Kehatových

Hledám varianty 'kehatových' [ kehatových ]. Nalezeno 11 veršù.
Numeri 3:29...jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyni. Rody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku. Vůdcem...
Numeri 4:4...na díle při Stanu setkávání. Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věci. Než...
Numeri 4:15...se nedotknou, aby nezemřeli. Toto je břemeno Kehatových synů při Stanu setkávání. Eleazarovi, synu kněze...
Jozue 21:10...(připadla Áronovým potomkům, Leviho synům z rodů Kehatových, neboť na padl první los): V Judském pohoří...
Jozue 21:20...s pastvinami. Ostatním levitským rodům ze synů Kehatových los určil tato města: Od pokolení Efraim dostali...
1. Letopisů 6:18... Nastupovali společně se svými syny: Ze synů Kehatových: zpěvák Heman, syn Joele, syna Samuelova, syna...
1. Letopisů 6:55...s jejich pastvinami. Ostatním rodům ze synů Kehatových přidělili na území poloviny kmene Manasesova...
1. Letopisů 15:5...syny Áronovy a levity: Ze synů Kehatových vůdce Uriel a 120 jeho bratrů. Ze synů Merariho...
2. Letopisů 20:19...před Hospodinem a klaněli se mu. Levité ze synů Kehatových a Korachových pak vstali, aby oslavovali...
2. Letopisů 29:12...pálili kadidlo." Levité tedy začali: ze synů Kehatových Machat, syn Amasajův, a Joel, syn Azariášův; ze...
2. Letopisů 34:12...ze synů Merariho, a Zachariáš a Mešulam ze synů Kehatových. Tito levité, samí znamenití hudebníci, měli na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |