Kiriat jearimu

Hledám varianty 'kiriat jearimu' [ kiriat | jearimu ]. Nalezeno 20 veršù.
Jozue 18:14Zde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-choronu a sahá ke Kiriat-baalu (což je Kiriat-jearim, město synů Judových). To je západní strana. Jižní strana začíná na západě okrajem Kiriat-jearimu, odkud hranice postupuje k vodnímu prameni Neftoach.
Jozue 18:15...strana. Jižní strana začíná na západě okrajem Kiriat-jearimu, odkud hranice postupuje k vodnímu prameni...
Soudců 18:11A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z Danova rodu v plné zbroji. Táhli vzhůru a utábořili se v Kiriat-jearimu v Judsku. (Proto se tomu místu západně od Kiriat-jearimu dodnes říká Machane-dan, Danův tábor.)
Soudců 18:12...v plné zbroji. Táhli vzhůru a utábořili seKiriat-jearimu v Judsku. (Proto se tomu místu západně od Kiriat-jearimu
1. Samuel 6:20Proto si obyvatelé Bet-šemeše říkali: "Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke komu zamířit od nás?" Vyslali tedy posly k obyvatelům Kiriat-jearimu: "Filištíni vrátili Truhlu Hospodinovu! Pojďte si ji odnést k sobě."
1. Samuel 6:21...zamířit od nás?" Vyslali tedy posly k obyvatelům Kiriat-jearimu: "Filištíni vrátili Truhlu Hospodinovu!...
1. Samuel 7:1Kiriat-jearimští přišli a Hospodinovu truhlu si odnesli. Vešli s do Abinadabova domu na kopci a posvětili jeho syna Eleazara, aby ji střežil. Od chvíle, kdy Truhla spočinula v Kiriat-jearimu, uběhlo mnoho let. Po dvaceti letech, když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu,
1. Samuel 7:2...ji střežil. Od chvíle, kdy Truhla spočinulaKiriat-jearimu, uběhlo mnoho let. Po dvaceti letech, když...
1. Letopisů 2:49Dále porodila Šaafa, otce Madmany, a Ševu, otce Makbeny a Gibeje, a také Kálebovu dceru Aksu. To byli synové Kálebovi. Synové Efratina prvorozeného Chura: Šobal, otec Kiriat-jearimu,
1. Letopisů 2:50... Synové Efratina prvorozeného Chura: Šobal, otec Kiriat-jearimu, Salma, otec Betléma, a Charef, otec...
1. Letopisů 2:51Salma, otec Betléma, a Charef, otec Bet-gaderu. K synům Šobala, otce Kiriat-jearimu, patří Roe, tedy polovina Manachatských,
1. Letopisů 2:52... a Charef, otec Bet-gaderu. K synům Šobala, otce Kiriat-jearimu, patří Roe, tedy polovina Manachatských, a...
1. Letopisů 13:4Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid to schvaloval. David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimu.
1. Letopisů 13:5... k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhluKiriat-jearimu. Potom David s celým Izraelem táhl do Baaly...
2. Letopisů 1:3Celé to shromáždění se s Šalomounem ubíralo na výšinu do Gibeonu, neboť tam stál Boží Stan setkávání, který Hospodinův služebník Mojžíš zhotovil na poušti. (David sice nechal Boží truhlu přenést z Kiriat-jearimu do Jeruzaléma, kde pro ni připravil stan,
2. Letopisů 1:4...poušti. (David sice nechal Boží truhlu přenéstKiriat-jearimu do Jeruzaléma, kde pro ni připravil stan,...
Ezdráš 2:24obyvatelé Azmavetu 42 obyvatelé Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743
Ezdráš 2:25...Azmavetu 42 obyvatelé Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743 obyvatelé Rámy a Geby...
Nehemiáš 7:28muži z Bet-azmavetu 42 muži z Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743
Nehemiáš 7:29...z Bet-azmavetu 42 mužiKiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743 muži z Rámy a Geby...

Slova obsahující kiriat jearimu: kiriat (36) kiriatajim (7) |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |