Kdykoli

Hledám varianty 'kdykoli' [ kdykoli ]. Nalezeny 73 verše.
Genesis 9:14... aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemíKdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha,...
Genesis 30:41...stáda a ta nestavěl k Lábanovým zvířatům. A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů...
Genesis 38:9..." Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jehoKdykoli proto spal s manželkou svého bratra, vypouštěl...
Exodus 28:29...na tkaném pásu efodu a nebude od něj odstávatKdykoli bude Áron vstupovat do svatyně, ponese na náprsníku...
Exodus 28:30...náprsníku Božích rozhodnutí vložíš urim a tumimKdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na...
Exodus 28:35... To bude mít Áron při konání služby na soběKdykoli bude vstupovat do svatyně před Hospodina a kdykoli...
Exodus 28:43...po stehna. Áron a jeho synové je budou nositkdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k...
Exodus 30:20...pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohyKdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k...
Exodus 33:9...a dívali se za Mojžíšem, dokud nevešel do StanuKdykoli Mojžíš vcházel do Stanu, sestupoval oblakový sloup...
Exodus 34:34...nim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškouKdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil,...
Exodus 40:32...Mojžíš i Áron a jeho synové omývali ruce a nohyKdykoli vcházeli do Stanu setkávání nebo přistupovali k...
Exodus 40:36...oblak a Příbytek naplňovala Hospodinova slávaKdykoli se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele...
Leviticus 13:14...za čistého - jestliže všechno zbělelo, je čistýKdykoli by se však na něm ukázalo živé maso, bude nečistý....
Leviticus 16:2...řekl: "Řekni svému bratru Áronovi, nepřichází kdykoli do nejsvětější svatyně (totiž za oponu, před...
Numeri 9:17...přikrýval oblak a v noci měl podobu ohněKdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové Izraele hned...
Numeri 10:35...cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův oblakKdykoli se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával:...
Numeri 10:36... a ti, kdo nenávidí, utečou před tebou!" Kdykoli pak měla spočinout, říkával: "Navrať se, Hospodine,...
Deuteronomium 4:7... bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůhkdykoli k němu voláme? A který mocný národ pravidla a...
Deuteronomium 12:15...Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém městěkdykoli se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistý, tak jako...
Deuteronomium 18:6...na místo, které vyvolil Hospodin. Smí odejítkdykoli se mu zachce. Bude sloužit ve jménu Hospodina,...
Deuteronomium 33:18...O Zabulonovi řekl: "Raduj se, Zabulonekdykoli vycházíš, a ty, Isachare, v stanech svých! Na horu...
Soudců 6:3...a opevňovali se na nepřístupných vrcholcíchKdykoli Izrael zasel, přitáhli Midiánci a Amalekovci s...
Soudců 12:5...tehdy Efraimcům obsadili jordánské brody, a kdykoli někdo z efraimských uprchlíků žádal: "Nechte ...
1. Samuel 1:7...nedopřál plodnost. A tak to bývalo rok co rokkdykoli šla do Hospodinovy svatyně. Jednou ji ponižovala...
1. Samuel 2:13...Hospodina ani na pravidla ohledně kněží a liduKdykoli někdo přinesl zápalnou oběť, přišel kněžský...
1. Samuel 14:52...život probíhala urputná válka proti FilištínůmKdykoli Saul viděl někoho schopného a udatného, povolal ho...
1. Samuel 16:16...někoho, kdo umí hrát na citeru. Zahraje na nikdykoli na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti."...
1. Samuel 16:23...zůstane ve službě, neboť získal mou přízeň." Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha, David bral...
1. Samuel 18:30... Filištínští vládci stále vyráželi do boje. A kdykoli vyrazili, David byl pokaždé úspěšnější než všichni...
1. Samuel 23:20...jižně od Ješimonu. Nechť tedy král vytáhnekdykoli se mu zlíbí, a my se postaráme, aby padl králi do...
1. Samuel 27:1...vrátil domů. David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než...
1. Královská 8:30...prosbu svého služebníka i svého lidu Izraelekdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchej na...
1. Královská 8:52...služebníka i k modlitbě tvého lidu Izraele, a kdykoli k tobě budou volat, vyslýchej. Vždyť ty jsi je,...
1. Královská 14:28... která hlídala vchod do královského paláceKdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, stráže je...
2. Letopisů 6:21...prosby svého služebníka i svého lidu Izraelekdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchej z...
2. Letopisů 12:11... která hlídala vchod do královského paláceKdykoli král chodíval do Hospodinova chrámu, šly s ním...
Nehemiáš 4:6...mezi . Pobijeme je a dílo se zastaví." Kdykoli přicházeli Židé bydlící v jejich sousedství,...
Nehemiáš 5:8...nim veřejné shromáždění. Tam jsem jim řekl: "Kdykoli jsme mohli, vykoupili jsme své židovské bratry,...
Žalmy 20:10...pevně a nehnutě. Hospodine, dej králi vítězstvíkdykoli voláme, nás slyš! Pro předního zpěváka. Žalm...
Žalmy 41:7...ve zlosti: "Umře brzo? jeho jméno vymizí?" Kdykoli navštíví, mluví lži, podlost si v srdci hromadí,...
Žalmy 56:4...protivníci, tak mnozí proti mně pyšně bojujíKdykoli bojím se, v tobě mám naději! V Bohu, jehož slovo...
Žalmy 71:3...buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl kdykoli. Rozhodls přece, že budu v bezpečí - ty sám jsi mou...
Žalmy 94:4...dlouho ničemní budou vítězit? Chrlí jen pýchukdykoli promluví, všichni ti zločinci se honosí. Tvůj lid,...
Žalmy 106:44...klesali stále níž! On ale viděl jejich tíseňkdykoli slyšel jejich křik. Pamatoval na smlouvu svou s...
Žalmy 116:2... Své ucho ke mně naklání, k němu volám kdykoli. Provazy smrti obklopily, hrůzy hrobu ...
Přísloví 6:22...přivěšuj. Kamkoli půjdeš, moudrost doprovodíkdykoli ulehneš, bude nad tebou bdít, jakmile procitneš, s...
Přísloví 27:26...louce, seno se znovu sveze z hor. Beránci kdykoli oděv ti poskytnou, za kozlíky si koupíš pozemek....
Izaiáš 28:19...zhoubná záplava, budete jako hlína zdupanáKdykoli se přižene, znovu vás zasáhne - ráno za ránem, v...
Izaiáš 48:13...ruka zemi založila, moje pravice nebe roztáhlakdykoli je zavolám, v pozoru naráz musí stát. Všichni se...
Jeremiáš 12:1...ani jeden z nich." Hospodine, spravedlivý jsikdykoli si ti stěžuji; o spravedlnosti chci ale s tebou...
Jeremiáš 18:7... jako je hlína v ruce hrnčíře, dome IzraeleKdykoli mohu prohlásit o národu nebo království, že je...
Jeremiáš 20:8...se mi celé dny, každý ze legraci. Křičímkdykoli promluvím, vykřikuji: "Zkáza! Násilí!" Slovo...
Jeremiáš 31:20...můj drahý syn? Není dítě, které milujiKdykoli o něm promluvím, vždy si ho znovu vybavím a v nitru...
Jeremiáš 48:27...chycen mezi zloději, že se otřásáš opovrženímkdykoli se o něm zmíníš? Opusťte města, usaďte se na skále,...
Ezechiel 44:17... aby mi sloužili, a budou u držet strážKdykoli vejdou do bran vnitřního nádvoří, obléknou si lněná...
Ezechiel 44:19...lněné spodky. nenosí nic, v čem by se potiliKdykoli budou vycházet na vnější nádvoří, kde je lid,...
Ezechiel 44:21...dlouhé vlasy, ale budou ostříhaní nakrátkoKdykoli mají vejít do vnitřního nádvoří, nesmí žádný z...
Daniel 1:20... A tak byli přijati do královských služebKdykoli od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu,...
Ozeáš 6:11...se Izrael. Ale i tebe, Judo, čeká žeňKdykoli úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele uzdravím,...
Ozeáš 7:1... čeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím,  kdykoli Izraele uzdravím, tehdy se ukazuje Efraimův hřích a...
Marek 9:18...jsem k tobě svého syna, který němého duchaKdykoli se ho zmocní, trhá jím a on pěnu u úst, skřípe...
Marek 14:7...tu budete mít vždycky a můžete jim pomáhatkdykoli budete chtít; ale vždycky mít nebudete. Ona...
1. Korintským 11:25...slovy: "Tento kalich je nová smlouva v krviKdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku." Kdykoli...
1. Korintským 11:26... Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku." Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete...
Efeským 1:16...ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovatkdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh...
Filipským 1:3...od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše KristaKdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu. Stále...
Koloským 1:3...Milost vám a pokoj od Boha, našeho OtceKdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána...
Filemon 1:4...od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše KristaKdykoli zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohu,...
Jakub 1:2...diaspoře. Mějte z toho jen radost, bratři mojikdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení...
1. Jan 5:14...život. Toto je smělá důvěra, kterou k němu mámeKdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když...
1. Jan 5:15...jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyšíkdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, jsme jej...
Zjevení 4:9... který byl, který je a který přichází." A kdykoli ty bytosti vzdají slávu, čest a díky Sedícímu na...
Zjevení 11:6...v krev a aby zasáhli zemi jakoukoli ranoukdykoli budou chtít. ale dokončí své svědectví, ona...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |