Kiriat jearim

Hledám varianty 'kiriat jearim' [ kiriat | jearim ]. Nalezeno 12 veršù.
Jozue 9:16Tři dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé jsou z jejich sousedství - že vlastně bydlí uprostřed nich! Synové Izraele totiž postupovali dál a třetího dne došli k jejich městům. Byla to města Gibeon, Kefira, Beerot a Kiriat-jearim.
Jozue 9:17...městům. Byla to města Gibeon, Kefira, BeerotKiriat-jearim. Synové Izraele je ovšem nepobili, poněvadž...
Jozue 15:8Potom se zvedá údolím Ben-hinom jižně od skalního hřebene Jebusejců (což je Jeruzalém) a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze západu nad údolím Hinom na severním konci údolí Refaim. Od vrcholu hory vede hranice k vodnímu prameni Neftoach, míří k městům pohoří Efron a dále k Baale (což je Kiriat-jearim).
Jozue 15:9...k městům pohoří Efron a dále k Baale (což je Kiriat-jearim). Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západ k...
Jozue 15:59Maarat, Bet-anot a Eltekon - celkem šest měst s osadami. Dále: Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Raba - dvě města s osadami.
Jozue 15:60...a Eltekon - celkem šest měst s osadami. DáleKiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Raba - dvě města s...
Jozue 18:13Odtud hranice postupuje k jižnímu svahu Luzu (což je Bet-el) a pokračuje dolů k Atarot-adaru přes vrchovinu jižně od Dolního Bet-choronu. Zde na západní straně mění hranice směr, stáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-choronu a sahá ke Kiriat-baalu (což je Kiriat-jearim, město synů Judových). To je západní strana.
Jozue 18:14...od hory ležící jižně od Bet-choronu a sahá ke Kiriat-baalu (což je Kiriat-jearim, město synů Judových)....
1. Letopisů 13:5... k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhluKiriat-jearimu. Potom David s celým Izraelem táhl do Baaly...
1. Letopisů 13:6...David s celým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby odtamtud vyzvedli Truhlu...
Jeremiáš 26:19Nechal ho snad judský král Ezechiáš a všechen Juda zabít? Naopak, ulekl se Hospodina a snažil se ho usmířit, takže Hospodin upustil od zla, kterým jim hrozil. My tu ale sami na sebe přivoláváme smrtelné neštěstí." Hospodinovým jménem prorokoval také jistý Uriáš, syn Šemajášův, z Kiriat-jearim. Prorokoval proti tomuto městu a proti této zemi přesně tak jako Jeremiáš.
Jeremiáš 26:20...prorokoval také jistý Uriáš, syn Šemajášův, z Kiriat-jearim. Prorokoval proti tomuto městu a proti této...

Slova obsahující kiriat jearim: kiriat (36) kiriatajim (7) | jearim (8) jearimské (1) jearimští (1) jearimu (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |