Kdybych

Hledám varianty 'kdybych' [ kdybych ]. Nalezeno 55 veršù.
Exodus 9:15... a poznáš, že na celé zemi není nikdo jako Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem...
Exodus 10:10..."Hospodin by opravdu musel být s vámikdybych vás měl nechat odejít i s dětmi! Dejte si pozor,...
Exodus 33:5...řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lidKdybych s vámi šel jedinou chvíli, musel bych vás vyhladit....
Leviticus 10:19...a svou zápalnou oběť, a postihly takové věciKdybych dnes jedl oběť za hřích, copak by s tím Hospodin...
Soudců 9:29...otce Chamora. Proč bychom sloužili AbimelechoviKdybych tak velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha...
Růt 1:12... dcery, odejděte. Jsem stará na vdávání. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, i kdybych se ještě...
1. Samuel 20:13... pak Hospodin potrestá a ještě mi přidákdybych ti to zatajil a nepropustil v pokoji. je...
2. Samuel 14:32...se vlastně měl vrátit z Gešuru. Bylo by mi lépekdybych tam zůstal! Chci krále vidět! Jestli na mně...
2. Samuel 15:4... ale u krále se žádného vyslyšení nedočkášKdybych tak byl soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by...
2. Samuel 18:12...jeden pás!" Ten muž ale Joábovi odpověděl: "Ani kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra, na králova...
2. Královská 3:14...živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojímkdybych si nevážil judského krále Jošafata, nevěnoval bych...
1. Letopisů 17:17...Pohlédl jsi na , Hospodine Bože, jako kdybych byl někdo vznešený. Co k tomu David ještě může...
Job 9:20...Jít s ním na soud? Kdo ho předvolá? I kdybych byl nevinný, ústa odsoudí; i kdybych byl...
Job 9:30...odsouzen - proč bych se snažil zbytečně? I kdybych se ve sněhu vykoupal, i kdybych si dlaně louhoval,...
Job 10:16...nevinný; přesycen jsem hanbou, zpitý trápenímKdybych se narovnal, budeš honit jako lev, svou úžasnou...
Job 13:15...a vlastní život nasadit? I kdyby zabil, i kdybych neměl naději, své cesty chci před ním obhájit....
Job 23:3...trpkosti, jeho ruka drtí i přes sténáníKdybych jen věděl, kde se nachází, k jeho sídlu bych se...
Žalmy 23:4...stezkách spravedlnosti vodí pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím...
Žalmy 50:12...šelmy jsou mým vlastnictvím. Nepožádám , i kdybych hladověl - mně patří svět i všechno v něm! Cožpak...
Žalmy 50:21...si a bratra hanobíš, syna své matky ostouzíšKdybych dál mlčel nad tím, co provádíš, pomyslel by sis, že...
Žalmy 51:18...zvěstují tvé chvály! V oběti neměl bys zalíbeníkdybych ti ji dal, moje zápaly bys nepřijal. Kajícný duch...
Žalmy 66:18...plna hrdla a chválil ho svým jazykem. Hanebnost kdybych si v srdci choval, můj Pán by jistě neslyšel....
Žalmy 73:15...jsem ranami celý den, ráno čeká další trestKdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se...
Žalmy 139:8...duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skrylKdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v...
Žalmy 139:9...ty, kdybych si ustlal v podsvětí - i tam jsiKdybych si oblékl křídla jitřenky, kdybych se usadil za...
Žalmy 139:11...by vedla ruka tvá, tvá pravice by drželaKdybych si řekl - Snad pohltí tma, světlo kolem ...
Žalmy 139:18...myšlenky, je jich tak mnoho, že nejdou vypočístKdybych je počítal, než písku je jich víc; budu zas s tebou...
Žalmy 142:5...pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jedinýKdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o nestará! K...
Izaiáš 41:28...ani jediný, žádný z těch bohů neumí poraditkdybych se zeptal, kdo mi odpoví? Hle, jak jsou všichni...
Jeremiáš 38:15... "Nic přede mnou netaj." "Copak bys nezabilkdybych ti to řekl?" odpověděl Jeremiáš Cidkiášovi. "I...
Ezechiel 3:6...a těžkého jazyka, jejichž slovům bys nerozumělKdybych totiž poslal k takovým, poslechli by . Dům...
Ezechiel 14:15...pouze sami sebe, praví Panovník HospodinKdybych na tu zemi přivedl dravou zvěř, aby ji hubila, ...
Ezechiel 14:17...pouze sami sebe, ale z země by byla pustinaKdybych na tu zemi přivedl meč a nechal ho tou zemí...
Ezechiel 14:19...syny a dcery. Zachránili by pouze sami sebeKdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni svůj hněv do...
Matouš 26:35... třikrát zapřeš." Petr se ale dušoval: "I kdybych měl s tebou zemřít, nikdy nezapřu!" A podobně...
Marek 14:31... třikrát zapřeš." On se ale dušoval: "I kdybych měl s tebou zemřít, nikdy nezapřu!" A podobně...
Lukáš 22:67... Vyzvali ho: "Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to!" "Kdybych vám to řekl, stejně neuvěříte," odpověděl Ježíš. "A...
Lukáš 22:68...to řekl, stejně neuvěříte," odpověděl Ježíš. "A kdybych se vás zeptal, stejně mi neodpovíte. Od této chvíle...
Jan 8:16...soudíte tělesně, nesoudím nikoho. A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale...
Jan 8:55...nazýváte svým Bohem, ale neznáte ho. ho známKdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale...
Jan 15:22...mému jménu, neboť neznají Toho, který poslalKdybych nepřišel a nemluvil k nim, neměli by hřích, teď ale...
Jan 15:24...nenávidí , nenávidí i mého OtceKdybych mezi nimi nedělal skutky, které neudělal nikdo jiný...
1. Korintským 9:2...Pána Ježíše? Nejste snad vy dílo v Pánu? I kdybych pro jiné nebyl apoštolem, určitě jím jsem pro vás:...
1. Korintským 9:16...nač být hrdý - je to povinnost a běda mněkdybych nekázal! Kdybych to dělal z vlastní vůle, měl bych...
1. Korintským 9:17...je to povinnost a běda mně, kdybych nekázalKdybych to dělal z vlastní vůle, měl bych nárok na odměnu;...
1. Korintským 13:1... Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu:  Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to...
1. Korintským 13:2...lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelůKdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl...
1. Korintským 13:3... že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nicKdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo,...
1. Korintským 14:6...by je někdo vykládal pro posílení církve. Co kdybych k vám, bratři, přišel a mluvil v jazycích? K čemu...
2. Korintským 2:2...jsem se, že k vám znovu nepřijdu se zármutkemKdybych vás totiž zarmoutil, kdo by mi zbyl, aby potěšil...
2. Korintským 12:6...chlubit nehodlám, jedině snad svými slabostmi. I kdybych se chtěl pochlubit, nebyl bych pošetilý, řekl bych...
2. Korintským 12:21...můj Bůh, přijdu, před vámi znovu neponížilkdybych musel truchlit nad tolika dřívějšími hříšníky,...
Galatským 1:10...lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeňKdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův...
Galatským 2:18... že Kristus napomáhá hříchu? V žádném případěKdybych znovu stavěl, co jsem předtím zbořil, usvědčoval...
1. Timoteus 3:15...ti píšu v naději, že k tobě brzy přijduKdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si...

Slova obsahující kdybych: kdybych (62) kdybychom (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |