíst nic zdechlého ani rozsápaného, z...
Ezechiel 45:4...bude stát svatyně. Bude to svatý díl země určený kněžím sloužícím ve svatyni, kteří přistupují k Hospodinu,...
Ezechiel 45:19...býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchuKněz vezme trochu krve z oběti za hřích a potře veřeje...
Ezechiel 46:2...vládce a zastaví se u jejích veřejí. budou kněží přinášet jeho zápalnou oběť a jeho pokojné oběti,...
Ezechiel 46:19...po straně brány ke svatým místnostem pro kněží, obráceným na sever. A hle - všiml jsem si tam...
Ezechiel 46:20...konci. Tehdy mi řekl: "Toto je místo, kde budou kněží vařit oběti odškodnění a oběti za hřích a kde budou...
Ezechiel 48:10...10 000 loktů široký. Tento svatý podíl připadne kněžím. Na severu i na jihu bude 25 000 loktů dlouhý, na...
Ezechiel 48:11...svatyně. Tento díl připadne posvěceným kněžím ze synů Sádokových, kteří drželi mou stráž a...
Ozeáš 4:4... nikdo nikoho neobviňuje - vždyť jsi toknězi, právě ty, na koho tu teď žaluji. Potácíš se ve dne...
Ozeáš 4:9...za hřích, dychtivě baží po jejich špatnostiKněz proto dopadne tak jako lid - budu je trestat za jejich...
Ozeáš 5:1...křídly zachvátí, budou se stydět za své oběti!  Kněží, teď slyšte toto, lide Izraele, dávej pozor,...
Ozeáš 6:9...Jako loupežníci číhající na lidi, takto se tlupy kněží spolčují, aby na cestě do Šechemu vraždili, aby...
Ozeáš 10:5...veletele. Jeho lid nad ním bude lkát, jeho kněží budou naříkat, že je ta jeho sláva opustila. I samo...
Joel 1:9...Z Hospodinova domu zmizela moučná oběť i úlitbaKněží Hospodinu sloužící se dali do truchlení. Zpustlo pole...
Joel 1:13...- uvadlo samo lidské veselí. Oblečte se pytlemkněží, truchlete! Sluhové oltáře, kvílejte! Pojďte, nocujte...
Joel 2:17... vyjde z ložnice a nevěsta ze svého pokojeKněží, kteří Hospodinu sloužíte, plačte mezi síní a...
Amos 7:10...mečem povstanu proti Jeroboámovu domu!" Betelský kněz Amaciáš tehdy vzkázal izraelskému králi Jeroboámovi:...
Micheáš 3:11...příkořím: Jeho vládci soudí za úplatky, jeho kněží učí za odměny, za peníze věští jeho proroci. Přitom...
Sofoniáš 1:4...zbytky uctívání Baala, každou připomínku na kněží, kteří obětovali modlám - ty, kdo se na střechách...
Sofoniáš 3:4...jsou dobrodruzi, lidé prosáklí zradou. Jeho kněží znesvěcují svatyni, když znásilňují Zákon. Hospodin...
Ageus 2:11..."Tak praví Hospodin zástupů - Zeptej se kněží na zákon: Kdyby někdo nesl v cípu svého pláště...
Ageus 2:12...jídla, posvětí se to?" "Ne," odpověděli kněží. "A kdyby se čehokoli takového dotkl někdo poskvrněný...
Ageus 2:13... "poskvrní se to?" "Ano, poskvrní," odpověděli kněží. Na to Ageus řekl: "Stejné je to v mých očích s tímto...
Zachariáš 6:13...na svém trůnu jako vládce a bude na svém trůnu knězem - a to obojí bude ve shodě.' Koruna pak zůstane na...
Zachariáš 7:3... aby prosili Hospodina o přízeň a zeptali se kněží v chrámě Hospodina zástupů a rovněž proroků: "Máme v...
Zachariáš 7:5...Hospodina zástupů: "Řekni všemu lidu této zeměkněžím: sedmdesát let se vždy v pátém a sedmém měsíci...
Malachiáš 1:6...je bázeň přede mnou? praví Hospodin zástupů vámkněží, kteří pohrdáte mým jménem. "Jak pohrdáme tvým...
Malachiáš 2:1... a jméno je obávané mezi národy! Teď tedykněží, varování pro vás: Jestliže neposlechnete a...
Malachiáš 2:7...a mnohé odvrátil od jejich vin. Ano, rty kněze mají střežit poznání a z jeho úst se čerpat...
Matouš 2:4...a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se narodit...
Matouš 8:4...pozor, abys to nikomu neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj Bohu dar, který přikázal Mojžíš - na...
Matouš 12:4...nesměl jíst on ani jeho muži, ale pouze samotní kněží? A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží svou...
Matouš 12:5...kněží? A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu znesvěcují sobotu, a jsou...
Matouš 16:21...Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců Písma, být zabit a třetího dne vstát z...
Matouš 20:18...k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma a ti ho odsoudí k smrti. Vydají ho...
Matouš 21:15...slepí a chromí a on je uzdravil. Když ale vrchní kněží a znalci Písma viděli divy, které konal, a děti, jak...
Matouš 21:23...chrámu a vyučoval tam, přistoupili k němu vrchní kněží a starší lidu se slovy: "Jakým právem to děláš? Kdo...
Matouš 21:45...koho ten kámen padne, toho rozdrtí." Když vrchní kněží a farizeové slyšeli ta jeho podobenství, pochopili,...
Matouš 26:3...Syn člověka zrazen a ukřižován." Na dvoře velekněze jménem Kaifáš se zatím sešli vrchní kněží se staršími...
Matouš 26:14...se Jidáš Iškariotský - tehdy odešel k vrchním kněžím. "Co mi dáte, když vám ho zradím?" zeptal se....
Matouš 26:47...zástup s meči a holemi, poslaný od vrchních kněží a starších lidu. Jeho zrádce si s nimi domluvil...
Matouš 26:59...a sedl si mezi sluhy, aby viděl konec. Vrchní kněží i celá Velerada pak proti Ježíšovi hledali falešné...
Matouš 27:1...a hořce se rozplakal. Ráno se všichni vrchní kněží a starší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít. Spoutali...
Matouš 27:3...si to a vrátil těch třicet stříbrných vrchním kněžím a starším. "Zhřešil jsem!" zvolal. "Zradil jsem...
Matouš 27:6...v chrámě, vyběhl ven a šel se oběsit. Vrchní kněží mince posbírali, ale potom si řekli: "Nemůžeme je dát...
Matouš 27:12...říkáš," odpověděl mu Ježíš. Na žaloby vrchních kněží a starších pak ale vůbec neodpovídal. "Neslyšíš, z...
Matouš 27:20...Dnes jsem kvůli němu měla hrozné sny." Vrchní kněží a starší ale navedli dav, aby si vyžádali Barabáše, a...
Matouš 27:41... slez z kříže!" Podobně se mu vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma a staršími: "Jiné zachránil, ale sám...
Matouš 27:62...druhá Marie. Nazítří, po dni příprav, se vrchní kněží a farizeové sešli u Piláta. "Pane," řekli mu,...
Matouš 28:11...ze stráže dorazili do města a oznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo. Ti se shromáždili a po poradě...
Marek 1:44... abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své očištění dar, který přikázal Mojžíš,...
Marek 2:26... když měl se svými muži nouzi a hlad? Jak za velekněze Abiatara vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby...
Marek 8:31...mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a po třech dnech vstát z...
Marek 10:33...k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma. Odsoudí ho k smrti, vydají pohanům,...
Marek 11:18...udělalidoupě lupičů'!" Když to uslyšeli vrchní kněží a znalci Písma, začali hledat způsob, jak ho zničit,...
Marek 11:27...se procházel v chrámu, přistoupili k němu vrchní kněží, znalci Písma a starší lidu se slovy: "Jakým právem...
Marek 14:1...a Svátkem nekvašených chlebů. Vrchní kněží se znalci Písma hledali způsob, jak by se ho lstí...
Marek 14:10...se Jidáš Iškariotský - tehdy odešel k vrchním kněžím, aby jim ho zradil. Když to uslyšeli, zaradovali se...
Marek 14:43...ním zástup s meči a holemi, poslaný od vrchních kněží, znalců Písma a starších. Jeho zrádce s nimi měl...
Marek 14:53...nechal a utekl nahý. Ježíše pak odvedli k veleknězi, kde se sešli všichni vrchní kněží i starší a znalci...
Marek 14:55...si sedl mezi sluhy a ohříval se u ohně. Vrchní kněží s celou Veleradou pak proti Ježíši hledali svědectví,...
Marek 15:1...propukl v pláč. Hned za svítání, když se vrchní kněží poradili se staršími a znalci Písma i s celou...
Marek 15:3...král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Vrchní kněží ho začali obviňovat z mnoha věcí. Pilát se ho znovu...
Marek 15:10...židovského krále?" (Věděl totiž, že mu ho vrchní kněží vydali z pouhé zášti.) Vrchní kněží ale vyburcovali...
Marek 15:11...mu ho vrchní kněží vydali z pouhé zášti.) Vrchní kněží ale vyburcovali dav, žádá o propuštění Barabáše....
Marek 15:31...z toho kříže!" Podobně se vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma. Společně říkali: "Jiné zachránil,...
Lukáš 1:5...přijal. Za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz, jménem Zachariáš, z Abiášova kněžského oddílu. Jeho...
Lukáš 5:14...neříkej, ale na svědectví pro se jdi ukázat knězi a obětuj za své očištění, jak přikázal Mojžíš."...
Lukáš 6:4... které nesmí jíst nikdo kromě samotných kněží, a jedl a dal i svým mužům?" Potom dodal: "Syn...
Lukáš 9:22...mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a třetího dne vstát z...
Lukáš 10:31...polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz; když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to...
Lukáš 17:14...Když je uviděl, řekl jim: "Jděte se ukázat kněžím." A jak šli, byli očištěni. Jakmile jeden z nich...
Lukáš 19:47...lupičů'!" Každý den pak učil v chrámu. Vrchní kněží, znalci Písma a přední muži z lidu zatím hledali...
Lukáš 20:1...v chrámě a zvěstoval evangelium, přišli vrchní kněží, znalci Písma a starší se slovy: "Řekni nám, jakým...
Lukáš 20:19...padne, toho rozdrtí." Znalci Písma a vrchní kněží se ho v tu chvíli chtěli chopit, ale báli se lidu....
Lukáš 22:2...chlebů, zvaný také Velikonoce. Vrchní kněží a znalci Písma hledali způsob, jak ho zabít, ale báli...
Lukáš 22:4...ke Dvanácti. Odešel a domluvil se s vrchními kněžími a s veliteli chrámové stráže, jak jim ho zradí. Ti...
Lukáš 22:52...ucha a uzdravil ho. Tehdy Ježíš řekl vrchním kněžím, velitelům stráže a starším, kteří na něj přišli:...
Lukáš 22:54..." Tak ho zatkli a odvedli do domu nejvyššího kněze. Petr ho ale zpovzdálí následoval. Když uprostřed...
Lukáš 22:66...se rozednilo, sešli se starší lidu, vrchní kněží i znalci Písma a odvedli ho do své Velerady. Vyzvali...
Lukáš 23:4...říkáš," odpověděl Ježíš. Nato Pilát řekl vrchním kněžím a zástupům: "Podle je ten člověk nevinný." Oni...
Lukáš 23:10...mu vůbec neodpovídal. Stáli tam však vrchní kněží a znalci Písma a usilovně ho obviňovali. A tak jím...
Lukáš 23:13...k sobě chovali nenávist. Pilát svolal vrchní kněze, přední muže i lid a řekl jim: "Přivedli jste mi...
Lukáš 24:20...i slovech před Bohem i přede vším lidem. Vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti, a...
Jan 1:19... když židovští představení poslali z Jeruzaléma kněze a levity s otázkou: "Kdo jsi?" Neodmítl jim přímou...
Jan 7:32...o něm vede takové řeči, společně s vrchními kněžími na něj poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli....
Jan 7:45... Strážní se tehdy vrátili k farizeům a vrchním kněžím. Ti se ptali: "Jak to, že jste ho nepřivedli?"...
Jan 11:47...farizeům a pověděli jim, co Ježíš udělal. Vrchní kněží a farizeové shromáždili Veleradu. "Co budeme dělat?"...
Jan 11:57..."Co myslíte? Že by nepřišel na svátek?" Vrchní kněží a farizeové však vydali nařízení, že pokud se někdo...
Jan 12:10...Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Vrchní kněží se proto rozhodli zabít i Lazara. Mnozí Židé totiž...
Jan 18:3...sebou oddíl vojáků a chrámovou stráž od vrchních kněží a farizeů a přišli tam s lucernami, pochodněmi a...
Jan 18:35...snad Žid?" řekl Pilát. "Tvůj národ a vrchní kněží mi vydali. Co jsi udělal?" " království není z...
Jan 19:6...Pilát. "Ukřižovat, ukřižovat!" vykřikli vrchní kněží a strážní, jakmile ho uviděli. "Ukřižujte si ho sami...
Jan 19:15... "Nemáme krále kromě císaře!" odpověděli vrchní kněží. Tehdy jim Ježíše vydal k ukřižování. Chopili se ho...
Jan 19:21...hebrejsky, řecky a latinsky. Židovští vrchní kněží Pilátovi namítali: "NepišŽidovský král', aleTento...
Skutky 4:1..." A když takto mluvili k lidu, přišli na  kněží s velitelem chrámové stráže a se saduceji. Nemohli...
Skutky 4:23... přišli ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní kněží a starší. Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli...
Skutky 5:24...slova uslyšel velitel chrámové stráže s vrchními kněžími, nemohli pochopit, co se to stalo. Vtom někdo...
Skutky 6:7...se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží přijalo víru. Štěpán, plný víry a moci, konal mezi...
Skutky 9:14...svatým v Jeruzalémě! A teď i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé...
Skutky 9:21...sem nepřišel, aby je v poutech odvedl k vrchním kněžím?" Saul ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že...
Skutky 14:13...a Pavlovi Hermes (protože mluvil hlavně on). Kněz Diova chrámu, který stál před městem, přivedl k branám...
Skutky 19:14...Tak to dělalo sedm synů židovského vrchního kněze Skévy. Zlý duch jim odpověděl: "Ježíše znám, o...
Skutky 22:30...vyvést z vězení a nařídil, se sejdou vrchní kněží i celá Velerada. Pak přivedl Pavla a postavil ho před...
Skutky 23:14...bylo nejméně čtyřicet. Přišli k vrchním kněžím a starším a řekli: "Složili jsme přísahu, že se...
Skutky 25:2...se z Cesareje vzhůru do Jeruzaléma. Vrchní kněží a přední Židé mu tehdy oznámili žalobu proti Pavlovi....
Skutky 25:15...vězně. Když jsem byl v Jeruzalémě, vrchní kněží a židovští starší mi o něm řekli a žádali jeho...
Skutky 26:10...také v Jeruzalémě dělal. Z pověření vrchních kněží jsem uvěznil mnoho svatých a hlasoval jsem pro jejich...
Skutky 26:12...jsem se s plnou mocí a pověřením od vrchních kněží vypravil do Damašku. Cestou jsem, králi, uviděl...
Židům 5:6...dneška Otcem tvým." A jak říká zase jinde: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." On za svého...
Židům 7:1...řádu. Tento Melchisedech, král Sálemukněz Nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, který se...
Židům 7:3...narození a úmrtí, podoben Božímu Synu zůstává knězem navždycky. Považte, jak vznešený musel být, když mu...
Židům 7:11... proč by ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz podle Melchisedechova řádu, a nebyl jmenován podle...
Židům 7:14...z Judy, a ohledně toho pokolení se Mojžíškněžích vůbec nezmínil. Je tedy nade vši pochybnost zřejmé,...
Židům 7:15...nade vši pochybnost zřejmé, že nastupuje jiný kněz, podobný Melchisedechovi, ne podle tělesných pravidel...
Židům 7:17...nesmrtelného života. Jak dosvědčuje Písmo: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova." Tím se ruší to...
Židům 7:20... nestalo se to bez přísahy. Oni se totiž stávali kněžími bez přísahy, on však skrze přísahu. Bylo mu přece...
Židům 7:21...řečeno: "Hospodin přísahal a nebude litovat: Jsi knězem navěky." A tak se Ježíš stal ručitelem mnohem lepší...
Židům 7:23...mnohem lepší smlouvy. A dále: levitských kněží muselo být mnoho, protože jim smrt bránila zůstat v...
Židům 8:4...co obětovat. Zde na zemi by však ani nemohl být knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle Zákona, čímž...
Židům 9:6... Od doby, kdy byl stánek vztyčen, vcházejí kněží neustále do jeho první části, kde konají bohoslužbu....
Židům 10:11...skrze obětování těla Ježíše Krista. Každý kněz denně pokračuje v bohoslužbě, při níž znovu a znovu...
Židům 10:21...oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem, a proto přistupme s opravdovým...
Zjevení 1:6...svou vlastní krví a který nás učinil králikněžími svému Bohu a Otci - jemu buď sláva a moc na věky...
Zjevení 5:10...a jazyka, lidu i národa. Učinil jsi nás králikněžími našemu Bohu a budeme kralovat nad zemí." Okolo...
Zjevení 20:6... Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let. ...

Slova obsahující kněz: kněz (208) kněze (125) knězem (24) knězi (70) knězův (2) nekněze (1) velekněz (26) velekněze (17) veleknězem (10) veleknězi (9) veleknězova (5) veleknězových (2) veleknězův (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |