Klesl

Hledám varianty 'klesl' [ klesnu (1) klesnout (2) klesnou (2) klesni (1) klesne (6) klesly (1) klesli (11) klesla (1) klesl (5) ]. Nalezeno 28 veršù.
Exodus 15:5...moři ztonuli. Propast je pohřbila, jako kámen klesli do hlubin. Tvá pravice, Hospodine, je velkolepá v...
Exodus 15:10...dechem zavál jsi, moře je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy,...
Exodus 17:11... vítězil Izrael, jakmile však ruku nechával klesnout, vítězil Amalek. Když pak Mojžíšovi ztěžkly...
Exodus 21:18...druhého kamenem nebo pěstí a ten nezemře, ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o...
Soudců 5:27...hlavu, spánky skrz naskrz probila. K nohám  klesl, svalil se a ležel, k nohám klesl, svalil se, tam,...
Růt 1:17...a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřuklesnu do hrobu. Toto mi učiní a přidá Hospodin: jen...
Job 7:9...tu víc. Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde. Domů se nikdy nevrátí...
Job 14:10...mladý stromek větve vyžene. Člověk však zemřeklesne bezvládně, naposled vydechne - a kam se poděje? Jako...
Žalmy 31:18... jsou však zahanbeni oni darebáci, do hrobu  klesnou v mlčení! oněmí ty lživé rty - o nevinném...
Žalmy 77:11...To je můj konec, říkám si, kdyby své pravici dal klesnout Nejvyšší! Budu však vzpomínat, co Hospodin učinil...
Žalmy 79:8...pospěš k nám se svým soucitem - ach, jak hluboko klesli jsme! Pomoz nám, Bože naší spásy pro slavné jméno...
Izaiáš 14:11...sil - jsi na tom stejně jako my! Tvá pýcha klesla do pekla jako tvá pěkná muzika; tvou postelí je...
Izaiáš 25:11...se rozpřahuje plavec ve vodě; jeho pýcha ale klesne každým pohybem. On strhne tvé vysoké nedobytné zdi,...
Izaiáš 47:1... obdařím Sion spásou a Izrael svou krásou.  Klesni a seď v prachu, panno, Dcero babylonská! Seď na zemi...
Pláč 2:8... nedal se. Hradby i bašty proto naříkalyklesly společně. Brány se k zemi zřítily, když rozlámal a...
Pláč 3:29... tiše pod uloženým břemenem. Ústy do prachu  klesne - snad je naděje! Tvář nastaví tomu, kdo jej bije...
Ezechiel 26:20...mezi pradávnými troskami spolu s těmi, kdo klesli do jámy. Nebudeš obydleno, neobstojíš na zemi...
Ezechiel 27:34...moří; tvé zboží i všichni, kdo k tobě patřiliklesli do hlubin. Všichni obyvatelé pobřeží jsou z tebe...
Ezechiel 31:16... když jsem ho srazil do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy. Pod zemí tehdy došly útěchy všechny stromy...
Ezechiel 32:18...hordami. Pošli je do podsvětí k těm, kdo klesli do jámy: ‚Jsi snad lepší než ostatní? Dolů! K...
Ezechiel 32:24...v zemi živých, teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. Ustlali mu lůžko mezi padlými - celá jeho...
Ezechiel 32:25...zemi živých, a tak teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. Jsou uloženi mezi padlými. Bude tam i Mešek...
Ezechiel 32:29...pobitým. I oni leží s neobřezanci, s těmi, kdo klesli do jámy. Budou tam všichni severní vladaři spolu se...
Ezechiel 32:30...mezi mečem padlými a snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. je farao s celým svým vojskem uvidí,...
Daniel 8:27...týká vzdálené budoucnosti." Daniel jsem tehdy klesl vyčerpáním a dlouhé dny jsem stonal, než jsem mohl...
Daniel 11:19...zpět do pevností ve své vlastní zemi, tam ale klesne, padne a bude pryč. Jeho nástupce vyšle výběrčího...
Ozeáš 14:1... že se proti svému Bohu vzbouřilo. Pod mečem klesnou, jejich maličké utlučou, jejich těhotné rozpářou!...
Skutky 7:60...se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha." Klesl na kolena a hlasitě zvolal: "Nepočítej jim tento...

Slova obsahující klesl: klesl (5) klesla (1) klesli (11) klesly (1) neklesly (1) poklesly (1) pokleslým (1) skleslosti (1) skleslý (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |