Kdyby

Hledám varianty 'kdyby' [ kdyby ]. Nalezeno 268 veršù.
Genesis 24:5...pro mého syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám...
Genesis 24:8... abys odtamtud mému synovi vybral manželkuKdyby ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy...
Genesis 24:39...pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi:...
Genesis 31:42...dobytek, ale ty jsi mou odměnu desetkrát změnilKdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl...
Genesis 42:38...Jeho bratr je mrtev a zůstal jen on sámKdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete...
Exodus 1:10... co s nimi, aby se nerozmnožili ještě víceKdyby vypukla válka, mohli by se přidat k našim nepřátelům...
Exodus 12:4...pro svou rodinu. Každá rodina beránkaKdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě...
Exodus 12:48...to bude činit celá izraelská obecKdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec...
Exodus 13:17...zem, ačkoli byla kratší. Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by litovat a vrátit...
Exodus 32:29...totiž řekl: "Vstupte dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na...
Leviticus 6:20... Cokoli se dotkne jejího masa, bude svatéKdyby trochu její krve stříklo na roucho, vyper potřísněnou...
Leviticus 7:18...zbude do třetího dne, bude spálenoKdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde...
Leviticus 7:20... Ostatní maso smí jíst každý, kdo je čistýKdyby však někdo jedl maso Hospodinovy pokojné oběti ve...
Leviticus 7:21...nečistoty, bude vyobcován ze svého lidu. Rovněž kdyby se někdo dotkl čehokoli nečistého - lidské...
Leviticus 11:33...bude nečisté do večera; potom to bude čistéKdyby taková mršina spadla do nějaké hliněné nádoby,...
Leviticus 15:8... omyje se vodou a bude nečistý do večeraKdyby trpící výtokem plivl na čistého, vypere dotyčný svůj...
Leviticus 19:7... Co zbude do třetího dne, je spálenoKdyby se jedla i třetího dne, bude to ohavnost, nedojde...
Leviticus 19:20...semene. Nenos roucho z dvojího druhu tkaninyKdyby někdo spal s otrokyní určenou pro jiného muže, která...
Leviticus 20:16...zvířetem, musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijteKdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se s pářilo, pak...
Leviticus 20:27...a oddělil jsem vás od národů, abyste byli mojiKdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo...
Leviticus 22:16...oddělují pro Hospodina, nesmí být znesvěcenyKdyby jedli svaté dary, uvalili by na sebe provinění...
Leviticus 25:33...na vykoupení jejich městských domů trvalé. I kdyby prodaný dům v jejich městě nikdo z levitů nevykoupil,...
Leviticus 26:17... nad vámi budou panovat. Budete utíkat, i kdyby vás nikdo nehonil. Jestliže mne ani potom nebudete...
Leviticus 26:36... Dají se na útěk jako před mečem a padnou, i kdyby je nikdo nehonil. Budou klopýtat jeden přes druhého...
Leviticus 26:37...klopýtat jeden přes druhého jako před mečem, i kdyby je nikdo nehonil. Neobstojíte před svými nepřáteli,...
Leviticus 27:10...vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepšíKdyby někdo přece jen vyměnil dobytče za jiné, bude svaté...
Leviticus 27:33...je lepší, nebo horší; nebude jej moci vyměnitKdyby jej však přece vyměnil, bude svatý ten původní i ten,...
Numeri 5:8...navíc a odevzdá to tomu, vůči komu se provinilKdyby po poškozeném nezůstal příbuzný, jemuž by se...
Numeri 5:12...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům IzraeleKdyby se od někoho odklonila manželka a byla mu nevěrná,...
Numeri 5:13...od někoho odklonila manželka a byla mu nevěrnákdyby s spal jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího...
Numeri 6:7...se ani při svém otci, matce, bratru ani sestřekdyby zemřeli, neboť na hlavě znak zasvěcení svému Bohu....
Numeri 6:9...dny svého zasvěcení bude svatý HospodinuKdyby však v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou smrtí, a...
Numeri 9:14...dar Hospodinu. Takový člověk ponese hříchKdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec...
Numeri 12:14...Bože, uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby otec plivl do tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní?...
Numeri 15:14...přinášet ohnivou oběť příjemně vonící HospodinuKdyby v budoucích pokoleních některý přistěhovalec nebo...
Numeri 22:18...Balaám však Balákovým služebníkům odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl...
Numeri 22:33... spatřila a třikrát přede mnou uhnulaKdyby mi neuhnula, bych zabil, ale ji bych nechal...
Numeri 24:13... tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl...
Numeri 27:9...měl syna, převedete jeho dědictví na jeho dceruKdyby neměl ani dceru, přidělíte jeho dědictví jeho bratrům...
Numeri 27:10...ani dceru, přidělíte jeho dědictví jeho bratrůmKdyby neměl ani bratry, přidělíte jeho dědictví bratrům...
Numeri 27:11... přidělíte jeho dědictví bratrům jeho otceKdyby ani jeho otec neměl bratry, přidělíte jeho dědictví...
Deuteronomium 13:3...(které jsi nepoznal) "a sloužit jim!" Tehdy, i kdyby se stalo to znamení či div, o kterém ti říkal,...
Deuteronomium 17:12...ti oznámí, se neuchyluj napravo ani nalevoKdyby se někdo odvážil neuposlechnout kněze, stojícího tam...
Deuteronomium 18:20...promluví mým jménem, s takovým zúčtuji sámKdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem...
Deuteronomium 19:6...do jednoho z těchto měst a zachránit si životKdyby to bylo příliš daleko, mohl by vraha dostihnout...
Deuteronomium 22:8...stavět nový dům, udělej na střeše zábradlíKdyby z totiž někdo spadl, uvedl bys na svůj dům krev....
Deuteronomium 22:20...a on ji po celý svůj život nesmí propustitKdyby však to obvinění bylo pravdivé, kdyby se u dívky...
Deuteronomium 25:3...si zaslouží. Nechá mu dát čtyřicet ran, ne vícKdyby totiž tvůj bratr dostal při bičování více ran, byl by...
Deuteronomium 27:15...před Hospodinem, výtvor šikovných rukou, i kdyby ji schoval do skrýše!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 29:18...vámi nevyskytne kořen plodící takový hořký jedKdyby takový člověk uslyšel tato přísežná slova, možná by...
Jozue 2:19... matku, sourozence a celou rodinu svého otceKdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na...
Jozue 22:28...s Hospodinem co do činění.' Řekli jsme siKdyby nám nebo našim potomkům něco takového v budoucnu...
Soudců 4:20...se ke vchodu do stanu," řekl ještě, "a kdyby někdo přišel a vyptával se : ‚Není tu někdo?'...
Soudců 13:23...řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho žena,...
Soudců 16:7...mohl být spoután a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby spoutali sedmi novými tětivami, které ještě...
Soudců 16:11...pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby pevně spoutali novými provazy, které se ještě na...
Soudců 16:17... od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazírKdyby oholili, síla by opustila a byl bych slabý...
Soudců 21:22...manželku a vraťte se do benjamínského krajeKdyby si k nám jejich otcové nebo bratři přišli stěžovat,...
1. Samuel 14:30...oči, sotva jsem ochutnal trochu medu. Co teprvekdyby se dnes vojsko pořádně najedlo z nepřátelské kořisti?...
1. Samuel 14:39... Jakože je živ Hospodin, zachránce Izraele, i kdyby šlo o mého syna Jonatana, musí zemřít!" Nikdo z mužů...
1. Samuel 17:25...vystoupil?" říkali Izraelci. "Jde urážet IzraelKdyby ho někdo zabil, král by ho zahrnul spoustou bohatství...
1. Samuel 25:29...a za celou tu dobu se na tobě nenašlo nic zléhoKdyby se někdo rozhodl pronásledovat a usilovat ti o...
1. Samuel 26:20...izraelský král vytáhl hledat pouhou blechu. Jako kdyby po horách pronásledoval koroptev." "Zhřešil jsem,"...
2. Samuel 12:8...do klína. Dal jsem ti dům Izraele a Judy. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti ještě mnohem víc!...
2. Samuel 13:5... " se na tebe přijde podívat otec, řekneš muKdyby tak mohla přijít sestra Támar a nakrmila ....
2. Samuel 13:6...se na něj přišel podívat král, Amnon mu řekl: "Kdyby tak mohla přijít sestra Támar, připravit mi tu pár...
2. Samuel 14:10... jsou bez viny." Na to král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo tvému domu vyhrožoval, přiveď ho ke...
2. Samuel 17:9...se schoval v nějaké jeskyni nebo někde jindeKdyby hned napoprvé někteří z našich padli, kdekdo se to...
2. Samuel 17:10...vojsko je poraženo!' Každý bojovník, i kdyby měl srdce jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael...
2. Samuel 18:3...král vojsku. Namítli ale: "Nemůžeš jít s námiKdybychom museli utíkat, nebude jim záležet na nás; nebude...
2. Samuel 19:7...pro tebe nic neznamenají. Dnes je mi jasné, že kdyby Abšalom žil a my všichni dnes byli mrtví, byl bys...
2. Samuel 23:5...po dešti vyjasnění, když tráva raší ze zeměKdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou...
1. Královská 8:31...nebesích, kde přebýváš, vyslýchej a odpouštějKdyby se někdo provinil proti svému bližnímu a měl by se...
1. Královská 8:33...ospravedlnil a odplatil mu jeho spravedlnostKdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto...
1. Královská 8:35...je zpátky do země, kterou jsi dal jejich otcůmKdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a...
1. Královská 8:37...svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictvíKdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť,...
1. Královská 8:38...utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemockdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele...
1. Královská 8:41...v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel...
1. Královská 8:42...jménu, o tvé mocné ruce a vztažené paži), kdyby přišel a modlil se směrem k tomuto chrámu, vyslýchej...
1. Královská 8:44...vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavilKdyby tvůj lid vytáhl do války proti nepříteli, kamkoli bys...
1. Královská 8:46...jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právoKdyby zhřešili proti tobě - vždyť není člověka, který by...
1. Královská 8:47...zajatce do nepřátelské země, daleké či blízkékdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci,...
1. Královská 8:48...‚Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle!' a kdyby se v zemi svých nepřátelských věznitelů celým srdcem...
1. Královská 12:26...dál a vystavěl Penuel. Potom si pomyslel: "Co kdyby se království navrátilo k domu Davidovu? Když bude...
2. Královská 5:3...u Námanovy manželky. Jednou řekla své paní: "Kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v...
2. Královská 5:13...služebníci ale přistoupili a řekli mu: "Otčekdyby ti prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to? Čím...
2. Letopisů 6:22...z nebe, kde přebýváš, vyslýchej a odpouštějKdyby se někdo provinil proti svému bližnímu a měl by se...
2. Letopisů 6:24...ospravedlnil a odplatil mu za jeho spravedlnostKdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto...
2. Letopisů 6:26...zpět do země, kterou jsi dal jim a jejich otcůmKdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a...
2. Letopisů 6:28...svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictvíKdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť,...
2. Letopisů 6:29...utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemockdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele...
2. Letopisů 6:32...v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel...
2. Letopisů 6:34...vzýváno nad tímto chrámem, který jsem postavilKdyby tvůj lid vytáhl do války, kamkoli bys je poslal, a...
2. Letopisů 6:36...jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právoKdyby zhřešili proti tobě - vždyť není člověka, který by...
2. Letopisů 6:37...odvedli jako zajatce do země daleké či blízkékdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci,...
2. Letopisů 6:38...‚Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle!' a kdyby se ve vyhnanství v zemi svých věznitelů celým srdcem...
Nehemiáš 2:5...tedy k Bohu nebes a odpověděl jsem králi takto: "Kdyby král ráčil a prokázal svému služebníku laskavost,...
Nehemiáš 2:7...mu udal dobu, král se rozhodl, že vyšle. "Kdyby král ráčil," řekl jsem ještě králi, "mohl bych dostat...
Ester 3:9... Není v králově zájmu nadále je trpětKdyby král ráčil, může se napsat, jsou vyhlazeni. Osobně...
Ester 5:4...půl říše a bude ti vyhověno," řekl král. "Kdyby král ráčil, mohl by prosím král dnes přijít s Hamanem...
Ester 9:13...ti splněno. Žádej cokoli dalšího a stane se." "Kdyby král ráčil," odpověděla Ester, "nechť je Židům...
Job 9:3...pravdu. Může snad člověk být před Bohem v právuKdyby s ním někdo snad chtěl jít k soudu, z tisíce otázek...
Job 9:16... u svého Soudce bych musel o milost žadonit. I kdyby se dostavil, když ho předvolám, nevěřím, že by mi...
Job 13:15...na trh nosit chci a vlastní život nasadit? I kdyby zabil, i kdybych neměl naději, své cesty chci před...
Job 14:8... znovu vyraší, nic nezastaví jeho výhonky. I kdyby jeho kořeny v zemi zpuchřely, i kdyby jeho kmen v...
Job 19:26...vím, a že nakonec se nad prachem postaví. I kdyby ze kůži sedřeli, ve svém těle Boha uvidím. ...
Job 20:6...velmi krátká, štěstí bezbožných je chvilkové. I kdyby jeho hrdost k nebi dosáhla a hlavou oblaků se dotýkal...
Job 23:7...moci se mnou přít? Nikoli! On jistě vyslyšíKdyby se s ním poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud...
Job 27:14... dědictví, jež Všemohoucí svěřuje tyranům. I kdyby měl spoustu dětí, všechny čeká meč, chlebem jeho...
Job 27:16...pohřbí mor, nebudou oplakáváni od svých vdov. I kdyby stříbra jak prachu nakupil, i kdyby šatů jak bláta...
Job 34:14...mu asi svěřil zem? Kdo mu předal celý světKdyby ho jen tak napadlo svůj dech, svého ducha odejmout,...
Žalmy 2:12...bázní a veselte se s třesením. Líbejte "syna"! Kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli - jeho hněv může...
Žalmy 15:4...však váží si, kdo nemění to, co odpřisáhl, i kdyby na to doplatil, kdo nepůjčuje na úroky a proti...
Žalmy 27:3...mně vojsko utáboří, srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat....
Žalmy 37:24...Hospodin potvrzuje, když jeho cestu schvaluje. I kdyby zakolísal, přece neupadne, Hospodin za ruku drží jej....
Žalmy 46:3...stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i kdyby...
Žalmy 46:4...se země propadla a hory hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho...
Žalmy 55:13...patří záhubě, ulice neopouští křivda a lestKdyby protivník urážel, to bych snes, kdyby napadl...
Žalmy 62:11...na bezpráví, nedoufejte marně v krádeže, a kdyby vzrůstalo vaše jmění, v srdci mu místo nedejte!...
Žalmy 69:16...vodní záplava, nepohltí její hlubinakdyby se nade mnou propast zavřela! Vyslyš , Hospodine,...
Žalmy 77:11...soucit potlačil? séla To je můj konec, říkám sikdyby své pravici dal klesnout Nejvyšší! Budu však...
Žalmy 94:17...bídákům? Kdo se mnou postaví se proti zlosynůmKdyby mi býval nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel bych v...
Žalmy 119:92... jak jsi nařídil, vždyť všechny věci slouží tiKdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych zahynul ve...
Žalmy 124:1...posměchem těch nadutců! Davidova poutní píseňKdyby s námi nebyl Hospodin - jen řekni, Izraeli: Kdyby s...
Žalmy 124:2...s námi nebyl Hospodin - jen řekni, IzraeliKdyby s námi nebyl Hospodin tenkrát, když nás lidé napadli,...
Přísloví 17:10...přátele. Na rozumného více zapůsobí výtka, než kdyby tupci stokrát nařezal. Na nic než na vzpouru zlosyn...
Přísloví 24:16...se škodit jeho příbytku! Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padl, jediné sklouznutí ale zničí ničemu....
Přísloví 25:8...rychle do sporu. Co by sis mohl nakonec počítkdyby tvůj bližní k hanbě přivedl? Spor se svým bližním...
Přísloví 31:5...nenáleží králům víno pít, vladařům pivo neslušíKdyby pil, mohl by zapomenout na povinnosti, mohl by...
Kazatel 6:3...někomu cizímu. Jak je to marné a bolestnéKdyby měl člověk třeba sto dětí a dožil se velké spousty...
Kazatel 6:6...a o ničem neví, narozdíl od něj ale klidKdyby ten člověk žil dvakrát tisíc let, kdyby však štěstí...
Kazatel 8:17...pachtí, nikdy je ale nemůže postihnout. I kdyby mudrc tvrdil, že to , ani on to nemůže nikdy...
Izaiáš 1:9...budka v poli okurek, jak město, jež se obléháKdyby z nás Hospodin zástupů nenechal aspoň hrstku naživu,...
Izaiáš 6:13...lidi pryč, takže tu zemi všichni opustíKdyby v zůstala i jen desetina, musí být znovu vypleněna...
Izaiáš 10:22... pozůstatek Jákoba se navrátí k Mocnému Bohu. I kdyby tvého lidu, Izraeli, bylo jako písku v moři, jen...
Izaiáš 17:11...vzácné rostliny a pěstuješ si révu z ciziny, i kdyby ti vypučely ještě v den sadby, ještě to ráno kdyby ti...
Izaiáš 32:19...plných bezpečí, v odpočinutí bez starostí. I kdyby byl les pobit kroupami a město srovnáno bylo se zemí,...
Izaiáš 42:23... uloupeni byli a nikdo neřekl: "Vrať je zpět!" Kdyby tak někdo z vás naslouchal! Kdyby tak od nynějška...
Izaiáš 49:15...nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece, nikdy nezapomenu na...
Izaiáš 54:10...nerozhněvám, že nebudu přísně hubovat. I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, ...
Izaiáš 54:15...budeš žít, nepřiblíží se k tobě žádné neštěstíKdyby snad přesto někdo napadal, nebudu s ním ;...
Izaiáš 63:16...se nám vyhýbá! Vždyť ty jsi přece Otec náš; i kdyby nás neznal Abraham a Izrael se o nás nestaral, ty,...
Jeremiáš 2:22...takhle zvrhnout v plané křoví, jež mi nepatří? I kdyby ses mýdlem vydrhla a louhu přidala sebevíc, skvrna...
Jeremiáš 12:6...křičeli na tebe z plných plic. Nevěř jim tedy, i kdyby s tebou pěkně mluvili." "Svůj dům nechám být, opustím...
Jeremiáš 15:1...jsi to ty, kdo vše působí! Hospodin mi řekl: "I kdyby se přede postavili Mojžíš a Samuel, nenechal bych...
Jeremiáš 23:22...běží; nemluvil jsem k nim, a přesto prorokujíKdyby v radě bývali stáli, můj lid by seznámili s mými...
Jeremiáš 25:28...že nevstanete, protože na vás sesílám meč!' A kdyby od tebe odmítali ten kalich vzít a napít se, řekni...
Jeremiáš 38:19..."Bojím se Židů, kteří přeběhli k BabyloňanůmKdyby Babyloňané vydali do jejich rukou, vrhli by se na...
Jeremiáš 49:16...sis zřídil obydlí, obsadils horské vrcholy. I kdyby ses vysoko jak orel uhnízdil, i odtamtud strhnu,...
Jeremiáš 51:53...modlami a po celé zemi budou sténat zranění! I kdyby se Babylon tyčil k nebi, i kdyby se k obloze...
Ezechiel 14:13...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíKdyby nějaká země proti mně zhřešila a byla by mi nevěrná,...
Ezechiel 14:14...na ni hlad a vyhladil z lidi i dobytek, pakkdyby v byli tito tři muži: Noe, Daniel a Job,...
Ezechiel 14:16...- jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani...
Ezechiel 14:18...- jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani...
Ezechiel 14:20...- jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli Noe, Daniel a Job, nemohli by zachránit ani...
Ezechiel 33:5... ale nedal na varování - jeho krev padne na nějKdyby dal na varování, mohl se zachránit. Pokud však...
Daniel 3:18...rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme...
Ozeáš 9:6...v den sváteční, v den Hospodinovy slavnosti? I kdyby zkáze utekli, Egypt je polapí, Memfis jim pohřeb...
Ozeáš 9:12...- žádné porody, těhotenství ani početí! A i kdyby děti odchovali, o každé z nich je připravím. Ach,...
Ozeáš 9:16...bit, takže mu uschnou kořeny, aby nerodil. I kdyby ale děti zplodili, ty jejich drahoušky pobiji. Můj...
Amos 9:2...ani jeden z nich, neunikne mi ani jediný! I kdyby se zakopali do pekla, ruka by je odtud vytáhla....
Amos 9:3...snad vystoupili do nebe, i odtud strhnu jeKdyby se ukryli na vršku Karmelu, najdu je a odtud přivedu....
Amos 9:4...mořském dně, přikážu hadu, je odtud vyštípeKdyby je nepřátelé do zajetí zahnali, přikážu meči, aby je...
Abdiáš 1:4...svého obydlí: "Kdo by k zemi porazil?" I kdyby ses vznášel jako orel a postavil sis hnízdo mezi...
Micheáš 2:11... propadne zkáze, zničeno to bude strašlivěKdyby nějaký prolhaný podvodník přišel se slovy: "Víno a...
Nahum 3:16...jako kobylky, rozmnož se jako žravý hmyz! I kdyby tvých kupců bylo sebevíc, ještě víc než hvězd na nebi...
Abakuk 1:5...dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdyby vám to někdo vyprávěl. Hle - probouzím Babyloňany,...
Abakuk 2:5...jako záhrobí, jako smrt nemůže se nasytit, i kdyby uchvátil všechny národy a všechny lidi si přivlastnil...
Abakuk 3:17...soužení, jež stihne lid, který na nás útočí. I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i...
Ageus 2:12...Hospodin zástupů - Zeptej se kněží na zákonKdyby někdo nesl v cípu svého pláště posvěcené maso a tím...
Ageus 2:13... posvětí se to?" "Ne," odpověděli kněží. "A kdyby se čehokoli takového dotkl někdo poskvrněný mrtvolou...
Zachariáš 13:3...ze země také proroky a ducha nečistoty. A kdyby pak ještě někdo prorokoval, řekne mu jeho otec i...
Malachiáš 1:10...přízeň komukoli z vás? praví Hospodin zástupůKdyby tak někdo z vás zavřel vrata, aby se můj oltář darmo...
Malachiáš 2:12...každého, kdo to provádí, je to kdokoli - i kdyby Hospodinu zástupů přinášel oběti! A provádíte ještě...
Matouš 5:13...proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl zeměKdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude k...
Matouš 11:21..."Běda tobě, Korozaim, běda tobě, BetsaidoKdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a...
Matouš 11:23... do nebe? do pekla se propadneš! Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí v tobě, staly v Sodomě,...
Matouš 12:11...však řekl: "Je snad mezi vámi takový člověk, že kdyby měl jednu ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy,...
Matouš 16:26...pro , ten jej nalezne. Co prospěje člověkukdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co člověk...
Matouš 18:6... kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepšíkdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho...
Matouš 18:12...hledí na tvář mého nebeského Otce. Co myslítekdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by...
Matouš 18:15... aby zahynul jediný z těchto maličkých." "Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi...
Matouš 21:3...a u oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mněKdyby vám někdo něco namítal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje'...
Matouš 24:22...nebylo od počátku světa a jaké nikdy nebudeKdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo...
Matouš 24:23... Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkrácenyKdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' anebo:...
Matouš 24:24...dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to...
Matouš 24:43...nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažtekdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj,...
Matouš 26:24...kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepšíkdyby se vůbec nenarodil." Jeho zrádce Jidáš na to řekl:...
Matouš 26:33...vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje." "I kdyby od tebe všichni odpadli," prohlásil Petr, "...
Matouš 28:14...jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.' Kdyby se o tom doslechl prokurátor, my ho uklidníme a...
Marek 6:11..." řekl jim, "zůstaňte tam, dokud neodejdeteKdyby vás ale někde nepřijali a neposlouchali, vyjděte...
Marek 7:11...otci nebo matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl...
Marek 8:36... ten jej zachrání. Co prospěje člověkukdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co člověk...
Marek 9:42...kteří ve mne věří, bylo by pro něj mnohem lepšíkdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře....
Marek 9:43...pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře. [44Kdyby sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší...
Marek 9:45...do pekla, do toho neuhasitelného ohně. [46] A kdyby sváděla tvá noha, usekni ji. Je pro tebe lepší...
Marek 9:47... než být s oběma nohama uvržen do pekla. A kdyby svádělo tvé oko, zahoď je. Je pro tebe lepší vejít...
Marek 9:50...totiž bude solen ohněm. Sůl je dobráKdyby ale sůl přestala být slaná, čím ji osolíte? Mějte v...
Marek 11:3...nikdo nikdy neseděl. Odvažte ho a přiveďteKdyby se vás někdo ptal: ‚Co to děláte?' řekněte: ‚Pán ho...
Marek 13:20...počátku Božího stvoření a jaké nikdy nebudeKdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec...
Marek 13:21...nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátilKdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' anebo...
Marek 13:22...a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené. Dávejte tedy pozor...
Marek 14:21...kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepšíkdyby se vůbec nenarodil." Když jedli, vzal chléb, požehnal...
Marek 14:29...vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje." "I kdyby všichni odpadli," prohlásil Petr, " nikdy!" Ježíš...
Marek 16:18...mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou...
Lukáš 7:39...to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si: "Kdyby to byl prorok, věděl by, co je to za ženu, která se...
Lukáš 9:25...pro , ten jej zachrání. Co je člověku platnékdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě...
Lukáš 10:13...městu. Běda tobě, Korozaim, běda tobě, BetsaidoKdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a...
Lukáš 11:8...nemohu vstát a něco ti dávat'? Říkám vám: I kdyby nevstal a nedal mu to kvůli jejich přátelství, zvedne...
Lukáš 12:39...zastihne je připravené, blaze jim. Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu přijít zloděj,...
Lukáš 12:45...říkám, že ho ustanoví nad vším svým majetkemKdyby si ale ten služebník v srdci řekl: ‚Můj pán dlouho...
Lukáš 14:5... uzdravil a propustil. Potom se jich zeptal: "Kdyby někomu z vás v sobotní den spadl syn anebo vůl do...
Lukáš 14:29...náklad, zda na její dokončení? Jinakkdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni...
Lukáš 14:34... co , nemůže být mým učedníkem. Sůl je dobráKdyby však i sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí?...
Lukáš 15:4...jim tedy toto podobenství: "Kdyby někdo z vás měl sto ovcí a jednu z nich by ztratil,...
Lukáš 15:8...spravedlivými, kteří pokání nepotřebují." "Kdyby nějaká žena měla deset mincí a jednu minci ztratila,...
Lukáš 16:30...je!' ‚To ne, otče Abrahame,' boháč na to. ‚Kdyby k nim ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání.'...
Lukáš 16:31...Mojžíše a Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'" Ježíš řekl svým učedníkům:...
Lukáš 17:2... skrze koho přicházejí. Bylo by pro něj lepšíkdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře,...
Lukáš 17:3...jednoho z těchto maličkých. Mějte se na pozoruKdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, pokárej ho, a bude-li...
Lukáš 17:4... pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť muKdyby proti tobě zhřešil sedmkrát za den a sedmkrát by se k...
Lukáš 19:31...nikdy nikdo neseděl. Odvažte ho a přiveďteKdyby se vás někdo ptal, proč ho odvazujete, odpovězte:...
Lukáš 19:40...své učedníky!" Odpověděl jim: "Říkám vám, že kdyby zmlkli, křičelo by kamení!" Když dorazil na hřeben a...
Jan 5:43...přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte Kdyby jiný přišel ve svém vlastním jménu, toho přijmete....
Jan 8:42... "Máme jednoho Otce, Boha!" Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste , protože jsem...
Jan 9:33... že by někdo otevřel oči slepě narozenéhoKdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového by nedokázal."...
Jan 11:25...i život," řekl Ježíš. "Kdo věří ve , i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve ,...
Jan 14:2...i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojůKdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám...
Jan 18:30...k nim. "Z čeho tohoto muže viníte?" ptal se. "Kdyby to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k tobě,"...
Jan 18:36...není z tohoto světa," odpověděl Ježíš. "Kdyby království bylo z tohoto světa, moji služebníci by...
Jan 19:11...odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou mockdyby ti nebyla dána shůry. Ten, kdo tobě vydal, ...
Jan 21:25... Ježíš ovšem udělal i mnoho jiných věcíKdyby měly být všechny jednotlivě vypsány, mám za to, že by...
Skutky 8:31... co čteš?" "Jak bych mohl?" odpověděl. "Jedině kdyby mi to někdo vyložil." A prosil Filipa, aby nastoupil...
Skutky 13:41...dílo ve vaší době, dílo, jemuž neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo vyprávěl!'" Když pak odcházeli ze...
Skutky 18:14... ale Gallio se obrátil k Židům: "Ach, vy ŽidéKdyby šlo o nějaké bezpráví nebo vážný zločin, měl bych...
Skutky 26:5...vlasti a potom v Jeruzalémě. Znají odedávnakdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem žil podle...
Skutky 26:32...smrt nebo vězení!" Agrippa na to Festovi řekl: "Kdyby se neodvolal k císaři, mohl být propuštěn." Jakmile...
Římanům 2:26...Zákon porušuješ, z tvé obřízky nic nezbyloKdyby neobřezaný člověk dodržoval ustanovení Zákona, nebude...
Římanům 4:2...řekneme? Co získal náš tělesný praotec AbrahamKdyby byl Abraham uznán za spravedlivého na základě skutků,...
Římanům 4:14...Zákona, ale na základě spravedlnosti z víryKdyby jeho dědici měli být lidé Zákona, byla by ta víra...
Římanům 7:7...poznal. Například o dychtivosti bych nevědělkdyby Zákon neříkal: "Nedychti!" Hřích se chopil...
Římanům 9:27...jmenovat." Izaiáš pak volá ohledně Izraele: "I kdyby synů Izraele bylo jak písku v moři, jen hrstka z nich...
Římanům 9:29...soud nad zemí." A ještě předtím Izaiáš řekl: "Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě naživu, ...
Římanům 15:18...čím chlubit. Neodvážil bych se něco říkatkdyby to skrze Kristus také nekonal k přivedení pohanů k...
1. Korintským 2:8...kterou nikdo z vůdců současného světa nepoznalkdyby ji totiž znali, neukřižovali by Pána slávy. Ale jak...
1. Korintským 8:10...svoboda nestala pro slabší kamenem úrazu. Co kdyby někdo viděl - tebe, který jsi "došel poznání" -...
1. Korintským 10:28... a na nic se kvůli svědomí nevyptávejteKdyby vám ale někdo řekl: "Tohle bylo zasvěceno bohům," pak...
1. Korintským 11:5... který je hlavou; je to úplně stejné, jako kdyby se oholila. Pokud se žena nechce zahalovat, pak se...
1. Korintským 12:15...se přece neskládá z jedné části, ale z mnohaKdyby noha řekla: "Když nejsem ruka, nepatřím do těla,"...
1. Korintským 12:16...do těla," nepatří snad kvůli tomu do těla? A kdyby ucho řeklo: "Když nejsem oko, nepatřím do těla,"...
1. Korintským 12:17...do těla," nepatří snad kvůli tomu do tělaKdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby...
1. Korintským 12:19...různé části, každou jednotlivou tak, jak chtělKdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo? A...
1. Korintským 14:23...naopak není pro nevěřící, ale pro věřící. Co kdyby na společném shromáždění církve všichni mluvili v...
2. Korintským 9:4...za tu chloubu museli stydět (o vás ani nemluvě), kdyby se mnou přišli Makedonci a zjistili, že nejste...
2. Korintským 11:16... Opakuji, nikdo nemá za blázna. A i kdyby, přijměte aspoň jako blázna, abych se i trochu...
Galatským 1:8...ti, kdo chtějí převrátit evangelium KristovoKdyby vám kdokoli - my sami nebo třeba anděl z nebe -...
Galatským 3:21...Zákon proti Božím zaslíbením? V žádném případěKdyby tu byl Zákon, který by dokázal přinést život, potom...
Galatským 4:15...se podělo to vaše nadšení? Mohu dosvědčit, že kdyby to šlo, vyloupli byste si oči a dali mi je! Stal jsem...
2. Tesalonickým 3:14... bratři, pak nepřestávejte konat dobroKdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte...
Židům 4:8... když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí." Kdyby je totiž Jozue uvedl do odpočinku, Bůh by pak ...
Židům 7:11...bedrech, když mu Melchisedech vyšel vstřícKdyby levitské kněžství vedlo k dokonalosti (kvůli níž byl...
Židům 8:7...lepší smlouvy, založené na lepších zaslíbeníchKdyby první smlouvě nebylo co vytknout, nebylo by ji...
Židům 11:15...takto mluví, dávají najevo, že touží po vlastiKdyby měli na mysli tu, kterou opustili, měli přece dost...
Židům 12:20...(Nemohli totiž snést to, co se jim přikazovalo: "Kdyby se i jen zvíře dotklo hory, bude ukamenováno."...
1. Jan 2:1... Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešiliKdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista,...
1. Jan 2:19...hodina. Odešli od nás, ale nepatřili k námKdyby patřili k nám, zůstali by s námi; oni však od nás...
1. Jan 3:20...patříme pravdě, a ujistíme své srdce před nímKdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh,...
Zjevení 11:5...a dva svícny stojící před tváří Pána vší zeměKdyby jim chtěl někdo ublížit, vyjde z jejich úst oheň a...

Slova obsahující kdyby: kdyby (296) kdybych (62) kdybychom (13) kdybys (23) kdybyste (27)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |