Ke

Hledám varianty 'ke' [ ke ]. Nalezen 841 verš.
Genesis 1:27...havětí lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a...
Genesis 2:24...To proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i...
Genesis 3:24...míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta...
Genesis 4:10...udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která...
Genesis 5:3...Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podobyke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil...
Genesis 10:19...Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar  ke Gaze a směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Cebojim k...
Genesis 15:15...vyjdou s velikým jměním. Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáří....
Genesis 16:9...paní Saraj." Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl ...
Genesis 18:5...posilníte se, než půjdete dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi." "Udělej, jak jsi řekl," odpověděli....
Genesis 18:7...mouky, zadělej těsto a upeč chleba!" Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který...
Genesis 18:27...odpověděl: "Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná, že bude...
Genesis 18:31... "Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde...
Genesis 19:19...jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal jsi mi veliké...
Genesis 21:23...mne ani mého nástupce a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak...
Genesis 22:19...jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do Beer-šeby. Abraham...
Genesis 24:7... vzal z domu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem dám tvému...
Genesis 24:20...Rychle vylila svůj džbán do žlabu, znovu odběhla ke studni pro vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy....
Genesis 25:8...pak Abraham vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Izák a Izmael, jeho synové, ho pochovali v...
Genesis 25:17...137 let. Potom vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Jeho synové se usadili od Chavíly k Šuru...
Genesis 26:27...svého vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a vyhnali jste od...
Genesis 27:9... tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich pro...
Genesis 27:18... pak dala do rukou svému synu Jákobovi. Přišel ke svému otci a řekl: "Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi,...
Genesis 27:20...našel zvěř, můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl:...
Genesis 27:22...můj syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je...
Genesis 28:11...z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země k...
Genesis 29:34... a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!"...
Genesis 31:3...Jákobovi řekl: "Vrať se do země svých otcůke svému příbuzenstvu, a budu s tebou." Jákob si tedy...
Genesis 31:4...si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi...
Genesis 31:10...ve snu pozvedl oči a uviděl berany připouštěné ke stádu. Byli pruhovaní, skvrnití a strakatí. Tehdy v...
Genesis 31:12...oči a pohleď: Všichni berani připouštění ke stádu jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí, neboť jsem...
Genesis 31:18...a shromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkem, jehož nabyl, s dobytkem vlastního chovu, který získal...
Genesis 31:21...vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke gileádským horám. Lában se o Jákobově útěku dozvěděl ...
Genesis 31:29...Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi...
Genesis 31:52...k tobě nepřiblížím za tuto mohylu a že ani ty se ke mně za tuto mohylu a za tento památník nepřiblížíš se...
Genesis 32:4...posly do země Seír, na edomskou planinuke svému bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu...
Genesis 32:10... který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své zeměke svému příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti vedlo dobře...
Genesis 33:3...nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu...
Genesis 33:11...z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho dostatek." A naléhal na...
Genesis 33:14... Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci...
Genesis 35:27...se mu narodili v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je...
Genesis 35:29...životem pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto...
Genesis 37:23...jeho otci.) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co...
Genesis 39:17..."Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedlke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat! Když jsem se ale...
Genesis 39:19...slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho...
Genesis 42:20...svým rodinám zrní k zahnání hladu. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověří a...
Genesis 42:28...v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!" Hrůzou se v nich...
Genesis 42:29...ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu...
Genesis 42:34...jídlo k zahnání hladu a jděte. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že...
Genesis 43:19...našimi osly!" Ještě na nádvoří tedy přistoupili ke správci Josefova domu a promluvili k němu: "Odpusť, pane...
Genesis 43:30...Nato Josef odspěchal, neboť byl náklonností ke svému bratrovi pohnut k slzám. Šel do svého pokoje a...
Genesis 44:17...však řekl: "To bych nikdy nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého se našel ten pohár. Vy ostatní se v...
Genesis 44:21...' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane...
Genesis 44:24...mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu slova mého...
Genesis 44:30...tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci, bez chlapce, na němž on...
Genesis 44:34...prosím odejde se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl dívat na...
Genesis 45:4...Bratři oněměli hrůzou, jak se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž,...
Genesis 45:9... učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně! Budeš bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš nablízku -...
Genesis 45:18...země, vezměte svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk země....
Genesis 45:25...se nehádejte!" A tak odešli z Egypta a přišli ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef...
Genesis 46:34...bydlet v kraji Gošen." (Egypťané totiž chovají ke všem pastevcům odpor.) Josef tedy přišel a oznámil...
Genesis 47:21...získal pro faraona a lid od jednoho konce Egypta ke druhému podrobil nevolnictví. Pouze kněžskou půdu...
Genesis 47:30... Prosím, nepohřbívej v Egyptě! ulehnu ke svým otcům, vynes z Egypta a pochovej v jejich...
Genesis 48:9...mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, jim požehnám." (Izraelovy oči byly zesláblé...
Genesis 49:29...patřilo. Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému lidu, pochovejte k mým otcům do jeskyně na poli...
Genesis 49:33...zpět na lůžko, vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji...
Genesis 50:10...byl to velkolepý průvod. Když pak dorazili ke Goren-atadu poblíž Jordánu, dali se do hlubokého a...
Exodus 2:11..." Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu. Viděl také,...
Exodus 2:16... Midiánský kněz měl sedm dcer a ty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby vodou, aby...
Exodus 3:9...a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují....
Exodus 4:10...člověk - ani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech!"...
Exodus 4:18... Budeš s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky...
Exodus 4:21... buď připraven konat před faraonem všechny divyke kterým jsem zmocnil. však posílím jeho hrdost, a...
Exodus 7:19...- k jejich průplavům, říčním ramenům i mokřinámke všem jejich vodním nádržím - se promění v krev! Po...
Exodus 10:26...ani kopyto. Budeme z nich brát, co bude potřeba ke službě Hospodinu, našemu Bohu. Než tam ale dojdeme,...
Exodus 14:15...mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni svou...
Exodus 16:6...nasbírají každý den." Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta...
Exodus 18:15...večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz,...
Exodus 18:16...ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a soudím mezi stranami a oznamuji Boží ustanovení...
Exodus 21:6...' pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k veřeji, probodne mu ucho šídlem a on...
Exodus 22:22... Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a jejich volání jistě vyslyším....
Exodus 22:26...pláštěm přikrývá svou nahotu! V čem by spal?  ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem milostivý....
Exodus 23:31...dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého moře  ke Středozemnímu moři a od pouště k řece Eufrat, neboť...
Exodus 24:12...jedli a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky - zákon a...
Exodus 25:26...k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy budou upevněny...
Exodus 25:38...Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo dopředuKe svícnu zhotovíš z čistého zlata také kleště a pánvice na...
Exodus 27:20... k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu...
Exodus 28:2... Zhotovíš svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdobě. Promluv se všemi nadanými řemeslníky,...
Exodus 28:26... Vyrobíš také dva zlaté kroužky, které připevníš ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě....
Exodus 28:28...pak bude modrou šňůrou přivázán za své kroužky ke kroužkům efodu. Tak bude spočívat na tkaném pásu efodu a...
Exodus 28:40...suknice, šerpy a pokrývky hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a...
Exodus 29:4...a oběma berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Vezmeš...
Exodus 31:10...roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke konání kněžské služby, olej pomazání a vonné kadidlo pro...
Exodus 32:2... synům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně." Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a...
Exodus 32:22...se, pane můj. Sám víš, jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl!...
Exodus 32:26...k bráně tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinůvke mně!" Shromáždili se kolem něj všichni synové Leviho....
Exodus 33:7...chtěl kdokoli hledat Hospodina, musel vycházet ke Stanu setkávání, který byl venku za táborem. Když Mojžíš...
Exodus 33:8...který byl venku za táborem. Když Mojžíš vycházel ke Stanu, všechen lid vstával. Zůstali stát každý u vchodu...
Exodus 33:9...do Stanu, sestupoval oblakový sloup a stavěl se ke vchodu do Stanu, kde Bůh mluvil s Mojžíšem. Všechen lid...
Exodus 35:14...předložení, svícen, jeho náčiní a kahany, olej ke svícení, kadidlový oltář a jeho tyče, olej pomazání a...
Exodus 35:15... olej pomazání a vonné kadidlo, vchodový závěs ke vchodu do Příbytku, oltář pro zápalné oběti, jeho...
Exodus 35:19... svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby." Nato se celá izraelská obec od...
Exodus 36:18...kusu. Vyrobili také padesát bronzových spon ke spojení stanu, aby tvořil jeden celek. Navrch stanu...
Exodus 37:13...k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy byly upevněny...
Exodus 37:23...to bylo vytepáno z jednoho kusu čistého zlataKe svícnu zhotovil z čistého zlata také sedm kahanů, kleště...
Exodus 38:8...podstavec vyrobil ze zrcadel žen shromážděných ke konání služby u vchodu do Stanu setkávání. Postavil také...
Exodus 38:30...a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu setkávání, bronzový oltář s jeho...
Exodus 39:19...také dva zlaté kroužky, které připevnili ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě....
Exodus 39:21...pak modrou šňůrou přivázali za jeho kroužky ke kroužkům efodu. Takto spočíval na tkaném pásu efodu a...
Exodus 39:37... jeho uspořádané kahany a všechno náčiní, olej ke svícení, zlatý oltář, olej pomazání, vonné kadidlo,...
Exodus 39:40...nádvoří, jeho lana a kolíky, všechno náčiní ke službě v Příbytku, ve Stanu setkávání, bohoslužebná...
Exodus 39:41... svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby. Synové Izraele udělali všechnu...
Exodus 40:12...je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Oblékneš...
Leviticus 1:3...ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před...
Leviticus 4:4...jako oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na hlavu a...
Leviticus 5:1...se to dozvěděl, a ačkoli slyšel přísežnou výzvu ke svědectví, neoznámil to. Takový ponese vinu. Také když...
Leviticus 5:8...za hřích a druhé k zápalné oběti. Přinese je ke knězi a ten bude obětovat nejprve to, které je určeno k...
Leviticus 5:12...kadidlo, neboť je to oběť za hřích. Přinese ji ke knězi a ten z vezme hrst jako památeční díl a nechá...
Leviticus 5:18...nesmí, provinil se a ponese vinu. Přivede tedy ke knězi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť...
Leviticus 5:25...berana bez vady o patřičné ceně; přivede jej ke knězi jako oběť odškodnění. Kněz za něj před Hospodinem...
Leviticus 8:3...a koš nekvašeného pečiva a shromáždi celou obec ke vchodu do Stanu setkávání." Mojžíš tedy učinil, jak mu...
Leviticus 8:15...krve vylil k patě oltáře. Tak jej posvětil ke konání obřadů smíření. Mojžíš vzal také všechen tuk,...
Leviticus 10:3...měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo ke mně přistupují, projevím svou svatost; před tváří všeho...
Leviticus 11:21...z něj ale jíst to, co další členěné nožky ke skákání po zemi, jako jsou různé druhy kobylek, sarančat...
Leviticus 12:4... nedotkne se ničeho svatého a nepřijde ke svatyni. Porodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako...
Leviticus 12:6...po narození syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do Stanu setkávání ročního beránka k zápalné...
Leviticus 13:2...se jako rána malomocenství, je přiveden ke knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kněz...
Leviticus 13:9...objeví rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kněz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od...
Leviticus 13:16...živé maso zmizí a místo zbělá, přijde postižený ke knězi. Kněz ho prohlédne: Pokud postižené místo zbělelo,...
Leviticus 14:2...očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li,...
Leviticus 14:11...očišťovaného člověka s tím vším před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Potom kněz vezme jednoho...
Leviticus 14:23...svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz vezme beránka oběti...
Leviticus 15:14...nebo dvě holoubata, půjde před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání a je knězi. Ten bude...
Leviticus 15:29...hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je knězi ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz bude obětovat jedno jako...
Leviticus 16:7...Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losy:...
Leviticus 16:32...vykoná kněz, který bude pomazán a pověřen ke kněžské službě místo svého otce: oblékne si svatá...
Leviticus 17:2...k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synůmke všem Izraelitům: Toto přikázal Hospodin: Kdokoli z domu...
Leviticus 17:4... aniž to zvíře přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu setkávání, aby z něj Hospodinu přinesl...
Leviticus 17:5...na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání, ke knězi. je obětují...
Leviticus 17:9...zápal nebo jinou oběť, aniž to zvíře přivedl ke vchodu do Stanu setkávání, aby je obětoval Hospodinu,...
Leviticus 19:17... jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeň - jinak...
Leviticus 19:21...neboť nebyla svobodná. Dotyčný přinese Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodnění - berana...
Leviticus 20:16... Rovněž to zvíře zabijte. Kdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se s pářilo, pak tu ženu i zvíře zabij....
Leviticus 21:1... padne na !" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovým synům: Nikdo z kněží se nesmí poskvrnit...
Leviticus 21:24..." Tak Mojžíš promluvil k Áronovi, k jeho synůmke všem synům Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:3...potomků ve všech vašich pokoleních by přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako...
Leviticus 22:18...k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synůmke všem Izraelitům: Kdokoli z domu Izraele nebo z...
Leviticus 23:10...její obilí, přineste první snop své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem,...
Leviticus 24:2... k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby se mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu...
Leviticus 25:10... To bude vaše léto milosti: vrátíte se každý ke svému vlastnictví, každý se vrátíte ke své rodině. Tento...
Leviticus 25:13...na poli. V tomto létě milosti se vrátíte každý ke svému vlastnictví. Když budeš svému bližnímu prodávat...
Leviticus 25:27...nahradí tomu, komu jej prodal. Tak se vrátí ke svému vlastnictví. Nezíská-li však, co je potřeba k jeho...
Leviticus 25:28...milosti pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví. Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném...
Leviticus 25:41...odejde - on a s ním i jeho děti - a vrátí se ke své rodině, vrátí se k vlastnictví svých otců. (Jsou to...
Numeri 1:18...dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů. Všichni od...
Numeri 3:3...Áronových synů, pomazaných kněží pověřených ke kněžské službě. Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před...
Numeri 3:25...opatrování Příbytek, stan, jeho pokrývku, závěs ke vchodu do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro...
Numeri 3:31... oltáře, vybavení svatyně, které používali ke službě, a závěs, a to se vší příslušnou službou. Vůdcem...
Numeri 4:12...odolných usní a provléknou tyče. Potom vezmou veške služebné náčiní, které se používá ke službě ve svatyni...
Numeri 4:16... synu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z vonných látek, každodenní moučná oběť...
Numeri 4:25...z odolných usní, která je na , dále závěs ke vchodu do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro...
Numeri 5:15... se skutečně poskvrnila či nikoliv, přivede ji ke knězi a přinese za ni jako oběť desetinu efy ječné mouky...
Numeri 6:10...si ji v sedmý den. Osmého dne pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě hrdličky nebo dvě...
Numeri 6:13... kdy vyprší doba jeho zasvěcení, bude přiveden ke vchodu do Stanu setkávání a bude obětovat svůj dar...
Numeri 7:5...řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to levitům, každému v...
Numeri 8:19...nepřišla zhoubná rána, když by přistupovali ke svatým věcem." Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele...
Numeri 10:2...trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce a když se budou oddíly dávat na pochod....
Numeri 10:7...se tedy bude troubit s přefukováním, zatímco ke svolání shromáždění budete troubit dlouze, bez...
Numeri 10:30..."Nepůjdu. Chci se vrátit do své zeměke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím....
Numeri 11:16...znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání, se tam postaví s tebou. sestoupím...
Numeri 11:26...seznamu, spočinul Duch i na nich (ačkoli nevyšli ke Stanu), a tak prorokovali v táboře. Jeden mládenec...
Numeri 12:4... Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šli. Hospodin...
Numeri 15:39...jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu. Takto si budete připomínat všechna moje...
Numeri 16:5...to Mojžíš uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo...
Numeri 16:18...uhlí, na položili kadidlo a postavili se ke vchodu do Stanu setkávání k Mojžíšovi a Áronovi. Korach...
Numeri 16:19...Mojžíšovi a Áronovi. Korach proti nim shromáždil ke vchodu do Stanu setkávání celou obec. Vtom se celé obci...
Numeri 17:7...srotila proti Mojžíšovi a Áronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej oblak a ukázala se...
Numeri 17:15...se rána zastavila, Áron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkávání. Hospodin promluvil k...
Numeri 18:22...v Izraeli. se synové Izraele nepřibližují ke Stanu setkávání, aby na sebe neuvalili hřích a nezemřeli...
Numeri 19:4...trochu krve a tou krví sedmkrát stříkne směrem ke Stanu setkávání. Jalovice pak bude před jeho očima...
Numeri 20:6...Mojžíš tedy s Áronem odešel od shromáždění ke vchodu do Stanu setkávání. Padli na tvář a vtom se jim...
Numeri 20:24...Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen ke svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám synům Izraele,...
Numeri 20:26...je jeho synu Eleazarovi. Áron pak bude připojen ke svému lidu - zemře tam." Mojžíš tedy učinil, jak mu...
Numeri 21:15...v Sufě a údolí Arnonu, svahy údolí, jež se táhne ke vsi Ar a k moábské hranici se přimyká." Odtud pak táhli...
Numeri 21:20...do Nachalielu, z Nachalielu do Bamotu a z Bamotu ke strži v moábském kraji při vrcholu Pisgy tyčící se nad...
Numeri 22:16...praví Balák, syn Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej se ke mně přijít. Chci zahrnout velikými poctami a udělám,...
Numeri 22:37..."Cožpak jsem ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně nešel? Že bych neuměl náležitě poctít?" Balaám...
Numeri 24:14...jen to, co řekne Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží...
Numeri 27:2...kněze Eleazara, před vůdce a před celou obec ke vchodu do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na...
Numeri 27:13...Izraele. ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr Áron. To...
Numeri 28:3...Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti. Jednoho beránka obětuj ráno a...
Numeri 28:12...tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem ke každému býčku, dvě desetiny k jednomu beranu a po...
Numeri 28:13... dvě desetiny k jednomu beranu a po desetině ke každému beránku. To je zápalná oběť, připravená jako...
Numeri 28:23...obětovat kromě ranní zápalné oběti, která patří ke stálé zápalné oběti. Stejně tak budete po sedm dní každý...
Numeri 31:2...promluvil k Mojžíšovi: "Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci."...
Numeri 31:12... i všechny zajatce pak přivedli k Mojžíšovike knězi Eleazarovi a k izraelské obci do tábora na...
Deuteronomium 1:7...se a jděte dál. Vejděte do pohoří Emorejcůke všem jejich sousedům v Aravě, na horách, v podhůří, v...
Deuteronomium 1:22... Neboj se a nestrachuj." Vy všichni jste však ke mně přišli se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu...
Deuteronomium 1:42...jste se chystali vystoupit do hor. Hospodin ale ke mně promluvil: "Řekni jim - Nevydávejte se vzhůru a...
Deuteronomium 4:2...dává Hospodin, Bůh vašich otců, a obsadili jiKe slovům, která vám udílím, nic nepřidávejte a nic z nich...
Deuteronomium 5:23...tmy, zatímco hora plála ohněm, přistoupili jste ke mně - všichni představitelé vašich kmenů a vaši...
Deuteronomium 5:30...navěky vedlo dobře! Jdi a řekni jim, se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna...
Deuteronomium 7:4...pro svého syna. To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohům. Hospodin by proti vám vzplanul...
Deuteronomium 10:1...dvě kamenné desky, jako byly ty první, a vystup ke mně na horu. Zhotov také dřevěnou truhlu. na ty desky...
Deuteronomium 10:15...i nebesa nebes, země i vše, co je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech...
Deuteronomium 11:24...k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat,  ke Středozemnímu moři. Nikdo před vámi neobstojí; Hospodin,...
Deuteronomium 17:5...muže nebo ženu, kteří tu špatnost spáchalike svým branám a ukamenuješ je k smrti. Ten, kdo zemřít,...
Deuteronomium 22:15...matkou dívky přinesou důkaz jejího panenství ke stařešinům do městské brány. Otec dívky stařešinům...
Deuteronomium 22:21... dívky nenašel důkaz panenství, ji vyvedou ke vchodu do domu jejího otce a muži toho města ji...
Deuteronomium 25:7...nebude chtít svou švagrovou vzít, půjde švagrová ke stařešinům do městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá...
Deuteronomium 26:3... vyvolí za příbytek pro své jméno. přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech bude, řekneš mu:...
Deuteronomium 31:16... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s...
Deuteronomium 31:28...mezi vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně všechny stařešiny svých kmenů a své správce, abych...
Deuteronomium 32:50... na niž vystoupíš, pak zemřeš a budeš připojen ke svému lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr Áron na hoře...
Deuteronomium 33:9...na !' Na vlastní bratry nebral zřetelke svým dětem neznal se. Ano, tvé slovo zachovali, tvou...
Deuteronomium 34:2... zemi Efraima a Manasese, celé území Judy  ke Středozemnímu moři, Negev i údolní rovinu Palmového...
Jozue 1:4...řeky, řeky Eufrat, podél celé země Chetitů  ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny...
Jozue 2:4...a ukryla. Proto odpověděla: "Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, když se za soumraku...
Jozue 3:2...Jordánu, a než jej překročili, přenocovali tamKe konci těch tří dnů prošli táborem správcové a přikázali...
Jozue 3:8...kněžím nesoucím Truhlu smlouvy: ‚ dojdete ke kraji jordánských vod, zastavte se v Jordánu.'" Jozue...
Jozue 7:22...je pod tím." Jozue vyslal posly, ti se rozeběhli ke stanu a hle - bylo to ukryto u něj ve stanu a stříbro...
Jozue 10:22...ústí jeskyně a přiveďte z těch pět králů ke mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět králů:...
Jozue 15:3... prochází Checronem, vystupuje k Adaru, stáčí se ke Karce a pokračuje k Acmoně. Dál pak hranice vede...
Jozue 15:4...k Acmoně. Dál pak hranice vede Egyptským potokem, dosáhne ke Středozemnímu moři. To je jejich jižní...
Jozue 15:6... prochází severně od Bet-aravy a vystupuje ke kameni Rubenova syna Bohana. Hranice pak stoupá z údolí...
Jozue 15:7...Achor k Debiru a dále na sever, kde se stáčí ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim na jižní straně údolí;...
Jozue 16:3... po oblast Dolního Bet-choronu a dále ke Gezeru, dosáhne ke Středozemnímu moři. Toto dědictví...
Jozue 17:9...synům Efraimovým. Hranice potom sestupuje potokem Kána. Zde, mezi Manasesovými městy jižně od potoka,...
Jozue 18:4...a popsali ji podle svých dědictví. se potom ke mně vrátí, rozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve...
Jozue 18:6...sedm podílů země popíšete, přinesete popis sem ke mně a tu budu za vás losovat před Hospodinem, naším...
Jozue 18:8..."Vzhůru, projděte zem, popište ji a vraťte se ke mně. Zde v Šílu pak budu za vás losovat před Hospodinem...
Jozue 18:14...od hory ležící jižně od Bet-choronu a sahá  ke Kiriat-baalu (což je Kiriat-jearim, město synů Judových)...
Jozue 18:16...údolí Refaim. Potom sestupuje údolím Hinom ke skalnímu hřebeni Jebusejců na jihu a dolů k En-rogelu....
Jozue 18:17... Stáčí se na sever a míří k En-šemeši a dále ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim. Sestupuje ke kameni...
Jozue 18:18... Sestupuje ke kameni Rubenova syna Bohana, vede ke srázu severně od Bet-aravy, kde klesá do Aravy. Dále...
Jozue 19:26...Achšaf, Alamelech, Amead a Mišal. Na západě sahá ke Karmelu a říčce Livnat, potom se obrací na východ k...
Jozue 19:27...od Bet-emeku a Nei-elu, odkud míří na sever ke Kabulu, Abdonu, Rechobu, Chamonu, Káně a k Velkému...
Jozue 19:29...městu Týr. Dále se vrací k Chose, dosáhne ke Středozemnímu moři v oblasti Achzíbu. Patří sem také Uma...
Jozue 20:4...uteče do jednoho z těchto měst, postaví se ke vchodu do městské brány a přednese svou věc stařešinům...
Jozue 21:1...před obec. Vůdcové levitských rodů přišli ke knězi Eleazarovi, k Jozuovi, synu Nunovu, a k rodovým...
Jozue 21:42...čtyřicet osm levitských měst s pastvinamiKe každému z těch měst patřily přilehlé pastviny. Tak tomu...
Jozue 23:4...národů, které jsem vyhladil - od Jordánu  ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. Sám Hospodin, váš...
Jozue 24:2... a tak se postavili před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši...
Soudců 2:4...'" Když Hospodinův anděl promluvil tato slova ke všem synům Izraele, dal se lid do hlasitého pláče. To...
Soudců 2:10... Když celé to pokolení zemřelo a připojilo se ke svým otcům, nastoupilo po nich další pokolení, které...
Soudců 4:17...nezůstal ani jediný. Sisera zatím pěšky prchal ke stanu Jael, ženy Kenijce Chebera. Mezi chacorským králem...
Soudců 4:18...naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího stanu a ona ho...
Soudců 4:20...mlékem, dala mu napít a přikryla ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl ještě, "a kdyby někdo přišel a...
Soudců 5:13...vznešených tehdy sestoupil, Hospodinův lid ke mně sestoupil proti udatným. Z Efraima ti, kdo Amaleka...
Soudců 6:4...jej. Tábořili v zemi a pustošili úrodu  ke Gaze; nenechali Izraeli žádné živobytí - jedinou ovci,...
Soudců 7:13...tábor valil pecen ječného chleba. Dostal se  ke stanu a vrazil do něj tak, že ho převrátil vzhůru nohama...
Soudců 7:22...na útěk směrem k Bet-šitě, směrem na Cereru,  ke břehu u Abel-mecholy naproti Tabatu. Izraelští muži z...
Soudců 9:52...věže. Abimelech šel k věži a vzal ji útokem. Když se ale přiblížil ke vchodu do věže, aby ji...
Soudců 10:12... Sidonci, Amalekovci a Maonci, volali jste ke mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodil? Vy...
Soudců 11:39...své panenství. Po dvou měsících se vrátila ke svému otci a ten s udělal, co slíbil. Nikdy nepoznala...
Soudců 17:13...mladík bydlel v jeho domě. Míka si říkal: "Teď ke mně Hospodin určitě bude dobrotivý - vždyť mám za kněze...
Soudců 20:14...nemínili poslechnout. Stáhli se ze svých měst ke Gibeji, aby proti Izraelcům vytáhli do boje. Toho dne se...
Soudců 20:45...silnicích dostihli ještě pět tisíc. Hnali je  ke Gidomu, kde z nich dva tisíce pobili. A tak toho dne...
Soudců 21:24...Synové Izraele se tenkrát odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a ke svému rodu, každý do svého dědictví. ...
Růt 1:8...řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se domů ke svým matkám. Kéž je k vám Hospodin laskav, jako jste vy...
Růt 1:15... "Pohleď, řekla Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút ale...
Růt 2:10...se slovy: "Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka." Boáz odpověděl:...
Růt 2:13... pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavý, pane," odvětila. "Potěšil jsi a...
Růt 3:16...je naložil, odešel do města. Když se Rút vrátila ke své tchyni, ta se zeptala: "Jak jsi pořídila, dcero?" A...
Růt 3:17..."Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni nevrátíš s prázdnou.'" "Počkej, dcero, uvidíš...
Růt 4:7...byl v Izraeli při výkupu a směně tento obyčejKe stvrzení každého jednání si člověk zul sandál a podal ho...
1. Samuel 1:18...Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své služebnici tak laskav!" řekla Hana, a když odešla,...
1. Samuel 2:14...vytáhla, to si kněz nechal. Takto se chovali ke všem Izraelcům, kteří přicházeli do Šíla. Kněžský...
1. Samuel 6:20...může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke komu zamířit od nás?" Vyslali tedy posly k obyvatelům...
1. Samuel 9:16...Filištínů. Shlédl jsem totiž na svůj lid, neboť ke mně dolehl jejich nářek." Jakmile Samuel spatřil Saula,...
1. Samuel 9:20... si nedělej starosti. se našly. Vždyť ke komu se upíná touha celého Izraele? Přece k tobě a tvému...
1. Samuel 10:10...se také vyplnila všechna ta znamení. Když přišli ke Gibeji, hle - přímo proti nim jde průvod proroků. Vtom...
1. Samuel 12:1...pořádal velikou oslavu. Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co...
1. Samuel 12:19...nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi. "Ke všem svým hříchům jsme přidali ještě tu zlou věc, že...
1. Samuel 13:9...se začínalo rozprchávat. Proto řekl: "Přineste ke mně oběť zápalnou i pokojnou." A obětoval zápalnou oběť....
1. Samuel 13:18...směrem k Bet-choronu a třetí směrem k pouštike srázu nad údolím Ceboim. V celé izraelské zemi nebyl...
1. Samuel 14:6..." řekl Jonatan svému zbrojnoši, "pronikneme ke hlídce těch neobřezanců. Snad bude Hospodin při nás....
1. Samuel 14:33...s krví." "To je zrada!" prohlásil Saul. "Hned ke mně přivalte veliký kámen." Potom rozkázal: "Rozejděte...
1. Samuel 14:34...řekněte jim: Přiveďte každý svého býka nebo ovci ke mně a tady je porážejte a jezte. Nehřešte proti...
1. Samuel 15:6... k Amalekovu městu a v údolí ukryl zálohuKenijcům zatím vzkázal: "Odejděte, odstěhujte se, opusťte...
1. Samuel 15:14...Hospodinovo slovo." "A co to bečení ovcí, které ke mně doléhá?" řekl mu na to Samuel. "Co to bučení dobytka...
1. Samuel 15:32...Hospodinu. Potom Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně Agaga, krále Amalekovců." Agag k němu zvolna...
1. Samuel 16:19...tedy vyslal k Jišajovi posly se vzkazem: "Pošli ke mně svého syna Davida, který pase ovce." Jišaj vzal osla...
1. Samuel 17:8...sluhové. Vyberte si někoho, přijde sem ke mně. Jestli v boji přemůže a zabije, budeme vám...
1. Samuel 17:44...a začal ho proklínat při svých bozích. "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé tělo ptákům a...
1. Samuel 17:52...a judští muži vyrazili za nimi a s pokřikem hnali Filištíny ke vchodu do Gatu a k samým branám...
1. Samuel 18:11...ho po něm. Napadlo ho totiž : "Přibodnu Davida ke zdi!" David mu ale dvakrát uhnul. Saul se Davida začal...
1. Samuel 19:10... Saul po něm mrštil kopí, aby Davida připíchl ke zdi. Ten ale Saulovi uhnul a kopí se zabodlo do zdi....
1. Samuel 19:15... aby se sami přesvědčili. Řekl jim: "Přineste ho ke mně třeba na lůžku, ho zabiju!" Poslové tedy přišli a...
1. Samuel 20:8... Jsem-li vinen, zabij sám. Proč bys vodil ke svému otci?" "To nikdy!" zvolal Jonatan. "Pokud zjistím,...
1. Samuel 20:29... smím navštívit své bratry.' To proto nepřišel ke královskému stolu." "Ty mizerný parchante!" rozlítil se...
1. Samuel 20:38...Jonatanův chlapec pak ten šíp našel a vrátil se ke svému pánovi. Ten chlapec nic netušil. Jen Jonatan a...
1. Samuel 21:2...Jonatan se vrátil do města. Přišel do Nobu ke knězi Achimelechovi, ale toho setkání s Davidem vylekalo...
1. Samuel 22:11...rod nobských kněží. Když se všichni dostavili ke králi, Saul promluvil: "Poslouchej, synu Achitubův."...
1. Samuel 23:3..."Vždyť se bojíme tady v Judsku. To máme ještě ke všemu jít do Keily proti filištínským šikům?" David se...
1. Samuel 23:23...se mohl skrývat. si budete jistí, vraťte se ke mně a vypravím se s vámi. Jestliže je v kraji, ho...
1. Samuel 24:20...Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď vím, že se jistě staneš králem...
1. Samuel 27:2...na cestu a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi Achišovi, synu Maochovu. David i jeho...
1. Samuel 29:6...mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke mně přišel, dodnes ti opravdu nemám co vytknout....
1. Samuel 30:13... tři dny a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem...
2. Samuel 1:26... bratře - jak jsem miloval! Tvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější nežli láska žen. Jak padli...
2. Samuel 2:24... dorazili k pahorku Ama naproti Giachu cestou ke gibeonské poušti. Benjamínovci se v jednom šiku...
2. Samuel 6:9...strach. "Jak by mohla Truhla Hospodinova vejít ke mně!" řekl si. Proto nechtěl Hospodinovu truhlu vzít...
2. Samuel 7:12...zbuduje dům tobě. se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z...
2. Samuel 8:10...David porazil celé Hadad-ezerovo vojsko, vyslal ke králi Davidovi svého syna Jorama s pozdravem a...
2. Samuel 11:21...z hradeb mlýnský kámen? Proč jste šli tak blízko ke hradbám?!' A tehdy mu řekneš: ‚Také tvůj služebník Uriáš...
2. Samuel 12:23...ho mohu přivést zpět? půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí." Potom David utěšoval svou manželku...
2. Samuel 13:24...ovcí. Chtěl by se král se svou družinou připojit ke svému služebníku?" "Raději ne, můj synu," odpověděl král...
2. Samuel 13:37...hlasitého pláče. Abšalom zatím prchal. Zamířil ke gešurskému králi Talmajovi, synu Amihudovu. David pak...
2. Samuel 14:3...žena, která dlouho truchlí nad mrtvým. Půjdeš ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co říkat....
2. Samuel 14:10...někdo tobě nebo tvému domu vyhrožoval, přiveď ho ke mně. Pak si na tebe nikdy nedovolí!" Tehdy řekla:...
2. Samuel 14:29...ale stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj poslal, Joáb...
2. Samuel 15:6... objal ho a políbil. Takovým způsobem se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili hledat zastání u krále....
2. Samuel 16:4...se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král David blížil k...
2. Samuel 19:42...vojsko a polovina izraelského vojska. Vtom ke králi dorazili také ostatní Izraelci. "Jak to, že si ...
2. Samuel 20:4...Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy odešel svolávat Judu, ale v určené...
2. Samuel 20:22... odkud přišli. Také Joáb se vrátil do Jeruzaléma ke králi. A tak byl Joáb znovu vrchním velitelem...
2. Samuel 22:7...dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkostike svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel ...
2. Samuel 23:24...nevyrovnal. David mu svěřil svou tělesnou strážKe Třicítce patřili: Asael, bratr Joábův, Elchanan, syn...
2. Samuel 24:7... Obešli Sidon a pokračovali k týrské pevnostike všem hivejským a kanaánským městům, odkud se vydali na...
1. Královská 1:3... nalezli Šunemitku Abišag, a přivedli ji ke králi. Byla to překrásná dívka. Obsluhovala krále,...
1. Královská 1:9...odešel obětovat ovce, býky a vykrmená telata ke kameni Zochelet nedaleko pramene En-rogel a sezval tam...
1. Královská 1:13...život sobě i svému synu Šalomounovi. Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal...
1. Královská 1:15...tebou a tvá slova potvrdím." Batšeba tedy vešla ke králi do ložnice. Král byl velmi starý a pečovala o...
1. Královská 1:21...mém pánovi. Jinak, můj královský pán ulehne ke svým otcům, i můj syn Šalomoun dopadneme jako...
1. Královská 1:28...mi Batšebu," odpověděl král David. Když přišla ke králi a postavila se před ním, král přísahal: "Jakože...
1. Královská 1:32...Nátana a Benajáše, syna Jojadova." Když přišli ke králi, řekl jim: "Vezměte s sebou služebníky svého pána,...
1. Královská 1:38...posadili na mulu krále Davida a odvedli ho ke Gíchonu. Kněz Sádok vzal z Hospodinova stánku roh s...
1. Královská 2:7...- přijmi je mezi své spolustolovníky, neboť se ke mně zachovali jako přátelé, když jsem prchal před tvým...
1. Královská 2:10...šediny poslal do hrobu v krvi." Poté David ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve Městě Davidově. David...
1. Královská 2:26... Kněze Abiatara král vykázal do Anatotu. "Odejdi ke svým polím. Zasloužíš si smrt, ale dnes nenechám...
1. Královská 2:39... Po třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi, synu Maaky. Šimei dostal...
1. Královská 3:16...svým dvořanům vystrojil hostinu. Jednou přišly ke králi dvě nevěstky a postavily se před ním. "Prosím,...
1. Královská 3:26...ale žena, které patřil ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosím, pane můj! Dejte to živé dítě! Jen ho...
1. Královská 5:6...fíkoví. Šalomoun měl také 4 000 stájí pro koně ke svým vozům a 12 000 jezdců. Správcové se střídali po...
1. Královská 5:23...tvého přání. služebníci je z Libanonu svezou ke Středozemnímu moři, kde z něj nadělám vory a přepravím...
1. Královská 5:32...Gebalu. Tak tedy bylo připraveno dřevo i kameny ke stavbě chrámu. Čtyřstého osmdesátého roku po vyjití...
1. Královská 6:15...chrámu zevnitř cedrovými deskami - od podlahy  ke stropu obložil vnitřek chrámu dřevem. Podlahu chrámu pak...
1. Královská 6:16...loktů od zadní strany chrámu postavil od podlahy ke stěnám přepážku z cedrových desek a postavil uvnitř...
1. Královská 7:7...Soudní síň, kde soudil; ta byla od podlahy ke stropu obložená cedrovým dřevem. Podobně byl postaven i...
1. Královská 7:14... Byl nadán moudrostí, znalostí i dovedností k veške práci s mědí. Ten tedy přišel ke králi Šalomounovi a...
1. Královská 7:34...osy, loukotě, paprsky i náboje, vše bylo odlitéKe čtyřem rohům každého stojanu vedla čtyři ramena...
1. Královská 7:42...vrcholech sloupů, čtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady granátových jablek ke každému...
1. Královská 7:50... pohárky a pánvice z ryzího zlata a zlaté panty ke dveřím do nejsvětější svatyně v nejvnitřnější části...
1. Královská 8:2... Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi Šalomounovi o svátcích v měsíci etanim, což je...
1. Královská 8:11... Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila Hospodinova...
1. Královská 8:48...vrátili k tobě a modlili by se k tobě směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které...
1. Královská 11:21... Pak ale Hadad v Egyptě uslyšel, že David ulehl ke svým otcům a že zemřel i jeho vojevůdce Joáb. "Propusť...
1. Královská 11:43...nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na...
1. Královská 12:5... a budeme ti sloužit." "Jděte a vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy...
1. Královská 12:12...lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě, nedbaje na...
1. Královská 13:7...jako dřív. Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů, posilni se a obdaruji." Boží muž ale...
1. Královská 13:15...z Judska?" zeptal se ho. "Ano," odpověděl. "Pojď ke mně domů a najez se," řekl mu. Boží muž ale odpověděl:...
1. Královská 13:18...jako ty," řekl mu na to. "Na Hospodinův rozkaz ke mně promluvil anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů, ...
1. Královská 14:16...vzdá - kvůli hříchům, které spáchal Jeroboámke kterým svedl Izrael." Jeroboámova žena tedy vstala a...
1. Královská 14:20... Jeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat jeho syn Nádab. V...
1. Královská 14:31...celou tu dobu trvala válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve Městě...
1. Královská 15:8...Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě Davidově. Místo něj...
1. Královská 15:24...K stáru byl ale nemocný na nohy. Potom Asa ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve městě...
1. Královská 15:30... To vše kvůli hříchům, které Jeroboám spáchalke kterým svedl celý Izrael, čímž popudil Hospodina, Boha...
1. Královská 16:6...v Kronice izraelských králů. Když Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili ho v Tirse a místo něj začal...
1. Královská 16:13...hříchům, které páchal Baaša i jeho syn Elake kterým svedli celý Izrael, když svými marnostmi...
1. Královská 16:28...píše v Kronice izraelských králů. Omri pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben v Samaří. Místo něj kraloval...
1. Královská 18:5...jídlo a vodu.) Achab Obadiášovi řekl: "Pojďme ke všem vodním pramenům a ke všem potokům v zemi - snad se...
1. Královská 18:19...příkazy a ty následuješ baaly. Svolej ke mně na horu Karmel všechen izraelský lid a také těch...
1. Královská 18:30... žádná odezva. Tehdy Eliáš vyzval lid: "Pojďte ke mně." Když k němu všichni přistoupili, Eliáš opravil...
1. Královská 20:7...vidíte, že ten člověk chce jen škodit. Když si ke mně poslal pro ženy a děti i pro stříbro a zlato,...
1. Královská 20:39...na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy. Někdo tam ke mně přivedl zajatce a řekl mi: ‚Hlídej ho. Jestli se...
1. Královská 21:4...ti nedám!" Lehl si do postele, otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Když za ním přišla za ním jeho...
1. Královská 22:15...jen to, co mi řekne Hospodin." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o...
1. Královská 22:40...v Kronice izraelských králů. Tak Achab ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat Achaziáš. Jošafat,...
1. Královská 22:51..." Jošafat ale nechtěl. Potom Jošafat ulehl ke svým otcům a byl pochován ke svým předkům ve městě svého...
2. Královská 1:6...jeden muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi, který vás poslal, a vyřiďte mu: Tak praví...
2. Královská 1:15...s ním, neboj se ho." A tak vstal a šel s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v...
2. Královská 5:11...to tak popudilo, že šel pryč. "Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven!" rozčiloval se. "Myslel jsem, že...
2. Královská 5:22... "Můj pán jen posílá se vzkazem: Teď právě ke mně přišli dva mládenci od prorockých učedníků z...
2. Královská 5:25...a oni odešli. Také on odešel a vrátil se ke svému pánu. "Kde jsi byl, Gehazi?" zeptal se Elíša....
2. Královská 6:22...odpověděl. "Nezajal jsi je vlastním mečem a lukem, a teď bys je chtěl pobíjet? Dej jim jídlo a vodu, ...
2. Královská 6:23...se najedli a napili, propustil je. Vrátili se ke svému pánu a od doby aramejské nájezdy na izraelské...
2. Královská 8:3...sedm let uplynulo, vrátila se odtud a přišla ke králi, aby se domohla svého domu a pozemků. Král právě...
2. Královská 8:24...píše v Kronice judských králů. Jehoram pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě...
2. Královská 10:19...málo. Jehu mu bude sloužit víc. Proto teď ke mně svolejte všechny Baalovy proroky, všechny jeho...
2. Královská 10:35...píše v Kronice izraelských králů. Jehu pak ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě se...
2. Královská 11:9... tak ty, kteří právě odcházeli, a přišli ke knězi Jojadovi. Ten rozdal setníkům kopí a Davidovy...
2. Královská 12:22... a Jehozabad, syn Šomerův. Joaš byl pochován ke svým otcům ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval...
2. Královská 13:9...v Kronice izraelských králů. Potom Joachaz ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě pak...
2. Královská 13:13...v Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a na jeho trůn dosedl Jeroboám. Jehoaš byl...
2. Královská 14:16...v Kronice izraelských králů. Potom Jehoaš ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří mezi izraelskými...
2. Královská 14:22...a vrátil ho Judovi poté, co král Amaciáš ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku judského krále Amaciáše,...
2. Královská 14:29...Kronice izraelských králů. Potom Jeroboám ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi izraelskými králi. Na...
2. Královská 15:7...v Kronice judských králů. Když Azariáš ulehl ke svým otcům, pochovali ho mezi jeho předky ve Městě...
2. Královská 15:22...v Kronice izraelských králů. Když Menachem ulehl ke svým otcům, na jeho místě začal kralovat jeho syn...
2. Královská 15:38...a Pekacha, syna Remaliášova.) Jotam pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve městě...
2. Královská 16:20... píše v Kronice judských králů. Achaz ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě...
2. Královská 18:17... Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého vrchního velitele, nejvyššího...
2. Královská 18:21...probodne dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi řeknete: ‚Spoléháme...
2. Královská 18:26...Joach nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv s...
2. Královská 18:31...praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své fíky,...
2. Královská 19:28... běsníš, znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá ústa, do nosu zabodnu ti...
2. Královská 20:2...umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj...
2. Královská 20:21...v Kronice judských králů. Ezechiáš pak ulehl ke svým otcům a na jeho místě začal kralovat jeho syn...
2. Královská 21:18... píše v Kronice judských králů. Pak Menaše ulehl ke svým otcům a byl pochován v Uzově zahradě svého paláce....
2. Královská 22:9...Šafanovi a ten si v četl. Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci vysypali...
2. Královská 22:15...Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na...
2. Královská 22:20...dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a...
2. Královská 23:3... nalezené v Hospodinově chrámu. Pak se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude...
2. Královská 24:6... píše v Kronice judských králů. Joakim pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal králem jeho syn Joakin....
1. Letopisů 4:39...se vydali hledat pastvu pro své ovce a kozy  ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolí. Nalezli...
1. Letopisů 6:17...Hospodinův chrám, sloužili zpěvem před Příbytkem, před Stanem setkávání. Ke službě nastupovali podle...
1. Letopisů 12:18... David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomáhali, spojím se s...
1. Letopisů 12:20...rozhodli propustit. Řekli si: "Pokud přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.") Když potom...
1. Letopisů 13:9... na tamburíny, činely a trubky. Když pak přišli ke Kidonovu mlatu, Uza vztáhl ruku, aby Truhlu přidržel,...
1. Letopisů 17:11...postaví dům tobě. se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jednoho z tvých...
1. Letopisů 18:10...celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, vyslal ke králi Davidovi svého syna Hadorama s pozdravem a...
1. Letopisů 21:18...nepadá na tvůj lid!" Hospodinův anděl promluvil ke Gádovi: "Řekni Davidovi, jde a postaví Hospodinu...
1. Letopisů 22:2...z nich lamače a kameníky pro přípravu kamenů ke stavbě Božího chrámu. Opatřil také spoustu železa na...
1. Letopisů 23:7...k Leviho synům Geršonovi, Kehatovi a MerarimuKe Geršonovcům patřili Ladan a Šimei. Synové Ladanovi:...
1. Letopisů 25:1...z Asafových, Hemanových a Jedutunových synů ke službě prorokování za zvuku citer, lyr a činelů. Zde je...
1. Letopisů 25:3...otce Jedutuna, který za zvuku citery prorokoval ke chvále a oslavě Hospodina. Z Hemanových synů: Bukiáš,...
1. Letopisů 27:6... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její velitel. (Jeho oddílu potom...
1. Letopisů 29:16... zde je všechna ta hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno - vše je to ale z tvé...
2. Letopisů 2:13...dovede uskutečnit jakýkoli návrh. Ten se připojí ke tvým umělcům a k umělcům mého pána, tvého otce Davida....
2. Letopisů 3:6...palmami a řetízky. Chrám ozdobil drahokamyke zlacení použil parvaimské zlato. Zlatem potáhl trámy,...
2. Letopisů 4:13...vrcholech sloupů, čtyři sta granátových jablek ke dvěma mřížováním (dvě řady granátových jablek ke každému...
2. Letopisů 4:20...předložení, svícny s kahánky z ryzího zlata ke svícení před svatostánkem, jak náleží, k nim květy,...
2. Letopisů 5:3... Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi o svátcích, jež připadají na sedmý měsíc. Když...
2. Letopisů 5:14... Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila Boží sláva. ...
2. Letopisů 6:34...k tobě směrem k tomuto městu, jež jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil tvému jménu, vyslýchej z...
2. Letopisů 6:38...a celou duší obrátili a modlili by se směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které...
2. Letopisů 6:41...na tomto místě. Již povstaň, Hospodine Božeke svému spočinutí společně s Truhlou síly své! Tví kněží,...
2. Letopisů 9:31...nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na...
2. Letopisů 10:5...otec naložil, a budeme ti sloužit." "Vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy...
2. Letopisů 10:12...lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě. Rechoboám...
2. Letopisů 12:16...trvala neustálá válka. Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho...
2. Letopisů 13:23...sepsány ve Výkladu proroka Ida. Abiáš pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho...
2. Letopisů 14:12... takže se dali na útěk. Asa je se svým vojskem pronásledoval ke Geraru. Habešanů padlo tolik, že se...
2. Letopisů 16:13...roce svého kralování pak Asa zemřel a ulehl ke svým otcům. Pochovali ho v jeho hrobce, kterou si nechal...
2. Letopisů 18:14...mluvit jen to, co řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do války o...
2. Letopisů 21:1...z plavby do zámoří sešlo. Potom Jošafat ulehl ke svým otcům, a když byl pochován ke svým předkům ve Městě...
2. Letopisů 21:11...na judských horách obětní výšiny. Tak svedl ke smilstvu obyvatele Jeruzaléma a spolu s nimi strhl i...
2. Letopisů 21:13... Judu i obyvatele Jeruzaléma jsi svedl ke smilstvu, tak jako to dělal dům Achabův. Dokonce jsi...
2. Letopisů 24:27...i o přestavbě Božího chrámu se píše ve Výkladu ke Knize králů. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn...
2. Letopisů 33:14...západně od pramene Gíchon podél potoka  ke vchodu do Rybné brány a kolem Ofelu. Také ji o hodně...
2. Letopisů 34:16...Zákona." A předal knihu Šafanovi. Ten ji přinesl ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co...
2. Letopisů 34:23...Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na...
2. Letopisů 34:28...dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a...
2. Letopisů 34:31...nalezena v Hospodinově chrámu. Potom se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude...
2. Letopisů 34:33...území. Každého, kdo žil v Izraeli, zavázal ke službě Hospodinu, jejich Bohu. Po celou dobu jeho vlády...
2. Letopisů 35:2... Kněžím svěřil jejich úkoly a povzbudil je ke službě v Hospodinově chrámu. Levitům zasvěceným...
2. Letopisů 36:15...své posly. Posílal je zas a znovu, ze soucitu ke svému lidu a ke svému příbytku. Oni se ale Božím poslům...
Nehemiáš 1:9...nevěrní, rozptýlím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátíte a budete zachovávat a plnit přikázání,...
Nehemiáš 2:14...hradby a brány poničené ohněm. Došel jsem ke Studniční bráně a ke Královskému rybníku, tam ale...
Nehemiáš 2:18...můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke mně pronesl král. "Pojďme stavět!" řekli na to a sebrali...
Nehemiáš 3:15...u rybníka Šelach poblíž Královské zahrady  ke schodům dolů z Města Davidova. Za ním opravoval Nehemiáš...
Nehemiáš 3:19... správce Micpy, opravoval další část od stupňů ke zbrojnici do rohu hradby. Za ním Baruch, syn Zabajův,...
Nehemiáš 3:20... horlivě opravoval další část od rohu hradby ke vchodu do domu nejvyššího kněze Eliašiba. Za ním Meremot...
Nehemiáš 3:27...Tekojští naproti velké předsunuté věži  ke zdi Ofelu. Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží,...
Nehemiáš 4:3...a vyvolají nepokoj. Modlili jsme se tedy ke svému Bohu a na obranu proti nim jsme ve dne i v noci...
Nehemiáš 4:9...a že je Bůh zmařil, mohli jsme se všichni vrátit ke hradbám, každý ke svému dílu. Od toho dne polovina mých...
Nehemiáš 10:30...byl schopen rozumět, ti všichni se připojovali ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou...
Nehemiáš 10:37... ze svého skotu i bravu do domu našeho Boha ke kněžím sloužícím v jeho domě. Prvotiny ze svého těsta a...
Nehemiáš 12:31...děkovné průvody. Průvod na jih mířil po hradbách ke Hnojné bráně. Šel s nimi Hošajáš a polovina judských...
Nehemiáš 12:37...nim, stoupali po schodech Města Davidova vzhůru ke hradbám, podél Davidova paláce a na východ k Vodní bráně...
Nehemiáš 13:4... Ještě předtím se ale kněz Eliašib, přidělený ke komorám chrámu našeho Boha, spříznil s Tobiášem a...
Nehemiáš 13:6...babylonského krále Artaxerxe musel odcestovat ke králi. Potom jsem krále znovu požádal o svolení a vrátil...
Nehemiáš 13:10...levité i zpěváci konající bohoslužbu uchýlili ke svým polím. Vytkl jsem to hodnostářům. "Jak to že je...
Ester 2:13...a ženskou kosmetikou. Když měla jít dívka ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do králových...
Ester 2:14...královského eunucha Šaašgaze, strážce konkubínKe králi nevcházela, ledaže by si ji král oblíbil a byla...
Ester 2:15... jenž ji přijal za vlastní. Když měla vstoupit ke králi, nežádala nic než to, co řekl králův eunuch Hegaj,...
Ester 4:2...hořkým nářkem vyšel do města. Dostal se ale jen ke královské bráně; do paláce totiž nikdo oblečený v...
Ester 4:11... muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře! Ten zákon znají všichni...
Ester 4:16...a dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu."...
Ester 7:1...Ester. Král i Haman přišli na hostinu ke královně Ester. Král se nad pohárem vína stejně jako...
Ester 9:11...počet zabitých v sídelním městě Súsách donesl  ke králi. "V samotných Súsách," řekl král královně Ester,...
Job 5:1...moudří nebudou!' Jen křič - kdo ti však odpovíKe komu z andělů se chceš obrátit? Hlupáka zahubí...
Job 5:26...potomky: Tvých ratolestí bude jak trávy na zemiKe hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to...
Job 16:3...skončí to mluvení do větru?' Nebo: ‚Co dráždí ke tvým výlevům?' I bych uměl mluvit jako vy, kdybyste...
Job 16:22...lidé přou s přáteli! Roky mně odměřené se chýlí ke konci, odcházím na cestu, z níž se nevrátím. Dech ...
Job 18:14... Vyrván bude z bezpečí svého stanu, odveden bude ke králi hrůz. Plameny zaplaví jeho stan, jeho příbytek...
Job 19:13... Mým vlastním bratrům odcizil, moji známí se ke mně neznají. Příbuzní i přátelé nechali, zapomněli na...
Job 24:8...přikrývky. Horské lijáky je smáčejí, choulí se ke skále, nemají přístřeší. Jiní zas sirotka od prsu uloupí...
Job 24:16...se do domů vlamují, ve dne jsou doma zavřeníke světlu se neznají. Těm všem je temno svítáním, přátelí...
Job 28:11...umějí prosakující vodu, skryté poklady vynášejí ke světlu. Kde se však moudrost nalézá? A rozumnost kde...
Job 36:16...tebe zve zprostřed úzkosti do nekonečné svobodyke stolu obtíženému jídlem nejlepším. Ty jsi však obtížen...
Job 36:21...noci, kdy lidé mizí ze svých míst. Neopovažuj se ke zlu obrátit, i když se ti líbí víc než strádání! Hle,...
Job 41:8... jako pečetí jsou pevně spojené. Jedna přiléhá ke druhé, ani vzduch mezi nimi neprojde. Jsou k sobě...
Žalmy 3:5...jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke spánku, vstanu zas -...
Žalmy 3:6...své svaté hory pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin sám podpírá! Z...
Žalmy 13:6... Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak dobrotivě se ke mně zachoval! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův....
Žalmy 18:7...dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkostike svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel ...
Žalmy 23:2...neschází. Na zelených loukách mi dává spočinoutke klidným vodám přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách...
Žalmy 25:9...a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu zjevujeKe spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své....
Žalmy 26:6...darebáky nesedím. Ruce si umývám v nevinnostike tvému oltáři, Hospodine, přicházím, abych ti hlasitě...
Žalmy 31:22... Požehnán buď Hospodin - svou úžasnou lásku ke mně projevil, když jsem byl ve městě obklíčen. Tehdy...
Žalmy 34:16...a nechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání. Zločincům...
Žalmy 45:15... zlatem protkaný. V barevném rouchu ji vedou ke králi, za jdou panny, družičky - k tobě přichází!...
Žalmy 55:4...a odpověz! Zmítám se v nářku a sténání, před křikem nepřítele, před hrozbou ničemy. Svojí hanebností ...
Žalmy 59:16...toulají se, potravu hledají, o hladu musejí se ke spánku uložit. ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku...
Žalmy 61:3...Od konce světa volám , srdce mám sevřenéKe skále, která převyšuje, prosím doveď ! Býval jsi...
Žalmy 61:7...jsi, ctitelům tvého jména dal jsi dědictvíKe dnům krále přidej další dny, jeho léta věky trvají!...
Žalmy 66:12... ohněm i vodou prošli jsme, než jsi nás vyvedl ke svobodě. Do tvého domu vejdu s oběťmi zápalnými, sliby,...
Žalmy 69:19... je mi tak úzko - pospěš, vyslyš ! Přibliž se ke mně, vyprosti , vykup z moci nepřátel! Ty přece víš...
Žalmy 70:6...milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohýke mně, můj Bože, pospíchej! pomoc, záchrana jsi ty,...
Žalmy 78:54...nepřáteli se vody zavřely. Takto je dovedl  ke své svaté zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicí. Pohany...
Žalmy 88:11...snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o...
Žalmy 91:14...půjdeš dál, lva i baziliška pošlapáš! "Přilnul ke mně, a tak ho zachráním, poznal jméno a ho vyvýším...
Žalmy 94:15...nenechá svůj lid, nikdy neopustí své dědictvíKe spravedlivým se právo navrátí, všichni poctiví dojdou...
Žalmy 116:2...vyslýchá můj hlas v mých modlitbách. Své ucho ke mně naklání, k němu volám kdykoli. Provazy smrti ...
Žalmy 119:36...svých, tu jsem si přece oblíbil. Nakloň srdce ke svým svědectvím namísto lakomství. Odvrať oči, ...
Žalmy 119:59...přemýšlel nad svými cestami, kroky jsem obrátil ke tvým svědectvím. Pospíchám, abych se nezpozdil dodržet...
Žalmy 119:79...přemýšlím nad tvými příkazy. Kéž se tví ctitelé ke mně navrátí, aby poznali tvá svědectví. Kéž je srdce...
Žalmy 123:2...k svým pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží ke své paní, tak my k Hospodinu, našemu Bohu, vzhlížíme:...
Žalmy 132:8... klaňme se u jeho podnoží! "Povstaň, Hospodineke svému spočinutí, společně s Truhlou síly tvé! Tví kněží...
Žalmy 141:1...žít poctiví! Žalm Davidův. Volám , Hospodineke mně pospíchej, vyslyš můj hlas, když volám ! Kéž je ...
Žalmy 141:4... bránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce ke zlu zamířit, se neúčastním skutků ničemných s lidmi,...
Žalmy 142:5...past. Pohleď k pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se...
Žalmy 145:9...a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavýKe všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých...
Přísloví 1:22...kdy drzounů záliba v drzosti, kdy tupců nenávist ke všemu vědění? Obraťte se, když vás napomínám, hle, svého...
Přísloví 2:9...tenkrát porozumíš, i poctivosti - všem stezkám ke štěstí. Moudrost když do srdce ti vejde, vědění když...
Přísloví 8:4...a křičí tam: "Na vás, ó lidé, volám, svůj hlas ke všemu lidstvu obracím. Pochopte, prosťáčci, prozíravost,...
Přísloví 8:13... se dobře znám. Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa...
Přísloví 8:33...cest! Slyšte poučení a naberte moudrost, nebuďte ke mně lhostejní. Blaze tomu, kdo naslouchá mi, tomu, kdo v...
Přísloví 9:4...městských výšinách: "Kdo je zmatený, přijde ke mně!" Ty, kterým chybí rozum, vyzývá: "Pojďte a jezte na...
Přísloví 9:16...přímě kráčejí: "Kdo je zmatený, přijde ke mně!" Všechny nerozumné vyzývá: "Kradená voda je tak...
Přísloví 10:16...poctivého prospívá životu, darebákův zisk vede ke hříchu. Kdo se drží poučení, míří k životu, zabloudí ale...
Přísloví 11:19...jistě k životu vede, honba za špatností ale ke smrti. Zvrhlé povahy se Hospodinu hnusí, kdo žijí...
Přísloví 12:28...je na stezce spravedlnosti, vyšlapaná cesta vede ke smrti. Moudrý syn přijímá otcovo poučení, drzoun však...
Přísloví 13:10...vesele, svíce darebáků uhasne. Pýcha vede jen ke sporům, moudří však dají na radu. Rychle nabyté jmění se...
Přísloví 14:11...jeho radost druhý necítí. Dům darebáků je určen ke zboření, stan poctivých ale k rozkvětu. Cesta se člověku...
Přísloví 14:12...může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Někdy i při smíchu bolí srdce; když skončí radost...
Přísloví 16:25...může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Člověk nádeničí, protože musí, jeho vlastní hlad...
Přísloví 18:24...hrubostí. Jsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten, který miluje. Lepší...
Přísloví 20:3... kdo jej popudí. Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup. Na podzim lenoch orat...
Přísloví 21:10...než s hašteřivou ženou sdílet dům. Darebák tíhne ke zlu celou svou duší, nebude laskavý ani k příteli. Když...
Přísloví 23:12...sám proti tobě povede jejich při. Veď svoji mysl ke vzdělání, své uši k řečem poučným. Své dítě učit kázni...
Přísloví 24:29...nic za nic; chceš snad oklamávat svými rty? Neříkej: "Zachovám se k němu jak on ke mně, každému jeho skutky...
Kazatel 5:12...viděl pod sluncem: Bohatství, které majitel kupí ke svému vlastnímu neštěstí. Nešťastným obratem může to...
Kazatel 8:3...přísahu. Neopouštěj ho ukvapeně, nepřipojuj se ke vzpouře - vždyť může učinit, co si zamane! Za královským...
Píseň 1:9...kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stanKe klisně z faraonových spřežení , moje lásko, přirovnám....
Píseň 2:10...se dívá, škvírami nahlíží! Můj milý ozval seke mně promluvil: Vstaň, lásko , překrásná, a pojď!...
Izaiáš 1:15...mi břemenem, nemohu je vydržet. Proto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si oči před vámi; když své...
Izaiáš 2:20...modly, své zlaté modly, které si vyrobil ke klanění. Tehdy se schová do skalních slují, do horských...
Izaiáš 6:3... dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. Jeden ke druhému přitom volali: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin...
Izaiáš 6:6...oči spatřil Krále, Hospodina zástupů!" Vtom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík vzatý...
Izaiáš 10:18...trní i bodláčí. Jejich krásné lesy i zahrady  ke kořenům vypálí, jako když choré sklátí choroba. Z lesů...
Izaiáš 17:7... Bůh Izraelský. V ten den člověk vzhlédne ke svému Tvůrci, k Svatému izraelskému pohled obrátí....
Izaiáš 23:17...Hospodin znovu navštíví Týr. Ten se však vrátí ke svému řemeslu a bude smilnit se všemi královstvími světa...
Izaiáš 29:13..."Neumím číst." Proto Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty, srdcem jsou mi...
Izaiáš 30:29...průvod s píšťalami stoupá na Hospodinovu horuke Skále Izraele. Hospodin bude burácet svým majestátním...
Izaiáš 30:32...hlasem vyděsí Asýrii, svou holí ji bude bítKe každému úderu metly, který Hospodin zasadí, budou...
Izaiáš 36:2...je. Asyrský král vyslal z Lachiše do Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého nejvyššího komořího s mocným...
Izaiáš 36:6...probodne dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi řeknete: ‚Spoléháme...
Izaiáš 36:11...Joach nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme. Nemluv s...
Izaiáš 36:16...praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a své fíky,...
Izaiáš 37:21...vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraeleke kterému ses modlil ohledně asyrského krále Senacheriba....
Izaiáš 37:29... běsníš, znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá ústa, do nosu zabodnu ti...
Izaiáš 38:2...umřeš; neuzdravíš se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdi a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj...
Izaiáš 40:18...ním jako nic, jsou pro něj nicota a ještě míňKe komu chcete Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá?...
Izaiáš 40:25... uschnou hned, jak plevy odnáší je vichřiceKe komu tedy chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo se mi...
Izaiáš 41:2... Kdo na východě vzbudil vítěze a povolal ho ke službě? Kdo podmanil mu národy a dal mu vládnout nad...
Izaiáš 44:22...tvé, tvé hříchy jak mlhu rozptýlím. Navrať se ke mně zpět - vždyť jsem vykoupil. Jásejte, nebesa,...
Izaiáš 45:22...a spasitel - není tu žádný kromě mne! Obraťte se ke mně, jste spaseny, všechny zemské končiny - vždyť ...
Izaiáš 46:5...a vás nosím, vás podpořím a zachránímKe komu tedy chcete přirovnat? Kdo je podle vás jako ?...
Izaiáš 48:16...ho sem a jeho cesta bude úspěšná. Přistupte ke mně a tohle poslyšte: Od počátku jsem nikdy nemluvil...
Izaiáš 49:13...Hospodin totiž svůj lid potěšil, projevil soucit ke svým ubohým! Sion však říká: "Hospodin opustil,...
Izaiáš 50:8...postavit! Kdo chce proti mně vznášet žaloby?  ke mně přistoupí! Hle, Panovník Hospodin pomáhá mi. Kdo ...
Izaiáš 55:3...duši lahodným pokrmem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a živi budete. Věčnou smlouvu chci s...
Izaiáš 55:11...i slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své...
Izaiáš 57:13...odnese, odvane je pouhý dech. Kdo se však ke mně uchýlí, dostane zemi za dědictví a obdrží horu ...
Izaiáš 60:3...vzejde Hospodin, jeho sláva nad tebou se objevíKe tvému světlu půjdou národy a králové k jasu tvého...
Izaiáš 60:19...bude tvým věčným světlem, tvůj Bůh ti bude ke slávě! Tvé slunce nikdy nezapadne, neubude z tvého...
Izaiáš 63:3...sám jsem šlapal vinnou káď a nikdo z národů se ke mně nepřidal. Ve svém hněvu jsem je pošlapal, ve své...
Izaiáš 65:18...z mého stvoření: Hle - stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný z...
Izaiáš 66:19... k těm slavným lučištníkům, do Tubalu a Řeckake vzdáleným ostrovům, kde o mně ještě nikdy neslyšeli a...
Jeremiáš 2:32...dívka na svůj šperk? Zapomene se nevěsta obléci ke svatbě? Můj lid však na zapomněl - kolik je to...
Jeremiáš 3:1...Tys ale smilnila s tolika milenci, a chceš se ke mně vrátit?" praví Hospodin. "Jen se rozhlédni kolem...
Jeremiáš 3:7...Říkal jsem si, že po všem, co provedla, se vrátí ke mně, ale nevrátila se. Viděla to její sestra, zrádkyně...
Jeremiáš 3:10...všem se ale ta její sestra, ta zrádkyně Judake mně nevrátila celým srdcem - pouze falešně, praví...
Jeremiáš 4:1...ses, Izraeli, vrátil, praví Hospodin, kéž by ses ke mně navrátil! Kéž bys mi své nechutnosti odklidil z očí...
Jeremiáš 9:2...luky, nevládnou v zemi pravdou, ale lží, ode zla ke zlu stále postupují, ale neznají, praví Hospodin....
Jeremiáš 9:11...nebydlí." Kdo je tak moudrý, aby to pochopilKe komu promluvila ústa Hospodinova, aby to vysvětlil? Proč...
Jeremiáš 11:11... kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale je nevyslyším. Jen si judská města a...
Jeremiáš 11:14...tento lid. Nevysílej za prosby a modlitby.  ke mně budou volat kvůli svému neštěstí, neuslyším. Co...
Jeremiáš 13:1...vyvrátím a vyhubím, praví Hospodin." Hospodin ke mně promluvil: "Jdi si koupit lněný pás. Opásej se jím...
Jeremiáš 15:15...Hospodine, ty rozumíš, vzpomeň si na ke mně přijď, pomsti se za na mých pronásledovatelích!...
Jeremiáš 17:19...zlý den, dvojnásobnou ranou rozdrť je! Hospodin ke mně promluvil: "Jdi a postav se do Brány synů lidu,...
Jeremiáš 19:14...se na nádvoří Hospodinova domu a promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele -...
Jeremiáš 24:7...budu jejich Bohem, protože se celým srdcem vrátí ke mně. Ale judského krále Cidkiáše, jeho velmože a ty, kdo...
Jeremiáš 25:15...vlastnoručně páchali.'" Hospodin, Bůh Izraeleke mně promluvil: "Vezmi z ruky kalich s vínem hněvu a...
Jeremiáš 26:2...Postav se na nádvoří Hospodinova domu a promluv ke všem, kteří se z judských měst přicházejí klanět v...
Jeremiáš 26:17...někteří stařešinové země vstali a promluvili ke všemu shromážděnému lidu: "Za dnů judského krále...
Jeremiáš 26:23...muže, kteří Uriáše z Egypta unesli a přivedli ho ke králi Joakimovi. Ten ho dal popravit mečem a jeho...
Jeremiáš 27:2... dostal Jeremiáš slovo od Hospodina. Hospodin ke mně promluvil: "Vyrob si dřevěné jho s postroji a...
Jeremiáš 27:16...pryč, abyste zahynuli i s těmi svými proroky." Ke kněžím a celému tomuto lidu jsem promluvil: "Tak praví...
Jeremiáš 29:12...chci vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, vás...
Jeremiáš 30:21...vzejde jejich panovník - přizvu ho blíž a on ke mně přistoupí. Vždyť kdo by se jinak odvážil ke mně...
Jeremiáš 33:3...a upevnil - ten, který jméno Hospodin: Volej ke mně a ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o...
Jeremiáš 38:14...Cidkiáš si pak nechal proroka Jeremiáše přivést ke třetímu vchodu do Hospodinova chrámu. "Chci od tebe...
Jeremiáš 40:5...dobré a vhodné. Chceš-li se ale vrátit, vrať se ke Gedaliášovi, synu Achikama, syna Šafanova, kterého...
Jeremiáš 40:6...čestným darem jej propustil. Jeremiáš pak odešel ke Gedaliášovi, synu Achikamovu, do Micpy a bydlel tam u...
Jeremiáš 41:1...deseti muži. Byl z královského rodu a patřil ke královým nejvyšším hodnostářům. Během společné hostiny v...
Jeremiáš 46:16...druhého budou klopýtat. Prý: ‚Pojďme utéct zpět ke svým lidem, do rodné země před krutým mečem!' Tam nazvou...
Jeremiáš 50:16...žence se srpy v čase žně! se každý vrátí zpět ke svým lidem, každý do své země uteče před mečem...
Jeremiáš 50:29...sám prováděl! Vždyť se k Hospodinu choval drzeke Svatému Izraele! Proto jeho mládenci padnou v ulicích a...
Pláč 2:22...hněvu jsi je bil, pobíjel jsi bez milosti! Jako ke slavnosti jsi svolal odevšad ty, jichž se děsím. Nebyl v...
Pláč 3:2...rozzuřený kyj. Odehnal , do tmy zavedl, a ne ke světlu. Zas a znovu, celý den obrací ruku proti...
Pláč 3:25... Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufajíke všem, kteří jej hledají. Dobré je trpělivé čekání na...
Pláč 4:8... k nepoznání jsou v ulicích; kůže jim přischla ke kostem, jako dřevo jsou svraštělí. Kdo padli mečem, jsou...
Pláč 5:12...ve městech Judových. Naše velmože nám pověsilike starcům úctu neměli! Mládenci roztáčejí mlýn, chlapci...
Ezechiel 2:2... "postav se na nohy. Chci s tebou mluvit." Když ke mně promluvil, vstoupil do Duch a postavil na nohy...
Ezechiel 3:11... si vezmi k srdci a dobře je poslouchej. Jdi teď ke svým krajanům ve vyhnanství a mluv k nim. ...
Ezechiel 3:24...však do Duch a postavil na nohy. Tehdy ke mně promluvil. "Jdi a zavři se doma," řekl mi. "Synu...
Ezechiel 8:3...zemi a v Božím vidění přenesl do Jeruzalémake vchodu severní brány vnitřního nádvoří, kde trůnila...
Ezechiel 8:7...Uvidíš ale ještě horší ohavnosti." Přivedl  ke vchodu do nádvoří. A hle - spatřil jsem díru ve zdi....
Ezechiel 8:14...horší ohavnosti, které páchají." Přivedl  ke vchodu severní brány Hospodinova domu, a hle - seděly...
Ezechiel 10:6... zprostřed cherubů," vešel mezi a postavil se ke kolu. Jeden z cherubů natáhl ruku k ohni mezi cheruby,...
Ezechiel 15:4...který se něco zavěsit? Hle - hází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho konce a i střed ohoří. K jakému...
Ezechiel 15:6...lesním stromům zanechal dřevo vinné révy ohni ke spálení, stejně tak zanechám i obyvatele Jeruzaléma....
Ezechiel 16:20... které jsi mi porodila, a obětovala jsi jim je ke strávení! To ti nestačilo smilnit? Musela jsi ještě...
Ezechiel 20:7...Řekl jsem jim: Zahoďte každý ty nechutné obrazyke kterým upíráte oči, a neposkvrňujte se egyptskými...
Ezechiel 20:8... poslouchat. Nezahodili ty nechutné obrazyke kterým upírali oči, a neopustili egyptské modly. Řekl...
Ezechiel 27:10...štíty a přilby zavěsili na tobě, aby přispěli ke tvé nádheře. Muži z Arvadu a Kilikie stojí dokola na...
Ezechiel 27:11...Gamaďané. Své pavézy zavěsili na tvých zdech ke tvé dokonalé kráse. Taršiš s tebou vede obchody kvůli...
Ezechiel 33:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, promluv ke svým krajanům a řekni jim: Když přivedu na některou zemi...
Ezechiel 33:21...měsíce dvanáctého roku našeho vyhnanství ke mně přišel uprchlík z Jeruzaléma se slovy: "Město...
Ezechiel 33:22...na mně spočinula ruka Hospodinova, a než ke mně ten uprchlík ráno přišel, Hospodin mi otevřel ústa....
Ezechiel 33:25...Panovník Hospodin: Jíte maso s krví, vzhlížíte ke svým hnusným modlám, proléváte krev, a ještě chcete...
Ezechiel 37:7...kosti se s rachotem začaly připojovat jedna ke druhé. Viděl jsem, jak se pokrývají šlachami a masem a...
Ezechiel 37:19...a jeho druhů z izraelských kmenů a přiložím je ke dřevu Judovu. Spojím je v jediné dřevo a budou v ruce...
Ezechiel 42:12...a stejné uspořádání všech vchodů a východůKe vchodům do místností jižní budovy tedy vedla chodba...
Ezechiel 43:6...ten muž stál pořád vedle , uslyšel jsem, jak ke mně kdosi promlouvá z chrámu. "Synu člověčí," řekl mi,...
Ezechiel 43:19... dáš levitským kněžím z rodu Sádokova, kteří ke mně přistupují, aby mi sloužili, praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 44:13...Hospodin, že ponesou svou vinu. Nepřiblíží se ke mně, aby mi konali kněžskou službu, nepřiblíží se k...
Ezechiel 44:15...Izraele zabloudili ode mne, ti budou přistupovat ke mně, aby mi sloužili. Budou stát přede mnou, aby mi...
Ezechiel 45:15...se použije na moučné, zápalné a pokojné oběti ke smíření za lid, praví Panovník Hospodin. Všechen lid...
Ezechiel 45:17...stejně jako o moučné, zápalné i pokojné oběti ke smíření za dům Izraele." Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 45:24...jako oběť za hřích. Jako moučnou oběť přidá ke každému býku a beranu efu mouky a ke každé efě přidá hin...
Ezechiel 46:5...efu mouky, k beránkům pak podle vlastní vůleKe každé efě přidá hin oleje. V den novoluní přinese...
Ezechiel 46:7...k beranu, k beránkům pak podle vlastní možnostiKe každé efě přidá hin oleje. Když bude vládce přicházet,...
Ezechiel 46:11...k beranu, k beránkům pak podle vlastní vůleKe každé efě se přidá hin oleje. Když bude vládce přinášet...
Ezechiel 46:15...ráno budou přinášet beránka, moučnou oběť a olej ke stálé zápalné oběti." Tak praví Panovník Hospodin: "Když...
Ezechiel 46:19..." Poté vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro kněží, obráceným na sever. A hle -...
Ezechiel 47:1...vaří oběti lidu." Poté přivedl zpět ke vchodu do chrámu. A hle - zpod chrámového prahu směrem...
Ezechiel 47:19...Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka  ke Středozemnímu moři. To je jižní strana. Na západě bude...
Ezechiel 48:28...Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka  ke Středozemnímu moři. Toto je země, kterou rozdělíte jako...
Daniel 2:24...řekl mu: "Nepopravuj babylonské mudrce! Vezmi  ke králi a mu ten sen vyložím." Arioch vzal Daniela...
Daniel 2:25...mu ten sen vyložím." Arioch vzal Daniela rychle ke králi a takto ho ohlásil: "Našel jsem mezi judskými...
Daniel 3:13... Mešacha a Abednega přivedou, a když ty muže ke králi přivedli, Nabukadnezar jim řekl: "Je to pravda,...
Daniel 4:3...na lůžku, ohromilo. Nařídil jsem proto, se ke mně dostaví všichni babylonští mudrci, aby mi ten sen...
Daniel 4:27...mocí a silou jsem ho vybudoval v královské sídlo ke slávě své velebnosti!" Král to ještě ani nedořekl, když...
Daniel 4:33...se mi také vznešenost a vzhled příslušný ke královské velebnosti. Tehdy našli moji rádcové a...
Daniel 5:15... důvtip a vzácnou moudrost. Před chvílí ke mně přivedli mudrce a kouzelníky, aby mi přečetli a...
Daniel 6:7..." A tak se ti vezíři a satrapové nahrnuli ke králi a zvolali: " žiješ, králi Darjaveši, navěky!...
Daniel 6:11... Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím. Vtom se...
Daniel 6:16...jeho záchranu do západu slunce. Tehdy se ale ke králi znovu nahrnuli ti muži a naléhali na něj: "Pamatuj...
Daniel 6:20...nespal. Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jámě. Jakmile se k přiblížil, zavolal sevřeným...
Daniel 8:17... vysvětli mu to vidění!" Vykročil tedy směrem ke mně, a když se přiblížil, padl jsem v hrůze tváří k zemi...
Daniel 8:18...synu, že to vidění platí pro poslední čas." Když ke mně mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří k zemi. Potom...
Daniel 8:23...povstanou čtyři království, ale ne s jeho silouKe konci jejich kralování povstane k dovršení vzpoury král...
Daniel 9:21...horou - nuže ještě když jsem se modlil, vtom ke mně náhle přiletěl onen Gabriel, jehož jsem předtím...
Daniel 9:22...to v době večerní oběti. "Danieli," promluvil ke mně zřetelně, "jsem tu teď proto, abych ti zjevil...
Daniel 10:11...postav se, neboť jsem byl vyslán za tebou." Když ke mně promluvil tato slova, s rozechvěním jsem vstal....
Daniel 10:12..."Neboj se, Danieli. od prvního dne, kdy ses ke svému Bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se...
Daniel 10:15... To vidění je totiž o budoucích časech." Když ke mně mluvil, byl jsem skloněn tváří k zemi, neschopen...
Daniel 10:19...mi. "Pokoj tobě. Naber sílu a vzchop se!" Když ke mně mluvil, byl jsem posílen a řekl jsem: "Mluv, pane,...
Ozeáš 5:3...znám a Izrael se mi neschová! Teď ses, Efraimeke smilstvu obrátil a Izrael se poskvrnil. Svých skutků se...
Ozeáš 5:4...se poskvrnil. Svých skutků se nevzdají, aby se ke svému Bohu vrátili; duch smilstva je totiž v nich,...
Ozeáš 7:7...sžírají; jejich králové se všichni hroutíke mně však nevolá žádný z nich. Efraim se mísí s národy,...
Ozeáš 7:14...vykoupit, oni však o mně mluví lži. Nevolají ke mně ze srdcí, když na svých lůžkách kvílejí, zraňují se...
Ozeáš 11:5...jim bude kralovat! Protože se odmítli vrátit ke mně, v jejich městech bude řádit meč; roztříští jejich...
Ozeáš 12:7...Bůh zástupů, jméno Hospodin! Navrať se proto ke svému Bohu, pečuj o právo a o lásku a svému Bohu stále...
Ozeáš 12:9...říká: "Ach, jak jsem bohatý! Pomohl jsem si ke jmění. Mám tolik vyděláno, že jsem bez viny, nenajdou na...
Joel 2:12...A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením!...
Amos 4:6...byl nedostatek potravy. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Odepřel jsem vám také...
Amos 4:8... uhasit žízeň ale nemohli. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Vaše zahrady a vinice...
Amos 4:9...fíky a olivy žraly housenky. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Poslal jsem na vás mor...
Amos 4:10...tábory jsem puchem naplnil. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Bůh jsem mezi vámi...
Amos 4:11...jako oharek vyrvaný z plamenů. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Tak tedy s tebou, Izraeli...
Jonáš 1:5...že loď ztroskotá. Námořníci strachy volali každý ke svému bohu a vyhazovali náklad z lodi do moře, aby ...
Jonáš 1:6...se na něj: "Co? Ty tu spíš?! Vstaň a volej ke svému bohu! Třeba si nás všimne a nezahyneme." Lodníci...
Jonáš 2:7...dokola je hlubina, hlava tone v chaluháchKe kořenům hor se propadám, závora země za mnou navždy...
Micheáš 7:3... každý svého bratra lapá do sítí. Obě ruce mají ke zlu šikovné; úředník i soudce berou úplatek, mocný...
Nahum 1:2...zuřivě! Hospodin se mstí na protivnících svýchke svým nepřátelům chová hněv. Hospodin je trpělivý, však...
Abakuk 2:1...na baště budu stát a sledovat, abych poznal, jak ke mně promluví a jak odpoví na výčitky. A Hospodin mi...
Sofoniáš 3:2... nedá se poučit; nedoufá v Hospodinake svému Bohu se nechce přiblížit. Jeho velmoži jsou řvoucí...
Ageus 2:2... k veleknězi Jošuovi, synu Jocadakovu, i ke zbývajícímu lidu: Zbývá mezi vámi ještě někdo, kdo viděl...
Zachariáš 1:3...lidu: Tak praví Hospodin zástupů - Vraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a se vrátím k vám, praví...
Zachariáš 1:4...Hospodin zástupů. Nebuďte jako vaši otcovéke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin...
Zachariáš 9:15...a pít a hlučet jak po víně, budou plní jak miska ke skrápění rohů oltáře. Hospodin, jejich Bůh, zachrání v...
Zachariáš 14:8... polovina k Mrtvému moři na východě a polovina ke Středozemnímu moři na západě. Potečou v létě tak jako v...
Malachiáš 1:6...svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou? praví...
Malachiáš 3:7...mých pravidel a nedodržovali jste je. Vraťte se ke mně a se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů. "Jak...
Matouš 3:10...Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Sekera je napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který...
Matouš 6:6... vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí...
Matouš 10:6...do města Samaritánů, ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Jděte a ohlašujte:...
Matouš 11:16... uši, slyšKe komu mám ale přirovnat toto pokolení? Podobá se dětem,...
Matouš 11:28...Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a vám dám...
Matouš 13:19...si tedy význam podobenství o rozsévačiKe každému, kdo slyší slovo o Království a nerozumí,...
Matouš 13:30...Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do obilnice.'"...
Matouš 15:24...křičí." Odpověděl tedy: "Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele." Ona však přistoupila a...
Matouš 15:29...její dcera zdravá. Ježíš se pak odtud vrátil ke Galilejskému jezeru, vystoupil na horu a posadil se tam....
Matouš 17:16...padá do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit." "Vy nevěřící a...
Matouš 19:5...a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo'? A tak nejsou...
Matouš 19:14...však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně - vždyť právě takovým patří nebeské království!"...
Matouš 21:2...oslici a u oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. Kdyby vám někdo něco namítal, odpovězte: ‚Pán je...
Marek 1:33...všechny nemocné a posedlé. Celé město se seběhlo ke dveřím a on uzdravil množství lidí trápených různými...
Marek 2:2...se takové množství lidí, že se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovo, přišli k němu...
Marek 5:19... On mu to ale nedovolil. Řekl mu: "Jdi domů ke svým a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe udělal Pán...
Marek 7:31... prošel Sidon a přes území Dekapole dorazil ke Galilejskému jezeru. Tam k němu přivedli hluchoněmého...
Marek 9:19...s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte ho ke mně." A tak ho k němu přivedli. Jakmile ho chlapec...
Marek 10:7... ‚Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo.' A tak nejsou...
Marek 10:14... rozhořčil se a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží...
Marek 15:46...plátnem a pochoval do hrobu vytesaného ve skáleKe dveřím hrobu pak přivalil kámen. Marie Magdaléna a Marie...
Lukáš 1:25... ale pět měsíců to tajila. Říkala si: "Takto se ke mně zachoval Hospodin - přišel čas, kdy na pohlédl a...
Lukáš 1:43...a požehnaný plod tvého lůna! Jaká čest, že ke mně přišla matka mého Pána! Hle, jakmile tvůj pozdrav...
Lukáš 2:32...jsi připravil před očima všech lidí - světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele." Ta slova...
Lukáš 3:9...může Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kameníKe kořeni stromů dopadá sekera. Každý strom, který...
Lukáš 5:11...budeš lovit lidi." Jakmile s loděmi přirazili ke břehu, všechno opustili a šli za ním. Jednou byl v...
Lukáš 5:36... Musel by trhat nový plášť a záplata z nového se ke starému stejně nehodí. Nikdo nelije nové víno do starých...
Lukáš 6:47... co říkám? Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší slovo a plní je: Je jako člověk,...
Lukáš 7:1...toho domu byla hrozná." Když dokončil tuto řeč ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaum. Jeden setník tam...
Lukáš 7:31...nenechali, a tak odmítli Boží vůli pro sebe. "Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení? Komu se podobají?...
Lukáš 9:43...žasli nad vším, co udělal, Ježíš se obrátil ke svým učedníkům: "Dobře si pamatujte tato slova: Syn...
Lukáš 11:37...k sobě na oběd. Ježíš přišel a hned zamířil ke stolu. Farizeus se podivil, když uviděl, že se před...
Lukáš 12:1...lidé po sobě šlapali. Ježíš promluvil především ke svým učedníkům: "Dávejte si pozor na farizejský kvas,...
Lukáš 12:22...sebe, ale nebohatne v Bohu." Potom se obrátil ke svým učedníkům: "Říkám vám, nemějte starost o svůj život...
Lukáš 14:12...kdo se ponižuje, bude povýšen." Potom se obrátil ke svému hostiteli: "Když pořádáš oběd nebo večeři, nezvi...
Lukáš 14:26... Ježíš se obrátil a řekl jim: "Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a...
Lukáš 15:20...ze svých nádeníků.' A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil z veliké dálky. Pohnut...
Lukáš 17:7...po jeho návratu z orby nebo pastvy řekl: ‚Pojď ke stolu'? Neřekne mu spíše: ‚Připrav mi večeři, vezmi si...
Lukáš 18:16...si je ale zavolal a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží...
Lukáš 21:13...před krále a vládce. To bude vaše příležitost ke svědectví. Vezměte si k srdci, že si nemáte předem...
Lukáš 22:3...do Jidáše zvaného Iškariotský, který patřil ke Dvanácti. Odešel a domluvil se s vrchními kněžími a s...
Lukáš 24:1...vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu. Našly však kámen odvalený od hrobu...
Lukáš 24:12...a nevěřili jim. Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř, spatřil tam jen plátna....
Lukáš 24:24...jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobu a našli všechno tak, jak to ženy vyprávěly, ale...
Jan 3:20... kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná...
Jan 3:21...nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v...
Jan 3:25...mezi Janovými učedníky a jistým Židem došlo ke sporu ohledně očišťování. Přišli tedy k Janovi a řekli...
Jan 4:35...oči a podívejte se na lány, že se bělají ke žni! Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k...
Jan 5:40...věčný život, a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život. Nepřijímám chválu od lidí...
Jan 6:35...odpověděl: " jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve , nebude nikdy...
Jan 6:37... nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven....
Jan 6:44...spolu reptat!" odpověděl jim Ježíš. "Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který...
Jan 6:45...Každý, kdo slyší Otce a učí se od něj, přichází ke mně. Ne že by někdo viděl Otce; jediný, kdo viděl Otce,...
Jan 6:65...ho zradí.) Potom dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce."...
Jan 6:68...zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti. "Paneke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova...
Jan 7:37... Ježíš vstal a zvolal: "Kdo žízeň, pojď ke mně a pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky...
Jan 18:20...a jeho učení. Ježíš mu odpověděl: "Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagogách nebo v...
Jan 20:17...," řekl Ježíš. "Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim:...
Skutky 4:23...uzdraven! Poté, co byli propuštěni, přišli ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní kněží a starší....
Skutky 9:32...obcházel všechny církve a cestou přišel také ke svatým v Lyddě. Tam nalezl člověka jménem Eneáš, který...
Skutky 10:17...se doptali na Šimonův dům. Když dorazili ke dveřím, zavolali: "Je tu hostem Šimon zvaný...
Skutky 11:5...něco jako veliká plachta. Když sestoupila  ke mně, pozorně jsem se do podíval a spatřil jsem...
Skutky 11:9...nečistého nebo poskvrněného.' Ten hlas z nebe ke mně ale promluvil znovu: ‚Co Bůh očistil, neměj za...
Skutky 13:25...kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokáníKe konci své cesty Jan říkal: ‚ nejsem ten, za koho ...
Skutky 13:36...Boží vůli. Když však zesnul a byl připojen ke svým otcům, podlehl rozkladu. Ten, kterého Bůh vzkřísil,...
Skutky 13:44... zůstávají v Boží milosti. Příští sobotu se ke slyšení Božího slova sešlo skoro celé město. Když Židé...
Skutky 21:3...se a vypluli. Přiblížili jsme se na dohled ke Kypru, nechali jej vlevo a plavili se dál do Sýrie. Když...
Skutky 22:9...' Moji společníci viděli světlo; hlas, který ke mně mluvil, ale neslyšeli. Zeptal jsem se: ‚Pane, co mám...
Skutky 22:13...všech místních Židů, přišel za mnou. Postavil se ke mně a řekl: ‚Bratře Saule, prohlédni!' Hned v tu chvíli...
Skutky 26:17...Budu vysvobozovat od tohoto lidu i od pohanůke kterým posílám, abys otvíral jejich oči, aby se...
Skutky 26:18... abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne...
Skutky 27:40... přední plachtu napnuli do větru a pustili se ke břehu. V mořské úžině však loď najela na mělčinu. Příď...
Skutky 27:43...ti, kdo umí plavat, vyskočili první a dostali se ke břehu. Ostatní je měli následovat na prknech nebo jiných...
Skutky 28:15... vyšli nám naproti k Appiově tržišti a další ke Třem krčmám. Jakmile je Pavel uviděl, vzdal díky Bohu a...
Římanům 1:16...Nestydím se za evangelium - vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. V...
Římanům 3:22... jež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a...
Římanům 6:16...služebníky toho, koho posloucháte, hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti. Ano, byli jste...
Římanům 6:21...z toho všeho, za co se teď stydíte? Vedlo to jen ke smrti. A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu...
Římanům 7:2...jeho života? Vždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije. Jakmile manžel zemře...
Římanům 7:10... které mělo být k životu, je mi tedy nakonec ke smrti. Hřích se totiž chopil příležitosti, kterou mu to...
Římanům 8:6...lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné...
Římanům 9:22...s velikou trpělivostí nádoby hněvu, určené ke zničení? Co když chtěl ukázat bohatství své slávy na...
Římanům 9:23...slávy na nádobách milosrdenství, které připravil ke slávě, totiž na nás, které povolal nejen z Židů, ale i z...
Římanům 9:31...víry. Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy nedosáhl. Proč?...
Římanům 10:10...z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť...
Římanům 10:12...v něj věří, se jistě nezklame." Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke...
Římanům 11:14...svých příbuzných a některé z nich přivést ke spáse! Když totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa...
Římanům 12:9...radostí. Láska je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Milujte se navzájem bratrskou...
1. Korintským 1:9...co vytknout. Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!...
1. Korintským 11:17...pochválit za to, že vaše shromáždění jsou spíše ke škodě než k užitku. Především se doslýchám, že když se...
1. Korintským 12:7...tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo...
1. Korintským 14:16...by přítomen někdo nezasvěcený, jak řekne "Amenke tvému díkůčinění, když neví, co říkáš? Děkuješ sice...
1. Korintským 15:10...Boží milostí jsem ale to, co jsem, a jeho milost ke mně nevyšla naprázdno. Pracoval jsem více než oni...
2. Korintským 1:20...ne". V něm bylo a je pouze "ano"! V něm je "anoke všem Božím zaslíbením a skrze něj zní naše "amen" ke...
2. Korintským 2:16...mezi těmi, kdo hynou. Jedněm jsme smrtelnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní života k životu. Kdo je ale k...
2. Korintským 3:7...Jestliže ta služba byla tak slavná, ačkoli vedla ke smrti, slavnější je služba...
2. Korintským 4:15...To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostla i vděčnost...
2. Korintským 7:10... Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat. Světský zármutek však...
Galatským 3:24...víra zjevena. Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou. Po...
Galatským 5:13...rovnou vyřezat! Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou...
Efeským 1:15...uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o...
Efeským 4:30...Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i...
Efeským 5:21...Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Manželky, poddávejte...
Efeským 5:31... "Proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem." Toto je...
Filipským 1:11...se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží. Chtěl bych, bratři, abyste věděli,...
Filipským 2:2... pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl...
Filipským 2:11...na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Proto,...
Filipským 2:25... spolupracovníka a spolubojovníka, kterého jste ke mně vyslali, aby se staral o potřeby. Tesknil po vás...
Filipským 3:11...i v jeho smrti, abych, jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne že bych toho dosáhl anebo ...
Koloským 1:4...vaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatým. Obojí pramení z naděje, která je pro vás...
Koloským 4:3...se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství...
1. Tesalonickým 2:11...se k jednomu každému z vás chovali jako otec ke svým dětem; napomínali jsme vás, povzbuzovali a...
1. Tesalonickým 3:12...Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájemke všem lidem stejně jako naši lásku k vám. Kéž Bůh, náš...
2. Tesalonickým 3:5...i nadále. Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásceke Kristově vytrvalosti! Přikazujeme vám, bratři, ve jménu...
1. Timoteus 2:10...skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti. Žena přijímá vyučování tiše a s veškerou...
2. Timoteus 2:14...o slova - nevede to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů. Usiluj, aby ses mohl před Bohem...
2. Timoteus 2:24...hádky. A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a být schopen učit a s...
2. Timoteus 3:15...znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré Písmo je...
2. Timoteus 3:17...aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Zapřísahám před Bohem a před...
2. Timoteus 4:9...láskou vyhlížejí jeho příchod. Udělej vše, abys ke mně brzy přišel. Démas si zamiloval tento svět a opustil...
2. Timoteus 4:21...jsem nechal nemocného v Milétu. Udělej vše, abys ke mně přišel, než začne zima. Pozdravuje Eubulos,...
Titus 2:1...konat jakékoli dobro. Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení. Starší muži jsou střídmí, ušlechtilí,...
Titus 2:6...slovo nemělo špatnou pověst. Podobně napomínej ke zdrženlivosti i mladíky. Ty sám buď vždy příkladem...
Titus 3:12...tobě pošlu Artema nebo Tychika, udělej vše, abys ke mně přišel do Nikopole, neboť jsem se rozhodl strávit...
Filemon 1:5...se doslýchám o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatým. Modlím se, aby se sdílení tvé víry naplno...
Židům 9:14...Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu? Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy...
Židům 12:24...došli cíle; k prostředníku nové smlouvy Ježíšike skropení krví, která mluví lépe než Ábelova. Hleďte,...
Jakub 1:5... žádá Boha, a ten mu ji - je přece štědrý ke všem a bez výhrad! ale žádá ve víře a bez pochybností...
Jakub 5:5...zemi v rozkoši a v požitcích; vykrmili jste se ke dni porážky! Odsoudili jste a zavraždili spravedlivého;...
1. Petr 1:5...v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Proto se radujte, i...
1. Petr 1:7... a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy...
1. Petr 2:2...neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse - pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán...
1. Petr 3:7...a nedáte se ničím zastrašit. A vy, muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto...
1. Petr 3:12...pokoj a nechá se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, uši naklání k jejich modlitbám,...
2. Petr 1:5...řítí. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k...
2. Petr 1:6...k ušlechtilosti poznání, k poznání zdrženlivostke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke...
2. Petr 1:7...vytrvalost, k vytrvalosti zbožnostke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti...
2. Petr 2:6...je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze, ale spravedlivého Lota, ztrápeného nestydatým...
2. Petr 2:22...se říká v tom pravdivém přísloví: "Pes se vrátil ke svým zvratkům" a "Umytá svině se znovu válí v bahně." ...
2. Petr 3:15...Trpělivost našeho Pána chápejte jako příležitost ke spáse. (Tak vám to také s moudrostí, kterou dostal, píše...
Zjevení 1:1... Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi a ten vydává svědectví o všem,...
Zjevení 2:14...Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodůmke smilstvu. Podobně i ty máš přívržence učení nikolaitů...
Zjevení 2:20...prorokyně, aby učila a sváděla služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem čas, aby...
Zjevení 4:1...podíval, a hle, v nebi se otevřely dveře. Vtom ke mně jako polnice zazněl ten hlas, který jsem slyšel...
Zjevení 10:8... Ten hlas, který jsem předtím slyšel z nebe, pak ke mně znovu promluvil: "Jdi, vezmi z ruky anděla stojícího...
Zjevení 11:11...obyvatele země. Po třech a půl dnech do nich ale ke zděšení těch, kdo to viděli, vstoupil duch života od...
Zjevení 16:14...to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě...
Zjevení 17:1...sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která...
Zjevení 21:9...hoří ohněm a sírou - to je ta druhá smrt." Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli těch...
Zjevení 22:14...těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi,...

Slova obsahující ke: adriatikem (1) amalekem (1) arkejce (2) aškelon (8) aškelonských (1) aškelonu (4) aškenaz (1) aškenáz (2) balákem (1) barákem (3) beker (2) bekerský (1) beránkem (8) bídákem (1) bleskem (4) bodlákem (1) bochníkem (2) bojovníkem (1) býčkem (6) býkem (1) celkem (107) církev (29) čekej (1) čekejte (2) číšníkem (2) člověkem (18) damaškem (2) darebákem (1) deker (1) desátkem (2) děťátkem (1) dlužníkem (1) dobytkem (11) dotykem (1) drakem (1) důvěrníkem (2) ekedem (1) ekedské (1) eker (1) elteke (2) fíkovníkem (2) granátovníkem (1) hákem (1) hlukem (1) hlupákem (2) horkem (2) hříšníkem (4) chakel (1) chakemonský (1) chudákem (3) ikeše (3) izákem (7) jákeho (1) jazykem (25) jedináčkem (2) jechezkel (1) jisker (1) karkemiš (1) karkemiše (2) ke (874) kebar (8) kecic (1) kedar (2) kedarců (1) kedarských (3) kedarští (1) kedaru (4) kedemot (4) kedeš (7) kedeše (4) kedma (2) kedor (5) kedron (1) kefira (2) kefiry (2) kehat (8) kehata (1) kehatova (2) kehatovci (1) kehatovců (2) kehatovi (9) kehatovy (3) kehatových (11) kehatovým (3) kehatské (1) kehatský (1) kehatských (3) kehelatě (1) kehelaty (1) keila (1) keíla (2) keilští (1) keilu (4) keily (8) keíly (1) kelach (1) kelachem (1) kelajáš (1) kelal (1) kelímek (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |