Když

Hledám varianty 'když' [ když ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 2:3...v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonalkdyž tvořil. To je příběh nebe a země, o jejich stvoření....
Genesis 2:4...příběh nebe a země, o jejich stvoření. Tenkrátkdyž Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo...
Genesis 2:21...Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánekKdyž usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo...
Genesis 3:6...oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a...
Genesis 4:7...Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmukdyž budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak...
Genesis 4:8..." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a...
Genesis 4:12...aby vpila krev tvého bratra, kterou jsi prolil!  Když budeš obdělávat zem, ti nedá svoji sílu. Budeš na...
Genesis 5:1...jména. Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrátkdyž Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby....
Genesis 5:3... kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, ČlověkKdyž bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby,...
Genesis 5:6...žil celkem 930 let a potom zemřelKdyž bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše...
Genesis 5:9...žil celkem 912 let a potom zemřelKdyž bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana. Po zplození...
Genesis 5:12...žil celkem 905 let a potom zemřelKdyž bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela. Po zplození...
Genesis 5:15...žil celkem 910 let a potom zemřelKdyž bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda. Po zplození...
Genesis 5:18...žil celkem 895 let a potom zemřelKdyž bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha. Po zplození...
Genesis 5:21...žil celkem 962 let a potom zemřelKdyž bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma. Po zplození...
Genesis 5:25...s Bohem, jednou zmizel, neboť ho Bůh vzalKdyž bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil Lámecha. Po...
Genesis 5:28...žil celkem 969 let a potom zemřelKdyž bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna a dal mu jméno...
Genesis 5:32...žil celkem 777 let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta. ...
Genesis 6:1...Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta.  Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery...
Genesis 7:6...mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodoukdyž bylo Noemovi šest set let. Kvůli vodní záplavě...
Genesis 7:20...přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct...
Genesis 8:21...ptactva a obětoval na oltáři zápalné obětiKdyž Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: "...
Genesis 9:16...záplava vody, aby vyhubila veškeré tvorstvoKdyž bude na oblaku duha, pohlédnu na ni, abych si...
Genesis 9:24...nazpátek, a tak nahotu svého otce nespatřiliKdyž se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho...
Genesis 11:2...země mluvila jednou řečí, jedněmi slovyKdyž lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár a...
Genesis 11:31...na cestu z chaldejského Uru do kanaánské zeměKdyž však přišli do Cháranu, usadili se tam. Terach žil 205...
Genesis 12:4...šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i LotKdyž odešel z Cháranu, bylo Abramovi sedmdesát pět let....
Genesis 12:11...pobýt, neboť v zemi panoval krutý hlad. Cestoukdyž se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím,...
Genesis 12:15...Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi hodnostáři, vychválili ji před...
Genesis 14:14...Eškola a Anera, což byli Abramovi spojenciKdyž Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat, vypravil...
Genesis 14:17...Lota a jeho majetek a také ženy a lidKdyž se pak vracel od porážky Kedor-laomera a králů, kteří...
Genesis 15:12...tělům se snášeli dravci, ale Abram je odhánělKdyž pak slunce začalo zapadat, přišel na Abrama hluboký...
Genesis 15:17... neboť nepravost Emorejců ještě není dovršena." Když slunce zapadlo a nastala tma, objevila se kouřící pec...
Genesis 16:4...za ženu. Spal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní pohrdat....
Genesis 16:5...Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. s...
Genesis 16:16...narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyšíKdyž mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest...
Genesis 17:1...Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let.  Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu...
Genesis 17:12...tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezánkdyž mu bude osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve...
Genesis 17:22... jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham...
Genesis 17:24...Bůh. Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezánokdyž mu bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna...
Genesis 17:25...Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezánokdyž mu bylo třináct let. Abraham a jeho syn Izmael byli...
Genesis 18:1... Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamrekdyž seděl v poledním horku u vchodu do stanu. Abraham...
Genesis 18:4...prosím laskavost a zastav se u svého služebníkaKdyž dovolíš, nechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a...
Genesis 18:12...v plodném věku.) Sára se v duchu zasmála: "Teďkdyž jsem sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán...
Genesis 18:13...smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu mohu roditkdyž jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V...
Genesis 18:29..." odpověděl. Abraham k němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli...
Genesis 18:30..." odpověděl. " se můj Pán prosím nehněvákdyž promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde...
Genesis 18:31...promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm...
Genesis 18:32..." odpověděl. " se prosím můj Pán nehněvákdyž promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když se...
Genesis 19:3...odpověděli. "Přenocujeme na tomto prostranství." Když však na velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli...
Genesis 19:15...zničí!" Jeho zeťové si však mysleli, že žertujeKdyž začalo svítat, andělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi...
Genesis 19:16...tu jsou, aby nesmetl trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu...
Genesis 19:17...Odvedli ho ven a teprve za městem ho propustiliKdyž ho vedli ven, jeden z nich řekl: "Utíkej o život!...
Genesis 19:19...laskav. Prokázal jsi mi veliké milosrdenstvíkdyž jsi mi zachránil život. však nebudu moci utéct do...
Genesis 19:23..." (A proto se to město jmenuje Coar, Maličké.) Když Lot vešel do Coaru, vycházelo nad zemí slunce. A...
Genesis 19:28...k místu, kde předtím stál před HospodinemKdyž se podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinu,...
Genesis 19:29... jak ze země stoupá kouř jako z pece. Tenkrátkdyž Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a...
Genesis 19:33...šla spát se svým otcem, který nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Druhého dne pak prvorozená...
Genesis 19:35...mladší s ním šla spát, on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Tak obě Lotovy dcery...
Genesis 20:1...kraje, aby se usadil mezi Kádešem a Šurem. A když pobýval v Geraru, říkal Abraham o své manželce Sáře:...
Genesis 20:8...ráno vstal a svolal všechny své služebníkyKdyž jim celou věc vylíčil, dostali ti muži veliký strach....
Genesis 20:13... ale ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce...
Genesis 21:4...synovi narozenému ze Sáry jméno Izák, SmíšekKdyž bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak...
Genesis 21:5...Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázalKdyž se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára...
Genesis 21:8...Ale porodila jsem mu syna - i přes jeho stáří!" Když dítě povyrostlo, přestalo se kojit. V den, kdy se Izák...
Genesis 21:15...pryč. Odešla tedy a bloudila Beeršebskou pouštíKdyž voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a...
Genesis 21:28...je Abimelechovi a vstoupili spolu do smlouvyKdyž Abraham postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal...
Genesis 22:9...synu," odpověděl Abraham. A tak šli oba spoluKdyž přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam...
Genesis 23:3...přišel, aby nad truchlil a oplakával jiKdyž vstal od své mrtvé, promluvil k místním Chetejcům:...
Genesis 24:14...a dcery zdejších měšťanů vycházejí pro voduKdyž jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán,...
Genesis 24:22... zda Hospodin dává jeho cestě zdar, nebo neKdyž velbloudi dopili, vzal ten muž zlatý nosní kroužek...
Genesis 24:30...na rukou své sestry Rebeky a slyšel její slovakdyž říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel tedy k...
Genesis 24:33...si on i muži, kteří ho doprovázeli, umyli nohyKdyž mu ale nabídli jídlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud...
Genesis 24:39... a tam vybereš manželku pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla...
Genesis 24:43... cestě zdar. Hle, stojím u vodního prameneKdyž řeknu dívce, která vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím...
Genesis 24:45...na rameni, sestoupila k prameni a čerpala voduKdyž jsem pak řekl: ‚Dej mi prosím napít,' spustila...
Genesis 24:52...manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když Abrahamův služebník uslyšel jejich slova, poklonil se...
Genesis 24:54... kteří ho doprovázeli, a zůstali tam celou nocKdyž pak ráno vstali, řekl: "Propusťte k mému pánu."...
Genesis 24:64...přicházet velbloudy. Rebeka také pozvedla oči, a když uviděla Izáka, sesedla z velblouda. Zeptala se totiž...
Genesis 25:20...Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil IzákaKdyž bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou...
Genesis 25:22...ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počalaKdyž se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi...
Genesis 25:24...než druhý a starší mladšímu bude služebník." Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla...
Genesis 25:26... Dostal tedy jméno Jákob, to jest Bude v patáchKdyž je Rebeka porodila, bylo Izákovi šedesát let. Chlapci...
Genesis 25:29...zvěřina, ale Rebeka si oblíbila Jákoba. Jednoukdyž Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý vyčerpaný....
Genesis 26:7...tak se Izák usadil v GeraruKdyž se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl:...
Genesis 26:8...nezabili." Byla totiž velmi krásná. Jednoukdyž tam byli dlouho, vyhlížel filištínský král...
Genesis 26:23...daroval prostor, abychom se rozplodili na zemi." Když pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže...
Genesis 26:34... dodnes jmenuje Beer-šeba, Studna přísahyKdyž bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu,...
Genesis 27:1...působily Izákovi a Rebece hořké trápení.  Když potom Izák zestárl a oči mu zeslábly tak, že neviděl,...
Genesis 27:5...ti požehnal, než umřu." Rebeka ale poslouchalakdyž Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel...
Genesis 27:12...bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako...
Genesis 27:27... a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal: "Hle,...
Genesis 27:30...A vtom, jakmile Izák Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr...
Genesis 27:34...jedl. Požehnal jsem mu, a tak bude požehnán!" Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného...
Genesis 27:40...svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli...
Genesis 27:42...mým otcem. Potom svého bratra Jákoba zabiji!" A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua,...
Genesis 28:6...a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnalkdyž ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku,...
Genesis 29:2...na cestu a přišel do země východních národůKdyž se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři...
Genesis 29:3...ten kámen z ústí studny odvalovali, teprve když se tam shromáždila všechna stáda, a tehdy napájeli...
Genesis 29:10...se stádem svého otce. Byla totiž pastýřkaKdyž Jákob spatřil Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a...
Genesis 29:12...Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal. A když řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn...
Genesis 29:13... Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domuKdyž pak Jákob Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo, Lában...
Genesis 29:14... Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!" Když pak u něj Jákob zůstal celý měsíc, Lában mu řekl:...
Genesis 29:15...Jákob zůstal celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u sloužit zadarmo....
Genesis 29:31... Sloužil pak u Lábana ještě dalších sedm letKdyž Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její...
Genesis 29:33...můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem...
Genesis 29:34...jméno Šimeon, Vyslyšení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž...
Genesis 29:35...jméno Levi, Spojení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!"...
Genesis 30:1...dala jméno Juda, Chvála. Tehdy přestala rodit.  Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své...
Genesis 30:9...jsem!" A tak mu dala jméno Neftalí, Můj bojKdyž Léa viděla, že přestala rodit, vzala svou otrokyni...
Genesis 30:12... štěstí!" a dala mu jméno Gád, Štěstí. A když Léina otrokyně Zilpa porodila Jákobovi druhého syna,...
Genesis 30:16...výměnou za milostná jablíčka od tvého syna." Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti...
Genesis 30:23...vyslyšel ji a otevřel její lůno. Počala tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak...
Genesis 30:25...řekla: "Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi:...
Genesis 30:42...žlabů kladl ty pruty, aby se pářily před prutyKdyž však byla zvířata neduživá, pruty nekladl. A tak byl...
Genesis 31:2...to bohatství si pořídil na úkor našeho otce!" A když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že mu není...
Genesis 31:8...odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížilKdyž řekl: ‚Dostaneš za odměnu, co bude skvrnité,' všechen...
Genesis 31:11... v tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,' řekl: ‚Pozvedni oči a...
Genesis 31:19...vydal ke svému otci Izákovi do kanaánské země. (Když předtím Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému...
Genesis 32:14...písku, nespočetného pro své množství.'" A když na tom místě strávil noc, vybral z toho, co získal,...
Genesis 32:18...stády nechte odstup." Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu...
Genesis 32:21...si totiž: "Usmířím ho darem, který předcházíKdyž se s ním potom setkám, snad přijme.") A tak šel dar...
Genesis 32:26...s ním ale zápasil, dokud nezačalo svítatKdyž viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu,...
Genesis 32:32...jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!" A když minul Penuel, zazářilo mu slunce; a kulhal kvůli ...
Genesis 33:1...udeřil do kyčelního kloubu u sedací šlachy.)  Když potom Jákob pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua...
Genesis 33:5...ho, padl mu kolem krku a líbal ho. Oba plakaliKdyž potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo...
Genesis 33:10... nikoli! Přijmi laskavě ode tento darKdyž vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi...
Genesis 34:2...Léa, si jednou vyšla navštívit domorodé dívkyKdyž ji uviděl kníže země, Šechem, syn Hivejce Chamora,...
Genesis 34:5...otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu,...
Genesis 34:7...promluvil. Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi rozlítili....
Genesis 34:10...s námi - dávejte nám své dcery a berte si našeKdyž budete bydlet u nás, bude celá země před vámi. Bydlete...
Genesis 34:15...- to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vám, jen když budete jako my. se každý z vás, kdo je mužského...
Genesis 34:25... kdo vycházel z brány toho města. Třetího dnekdyž měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini...
Genesis 35:1...tam a postav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázalkdyž jsi utíkal před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl...
Genesis 35:7... Bůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůhkdyž utíkal před svým bratrem. Tehdy zemřela Rebečina chůva...
Genesis 35:16...Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu táhli dálKdyž byli nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a měla...
Genesis 35:18...řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!" A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jméno...
Genesis 35:22...táhl dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A když se Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel...
Genesis 36:24...je ten Ana, který našel na poušti horké pramenykdyž pásl osly svého otce Cibeona). Děti Anovy: Dišon a...
Genesis 36:33... syn Beorův, a jeho město se jmenovalo DinhabaKdyž zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn...
Genesis 36:34...na jeho místě Jobab, syn Zerachův z BosryKdyž zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské...
Genesis 36:35... kraloval na jeho místě Chušam z temanské zeměKdyž zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn...
Genesis 36:36...v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo AvitKdyž zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky....
Genesis 36:37...Hadad, kraloval na jeho místě Samla z MasrekyKdyž zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z...
Genesis 36:38... kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharuKdyž zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn...
Genesis 36:39...kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn AkborůvKdyž zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho...
Genesis 37:4...svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou sukniciKdyž ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc...
Genesis 37:5...schopni ani klidně promluvit. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl...
Genesis 37:10...klanělo se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd!" A když to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to...
Genesis 37:12...něj žárlili, ale jeho otec o tom všem přemýšlelKdyž pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu...
Genesis 37:14...povědět." A tak ho vyslal z hebronského údolíKdyž dorazil k Šechemu, potkal ho nějaký muž. Viděl, že...
Genesis 37:21...divoká zvěř! Uvidíme, co pak bude z jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a...
Genesis 37:23...a vrátil ho jeho otci.) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu...
Genesis 37:26...Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mítkdyž svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Pojďme...
Genesis 37:28...to náš bratr, naše tělo!" A bratři ho poslechliKdyž je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z...
Genesis 38:5...ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila, byl Juda v Kezíbu. Juda pak svému...
Genesis 38:12...době Judova manželka, dcera Šuova, zemřelaKdyž se Juda po její smrti utěšil, odešel se svým...
Genesis 38:15...Šela je dospělý a že za něj nebyla provdána.) A když ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, neboť měla...
Genesis 38:25..."Vyveďte ji ven, je upálena!" ji vedlikdyž vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s...
Genesis 38:26...prosím, čí je toto pečetidlo, šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější...
Genesis 38:27...za svého syna Šelu!" A víckrát s nespalKdyž pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla...
Genesis 38:30...ses prodral?" A tak dostal jméno Peres, PrůlomKdyž potom vyšel jeho bratr s onou červenou nití na ruce,...
Genesis 39:3...dařilo a zůstal v domě svého egyptského pánaKdyž jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin...
Genesis 39:6...nechal všechen svůj majetek v Josefově správěKdyž měl doma jeho, nestaral se o nic než o své jídlo.Josef...
Genesis 39:8...On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když můj pán doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří...
Genesis 39:10...takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k lehl a...
Genesis 39:11...lehl a pobyl s , neposlechl ji. Jednoho dnekdyž přišel dělat svou práci v domě, nebyl nikdo ze...
Genesis 39:13...však nechal šaty v její ruce, utekl a běžel venKdyž uviděla, že nechal své šaty v ruce a utekl ven,...
Genesis 39:15...mnou vyspat, ale jsem začala hlasitě křičetKdyž uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u , utekl a...
Genesis 39:18... ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávatKdyž jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty u a...
Genesis 39:19...ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval tvůj otrok," vzplanul...
Genesis 40:4... Velitel stráže je svěřil do Josefovy péčeKdyž byli ve vězení dlouho, oba dva - číšník i pekař...
Genesis 40:6...téže noci svůj sen, každý s vlastním významemKdyž k nim Josef ráno přišel, pohlédl na a hle, byli...
Genesis 40:13...faraonovi podávat pohár, jako jsi to dělávalkdyž jsi býval jeho číšníkem. se ti však povede dobře,...
Genesis 40:16...nic, za co bych měl být vsazen do jámy!" Když vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl výklad, řekl...
Genesis 41:5...sedm krásných a tučných. Vtom se Farao probudilKdyž znovu usnul, měl další sen: Na jednom stéble vyrostlo...
Genesis 41:14...dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy, a když se oholil a převlékl si šaty, přišel k faraonovi. Ten...
Genesis 41:46... Tak se Josef dostal do čela egyptské zeměKdyž stanul před faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi...
Genesis 41:53..."Bůh v zemi mého trápení učinil plodným." Když pak v Egyptě uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na...
Genesis 41:55...zemích byl hlad, ale v celém Egyptě byl chléb. A když začala hladovět i celá egyptská zem a lid volal k...
Genesis 42:1...zrní, protože se po celém světě rozmohl hlad.  Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům:...
Genesis 42:18...dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověkKdyž uděláte, co říkám, budete žít. Když jste tak slušní,...
Genesis 42:19...člověk. Když uděláte, co říkám, budete žítKdyž jste tak slušní, zůstane v tomto vězení jen jeden z...
Genesis 42:21...svém bratru! Viděli jsme ho ve smrtelné úzkostikdyž nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. To...
Genesis 42:27...tedy zrní na osly a odešliKdyž měli cestou nocovat, jeden z nich otevřel svůj pytel,...
Genesis 42:29...se rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země,...
Genesis 42:35... každý ve svém pytli našel svůj váček s peněziKdyž viděli ty váčky s penězi, dostali strach - oni i...
Genesis 43:2...zemi panoval krutý hladKdyž spotřebovali zrní, které přivezli z Egypta, řekl jim...
Genesis 43:16...Vstali, odešli do Egypta a stanuli před JosefemKdyž s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého...
Genesis 43:18... jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláceKdyž ale uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si:...
Genesis 43:21... opravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídloKdyž jsme cestou zpět měli nocovat, otevřeli jsme své vaky...
Genesis 43:26...svůj dar, než Josef v poledne přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s...
Genesis 44:14...a vrátili se do města. Josef byl dosud v palácikdyž tam Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na...
Genesis 44:19...na svého služebníka - jsi přece jako sám faraoKdyž se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce nebo...
Genesis 44:22...‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otceKdyž ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům...
Genesis 44:25... našemu otci, a vyprávěli mu slova mého pánaKdyž potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k...
Genesis 44:26...' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen když s námi bude náš nejmladší bratr. Když s námi náš...
Genesis 45:1...svůj doprovod. (A tak s Josefem nikdo nezůstalkdyž se dával poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě,...
Genesis 45:4..."Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl: " jsem Josef, váš bratr, kterého...
Genesis 45:24... chléb a potraviny pro jeho otce na cestu. A když se loučil s odcházejícími bratry, řekl jim: "Cestou se...
Genesis 45:27...srdce zůstalo zprvu netečné, neboť jim nevěřilKdyž mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef...
Genesis 46:1...A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestuKdyž přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce...
Genesis 46:28...aby od Josefa získal pokyny k cestě do Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do...
Genesis 47:7...stád." Potom Josef přivedl svého otce JákobaKdyž ho postavil před faraona, Jákob faraonovi požehnal....
Genesis 47:15... Ty peníze Josef odváděl do faraonova domu. A když v Egyptě a Kanaánu došly peníze, přišli všichni...
Genesis 47:16..."Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chlébkdyž peníze došly." Přiváděli tedy k Josefovi svůj dobytek...
Genesis 47:18...jejich dobytek je krmil chlebem po celý rok. A když ten rok uplynul, přišli k němu v dalším roce a řekli:...
Genesis 47:29...zemi sedmnáct let a dožil se věku 147 letKdyž se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna...
Genesis 48:2...tedy s sebou své dva syny, Manasese a Efraima. A když bylo Jákobovi řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn...
Genesis 48:17...a Izáka, a nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na...
Genesis 49:28...kmenů a takto k nim jejich otec promluvilkdyž jim žehnal. Každému z nich udělil požehnání, jaké mu...
Genesis 49:33...je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A když Jákob dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl nohy...
Genesis 50:4...Egypťané za něj drželi smutek po sedmdesát dníKdyž uplynula doba jeho oplakávání, promluvil Josef k...
Genesis 50:10...s nimi i vozy s jezdci; byl to velkolepý průvodKdyž pak dorazili ke Goren-atadu poblíž Jordánu, dali se do...
Genesis 50:11...Josef pořádal smuteční slavnost za svého otceKdyž kananejští obyvatelé země viděli tu smuteční slavnost...
Genesis 50:15...a všichni, kdo s ním šli pochovat jeho otceKdyž si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je...
Exodus 1:16...při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlavíkdyž to bude syn, zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji...
Exodus 2:2...levitskou dcerou. Ta pak počala a porodila synaKdyž viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A...
Exodus 2:3... jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když ho nemohla skrývat déle, pořídila pro něj třtinovou...
Exodus 2:5...dcera; její služebné zatím kráčely podél řekyKdyž mezi rákosím uviděla ošatku, poslala děvečku, ji...
Exodus 2:10..." Žena tedy vzala dítě k sobě a kojila je. A když chlapec odrostl, odvedla ho k faraonově dceři a ta ho...
Exodus 2:12...z jeho bratrů. Rozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a...
Exodus 2:13... zabil toho Egypťana a zahrabal ho do pískuKdyž k nim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se...
Exodus 2:15... neboť si pomyslel: "Určitě se o tom !" Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale...
Exodus 2:16...sedm dcer a ty chodívaly ke studni čerpat voduKdyž ale naplnily žlaby vodou, aby napojily stádo svého...
Exodus 2:18...tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec Reuelkdyž se vrátily. "Jeden Egypťan nás ochránil před pastýři,"...
Exodus 2:22...zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru SiporuKdyž porodila syna, dal mu Mojžíš jméno Geršom,...
Exodus 3:1...svého tchána, midiánského kněze Jetra. Jednoukdyž vedl stádo hluboko do pouště, přišel k Boží hoře...
Exodus 3:4...velikou podívanou - jak to, že ten keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal...
Exodus 3:13... k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovímkdyž se zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi...
Exodus 4:6...do podpaždí." Vložil si tedy ruku do podpaždí, a když ji vytáhl, jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh....
Exodus 4:7... Mojžíš si tedy znovu vložil ruku do podpaždí, a když ji odtud vytáhl, byla znovu zdravá jako zbytek jeho...
Exodus 4:8... byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti neuvěří a neposlechnou první znamení, uvěří druhému...
Exodus 4:10... ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani teďkdyž jsi promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete...
Exodus 4:27..."Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží hory, políbil ho. Mojžíš pak...
Exodus 4:31... a konal znamení před očima lidu. A lid uvěřilKdyž slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k synům Izraele a...
Exodus 5:13..."Odveďte svou práci - stejný denní úkol, jako když byla sláma!" Izraelští předáci, ustanovení faraonovými...
Exodus 7:7...udělali přesně to, co jim Hospodin přikázalKdyž mluvili k faraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát let a...
Exodus 7:9...Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš...
Exodus 7:20...učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v...
Exodus 7:25...pitnou vodu. Nilskou vodu totiž nebyli s to pítKdyž uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil,...
Exodus 8:2...a na celou egyptskou zem z nich vyveď žáby!'" A když Áron napřáhl ruku k egyptským vodám, vylezly z nich...
Exodus 8:11...je na spoustu hromad a zemi naplnil hrozný puchKdyž ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak...
Exodus 8:14...kouzly vyvést z prachu komáry, ale nemohliKdyž byli lidé i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci...
Exodus 9:5...nezajde jediný kus.'" Hospodin určil i dobukdyž řekl: "Hospodin to v zemi učiní zítra." A nazítří...
Exodus 9:10...vzali popel z pece, postavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly na lidech i dobytku...
Exodus 9:34...rázem skončily a na zem se přestal valit déšť. A když farao uviděl, že déšť, krupobití i hromy přestaly,...
Exodus 10:11...si pozor, nebo špatně dopadnete! To tedy neKdyž po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen...
Exodus 12:23...svého domu, neboť Hospodin půjde bít EgyptKdyž spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev, mine...
Exodus 13:8...‚To kvůli tomu, co pro udělal Hospodinkdyž jsem vycházel z Egypta.' A budeš to mít jako znamení...
Exodus 13:15...z Egypta, z domu otroctví, silou své rukyKdyž nás farao neústupně odmítal propustit, pobil Hospodin...
Exodus 13:17...že nás Hospodin vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao konečně lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes...
Exodus 14:5...poznají, že jsem Hospodin." A tak se staloKdyž bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce...
Exodus 14:9... jeho jezdci i celé jeho vojsko - a dostihli jekdyž tábořili u moře u Pi-chirotu před Baal-cefonem. Když...
Exodus 14:10...tábořili u moře u Pi-chirotu před Baal-cefonemKdyž se farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle,...
Exodus 14:27...jezdce." Mojžíš tedy napřáhl ruku nad mořeKdyž nastalo ráno, moře se vrátilo na původní místo a...
Exodus 15:7...Svou mohutnou vznešeností své protivníky ničíšKdyž vypouštíš svůj hněv, jak strniště je sežehne! Dechem...
Exodus 15:19...bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do moře,...
Exodus 15:22...se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře!" Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali se k...
Exodus 15:23...Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalezli voduKdyž potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť...
Exodus 15:25...k Hospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřevaKdyž jej hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin...
Exodus 16:10...reptání.'" A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když se obrátili k poušti, hle, v oblaku se tam ukázala...
Exodus 16:13... abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer, přiletěly křepelky a zasypaly tábor....
Exodus 16:14...tábor. Ráno pak okolo tábora padala rosa. A když rosa přestala padat, hle, na poušti leželo cosi jako...
Exodus 16:15...drobné lupínky, cosi jako drobné jíní na zemiKdyž to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému:...
Exodus 16:32... vidí pokrm, jímž jsem vás krmil na pouštikdyž jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl:...
Exodus 17:1...rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestuKdyž se však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid...
Exodus 17:12...však ruku nechával klesnout, vítězil AmalekKdyž pak Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili...
Exodus 18:7...svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil hoKdyž se jeden druhého vyptali, jak se jim daří, vešli do...
Exodus 18:9...všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli prokázalkdyž je vysvobodil z ruky Egypťanů. Jetro tenkrát řekl:...
Exodus 18:14...lid, a lid stál před ním od rána do večeraKdyž Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid,...
Exodus 18:16...mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát BohaKdyž mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a soudím mezi...
Exodus 19:2...z Egypta přišli synové Izraele na poušť SinajKdyž totiž vytáhli z Refidimu, přišli na poušť Sinaj a tam...
Exodus 20:18...ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Když všechen lid viděl a slyšel to hřmění a blýskání,...
Exodus 21:2...toto jsou zákony, které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského otroka, u tebe slouží šest let,...
Exodus 21:7...mu ucho šídlem a on zůstane navždy jeho otrokemKdyž někdo prodá svou dceru jako děvečku, ta pak neodejde...
Exodus 21:18...zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít." "Když při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem nebo pěstí...
Exodus 21:20... Uhradí mu jen ušlý zisk a náklady na léčeníKdyž někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu...
Exodus 21:22...dva, nebude pomstěn, neboť je jeho majetkemKdyž se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z ...
Exodus 21:26...spáleninu, ránu za ránu, podlitinu za podlitinuKdyž někdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že...
Exodus 21:28...děvečce zub, propustí je na svobodu za ten zubKdyž býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten...
Exodus 21:33...pánu 30 šekelů stříbra a býk bude ukamenován." "Když někdo odkryje jámu nebo ji vykope a nepřikryje a...
Exodus 21:35...majitelem: mu peníze a mrtvé zvíře si necháKdyž něčí býk potrká sousedova býka tak, že pojde, prodají...
Exodus 21:37...nahradit býka za býka a toho mrtvého si necháKdyž někdo ukradne býka nebo beránka a zabije ho nebo prodá...
Exodus 22:4...býk, osel nebo beránek - nahradí to dvojnásobněKdyž někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj...
Exodus 22:5...to tím nejlepším ze svého pole a ze své viniceKdyž vypukne oheň a zachvátí křoví, takže shoří stoh nebo...
Exodus 22:6... musí ten, kdo požár způsobil, nahradit škoduKdyž někdo svěří svému bližnímu do úschovy peníze nebo...
Exodus 22:9... ten svému bližnímu dvojnásobnou náhraduKdyž někdo svěří svému bližnímu do opatrování osla, býka,...
Exodus 22:13...přinesou důkaz; rozsápané se nahrazovat nebudeKdyž si někdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono...
Exodus 22:15... Jestliže bylo najaté, je to zahrnuto v ceně." "Když někdo svede nezasnoubenou pannu a vyspí se s , musí...
Exodus 23:4...ani chudákovi v jeho přiKdyž narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla,...
Exodus 23:5... který zabloudil, poctivě mu jej přiveď zpátkyKdyž uvidíš osla někoho, kdo nenávidí, jak leží pod svým...
Exodus 23:9...vy sami jste přece poznali život přistěhovalcůkdyž jste žili v Egyptě!" "Šest let osívej svou zem a...
Exodus 23:16...poli. Zachovávej Slavnost dožínek na konci rokukdyž z pole sklidíš plody své práce. Třikrát za rok se...
Exodus 24:3... Také lid nevystupuje spolu s ním." Když pak Mojžíš přišel a přednesl lidu všechna Hospodinova...
Exodus 30:7...pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ránokdyž vyčistí kahany, a bude je pálit za soumraku, když...
Exodus 30:8...vyčistí kahany, a bude je pálit za soumrakukdyž kahany zapálí. Kadidlo bude před Hospodinem stále, po...
Exodus 30:12...promluvil k Mojžíšovi: "Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele, při...
Exodus 30:15...bude zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výšeKdyž budete Hospodinu odevzdávat tento příspěvek k...
Exodus 31:18...zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu...
Exodus 32:1...svědectví - kamenné desky psané Božím prstem.  Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací,...
Exodus 32:5...je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!" Když to Áron uviděl, postavil před sochou oltář. Potom...
Exodus 32:17...a to písmo bylo Boží písmo vyryté na deskáchKdyž Jozue uslyšel hluk křičícího lidu, řekl Mojžíšovi: "Z...
Exodus 32:24... zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když jsem to hodil do ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš...
Exodus 33:4...cestou nevyhladil, neboť jste tvrdošíjný lid." A když lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlili a nikdo na sebe...
Exodus 33:7... daleko od tábora. Nazval jej Stan setkáváníKdyž chtěl kdokoli hledat Hospodina, musel vycházet ke...
Exodus 33:8...ke Stanu setkávání, který byl venku za táboremKdyž Mojžíš vycházel ke Stanu, všechen lid vstával. Zůstali...
Exodus 33:16... že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi? Právě to i tvůj lid odliší od...
Exodus 34:15... abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli zeměKdyž půjdou smilnit za svými bohy a přinášet svým bohům...
Exodus 34:16...oběti, pozvou , abys jedl z jejich obětíKdyž pak z jejich dcer vybereš manželky svým synům, půjdou...
Exodus 34:24...tvé hranice, nikdo nezatouží po tvé zemikdyž budeš přicházet, aby ses třikrát za rok ukázal před...
Exodus 34:30... že mu od rozhovoru s Hospodinem září tvářKdyž pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hle,...
Exodus 34:33... o čem s ním Hospodin mluvil na hoře SinajKdyž k nim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškou....
Exodus 35:1...tvář rouškou, dokud nešel mluvit s Hospodinem.  Když Mojžíš shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim:...
Exodus 40:21...sochory a seshora ji přikryl slitovnicíKdyž vnesl truhlu do Příbytku, pověsil v něm zastírající...
Leviticus 1:2...Stanu setkávání: "Promluv k synům Izraele taktoKdyž někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je...
Leviticus 2:8... je připravena z jemné mouky s olejemKdyž takto připravenou moučnou oběť přineseš Hospodinu,...
Leviticus 4:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům IzraeleKdyž se někdo neúmyslně prohřeší proti některému z...
Leviticus 4:13...a překročí některé Hospodinovo přikázáníkdyž se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si...
Leviticus 4:22...za hřích shromáždění. Prohřeší-li se vůdce lidukdyž neúmyslně překročí některé přikázání Hospodina, svého...
Leviticus 4:27... Prohřeší-li se neúmyslně někdo z prostého lidukdyž se proviní překročením jednoho z Hospodinových...
Leviticus 5:1... Člověk se prohřeší v těchto případechKdyž něco viděl nebo se to dozvěděl, a ačkoli slyšel...
Leviticus 5:2... neoznámil to. Takový ponese vinu. Také když se někdo dotkne něčeho nečistého, jako je zdechlina...
Leviticus 5:3... neúmyslně se znečistil, a tak se provinil. Také když se dotkne lidské nečistoty - jakékoli nečistoty...
Leviticus 5:4...- a teprve pak si to uvědomí, provinil se. Také když nerozvážně pronese přísahu, zlou či dobrou - ...
Leviticus 5:5...vědom - a teprve pak si to uvědomí, provinil seKdyž se tedy jednou z těchto věcí proviní, vyzná, v čem...
Leviticus 5:21...prohřeší a zklame Hospodina v těchto případechKdyž svého bližního podvede ohledně věci svěřené do úschovy...
Leviticus 5:22...bude svého bližního okrádat či vydírat anebo když najde ztracenou věc a křivopřísežně ji zapře. Čehokoli...
Leviticus 8:5...tedy učinil, jak mu Hospodin přikázalKdyž se obec shromáždila u vchodu do Stanu setkávání,...
Leviticus 8:14...Hospodin. Přivedl býčka k oběti za hřích, a když Áron se svými syny vložil ruce na hlavu býčka...
Leviticus 8:18...Hospodin. Pak přivedl berana k zápalné oběti, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana,...
Leviticus 8:22... Pak přivedl druhého berana, berana pověření, a když Áron se svými syny vložili ruce na hlavu berana, zabil...
Leviticus 9:6... Tehdy Mojžíš řekl: "Toto nám přikázal HospodinKdyž to vykonáte, ukáže se vám Hospodinova sláva." Potom...
Leviticus 9:9...k oltáři a zabil své tele jako oběť za hříchKdyž mu pak jeho synové podali krev, namočil si v prst a...
Leviticus 9:14...na díly a hlavu a on to dal dýmat na oltářKdyž omyl vnitřnosti a nohy, dal je dýmat na oltáři spolu...
Leviticus 9:23... Mojžíš s Áronem pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli ven, žehnali lidu. Vtom se všemu lidu ukázala...
Leviticus 9:24...pohltil zápalnou oběť i tučné kusy na oltáři. A když to všechen lid spatřil, vykřikli a padli na tvář. ...
Leviticus 10:3... Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na myslikdyž řekl: Na těch, kdo ke mně přistupují, projevím svou...
Leviticus 10:9...promluvil k Áronovi: "Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví...
Leviticus 10:20...za hřích, copak by s tím Hospodin souhlasil?" A když to Mojžíš uslyšel, souhlasil. Hospodin promluvil k...
Leviticus 11:37...se však dotkne takových zdechlin, bude nečistéKdyž taková zdechlina upadne na jakékoli osivo, zůstane...
Leviticus 11:39...upadla, namočeno vodou, bude pro vás nečistéKdyž pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se...
Leviticus 12:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům IzraeleKdyž žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní nečistá,...
Leviticus 12:6...od krve potrvá ještě šedesát šest dníKdyž uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo...
Leviticus 13:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Když někdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou...
Leviticus 13:9...jej prohlásí za nečistého - je to malomocenstvíKdyž se na člověku objeví rána malomocenství, je...
Leviticus 13:18...zbělelo, prohlásí jej za čistého - je čistýKdyž bude na kůži vřed, který se zhojil, a na místě toho...
Leviticus 13:24...jizva po vředu - kněz jej prohlásí za čistéhoKdyž bude na kůži spálenina od ohně a na jizvě po ...
Leviticus 13:29...za čistého, neboť je to jizva po spáleniněKdyž bude nějaký muž nebo žena postižen na hlavě nebo na...
Leviticus 13:31... druh malomocenství na hlavě nebo na braděKdyž ale kněz ránu prašiviny prohlédne a ta nebude napohled...
Leviticus 13:38...- je čistý a kněz jej prohlásí za čistéhoKdyž bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je...
Leviticus 13:40... je to lišej, který vypukl na kůži - je čistýKdyž někomu vypadají vlasy na temeni, takže pleš, je...
Leviticus 13:42...vlasy na skráních, takže holé čelo, je čistýKdyž ale na holém čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá...
Leviticus 13:47... ve zvláštním příbytku venku za táborem." "Když rána malomocenství napadne vlněný nebo lněný oděv,...
Leviticus 13:50...či na koženém předmětu - musí být ukázána kněziKdyž kněz ránu prohlédne, nechá napadenou věc odloučit na...
Leviticus 13:55...prohlédne: Shledá-li, že rána nezměnila barvu (i když se nerozšířila), je to nečisté - spálíš to, je...
Leviticus 15:13...každý dřevěný předmět musí být omyt vodouKdyž bude ten muž od svého výtoku uzdraven, napočítá po...
Leviticus 15:18...vyprány vodou a budou nečisté do večeraKdyž bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se...
Leviticus 15:25...výtokem krve mimo své pravidelné krvácení nebo když výtok trvá déle než její běžné krvácení, bude po...
Leviticus 15:28... omyje se vodou a bude nečistý do večeraKdyž bude od svého výtoku uzdravena, napočítá ještě sedm...
Leviticus 15:31...nečistot, aby kvůli svým nečistotám nezemřelikdyž by poskvrnili můj Příbytek, který je uprostřed nich."...
Leviticus 16:1...po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřelikdyž přistoupili před Hospodina. Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Leviticus 16:17... který s nimi zůstává uprostřed jejich nečistotKdyž vejde do nejsvětější svatyně, aby ji očistil, není...
Leviticus 16:20...jej očistí a posvětí od nečistot synů IzraeleKdyž tedy dokončí očišťování nejsvětější svatyně, Stanu...
Leviticus 16:23... svlékne si plátěná roucha, jež si vzalkdyž měl vejít do nejsvětější svatyně, a nechá je tam. Když...
Leviticus 16:24...vejít do nejsvětější svatyně, a nechá je tamKdyž si na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si svá...
Leviticus 18:18...si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednukdyž bys za jejího života obcoval s tou druhou. Nesmíš...
Leviticus 19:5...si sochy bohů. jsem Hospodin, váš BůhKdyž budete obětovat pokojnou oběť Hospodinu, obětujte ji...
Leviticus 19:9... Takový člověk bude vyobcován ze svého liduKdyž budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole ...
Leviticus 20:3...takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho liduKdyž daroval své dítě Molochovi, poskvrnil mou svatyni a...
Leviticus 21:9... neboť Hospodin, váš Posvětitel, jsem svatýKdyž se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětí...
Leviticus 22:9...na sebe neuvalili hřích a kvůli němu nezemřelikdyž by to znesvětili. jsem Hospodin, jejich Posvětitel....
Leviticus 22:11...knězův host nebo nádeník nesmí jíst nic svatéhoKdyž si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst smí; rovněž...
Leviticus 22:14...mládí. Žádný nepovolaný to však jíst nesmíKdyž někdo nedopatřením sní, co je svaté, musí to knězi...
Leviticus 22:27...promluvil k Mojžíšovi: "Když se narodí tele, jehně nebo kůzle, zůstane po sedm...
Leviticus 22:29...krávu ani ovci v tentýž den s jejím mládětemKdyž budete Hospodinu přinášet oběť díkůvzdání, obětujte ji...
Leviticus 23:22...vaše pokolení ve všech vašich příbytcíchKdyž budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole ...
Leviticus 23:39...Hospodinu. Patnáctého dne sedmého měsícekdyž shromáždíte úrodu země, tedy budete po sedm dní slavit...
Leviticus 23:43...bydlet ve stáncích, aby vaši potomci věděli, že když jsem syny Izraele vyváděl z Egypta, nechal jsem je...
Leviticus 24:17...Božímu jménu, zemře, je to host anebo domácíKdyž někdo smrtelně udeří kteréhokoli člověka, musí zemřít....
Leviticus 24:19...ubije dobytče, nahradí je kus za kusKdyž někdo zmrzačí svého bližního, udělají mu, co udělal...
Leviticus 24:23...mít stejný zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli onoho...
Leviticus 25:14...milosti se vrátíte každý ke svému vlastnictvíKdyž budeš svému bližnímu prodávat pozemek nebo jej budeš...
Leviticus 25:20... Řeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku jístkdyž nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na...
Leviticus 25:47... Nad svým bratrem nikdo nesmí krutě panovatKdyž se přistěhovalec žijící u tebe vzmůže a tvůj bratr...
Leviticus 26:25...na vás meč pomsty, aby pomstil moji smlouvuKdyž se nahrnete do svých měst, pošlu mezi vás mor, takže...
Leviticus 26:32...zemi tak, že nad strnou i vaši nepřátelékdyž se v přijdou usadit. Rozptýlím vás mezi národy, s...
Leviticus 26:35...bude země odpočívat, protože během vašich sobot (když jste v ještě bydleli) neodpočívala. Těm, kdo z vás...
Leviticus 26:43...si jejich zem. Země zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne, bude užívat svých sobot, než si...
Leviticus 27:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům IzraeleKdyž někdo zasvětí život zvláštním slibem Hospodinu, smí...
Numeri 1:51...při něm sloužit a kolem Příbytku budou tábořitKdyž se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej složí;...
Numeri 3:4...a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinemkdyž na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali nepatřičný...
Numeri 4:19...z řad levitů. Aby zůstali naživu a nezemřelikdyž přistupují k nejsvětějším věcem, naložíte s nimi...
Numeri 5:6...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům IzraeleKdyž se muž nebo žena dopustí kteréhokoli hříchu vůči...
Numeri 5:18...prachu z podlahy Příbytku a hodí jej do vodyKdyž tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí vlasy a do...
Numeri 5:20...od svého manžela odklonila a poskvrnila seskdyž s tebou obcoval jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz...
Numeri 5:30...od svého manžela, a tak se poskvrnila, nebo když se muže zmocní žárlivost vůči jeho manželce. Postaví...
Numeri 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům IzraeleKdyž se muž nebo žena rozhodne složit zvláštní nazírský...
Numeri 7:1...a rovněž tak oltář a veškeré jeho vybaveníKdyž to vše pomazal a posvětil, přistoupili vůdcové Izraele...
Numeri 7:3...(vůz za každé dva vůdce a za každého jeden býk). Když je přivedli před Příbytek, Hospodin řekl...
Numeri 7:89...dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán. A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh...
Numeri 8:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni ÁronoviKdyž budeš rozsvěcovat kahany, dbej, těch sedm kahanů...
Numeri 8:10...setkávání a shromáždi tam celou izraelskou obecKdyž levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na ...
Numeri 8:19... aby na syny Izraele nepřišla zhoubná ránakdyž by přistupovali ke svatým věcem." Mojžíš, Áron a celá...
Numeri 9:21...a podle Hospodinova rozkazu pak táhli dálKdyž oblak zůstal jen od večera do rána a ráno se opět...
Numeri 10:2...je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obcekdyž se budou oddíly dávat na pochod. Když se na dlouze...
Numeri 10:3...obce a když se budou oddíly dávat na pochodKdyž se na dlouze zatroubí, sejde se k tobě před vchod...
Numeri 10:5...tobě jen vůdcové, náčelníci izraelských tisícůKdyž zatroubíte s přefukováním, dají se na pochod oddíly...
Numeri 10:6... dají se na pochod oddíly tábořící na východěKdyž zatroubíte s přefukováním podruhé, dají se na pochod...
Numeri 10:28... Takto táhli synové Izraele po svých oddílechkdyž se vydávali na cestu. Mojžíš řekl Chobabovi, synu...
Numeri 10:34... aby jim hledala místo k odpočinku. Během dnekdyž byli na cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův...
Numeri 11:1...pak před Hospodinem začal stěžovat na těžkostiKdyž to Hospodin uslyšel, vzplanul hněvem. Hospodinův oheň...
Numeri 11:2...okraj tábora. Lid tedy volal k Mojžíšovi, a když se Mojžíš modlil k Hospodinu, oheň uhasl. To místo...
Numeri 11:9...placky. Chuť měla šťavnatou jako čerstvý olejKdyž na tábor v noci padala rosa, mana padala s . Mojžíš...
Numeri 11:33...měli maso v zubech, ještě ho ani nerozžvýkalikdyž Hospodin vzplanul proti lidu hněvem a udeřil na lid...
Numeri 12:5...u vchodu do Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi...
Numeri 12:10...a hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníhKdyž se Áron otočil k Miriam a spatřil, že je malomocná,...
Numeri 13:17... Mojžíš přejmenoval na Jozue, Hospodin je spásaKdyž je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim:...
Numeri 13:22...zem od pouště Cin po Rechob u Lebo-chamátuKdyž vystoupili do Negevu, vydali se k Hebronu, kde žili...
Numeri 13:23...postaven o sedm let dříve než egyptský Soan.) Když došli k údolí Eškol, uřízli tam ratolest s takovým...
Numeri 14:10...jich!" Celá obec se chystala ukamenovat jekdyž vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání...
Numeri 14:15...sloupu ve dne a v ohnivém sloupu v nociKdyž tento lid do posledního vybiješ, národy, které o tobě...
Numeri 15:13... Takto s nimi naloží každý narozený v Izraelikdyž bude přinášet ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu....
Numeri 15:32... musí být vyobcován; lpí na něm vina." Jednoukdyž byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v...
Numeri 15:39...připevní modrou šňůrku. Toto budou vaše třásněKdyž na pohlédnete, připomenete si všechna Hospodinova...
Numeri 16:4...tedy pozdvihujete nad Hospodinovo shromáždění?" Když to Mojžíš uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke...
Numeri 17:7..."To vy jste způsobili smrt v Hospodinově lidu!" Když se však obec srotila proti Mojžíšovi a Áronovi,...
Numeri 17:15...700 (kromě těch, kdo zemřeli kvůli Korachovi). A když se rána zastavila, Áron se vrátil k Mojžíšovi ke...
Numeri 18:2...poneseš zodpovědnost jen ty a tvoji synovéKdyž budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber...
Numeri 18:26...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni levitůmKdyž od synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem...
Numeri 18:32...to vaše mzda za vaši službu při Stanu setkáváníKdyž z toho odevzdáte nejlepší díl, neuvalíte na sebe...
Numeri 20:3...s Mojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme nezemřelikdyž naši bratři umírali před Hospodinem!" volali. "Proč...
Numeri 20:29...zemřel a Mojžíš sestoupil z hory s EleazaremKdyž celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho...
Numeri 21:1... celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní.  Když aradský král, Kananejec sídlící v Negevu, uslyšel, že...
Numeri 21:7...pak přišel k Mojžíši se slovy: "Zhřešili jsmekdyž jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k...
Numeri 21:9...udělal bronzového hada a připevnil ho na kůlKdyž někoho uštkl had a on se podíval na toho bronzového...
Numeri 21:23...svůj lid a vytáhl proti Izraeli na poušťKdyž dorazil do Jahcy, napadl Izrael. Ten jej však porazil...
Numeri 22:3...se dozvěděl o všem, co Izrael provedl EmorejcůmKdyž Moáb viděl, kolik je Izraelitů, děsil se; z toho lidu...
Numeri 22:7...tedy odešli s věšteckou odměnou v rukách, a když přišli k Balaámovi, vyřídili mu Balákova slova. On jim...
Numeri 22:16...- bylo jich ještě více a ještě váženějšíchKdyž přišli k Balaámovi, řekli mu: "Tak praví Balák, syn...
Numeri 22:20...noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když ti muži přišli pozvat, vstaň a jdi s nimi. Dělej...
Numeri 22:23...na své oslici spolu se dvěma svými služebníkyKdyž oslice spatřila Hospodinova anděla stojícího v cestě s...
Numeri 22:25...mezi vinicemi, z obou stran lemovanou zídkamiKdyž oslice spatřila Hospodinova anděla, otřela se o zeď,...
Numeri 22:27... kde nebyla možnost uhnout vpravo ani vlevoKdyž oslice spatřila Hospodinova anděla, lehla si pod...
Numeri 22:31..."Ne." Vtom Hospodin Balaámovi odkryl očiKdyž spatřil Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným...
Numeri 22:36..." Balaám tedy jel s Balákovými hodnostáři dálKdyž Balák uslyšel, že Balaám přichází, vyšel mu vstříc k...
Numeri 23:20... a nesplní? Hle, dostal jsem za úkol žehnatkdyž on žehná, to nezvrátím. Nevidí se trápení v...
Numeri 23:25...než vypije!" Balák na to Balaámovi řekl: "Když ho nezatracuješ, aspoň mu nežehnej!" Balaám však...
Numeri 24:2...věštby jako předešle, ale vydal se k pouštiKdyž pak Balaám pozvedl oči a spatřil Izrael tábořící podle...
Numeri 24:17...na tvář a jeho oči jsou odkryty: Vidím jej, i když to není teď, hledím na něj, i když ne zblízka: Vyjde...
Numeri 24:20...z Jákoba vzejde, vyhubí ty, kdo v Íru přežijí." Když pak Balaám spatřil Amaleka, pronesl tuto průpověď:...
Numeri 24:21...je Amalek, jeho koncem je však věčná záhuba." Když spatřil Kenijce, pronesl tuto průpověď: "Tvůj příbytek...
Numeri 25:1...zpátky domů. Rovněž Balák odešel svou cestou.  Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními...
Numeri 25:7...i celé izraelské obce si přivedl domů MidiánkuKdyž to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona,...
Numeri 26:61... Eleazar a Itamar. Nádab a Abihu však zemřelikdyž před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Z levitů...
Numeri 27:8...převeď na . K synům Izraele pak promluv taktoKdyž někdo zemře, aniž měl syna, převedete jeho dědictví na...
Numeri 30:3...izraelských pokolení: "Hospodin přikázal totoKdyž se muž zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude...
Numeri 30:4...své slovo zrušit; učiní přesně to, co slíbilKdyž se mladá žena, dosud žijící v domě svého otce, zaváže...
Numeri 32:8...jim Hospodin dal? Totéž udělali vaši otcovékdyž jsem je vyslal z Kádeš-barné, aby prohlédli zem. Došli...
Numeri 33:1...Noba. Toto jsou zastávky na cestě synů Izraelekdyž pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po svých...
Numeri 33:4...své prvorozené, které mezi nimi Hospodin pobilkdyž vykonal soud nad jejich bohy. Synové Izraele vyšli z...
Numeri 33:39...Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřelKdyž Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let. Tenkrát se...
Numeri 36:4... Tak by z našeho dědičného losu ubylo. Dokoncekdyž synům Izraele nastane milostivé léto, dědictví těchto...
Deuteronomium 1:24...se vzhůru do hor a přišli do údolí EškolKdyž prozkoumali zem, vzali s sebou něco z jejího ovoce a...
Deuteronomium 1:28...to jdeme? Naši bratři nás připravili o odvahukdyž řekli: ‚Ten lid je silnější a vyšší než my, města jsou...
Deuteronomium 1:34...máte jít - za noci ohněm a za dne oblakemKdyž Hospodin uslyšel vaše slova, rozhněval se a přísahal:...
Deuteronomium 1:45...jako vosy a rozprášili vás po Seíru k ChorměKdyž jste se pak vrátili, naříkali jste před Hospodinem,...
Deuteronomium 2:22... Totéž učinil pro syny Ezauovy bydlící na Seírukdyž před nimi vyhladil Chorejce, takže je vyhnali a...
Deuteronomium 4:19...po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemíKdyž pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunce, měsíc a...
Deuteronomium 5:23... Napsal je na dvě kamenné desky a dal je mněKdyž jste uslyšeli ten hlas z prostředku tmy, zatímco hora...
Deuteronomium 5:28...Bůh, poví tobě a my to poslechneme a vykonáme." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše...
Deuteronomium 9:9...se na vás rozhněval tak, že vás chtěl vyhladitKdyž jsem na tu horu vystoupil, abych přijal kamenné desky...
Deuteronomium 9:11...z prostředku ohně na oné hoře v den shromážděníKdyž uplynulo těch čtyřicet dní a čtyřicet nocí, Hospodin...
Deuteronomium 9:18... To pro všechen váš hřích, jenž jste spáchalikdyž jste v Hospodinových očích provedli tuto hanebnost a...
Deuteronomium 9:23...Masse a Kibrot-hataavě jste popouzeli HospodinaKdyž vás pak Hospodin vysílal z Kádeš-barné se slovy:...
Deuteronomium 9:25...jsem před ním čtyřicet dní a čtyřicet nocíkdyž řekl, že vás vyhladí. A takto jsem se modlil k...
Deuteronomium 10:4...prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. A když mi je Hospodin dal, otočil jsem se a sestoupil z hory....
Deuteronomium 12:21...chuť na maso, smíš je jíst podle své chuti. I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 12:25... Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastněkdyž budeš činit, co je v Hospodinových očích správné. Své...
Deuteronomium 12:28... Tobě i tvým dětem se povede šťastně navěkykdyž budeš v očích Hospodina, svého Boha, dělat, co je...
Deuteronomium 15:12...- tomu, kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný." Když se ti tvůj bratr, Hebrej či Hebrejka, prodá do...
Deuteronomium 18:16... svého Boha, na Orébu v den shromážděníkdyž jsi říkal: " neslyším hlas Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 19:4...aby se každý, kdo někoho zabil, měl kam uchýlitKdyž někdo někoho zabije a uteče, aby si zachránil život (v...
Deuteronomium 19:5...předtím měl v nenávisti), se to bude mít taktoKdyž například někdo půjde se svým druhem do lesa na dříví,...
Deuteronomium 20:1...za oko, zub za zub, ruka za ruku, noha za nohu.  Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš koně,...
Deuteronomium 20:9...jeho bratři neztratili odvahu jako on." Teprve když správcové dokončí svou řeč k lidu, postaví do jeho...
Deuteronomium 20:10...k lidu, postaví do jeho čela velitele oddílůKdyž přitáhneš k městu, abys je dobýval, nejprve mu nabídni...
Deuteronomium 21:1... dokud město, které s tebou bojuje, nepadne.  Když se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za...
Deuteronomium 21:10...uděláš, co je v Hospodinových očích správnéKdyž vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti...
Deuteronomium 21:15...zacházet jako s otrokyní, neboť jsi ji zneuctilKdyž někdo bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude milovat a...
Deuteronomium 21:18...jeho mužství, náleží právo prvorozenství jemuKdyž někdo bude mít svéhlavého a vzpurného syna, který...
Deuteronomium 21:22...o tom všechen Izrael a přijde na něj bázeňKdyž někdo spáchá smrtelný zločin a bude popraven pověšením...
Deuteronomium 22:1...kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví!  Když uvidíš bloudícího býka či ovci svého bratra, nebuď...
Deuteronomium 22:3...a s čímkoli, co se tvému bratru ztratiloKdyž to najdeš, nesmíš být lhostejný. Když uvidíš osla nebo...
Deuteronomium 22:4...ztratilo. Když to najdeš, nesmíš být lhostejnýKdyž uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě,...
Deuteronomium 22:6...to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavnýKdyž cestou narazíš na ptačí hnízdo ( na stromě nebo...
Deuteronomium 22:8... aby se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živKdyž budeš stavět nový dům, udělej na střeše zábradlí....
Deuteronomium 22:13...cípech pláště, který nosíš, si udělej třásněKdyž si někdo vezme manželku, ale poté, co s bude spát,...
Deuteronomium 22:14...a pomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s spojil, zjistil jsem, že není panna", pak...
Deuteronomium 22:21...k smrti za to, že spáchala v Izraeli hanebnostkdyž smilnila v domě svého otce. Odstraň ze svého středu...
Deuteronomium 22:22...v domě svého otce. Odstraň ze svého středu zloKdyž někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, oba...
Deuteronomium 22:23...ženou spal, i ta žena. Odstraň z Izraele zloKdyž někdo ve městě potká dívku, pannu zasnoubenou jinému...
Deuteronomium 22:25...svého bližního. Odstraň ze svého středu zloKdyž někdo potká zasnoubenou dívku venku na poli, znásilní...
Deuteronomium 22:26...Dívku netrestej, nezaslouží si smrt. Je to, jako když někdo napadne a zavraždí svého bližního. Byla přece na...
Deuteronomium 22:28... ale nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránilKdyž někdo potká dívku, pannu, která není zasnoubená,...
Deuteronomium 23:5... protože vám nevyšli naproti s chlebem a vodoukdyž jste táhli z Egypta. Namísto toho si na tebe najali...
Deuteronomium 23:10...pokolení, smí vejít do Hospodinova shromážděníKdyž vojensky vytáhneš proti svým nepřátelům, vyvaruj se...
Deuteronomium 23:14...na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolíkKdyž si půjdeš ven ulevit, vyhrabeš jím důlek a potom své...
Deuteronomium 24:10... tvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestě z EgyptaKdyž budeš svému bližnímu poskytovat půjčku, nevstupuj do...
Deuteronomium 24:13...do zástavy. Při západu slunce mu zástavu vraťKdyž půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude...
Deuteronomium 24:19... To proto ti přikazuji, abys činil tyto věciKdyž budeš na svém poli sklízet obilí a zapomeneš na poli...
Deuteronomium 24:20...Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš rukuKdyž budeš střásat své olivy, znovu je po sobě nečeš....
Deuteronomium 24:21...nečeš. Připadnou přistěhovalci, sirotku a vdověKdyž budeš sbírat hrozny na své vinici, znovu je po sobě...
Deuteronomium 25:1... To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci.  Když mezi lidmi vznikne spor, se jdou nechat rozsoudit k...
Deuteronomium 25:5...dobytčeti nedáš náhubekKdyž budou bratři bydlet pospolu a jeden z nich zemře, aniž...
Deuteronomium 25:7...bratra, aby jeho jméno nevymizelo z IzraeleKdyž si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzít, půjde...
Deuteronomium 25:11...v Izraeli známá pod jménem "Rodina vyzutého". Když se budou muži prát, může se stát, že manželka jednoho...
Deuteronomium 25:18...z Egypta: Aniž se bál Boha, přepadl na cestěkdyž jsi byl námahou vyčerpán, a pobil tvůj zadní voj,...
Deuteronomium 26:10...ovoce země, kterou jsi mi, Hospodine, dal." Když to položíš před Hospodina, svého Boha, pokloníš se...
Deuteronomium 26:12...ze všeho dobrého, co ti Hospodin, tvůj Bůh, dalKdyž budeš třetího roku, v roce desátků, dokončovat odvod...
Deuteronomium 28:38... budeš za strašáka, pořekadlo a posměšek. I když na poli zaseješ spoustu zrní, sklidíš málo; sežerou je...
Deuteronomium 28:39...zrní, sklidíš málo; sežerou je kobylky. I když vysázíš vinice a budeš je obdělávat, nebudeš mít víno...
Deuteronomium 28:40...víno k pití ani skladování; sežerou to červi. I když budeš mít olivy po celém kraji, nepomažeš se olejem;...
Deuteronomium 28:41...kraji, nepomažeš se olejem; tvá oliva opadá. I když zplodíš syny a dcery, nezůstanou ti; odejdou do zajetí...
Deuteronomium 28:47...i na tvém semeni znamením a divem navěkyKdyž jsi měl naprostou hojnost, nesloužil jsi s radostným a...
Deuteronomium 29:6... abyste poznali, že jsem Hospodin, váš BůhKdyž jste došli sem, vytáhl proti vám do boje chešbonský...
Deuteronomium 29:18...by si představoval požehnání a říkal by si: "I když se řídím jen svým zatvrzelým srdcem, budu se mít...
Deuteronomium 29:24... Boha svých otců, kterou s nimi uzavřelkdyž je vyvedl z Egypta. Odešli sloužit cizím bohům a...
Deuteronomium 30:10...blahobytu, jako se těšil z blahobytu tvých otcůkdyž budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dodržovat...
Deuteronomium 31:1... Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji .  Když Mojžíš domluvil tato slova všemu Izraeli, řekl jim:...
Deuteronomium 31:9... neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj." Když Mojžíš sepsal tento Zákon, předal jej levitským kněžím...
Deuteronomium 31:24...jim s přísahou zaslíbil, a budu s tebou." Když Mojžíš sepsal slova tohoto Zákona od začátku do...
Deuteronomium 31:27...Hle, bouříte se proti Hospodinu dneskdyž jsem mezi vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke...
Deuteronomium 32:8...ptej se, poučí , svých stařešinů a poví tiKdyž Nejvyšší usazoval národy, lidské syny když rozmístil...
Deuteronomium 32:11...pečoval o něj, jak oko v hlavě chránil jej. Jako když orlice bdí nad hnízdem a vznáší se nad svými mladými,...
Deuteronomium 32:45...písně lidu. Byl s ním také Hošea, syn Nunův. A když Mojžíš domluvil všechna tato slova celému Izraeli,...
Deuteronomium 33:2...Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako když slunce vychází, tak jim z pohoří Paran zazářil. S...
Deuteronomium 33:5... Ješurunovi stal se králem, vůdcové lidu když sešli se společně s kmeny Izraele. Ruben žije, ...
Deuteronomium 33:7... hlas Judův, k jeho lidu jej zpět přivádějKdyž bojuje svou vlastní rukou, proti nepřátelům mu pomáhej...
Deuteronomium 34:7...Bet-peoru, ale jeho hrob dodnes nikdo neznáKdyž Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči...
Jozue 2:5... ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešlikdyž se za soumraku měla zavírat brána. Kam se vydali,...
Jozue 2:8...se ihned zavřela. Zvědové ještě ani neulehlikdyž k nim na střechu vystoupila Rachab. "Vím, že Hospodin...
Jozue 2:10...jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého mořekdyž jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli oběma...
Jozue 2:21..." odpověděla jim. Potom se s nimi rozloučilakdyž odešli, uvázala do okna karmínovou šňůru. Zvědové...
Jozue 2:22...do okna karmínovou šňůru. Zvědové vyrazili, a když přišli do hor, zůstali tam tři dny, dokud se jejich...
Jozue 2:23...vydali zpět. Sestoupili z hor, přebrodili se, a když přišli k Jozuovi, synu Nunovu, vyprávěli mu všechno,...
Jozue 3:14...přitékající shora nahromadí na jednom místě." Když pak lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán,...
Jozue 4:1...po suchu, dokud celý národ nepřešel Jordánem.  Když pak celý národ překročil Jordán, Hospodin promluvil k...
Jozue 4:7...rozdělily před Truhlou Hospodinovy smlouvyKdyž přecházela Jordán, vody se rozdělily.' Proto budou...
Jozue 5:1...ctili Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny."  Když potom všichni emorejští králové na západním břehu...
Jozue 5:8...neobřezaní - cestou je totiž nikdo neobřezávalKdyž pak byli všichni v celém národě obřezáni, zůstali na...
Jozue 5:13...začali jíst ze sklizně kanaánské země. Jednoukdyž byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle - kdosi...
Jozue 6:8... Ozbrojenci jdou před Hospodinovou truhlou." Když to Jozue řekl lidu, sedm kněží nesoucích před...
Jozue 6:16... Pouze onoho dne obcházeli město sedmkrátKdyž obcházeli posedmé a kněží zatroubili na trouby, Jozue...
Jozue 7:3...tu zem. Muži tedy šli a prozkoumali AjKdyž se vrátili k Jozuovi, řekli mu: "Není potřeba, aby se...
Jozue 7:8...za Jordánem! Odpusť, Pane můj, ale co mám řícikdyž se Izrael před svými nepřáteli dal na útěk! to...
Jozue 7:17...judské rody a označen byl rod ZerachůvKdyž nechal předstupovat Zerachův rod po rodinách, byl...
Jozue 8:11...proti Aji. Všechen bojeschopný lid táhl s nímKdyž tam dorazili, zamířili přímo před město a utábořili se...
Jozue 8:21...k poušti se obrátil proti pronásledovatelůmKdyž totiž Jozue i všechen lid viděli, že záloha dobyla...
Jozue 8:24...krále zajali živého a přivlekli ho k JozuoviKdyž byl Izrael hotov s pobíjením všech obyvatel Aje venku...
Jozue 8:29...krále pak nechal do večera viset na kůluKdyž slunce zapadalo, Jozue dal jeho tělo sejmout z kůlu a...
Jozue 9:1...a dětí i včetně cizinců pobývajících mezi nimi.  Když se to doslechli všichni králové na západním břehu...
Jozue 9:6... který měli s sebou, byl vyschlý, se drolilKdyž přišli k Jozuovi do gilgalského tábora, řekli jemu a...
Jozue 9:7...muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít...
Jozue 9:12...uzavřete s námi smlouvu.' Tohle je náš chlébKdyž jsme se za vámi chystali, balili jsme ho doma ještě...
Jozue 9:13... se drolí. Tyto měchy na víno byly novékdyž jsme je plnili - a podívejte se: popraskaly. Toto...
Jozue 10:11...svahu a pobíjel je k Azece a MakeděKdyž pak před Izraelem prchali po bet-choronské stráni,...
Jozue 10:17...králů ale uteklo a ukrylo se v jeskyni u MakedyKdyž Jozue dostal zprávu, že těch pět králů našli ukryté v...
Jozue 10:24... krále Jarmutu, krále Lachiše a krále EglonuKdyž ty krále přiváděli, Jozue svolal všechny izraelské...
Jozue 10:27...kůlech. Na těch kůlech pak viseli do večeraKdyž slunce zapadalo, Jozue přikázal, je sejmou z kůlů a...
Jozue 11:1...s celým Izraelem vrátil do gilgalského tábora.  Když se to doslechl chacorský král Jabín, obeslal...
Jozue 14:7...Mojžíšovi o mně a o tobě. Bylo mi čtyřicet letkdyž Hospodinův služebník Mojžíš vyslal z Kádeš-barné,...
Jozue 14:10...let od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovikdyž Izrael putoval pouští. A hle, dnes tu jsem a je mi...
Jozue 14:11...pět let. Dodnes jsem ale silný jako tehdykdyž vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou...
Jozue 15:18...a nabádala ho, jejího otce žádá o poleKdyž sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?"...
Jozue 17:13...totiž byli rozhodnuti v zemi zůstatKdyž synové Izraele později zesílili, podrobili Kananejce...
Jozue 17:15...lid, neboť nám Hospodin doposud žehnal." "Když jste tak početný lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do...
Jozue 19:47...přišli. Proto vytáhli a zaútočili na LešemKdyž se města zmocnili, vybili je ostřím meče, obsadili je...
Jozue 19:49...Dan pro jejich rody - tato města a jejich osadyKdyž synové Izraele skončili s rozdělováním země podle...
Jozue 20:4...Budou vám sloužit za útočiště před krevní mstouKdyž se provinilý uteče do jednoho z těchto měst, postaví...
Jozue 20:5...města a poskytnou mu místo, aby bydlel u nichKdyž ho bude pronásledovat krevní mstitel, nevydají mu ho,...
Jozue 22:4... kterou vám svěřil Hospodin, váš Bůh. Teďkdyž Hospodin, váš Bůh, dal vašim bratrům odpočinutí, jak...
Jozue 22:7...s jejich bratry na západním břehu JordánuKdyž je Jozue posílal domů, požehnal jim a řekl: "Vraťte se...
Jozue 22:15...tisíci náčelníkem svého otcovského roduKdyž přišli do gileádské země k synům Rubenovým a Gádovým a...
Jozue 22:20...oltáře, než je oltář Hospodina, našeho BohaKdyž se Achan, syn Zerachův, provinil porušením klatby,...
Jozue 22:30...stojí před příbytkem Hospodina, našeho Boha!" Když kněz Pinchas, vůdcové obce a s nimi náčelníci...
Jozue 24:6...jsem mezi nimi konal. Potom jsem vás vyvedlKdyž jsem vaše otce vyvedl z Egypta, přišli jste k Rudému...
Soudců 1:6... ale Adoni-bezek uprchl. Pronásledovali ho, a když ho dopadli, usekali mu palce na rukou i na nohou....
Soudců 1:14...a nabádala ho, jejího otce žádá o poleKdyž sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?"...
Soudců 1:16...od Aradu také potomci Mojžíšova tchána, KenijceKdyž tam dorazili, usídlili se mezi místními. Juda ale táhl...
Soudců 1:23...vytáhli, a to na Bet-el, a Hospodin byl s nimiKdyž vyslali muže, aby prozkoumali Bet-el (dříve nazývaný...
Soudců 1:28...totiž byli rozhodnuti v zemi zůstatKdyž Izrael později zesílil, podrobil Kananejce nuceným...
Soudců 1:35...v Har-cheresu, v Ajalonu i v Šaalbimu. Teprve když vzrostla moc domu Josefova, byli podrobeni nuceným...
Soudců 2:4...v bocích a jejich bohové se vám stanou pastí.'" Když Hospodinův anděl promluvil tato slova ke všem synům...
Soudců 2:10...v Efraimských horách severně od hory GaašKdyž celé to pokolení zemřelo a připojilo se ke svým otcům,...
Soudců 2:18...Hospodinova přikázání. Oni však nechtěliKdyž jim Hospodin vzbuzoval soudce, býval Hospodin s ním a...
Soudců 2:23...ony národy nechal: nespěchal s jejich vyhnánímkdyž je nedal do rukou Jozuovi. Toto jsou národy, které...
Soudců 3:9...pak sloužili Kušanu Rišatajimovi osm letKdyž potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim...
Soudců 3:15...sloužili moábskému králi Eglonovi osmnáct letKdyž potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim...
Soudců 3:24...zástrčku. Po jeho odchodu přišli služebníci, a když viděli, že dveře střešního pokoje jsou zavřené na...
Soudců 3:27... Ehud minul Pesilim a prchal směrem k SeiřeKdyž dorazil, zatroubil v Efraimských horách na beraní roh....
Soudců 4:12...utábořil se u dubu v Caananimu, což je u KedešeKdyž se Sisera dozvěděl, že Barák, syn Abinoamův, vytáhl na...
Soudců 4:21...se : ‚Není tu někdo?' odpověz mu: ‚Není.'" Když pak vyčerpáním tvrdě usnul, Cheberova žena Jael vzala...
Soudců 5:2...a Barák, syn Abinoamův, tuto píseň: Vůdcové když vedou v Izraeli, když jeho lid je ochotný - veleben...
Soudců 5:4... Hospodinu, Bohu Izraele, chci zpívat žalmKdyž vytáhls, Hospodine, ze Seíru, z edomské pláně když...
Soudců 5:8...matka v Izraeli povstala. Bůh určil vůdce novékdyž v branách byly boje. Najde se ale štít nebo kopí mezi...
Soudců 5:15...při Deboře byli, Isachar držel s Barákemkdyž poslán byl tehdy do údolí, hned za ním šel. V...
Soudců 5:31...Ti, kdo milují, jsou však jako sluncekdyž vychází v síle své! Země pak měla mír čtyřicet let. ...
Soudců 6:7...úplně zbědoval, a tak začali volat k HospodinuKdyž tehdy synové Izraele kvůli Midiánu volali k Hospodinu,...
Soudců 6:20...chleby a polož je zde na skálu. Vývar vylij." A když to Gedeon udělal, Hospodinův anděl zvedl hůl, kterou...
Soudců 6:22... Mezitím se mu Hospodinův anděl ztratil z očíKdyž si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl,...
Soudců 6:31... do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sámkdyž mu někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal...
Soudců 6:32...hájí. Říkali totiž: " se Baal proti němu hájíkdyž mu zbořil oltář!" Všichni Midiánci a Amalekovci se...
Soudců 6:39...vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na když ještě jednou promluvím. Prosím, mohu to rouno...
Soudců 7:15... Bůh mu dal do rukou Midiánce a celý tábor!" Když Gedeon uslyšel ten sen i jeho výklad, poklonil se Bohu...
Soudců 7:19...a Gedeona!" Na začátku půlnoční hlídky, právě když se rozestavěly stráže, došel Gedeon se stovkou mužů k...
Soudců 8:1..."Cos nám to udělal? Proč jsi nás nezavolalkdyž jsi šel bojovat s Midiánci?" A dali se s ním do ostré...
Soudců 8:15...vyjmenoval 77 sukotských vůdců a stařešinůKdyž potom Gedeon přišel k sukotským mužům, řekl: "Tady je...
Soudců 9:7...sloupu, kde Abimelecha prohlásili za králeKdyž se to dozvěděl Jotam, vystoupil na vrchol hory Gerizim...
Soudců 9:16...Nuže, zachovali jste se oddaně a čestněkdyž jste Abimelecha udělali králem? Zachovali jste se...
Soudců 9:30...‚Abimelechu, sbírej si armádu! Pojď se bít!'" Když se o těchto řečech Gaala, syna Ebedova, dozvěděl...
Soudců 9:36... zvedl se Abimelech se svými muži ze zálohyKdyž je Gaal uviděl, řekl Zebulovi: "Podívej, z hřebenů hor...
Soudců 9:42...ze Šechemu. Druhého dne Šechemští vyšli do políKdyž se to dozvěděl Abimelech, vzal své vojsko, rozdělil je...
Soudců 9:43...je na tři oddíly a ukryl do zálohy v políchKdyž viděl, že lidé opravdu vycházejí z města, vyrazil...
Soudců 9:47...se všichni do pevnosti El-beritova chrámuKdyž se Abimelech dozvěděl, že jsou tam všichni pohromadě,...
Soudců 9:52...věže. Abimelech šel k věži a vzal ji útokemKdyž se ale přiblížil ke vchodu do věže, aby ji zapálil,...
Soudců 9:55...zabila!" Zbrojnoš ho tedy probodl a on zemřelKdyž Izraelci uviděli, že Abimelech je mrtev, vrátili se...
Soudců 9:56...odplatil zločin, který spáchal na svém otcikdyž povraždil svých sedmdesát bratrů. Také všechny zločiny...
Soudců 10:11...baalům!" Hospodin synům Izraele odpověděl: "Když vás sužovali Egypťané, Emorejci, Amonci, Filištíni,...
Soudců 11:2... Ten měl ovšem syny také se svou manželkouKdyž její synové vyrostli, Jiftacha vyhnali: "V domě našeho...
Soudců 11:4...a podnikali s ním výpady. Po nějaké doběkdyž se Amonci dali do války s Izraelem, vypravili se...
Soudců 11:9... kdo bydlíme v Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když se s vámi vrátím, abych bojoval s Amonci, a Hospodin...
Soudců 11:16...Egypta Izrael procházel pouští k Rudému mořiKdyž přišli do Kádeše, vyslali posly k edomskému králi se...
Soudců 11:27...jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíškdyž proti mně válčíš. Soudce Hospodin dnes rozsoudí...
Soudců 12:1... "Proč jsi nás nepozval, abychom šli s teboukdyž jsi táhl do boje proti Amoncům?" vyčítali Jiftachovi....
Soudců 12:3...vás, ale nepřišli jste mi proti nim na pomocKdyž jsem viděl, že mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní...
Soudců 12:5..." Gileáďané se ho ptali: "Nejsi Efraimec?" Když odpověděl: "Nejsem," vyzvali ho: "Tak řekni: Šibolet."...
Soudců 12:6..."Nejsem," vyzvali ho: "Tak řekni: Šibolet." Když ale řekl: Sibolet (protože to neuměl vyslovit správně)...
Soudců 12:7...42 000 Efraimců. Jiftach soudil Izrael šest letKdyž Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben ve svém městě v...
Soudců 12:10...třicet dívek odjinud. Soudil Izrael sedm letKdyž Ibcan zemřel, byl pohřben v Betlémě. Po něm byl v...
Soudců 12:12...Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael deset letKdyž Elon Zabulonský zemřel, byl pohřben v Ajalonu v...
Soudců 12:15...na sedmdesáti oslech. Soudil Izrael osm letKdyž Abdon, syn Hilela Piratonského, zemřel, byl pohřben v...
Soudců 13:9...vyslyšel a Boží anděl jeho ženu znovu navštívilkdyž byla na poli. Její muž Manoach s právě nebyl, a tak...
Soudců 13:11...navštívil!" Manoach vstal a šel za svou ženouKdyž došel k onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten muž,...
Soudců 13:20...Manoacha a jeho ženy stala podivuhodná věcKdyž se z oltáře vznesl k nebi plamen, vznesl se v tom...
Soudců 14:2...mezi filištínskými dívkami si tam vyhlédl ženuKdyž se vrátil, oznámil svému otci a matce: "Vyhlédl jsem...
Soudců 14:5...tedy šel se svým otcem a matkou dolů do TimnyKdyž přišli k městským vinicím, náhle na něj s řevem...
Soudců 14:9...roj a med. Nabral si ho do hrsti a šel a jedlKdyž se vrátil k otci a matce, dal jim ho jíst také. Neřekl...
Soudců 14:11...Samson chystal hostinu, jak se na ženicha slušíKdyž místní viděli, že je sám, vybrali třicet družbů, aby...
Soudců 14:12... "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny zodpovíte a uhodnete,...
Soudců 14:13... dám vám třicet košil a třicatery sváteční šatyKdyž mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy mně třicet košil...
Soudců 15:3...Samson odpověděl: "Tentokrát to nebude vinakdyž Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři sta...
Soudců 15:14...dvěma novými provazy a odvedli ho ze skalKdyž se Samson blížil k Lechi, Filištíni mu s křikem...
Soudců 15:17...jsem čelil, čelistí osla tisíc jich skolil!" Když domluvil, čelist odhodil a nazval to místo Ramat-lechi...
Soudců 16:9...On ale ty tětivy roztrhal, jako se trhá koudelkdyž se dotkne plamen. Tajemství jeho síly tedy nebylo...
Soudců 16:14...utáhla kolíkem, byl bych slabý jako každý jiný." Když pak usnul, Dalila vzala sedm copů na jeho hlavě,...
Soudců 16:15...mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že miluješkdyž u nemáš srdce? třikrát jsi oklamal! Copak mi...
Soudců 16:25... naší země ničitele - tolik našich zmordoval!" A když byli v nejlepším, řekli: "Zavolejte Samsona, je...
Soudců 18:3...hor, k Míkovu domu, a tak tam přenocovaliKdyž k tomu domu přišli blíž, poznali po hlase toho...
Soudců 18:22... Děti a dobytek s majetkem nechali jít v čeleKdyž byli od Míkova domu dost daleko, seběhli se Míkovi...
Soudců 19:2...od něj do domu svého otce v judském BetléměKdyž tam byla nějaké čtyři měsíce, její muž se rozhodl,...
Soudců 19:3...mládence a pár oslů. Ta dívka ho pozvala dál, a když ho její otec uviděl, radostně ho uvítal. Jeho tchán,...
Soudců 19:11...družkou vyrazil k Jebusu (což je Jeruzalém). Když míjeli Jebus, bylo dost pozdě. Mládenec proto svému...
Soudců 19:14... V jednom z těch měst přespíme." A tak šli dálKdyž přicházeli k benjamínské Gibeji, slunce zapadalo, a...
Soudců 19:15...zapadalo, a tak odbočili, aby tam přenocovaliKdyž levita vešel do Gibeje, posadil se na městském...
Soudců 19:17...přistěhovalec (místní totiž byli Benjamínci). Když se rozhlédl, uviděl na městském prostranství...
Soudců 19:25...ji a týrali celou noc do rána. Pustili ji,  když začalo svítat. Nad ránem se žena vrátila. do...
Soudců 19:29... Naložil ji tedy na osla, sebral se a šel domůKdyž dorazil domů, vzal nůž a rozřezal svou družku i s...
Soudců 20:22...z Gibeje a pobili toho dne 22 000 IzraelcůKdyž se pak izraelské vojsko vzchopilo, sešikovali se znovu...
Soudců 20:26...Izraelci pak s celým vojskem táhli do Bet-eluKdyž tam přišli, seděli toho dne s pláčem před Hospodinem,...
Soudců 20:41...oběti! Vtom se hlavní voj Izraelců obrátilKdyž Benjamínci viděli, jaká pohroma se blíží, zhrozili se....
Růt 1:4...ženy; jedna se jmenovala Orpa a druhá RútKdyž tam bydleli asi deset let, zemřeli také Machlon a...
Růt 1:6...zůstala sama, bez svých dvou synů a bez mužeKdyž se pak v moábském kraji dozvěděla, že Hospodin...
Růt 1:18...a přidá Hospodin: jen smrt s tebou rozdělí!" Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla jít s ,...
Růt 1:19... A tak šly obě spolu, došly k BetlémuKdyž dorazily do Betléma, nastal kvůli nim po celém městě...
Růt 1:22...moábského kraje přišla Moábka Rút, její snachaKdyž dorazily do Betléma, začínala právě sklizeň ječmene. ...
Růt 2:3..."Jdi, dcero," odpověděla Noemi. Šla tedy, a když přišla na pole, paběrkovala za ženci. (A ten díl pole...
Růt 2:9... Služebníkům přikážu, se ani nedotknouKdyž budeš mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou...
Růt 2:14... přestože ani nepatřím k tvým služebným." Když pak přišel čas k jídlu, řekl Boáz: "Pojď sem, vezmi...
Růt 3:15..." Řekl také: "Nastav pláštěnku a podrž ji." A když ji nastavila, odměřil šest měr ječmene. Když je...
Růt 3:16...ječmene. Když je naložil, odešel do městaKdyž se Rút vrátila ke své tchyni, ta se zeptala: "Jak jsi...
Růt 4:2...z městských stařešinů a řekl: "Posaďte se tu." A když se posadili, pověděl tomu příbuznému: "Noemi, která se...
1. Samuel 1:4...byli dva synové Elího, Chofni a Pinchas. Vždykdyž přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem...
1. Samuel 1:9...Nejsem snad pro tebe lepší než deset synů?" Když potom v Šílu pojedli a popili, Hana vstala. U veřejí...
1. Samuel 1:12...a jeho hlavy se nikdy nedotkne břitva." Když se tak před Hospodinem modlila, Elí si všiml jejích...
1. Samuel 1:18...ke své služebnici tak laskav!" řekla Hana, a když odešla, pojedla a smutek z její tváře zmizel. Časně...
1. Samuel 1:19...smutek z její tváře zmizel. Časně ráno vstali, a když se poklonili Hospodinu, vydali se zpátky domů do Rámy....
1. Samuel 1:21... neboť řekla: "Vyprosila jsem ho od Hospodina." Když se pak Elkána znovu vydal s celou svou rodinou...
1. Samuel 1:24...synkem a pečovala o něj, dokud ho neodkojila. A když ho odkojila, vzala tříletého býčka, efu mouky a džbán...
1. Samuel 2:16... Vařené maso od tebe nevezme, jenom syrové." Když ten člověk namítal: "Nejdříve se přece zapálit tuk;...
1. Samuel 2:19...dělávala i kabátek a každoročně mu ho přinášelakdyž přicházela se svým mužem přinést výroční oběť. Elí...
1. Samuel 2:27...Cožpak jsem se neukázal rodu tvého praotcekdyž ještě byli otroci faraonova domu v Egyptě? Právě jeho...
1. Samuel 3:9...Hospodin. Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine; tvůj služebník...
1. Samuel 4:2...utábořili poblíž Eben-ezeru a Filištíni v AfekuKdyž se Filištíni proti Izraeli sešikovali, rozpoutal se...
1. Samuel 4:3...pobili v poli asi 4 000 mužů z izraelských řadKdyž se lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se...
1. Samuel 4:5...smlouvy šli oba Elího synové, Chofni a PinchasKdyž přinášeli Truhlu Hospodinovy smlouvy do tábora,...
1. Samuel 4:6...se: "Co je to v hebrejském táboře za pokřik?" Když se dozvěděli, že do tábora přišla Truhla Hospodinova,...
1. Samuel 4:13...do Šíla. Roucho měl roztržené a na hlavě hlínuKdyž dorazil, Elí právě seděl na stolci u cesty a vyhlížel,...
1. Samuel 4:14...v nářek. "Co je to za rozruch?" ptal se Elíkdyž zaslechl ten hlasitý křik.Onen muž přispěchal, aby mu...
1. Samuel 4:19... Pinchasova manželka, byla těhotná a měla roditKdyž uslyšela zprávu, že Boží truhla je v zajetí a že její...
1. Samuel 5:7...pohromu a Ašdod i s okolím ranila nádoryKdyž obyvatelé Ašdodu viděli, co se děje, říkali: "Truhla...
1. Samuel 5:10...nádory. A tak Boží truhlu odeslali do EkronuKdyž ale Boží truhla přicházela do Ekronu, dali se Ekroňané...
1. Samuel 6:6...své srdce, jako to udělali Egypťané a faraoKdyž se s nimi tento bůh vypořádal, nakonec je stejně...
1. Samuel 6:13...Bet-šemeše právě v údolí sklízeli pšeniciKdyž pozvedli zrak a spatřili Truhlu, ten pohled je...
1. Samuel 6:16...oběti a připravili obětní hody HospodinuKdyž to pětice filištínských vládců viděla, vrátili se toho...
1. Samuel 7:2... uběhlo mnoho let. Po dvaceti letechkdyž se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu, promluvil...
1. Samuel 7:7..." Tak se Samuel v Micpě stal izraelským soudcemKdyž se Filištíni doslechli, že se Izraelci shromáždili do...
1. Samuel 8:1...i tam. Tam také postavil oltář Hospodinu.  Když potom Samuel zestárl, ustanovil za soudce v Izraeli...
1. Samuel 8:6... nás vede - tak je to přece u všech národů." Když ale řekli: "Dej nám krále, nás vede," Samuelovi se...
1. Samuel 8:8...dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, dodneskdyž opouštěli a sloužili cizím bohům - tak se zachovali...
1. Samuel 9:5...nic. Prošel kraj Jemini, a pořád nic nenašliKdyž dorazili do kraje Cuf, řekl Saul mládenci, kterého...
1. Samuel 9:7...Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přinesemekdyž za ním půjdeme? Jídlo nám v mošnách došlo. Nemáme...
1. Samuel 9:9... Dám je Božímu muži, aby nám ukázal cestu." (Když se v dávných dobách v Izraeli někdo šel dotázat Boha,...
1. Samuel 9:11...tedy." A tak šli do města, kde byl Boží mužKdyž pak stoupali nahoru k městu, potkali se s děvečkami,...
1. Samuel 9:13...požehnat. Teprve pak se pozvaní dají do jídlaKdyž vyrazíte hned, zastihnete ho právě včas." Šli tedy do...
1. Samuel 9:25..." A tak Saul toho dne pojedl se SamuelemKdyž potom sestoupili z návrší do města, Samuel ještě se...
1. Samuel 9:27...tedy vstal a společně se Samuelem vyšli venKdyž se blížili k okraji města, Samuel Saulovi řekl: "Pošli...
1. Samuel 10:9...než za tebou přijdu a oznámím ti, co máš dělat." Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešel, Bůh...
1. Samuel 10:10... Toho dne se také vyplnila všechna ta znameníKdyž přišli ke Gibeji, hle - přímo proti nim jde průvod...
1. Samuel 10:11...a on s nimi upadl do prorockého vytrženíKdyž všichni, kdo ho znali z dřívějška, viděli, jak...
1. Samuel 10:13...vzniklo přísloví: To i Saul patří k prorokůmKdyž ho prorocké vytržení opustilo, odešel domů. "Kde jste...
1. Samuel 10:14...Saula a jeho mládence. "Hledali jsme osliceKdyž jsme viděli, že nejsou k nalezení, šli jsme za...
1. Samuel 10:23...tamhle mezi výstrojí." Rozběhli se tam pro nějKdyž se pak postavil doprostřed lidu, o hlavu převyšoval...
1. Samuel 11:4...nás nikdo nepřijde zachránit, vzdáme se ti." Když pak ti poslové přišli do Gibeje Saulovy a vyprávěli to...
1. Samuel 12:17...veliké zlo jste v Hospodinových očích spáchalikdyž jste si vyžádali krále." Samuel tedy volal k Hospodinu...
1. Samuel 13:1..." Saul se stal králem ve třiceti letechKdyž kraloval nad Izraelem druhým rokem, vybral si z...
1. Samuel 13:4...na beraní roh se slovy: " to Hebrejové slyší!" Když se celý Izrael doslechl, že Saul pobil filištínskou...
1. Samuel 13:6...utábořili se v Michmasu na východ od Bet-avenuKdyž Izraelci viděli, že jsou v úzkých a že vojsko je v...
1. Samuel 13:11...mu ale řekl: "Cos to udělal?" Saul odpověděl: "Když jsem viděl, že se lid rozbíhá a ty v dohodnutý čas...
1. Samuel 14:22...k Izraelcům, kteří byli se Saulem a s JonatanemKdyž se všichni Izraelci ukrytí v Efraimských horách...
1. Samuel 14:26...vojsko vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel medKdyž muži přišli do lesa, uviděli med kanoucí z pláství,...
1. Samuel 14:27... přísahy. Jonatan ale svého otce neslyšelkdyž zavázal lid tou přísahou, a tak vztáhl hůl, kterou měl...
1. Samuel 14:47...Filištínů a ti se vrátili, odkud přišliKdyž se Saul ujal kralování nad Izraelem, bojoval se všemi...
1. Samuel 15:6...se přece ke všem Izraelcům zachovali laskavěkdyž vycházeli z Egypta." A tak se Kenijci od Amalekovců...
1. Samuel 15:13...staví pomník? Odtud se vydal dolů do Gilgalu." Když pak Samuel dorazil za Saulem, ten ho pozdravil:...
1. Samuel 15:22..."Těší snad Hospodina zápaly a oběti, jako když ho někdo poslušností ctí? Poslouchat je lepší nežli...
1. Samuel 16:4..." Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řeklKdyž přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a...
1. Samuel 16:6...Jišaje a jeho syny posvětil a pozval je k obětiKdyž přišli, uviděl Eliaba a řekl si: "To jistě bude...
1. Samuel 17:11...Dejte mi někoho, kdo se mnou půjde na souboj!" Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína,...
1. Samuel 17:20...Jišaj přikázal. Dorazil k okraji tábora, právě když vojsko v šiku vyráželo s válečným pokřikem. Izraelci i...
1. Samuel 17:22...nechal své věci u hlídače zásob a běžel k šikuKdyž tam dorazil, ptal se bratrů, jak se mají. Ještě s nimi...
1. Samuel 17:23...se bratrů, jak se mají. Ještě s nimi mluvilkdyž vtom z filištínských řad vystoupil jejich zápasník...
1. Samuel 17:34..."Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otceKdyž přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil...
1. Samuel 17:35...za ním, srazil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. A když se vrhl na , chytil jsem ho za hřívu a tloukl ho,...
1. Samuel 17:50...prakem a kamenem. Zasáhl Filištína a zabil ho, i když neměl žádný meč. Potom David přiběhl a stanul nad...
1. Samuel 17:51...vytáhl ho z pochvy a dorazil ho; usekl mu hlavuKdyž Filištíni viděli, že jejich hrdina padl, dali se na...
1. Samuel 17:53...cesty k Šaarimu a také ke Gatu a EkronuKdyž se synové Izraele vrátili z honby za Filištíny,...
1. Samuel 17:55...do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanuKdyž Saul viděl Davida, jak jde na Filištína, zeptal se...
1. Samuel 18:6...vojsku i mezi Saulovými dvořany se těšil obliběKdyž se poté, co David zabil Filištína, vojáci vraceli z...
1. Samuel 18:15...taženích vedl úspěšně a Hospodin byl s nímKdyž Saul viděl, jak úspěšně si vede, měl z něj hrůzu....
1. Samuel 18:19...v Izraeli, abych se měl stát královým zetěm?" Když pak přišel čas její svatby s Davidem, provdal Saul...
1. Samuel 18:20...Saulova dcera Míkal se ale do Davida zamilovalaKdyž to sdělili Saulovi, líbilo se mu to. Pomyslel si...
1. Samuel 18:24...zetěm? Vždyť jsem jen bezvýznamný chudák." Když dvořané Saulovi sdělili, co David řekl, Saul jim...
1. Samuel 18:28... Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženuKdyž si Saul uvědomil, že Hospodin je s Davidem a že ho...
1. Samuel 19:5...daroval celému Izraeli veliké vítězstvíKdyž jsi to viděl, radoval ses. Proč bys ubližoval...
1. Samuel 19:9...tak prudce, že se před ním dali na útěk. Jednoukdyž Saul seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel na něj...
1. Samuel 19:14...polštář z kozí srsti a přikryla lůžko pláštěmKdyž přišli Saulovi poslové, aby Davida zadrželi, řekla...
1. Samuel 19:18...utíkal pryč, dorazil k Samuelovi do RámyKdyž mu pověděl o všem, co mu Saul udělal, odešli se...
1. Samuel 19:21...posly Boží Duch a také oni začali prorokovatKdyž se to Saul dozvěděl, vyslal jiné posly, ale i ti...
1. Samuel 19:23...Boží Duch, a tak celou cestu prorokovalKdyž dorazil k chýším v Rámě, hned ze sebe shodil šaty a...
1. Samuel 20:11... "Pojď," vyzval Jonatan Davida, "půjdeme ven." Když pak spolu vyšli ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při...
1. Samuel 20:35...Davidovi i kvůli tomu, že ho otec tak zostudilKdyž přišlo ráno, Jonatan vyšel ven, jak se dohodli s...
1. Samuel 20:37...Chlapec se rozběhl a on vystřelil šíp přes nějKdyž chlapec dorazil blízko Jonatanova šípu, Jonatan na...
1. Samuel 21:6...jsme se opravdu ani nedotkli - jako obvyklekdyž jsem na válečné výpravě. Těla mládenců jsou svatá i...
1. Samuel 22:1...David unikl a ukryl se v jeskyni AdulamKdyž se to doslechli jeho bratři, vydali se s celým...
1. Samuel 22:8...se proti mně všichni spikli! Nikdo mi neřeknekdyž se můj vlastní syn spřáhne s Jišajovým synem. Nikdo ...
1. Samuel 22:11... i celý jeho otcovský rod nobských kněžíKdyž se všichni dostavili ke králi, Saul promluvil:...
1. Samuel 23:7... utekl za Davidem do Keily a vzal s sebou efodKdyž bylo Saulovi oznámeno, že David vstoupil do Keily,...
1. Samuel 23:13...opustil Keilu a přesunovali se z místa na místoKdyž Saulovi bylo oznámeno, že David unikl z Keily, ukončil...
1. Samuel 23:15...pořád hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukouKdyž byl David v Choreši na poušti Zif, zjistil, že Saul...
1. Samuel 23:25...se přesunul do skal na poušti Maon, kde zůstalKdyž se to Saul dozvěděl, začal Davida v maonské poušti...
1. Samuel 24:2...pak odešel a usadil se v pevnosti En-gediKdyž se Saul vrátil z tažení proti Filištínům, bylo mu...
1. Samuel 24:17...a ujme se pře a obhájí před tebou!" Když David domluvil tuto řeč k Saulovi, Saul zvolal: "Je to...
1. Samuel 24:20... vydal do tvých rukou, ale ty jsi nezabilKdyž někdo najde svého nepřítele, copak ho nechá odejít po...
1. Samuel 25:4...hrubý a choval se zle. Byl to potomek KálebůvKdyž se David na poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce,...
1. Samuel 25:9...Davidovým jménem přesně, jak jim řeklKdyž se odmlčeli, Nábal se na rozkřikl: "Jaký David?...
1. Samuel 25:16... celou tu dobu, kterou jsme s nimi strávilikdyž jsme pásli stáda. Rozmysli si teď dobře, co bys měla...
1. Samuel 25:20... Vsedla na osla a sjížděla do horské roklekdyž tu proti přichází David se svými muži. (Než je...
1. Samuel 25:37... do rozednění neřekla vůbec nic. Teprve ránokdyž Nábal vystřízlivěl, mu to všechno vyprávěla. V tu...
1. Samuel 25:39...dnech Hospodin Nábala zasáhl tak, že zemřelKdyž se David doslechl o Nábalově smrti, řekl: "Požehnán...
1. Samuel 26:3...před Ješimonem.David se zatím zdržoval v pouštiKdyž viděl, že za ním Saul přišel na poušť, vyslal zvědy,...
1. Samuel 27:4...a Abigail, vdovu po Nábalovi KarmelskémKdyž bylo Saulovi oznámeno, že David utekl do Gatu, přestal...
1. Samuel 27:10... velbloudy i oděvy. Potom se vracel k AchišoviKdyž se Achiš ptal: "Na koho jste dnes podnikli nájezd?"...
1. Samuel 28:5...celý Izrael a utábořili se v pohoří GilboaKdyž Saul viděl filištínský tábor, byl naplněn hrůzou,...
1. Samuel 28:12...mám vyvolat?" "Vyvolej mi Samuela," odpovědělKdyž ta žena spatřila Samuela, najednou hlasitě vykřikla:...
1. Samuel 28:16...dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš když se od tebe Hospodin odvrátil a stal se tvým...
1. Samuel 28:21...zbytek sil. Celý den a noc totiž nic nejedlKdyž ta žena přistoupila k Saulovi a viděla, jak je...
1. Samuel 29:2... zatímco Izrael tábořil u pramene v JizreeluKdyž filištínští vládci pochodovali se svými stovkami a...
1. Samuel 30:3... Nikoho nezabili, ale odvedli je s sebou pryčKdyž David se svými muži dorazil do města, hle - bylo...
1. Samuel 30:7... syna Achimelechova: "Přines mi sem efod." A když k němu Abiatar přinesl efod, David se ptal Hospodina:...
1. Samuel 30:9..." David tedy vyrazil se šesti sty mužiKdyž přišel k potoku Besor, část jich tam zůstala. David...
1. Samuel 30:12... vodu k pití, hroudu fíků a dva trsy rozinekKdyž se najedl, pookřál, protože tři dny a tři noci nic...
1. Samuel 30:26...dodnes v Izraeli platí jako závazné ustanoveníKdyž se David vrátil do Ciklagu, poslal něco z kořisti...
1. Samuel 31:2...dali na útěk a padali mrtví na svazích GilboaKdyž se Filištínům podařilo zabít Saulovy syny Jonatana,...
1. Samuel 31:5...strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na nějKdyž zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na svůj...
1. Samuel 31:8...Pak přišli Filištíni a obsadili je. Druhého dnekdyž Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli...
1. Samuel 31:11...Aštarot a tělo přibili na hradbu Bet-šanuKdyž se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co Filištíni...
2. Samuel 1:1... Sedm dní se pak postili. Saul byl mrtevkdyž se David po porážce Amalekitů vrátil do Ciklagu, kde...
2. Samuel 1:6...odpověděl: "Náhodou jsem byl v pohoří Gilboakdyž vtom jsem uviděl Saula, jak se opírá o kopí. Vozy a...
2. Samuel 1:7...a jezdci ho doháněli, a tak se rozhlédl, a když uviděl, zavolal na . ‚Ano, pane?' odpověděl jsem...
2. Samuel 2:4... aby Davida pomazali za krále nad domem judským.Když pak bylo Davidovi oznámeno: "Obyvatelé Jábeš-gileádu...
2. Samuel 2:23...Jak se pak podívám tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho ale stále nechtěl nechat být, Abner ho udeřil...
2. Samuel 2:24... Potom se za Abnerem pustili Joáb s AbišajemKdyž slunce zapadalo, dorazili k pahorku Ama naproti...
2. Samuel 3:20...a celý dům Benjamínův považoval za správnéKdyž Abner přišel s dvaceti muži za Davidem do Hebronu,...
2. Samuel 3:27...zpět od studny Sira. David o tom ale nevědělKdyž byl Abner zpátky v Hebronu, Joáb si ho vzal stranou...
2. Samuel 3:28...zabil, aby pomstil krev svého bratra AsaelaKdyž se o tom doslechl David, prohlásil: " i ...
2. Samuel 3:32...Abnerem." Také král David kráčel za márami, a když Abnera v Hebronu pochovávali, král nad Abnerovým...
2. Samuel 4:1... Zločinci za jeho zločin odplatí Hospodin!"  Když se Saulův syn Iš-bošet doslechl, že Abner v Hebronu...
2. Samuel 4:4...syn Jonatan měl syna chromého na nohy. Tenkrátkdyž z Jizreelu dorazila zpráva o Saulovi a Jonatanovi, mu...
2. Samuel 4:7...si šli pro pšenici, bodli ho do břicha a utekliKdyž totiž vnikli do domu, spal na lůžku ve své ložnici....
2. Samuel 4:11...odměnil tak, že jsem ho dal zabít. Čím spíše když nějací zlosynové zavraždí nevinného člověka v jeho...
2. Samuel 5:3...mého lidu Izraele, ty budeš Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové...
2. Samuel 5:4...krále nad Izraelem. Davidovi bylo třicet letkdyž se stal králem, a kraloval čtyřicet let. Sedm let a...
2. Samuel 5:13...jeho království ve prospěch jeho lidu, IzraeleKdyž David přišel z Hebronu, vzal si v Jeruzalémě další...
2. Samuel 5:18...se o tom doslechl a uchýlil se do pevnostiKdyž Filištíni přitáhli a rozložili se v údolí Refaim,...
2. Samuel 6:4...vůz řídili Abinadabovi synové Uza a Achio, a když ji odváželi z domu Abinadabova na kopci, Achio kráčel...
2. Samuel 6:6...a citery, na tamburíny, chřestítka a činelyKdyž pak přišli k Náchonovu mlatu, Uza vztáhl ruku k Boží...
2. Samuel 6:16...truhlu, s pokřikem a s troubením na rohKdyž Hospodinova truhla vcházela do Města Davidova, Saulova...
2. Samuel 6:17...před Hospodinem, a ve svém srdci jím pohrdlaKdyž Hospodinovu truhlu přinesli, umístili ji doprostřed...
2. Samuel 7:1...život do smrti zůstala bez dětí. Jednoukdyž se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu dal...
2. Samuel 7:14...království. mu budu otcem a on mi bude synemKdyž pochybí, potrestám jej holí smrtelníků, lidskými...
2. Samuel 8:3...porazil Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóbykdyž vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky Eufrat. David vzal...
2. Samuel 8:9...pobral král David veliké množství bronzuKdyž se Toú, král Chamátu, doslechl, že David porazil celé...
2. Samuel 8:13... krále Cóby. David si získal proslulostkdyž se vrátil ze Solného údolí, kde porazil 18 000 Edomců....
2. Samuel 9:6... z domu Machira, syna Amielova, nechal přivéstKdyž Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišel k...
2. Samuel 10:2... aby mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho otceKdyž Davidovi služebníci přišli do země Amonců, amonští...
2. Samuel 10:9... Iš-tobu a Maaky zaujali postavení v poliKdyž Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu,...
2. Samuel 10:16...také pro Aramejce z druhého břehu Eufratu, a když je přivedl, přitáhli do Chelamu v čele s...
2. Samuel 10:17...v čele s Hadad-ezerovým vojevůdcem ŠobachemKdyž se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael,...
2. Samuel 11:1...přijít ještě někdy Amoncům na pomoc. Na jařekdyž králové vyrážejí do boje, poslal David Joába, aby se...
2. Samuel 11:2...zůstal v Jeruzalémě. Jednou pozdě odpolednekdyž David vstal z lože a procházel se po střešní terase...
2. Samuel 11:4...Chetejského." David si pro ni nechal poslat, a když k němu přišla, vyspal se s (právě se totiž očistila...
2. Samuel 11:5...od svého krvácení). Potom se vrátila domůKdyž ta žena zjistila, že otěhotněla, poslala Davidovi...
2. Samuel 11:7..." Joáb tedy poslal Uriáše za DavidemKdyž k němu Uriáš přišel, David se vyptával, jak se daří...
2. Samuel 11:17...věděl, že tam jsou zvláště udatní bojovníciKdyž pak muži toho města vyrazili do boje proti Joábovi,...
2. Samuel 11:21...Abimelecha, syna Jerub-baalova? Copak nezemřelkdyž na něj ta žena v Tebecu shodila z hradeb mlýnský...
2. Samuel 11:22...Uriáš je mrtev.'" Posel tedy vyrazil, a když přišel k Davidovi, vylíčil mu vše, s čím ho Joáb...
2. Samuel 11:26...město ještě silněji a zboř je.' Tak ho povzbuď." Když se Uriášova manželka dozvěděla, že její muž Uriáš je...
2. Samuel 12:18...služebníci se mu chlapcovu smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si, "domlouvali jsme mu,...
2. Samuel 12:20...umřelo," odpověděli. Nato David vstal ze země, a když se umyl, pomazal mastí a převlékl, šel se poklonit do...
2. Samuel 12:24...manželku Batšebu; přišel k a miloval se s Když pak porodila syna, dala mu jméno Šalomoun, Pokojný....
2. Samuel 12:26... Joáb mezitím bojoval proti Rabě AmoncůKdyž to královské město téměř dobyl, vyslal k Davidovi...
2. Samuel 13:6..." Amnon si tedy lehl a dělal, že je nemocnýKdyž se na něj přišel podívat král, Amnon mu řekl: "Kdyby...
2. Samuel 13:9...odmítl jíst. " jdou všichni pryč!" zvolalKdyž všichni odešli, požádal Támar: "Přines mi jídlo do...
2. Samuel 13:11...připravila, a donesla je Amnonovi do ložniceKdyž mu je podávala, aby se najedl, zmocnil se a začal...
2. Samuel 13:21...zůstala opuštěná v domě svého bratra AbšalomaKdyž se o tom všem dozvěděl král David, velice se rozhněval...
2. Samuel 13:27...se Abšalom. "Proč by s tebou chodil?" řekl králKdyž ale na něj Abšalom naléhal, poslal s ním Amnona i...
2. Samuel 13:30...mezka a dali se na útěk. Ještě byli na cestěkdyž se Davidovi doneslo, že prý Abšalom povraždil všechny...
2. Samuel 13:34...Vždyť zemřel jen Amnon!" Abšalom mezitím uprchlKdyž se mladík na stráži rozhlédl do dálky, spatřil, jak od...
2. Samuel 13:39...nalezl útočiště v Gešuru, kde zůstal tři rokyKdyž král David konečně Amnonovu smrt oželel, začalo se mu...
2. Samuel 14:13..."Proč ty sám smýšlíš podobně proti Božímu liduKdyž král takto mluví, jako by obvinil sám sebe - vždyť sám...
2. Samuel 14:15... Tvá služebnice si řekla: Povím to králi. Co když král prosbě své služky vyhoví? Možná král svou služku...
2. Samuel 14:26...Abšalom. Od hlavy k patě neměl jedinou vaduKdyž si stříhal vlasy (nechával si je stříhat vždy jednou...
2. Samuel 14:29...na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj poslal, Joáb nechtěl přijít. Poslal pro něj...
2. Samuel 15:5...žalobou za mnou a bych mu zjednal právo." A když k němu někdo přistoupil, aby se mu poklonil, Abšalom k...
2. Samuel 15:8...Hebronu splnit slib, který jsem dal HospodinuKdyž jsem totiž bydlel v aramejském Gešuru, složil jsem...
2. Samuel 15:12...tak šli bezelstně s ním, protože nic netušili). Když se Abšalom chystal přinášet oběti, poslal také pro...
2. Samuel 15:17...tam jen deset konkubín, aby se staraly o důmKdyž král s celým tím zástupem odcházel, zastavili se u...
2. Samuel 15:23... pokračovali dál. Celá země hlasitě plakalakdyž celý ten zástup procházel kolem. Král překročil potok...
2. Samuel 15:32... obrať prosím Achitofelovu radu vniveč!" Když David dorazil na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět...
2. Samuel 15:33...roztržené a na hlavě hlínu. David mu řekl: "Když půjdeš se mnou, budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš...
2. Samuel 15:34...řekl: "Když půjdeš se mnou, budeš mi břemenemKdyž se ale vrátíš do města a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k...
2. Samuel 15:37...důvěrník Chušaj tedy odešel do města, právě když do Jeruzaléma vstupoval Abšalom. Sotva David minul...
2. Samuel 16:5...králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král David blížil k Bachurim, hle - vyšel...
2. Samuel 16:21...otce, které tu nechal, aby se staraly o důmKdyž celý Izrael uslyší, jak ses svému otci zprotivil,...
2. Samuel 17:21... ale nenašli, a tak se vrátili do JeruzalémaKdyž byli pryč, vylezli ti dva ze studny a šli uvědomit...
2. Samuel 17:24...svého otce. David vstupoval do Machanajimkdyž Abšalom se všemi izraelskými muži překročil Jordán....
2. Samuel 17:27...v čele se tedy utábořil v gileádském krajiKdyž David dorazil do Machanajim, Šobi, syn Nachaše z Raby...
2. Samuel 18:3...než deset tisíc z nás. Teď nám lépe pomůžeškdyž zůstaneš ve městě." "Udělám, co chcete," svolil tedy...
2. Samuel 18:9...Davidovy muže, a tak na svém mezku ujížděl pryčKdyž ale mezek probíhal pod hustými větvemi velikého dubu,...
2. Samuel 18:25...hlídka, rozhlédla se a spatřila osamělého běžceKdyž to hlídka ohlásila králi, řekl na to: "Když běží sám,...
2. Samuel 18:29...Abšalom?" zeptal se král. Achimaac odpověděl: "Když , králi, tvůj služebník Joáb posílal, viděl jsem...
2. Samuel 19:3...oznámeno, jak král pláče a naříká pro AbšalomaKdyž vojsko uslyšelo, jak král truchlí nad svým synem,...
2. Samuel 19:9...mládí!" Král tedy vstal a posadil se do brányKdyž se všichni vojáci dozvěděli, že král sedí v bráně,...
2. Samuel 19:12...Na co tedy čekáte? Proč nepřivedeme krále zpět?" Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael,...
2. Samuel 19:16...všemi svými muži." Král se tedy vypravil zpětKdyž dorazil k Jordánu, judští muži vyšli králi naproti do...
2. Samuel 19:19...královský dvůr a splnili každé královo přáníKdyž měl král překročit Jordán, Gerův syn Šimei padl...
2. Samuel 19:26...odchodu do dne jeho vítězného návratuKdyž přišel do Jeruzaléma přivítat krále, král se ho...
2. Samuel 20:3... po Jeruzalém ale stáli při svém králiKdyž král v Jeruzalémě přišel do svého paláce, vzal těch...
2. Samuel 20:8... Právě byli u toho velikého kamene v Gibeonukdyž za nimi přišel Amasa. Joáb byl ve vojenské zbroji;...
2. Samuel 20:12...Amasa zatím ležel v krvi uprostřed cestyKdyž ten muž viděl, že se všichni ve vojsku zastavují,...
2. Samuel 20:15...městu násep, který dosahoval na ochranný valKdyž celé Joábovo vojsko začalo bořit hradbu, jakási moudrá...
2. Samuel 20:17...promluvím." "Ty jsi Joáb?" zeptala se ta ženakdyž k přišel blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechni, co ti...
2. Samuel 21:9...sedm naráz. Zemřeli v prvních dnech žníkdyž se začíná sklízet ječmen. Ricpa, dcera Ajova, vzala...
2. Samuel 21:11...nebeské ptactvo ve dne ani divokou zvěř v nociKdyž bylo Davidovi oznámeno, jak se Saulova družka Ricpa,...
2. Samuel 21:19...Chušatský zabil Safa, dalšího potomka RefajcůKdyž pak v Gobu začala další válka s Filištíny, tehdy...
2. Samuel 23:4...jitro bezmračné; je jako po dešti vyjasněníkdyž tráva raší ze země. Kdyby můj dům před Bohem tak...
2. Samuel 23:9... syn Doda, syna Achochiova. Ten byl s Davidemkdyž se odvážili na Filištíny. Ti se shromáždili k boji, a...
2. Samuel 23:13...sestoupili o žních k Davidovi do jeskyně Adulamkdyž v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl...
2. Samuel 23:20...jednou slezl do jámy a zabil v lva, tenkrátkdyž napadl sníh. Jindy šel a zabil Egypťana jen s holí v...
2. Samuel 24:11...Zachoval jsem se jako hrozný hlupák." Ránokdyž David vstal, dostal Davidův vidoucí, prorok Gád, slovo...
2. Samuel 24:16...Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužůKdyž pak anděl vztáhl ruku, aby hubil Jeruzalém, Hospodina...
2. Samuel 24:17...anděl byl právě u mlatu Aravny JebusejskéhoKdyž David viděl, jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To...
2. Samuel 24:20... jak Hospodin přikázal. Aravna vyhlédl ven, a když uviděl, že k němu míří král se svou družinou, vyšel z...
1. Královská 1:1...stařec v pokročilém věku. Nemohl se zahřát, ani když ho přikrývali plášti. Jeho dvořané mu navrhli: "Když...
1. Královská 1:2...ho přikrývali plášti. Jeho dvořané mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat nějakou...
1. Královská 1:22...jako zločinci." Ještě hovořila s králemkdyž vtom přišel prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan,"...
1. Královská 1:23...Nátan. "Je zde prorok Nátan," ohlásili králiKdyž Nátan předstoupil před krále, poklonil se mu tváří k...
1. Královská 1:28..." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl král DavidKdyž přišla ke králi a postavila se před ním, král ...
1. Královská 1:32... proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova." Když přišli ke králi, řekl jim: "Vezměte s sebou služebníky...
1. Královská 1:41... Zaslechl to Adoniáš i všichni jeho hosté. Právě když končili hostinu, Joáb uslyšel zvuk beraního rohu. "Co...
1. Královská 1:42...městě za hluk?" ptal se. Ještě to ani nedořeklkdyž vtom přišel Jonatan, syn kněze Abiatara. Adoniáš ho...
1. Královská 2:1...králi. "Jdi domů," řekl mu na to Šalomoun.  Když se přiblížil čas Davidovy smrti, dal svému synu...
1. Královská 2:7... neboť se ke mně zachovali jako přátelékdyž jsem prchal před tvým bratrem Abšalomem. Hle, máš u...
1. Královská 2:8... syna Gerova, Benjamínce z Bachurim. Tenkrátkdyž jsem šel do Machanajim, zlořečil mi hroznými kletbami....
1. Královská 2:40...a vydal se do Gatu k Achišovi hledat své otrokyKdyž odcházel z Gatu, vedl si otroky s sebou. Když se...
1. Královská 2:41... Když odcházel z Gatu, vedl si otroky s sebouKdyž se Šalomoun dozvěděl, že Šimei odešel z Jeruzaléma do...
1. Královská 3:6...při tobě. Tuto velikou přízeň jsi mu zachovalkdyž jsi dal, aby jeho syn seděl na jeho trůnu, jak tomu...
1. Královská 3:17...nich. " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A když jsme byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny po mně...
1. Královská 3:20... A tak ještě tu noc vstala a vzala mi mého synakdyž tvá služebnice spala. Vzala si ho do náručí a toho...
1. Královská 3:28...to živé dítě první ženě - to je jeho matka." Když se v celém Izraeli doslechli o rozsudku, který král...
1. Královská 5:21...u nás neumí kácet stromy tak jako Sidonci." Když Chíram uslyšel Šalomounova slova, byl velmi potěšen a...
1. Královská 6:9...do prostředního para a z něj pak do horníhoKdyž Šalomoun dokončil stavbu chrámu, zastřešil ho...
1. Královská 6:14...synů Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím." Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu, obložil zdi chrámu...
1. Královská 8:3...o svátcích v měsíci etanim, což je sedmý měsícKdyž přišli všichni izraelští stařešinové, kněží zvedli...
1. Královská 8:9...kamenné desky, které tam uložil Mojžíš na Orébukdyž Hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich...
1. Královská 8:10...uzavřel smlouvu po jejich odchodu z EgyptaKdyž potom kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův...
1. Královská 8:21...smlouva, kterou uzavřel s našimi otcikdyž je vyvedl z Egypta." Poté se Šalomoun postavil před...
1. Královská 8:25... Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbilkdyž jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl:...
1. Královská 8:53... jak jsi to řekl skrze svého služebníka Mojžíšekdyž jsi naše otce vyvedl z Egypta." Jakmile Šalomoun...
1. Královská 10:2... a tak přijela, aby ho vyzkoušela v hádankáchKdyž dorazila do Jeruzaléma s početnou družinou a s...
1. Královská 10:4...pro krále tak těžká, aby na ni neodpovědělKdyž královna ze Sáby viděla všechnu Šalomounovu moudrost i...
1. Královská 11:4...sta konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdceKdyž zestárl, odvrátily mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce...
1. Královská 11:15...v Hadadovi z edomského královského roduKdyž totiž David kdysi pustošil Edom a jeho vojevůdce Joáb...
1. Královská 11:24...uprchl od svého pána Hadad-ezera, krále CóbyKdyž David pobil jejich vojsko, Rezon kolem sebe shromáždil...
1. Královská 11:28...otce Davida. Jeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se k dílu, svěřil mu všechnu...
1. Královská 11:29...všechnu pracovní sílu z domu Josefova. Jednoukdyž byl Jeroboám na cestě z Jeruzaléma, potkal ho prorok...
1. Královská 12:16... synu Nebatovu, skrze Achiáše ŠíloskéhoKdyž celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, odpověděli...
1. Královská 12:21...Davidovým nezůstal nikdo než samotný kmen JudaKdyž Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil celý dům...
1. Královská 12:27...kdyby se království navrátilo k domu DavidovuKdyž bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámu v...
1. Královská 12:31...svatostánky a nadělal kněží z kdekoho v lidu, i když to nebyli synové Leviho. V patnáctý den osmého měsíce...
1. Královská 13:1...postavil v Bet-elu, aby na něm obětoval. Právě když Jeroboám stál u oltáře a chystal se na něm obětovat,...
1. Královská 13:11...v Bet-elu udělal ten Boží muž a co řekl králiKdyž to svému otci vylíčili, zeptal se jich: "Kterou cestou...
1. Královská 13:13... "Osedlejte mi osla," řekl nato svým synůmKdyž mu ho osedlali, nasedl na něj a vypravil se za Božím...
1. Královská 13:20...doma a napil se vody. Ještě seděli za stolemkdyž vtom prorok, který ho přivedl, dostal slovo...
1. Královská 13:23...tvé tělo nebude pochováno v hrobě tvých otců!" Když Boží muž dojedl a dopil, osedlal mu ten prorok, který...
1. Královská 13:26... kde bydlel ten starý prorok, a vyprávěli toKdyž je ten prorok, který ho odvrátil z cesty, uslyšel,...
1. Královská 13:31...hrobu. "Ach, bratře můj!" naříkali nad nímKdyž ho pohřbil, řekl svým synům: " umřu, pochovejte ...
1. Královská 15:27...spiknutí a porazil ho u filištínského GibetonuKdyž Nádab s celým izraelským vojskem obléhal Gibeton,...
1. Královská 16:6...se, jak známo, píše v Kronice izraelských králůKdyž Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili ho v Tirse a místo...
1. Královská 16:7...tomu zlu, které v Hospodinových očích napáchalkdyž ho popouzel výtvory svých rukou. Šestadvacátého roku...
1. Královská 16:13...i jeho syn Ela a ke kterým svedli celý Izraelkdyž svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha Izraele....
1. Královská 16:18...vojskem vytáhl od Gibetonu a oblehli TirsuKdyž Zimri viděl, že město je dobyto, vešel do opevnění...
1. Královská 17:11...zavolal na ni. "Chtěl bych se napít." A když otočila, že pro ni půjde, zavolal za : "Přines mi...
1. Královská 18:4...správce paláce. (Obadiáš hluboce ctil HospodinaKdyž Jezábel vraždila Hospodinovy proroky, Obadiáš jich sto...
1. Královská 18:10...ani království, kde můj pán nedal hledat. A když řekli: ‚Není tu,' muselo se v tom království nebo...
1. Královská 18:12...kdoví kam. s tou zprávou přijdu k Achabovi, a když nenajde, zabije . Přitom tvůj služebník od mládí...
1. Královská 18:13...Hospodina. Neví snad můj pán, co jsem udělalkdyž Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Ukryl jsem sto...
1. Královská 18:30...odezva. Tehdy Eliáš vyzval lid: "Pojďte ke mně." Když k němu všichni přistoupili, Eliáš opravil zbořený...
1. Královská 18:34...a polijte oběť i dřevo." Pak řekl: "Znovu." Když to udělali znovu, řekl: "Ještě potřetí." Když to...
1. Královská 18:40..."Zajměte Baalovy proroky! Žádný neunikne." A když je zajali, Eliáš je odvedl k potoku Kíšon a tam je...
1. Královská 19:4... a sám pokračoval celý den cesty do pouštěKdyž nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si...
1. Královská 19:19...párů bylo před ním a on byl u dvanáctéhoKdyž ho Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj plášť. Elíša...
1. Královská 20:7..."Sami vidíte, že ten člověk chce jen škoditKdyž si ke mně poslal pro ženy a děti i pro stříbro a...
1. Královská 20:36...Hospodina, půjdeš ode , zabije lev." A když pak šel od něj, potkal ho lev a zabil ho. Vyhledal...
1. Královská 20:39...ho nepoznali, a odešel k cestě čekat na králeKdyž ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník šel do...
1. Královská 21:5...do postele, otočil se ke zdi a nechtěl ani jístKdyž za ním přišla za ním jeho žena Jezábel, ptala se ho:...
1. Královská 21:16... můžeš zabrat. Nábot není naživu, zemřel." Když Achab uslyšel, že Nábot zemřel, vstal a šel tu vinici...
1. Královská 22:32...s malým ani velkým, jedině s králem Izraele!" Když potom vozatajové uviděli Jošafata, řekli si: "To je...
1. Královská 22:38...mrtev. Přivezli ho do Samaří, kde ho pohřbiliKdyž myli jeho vůz v samařském rybníku, kde se koupou...
2. Královská 1:5...něž jsi ulehl, ale zemřeš!'" Pak Eliáš odešelKdyž se poslové vrátili zpět, král se jich ptal: "Proč jste...
2. Královská 1:13...poslal ještě třetího velitele s padesáti mužiKdyž ale ten třetí velitel padesáti mužů vystoupal k...
2. Královská 2:9...a oba přešli po suchu na druhou stranuKdyž přešli, Eliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co pro tebe mám...
2. Královská 2:11... nesplní se." Šli tedy spolu dál a rozmlouvalikdyž vtom je náhle rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koni -...
2. Královská 2:12...koni - Eliáš ve vichru vystoupil do nebeKdyž to Elíša uviděl, vykřikl: "Otče můj, otče můj! Jízdo...
2. Královská 2:13...zvedl plášť, který spadl z Eliáše, a šel zpátkyKdyž stanul na břehu Jordánu, vzal Eliášův plášť a udeřil...
2. Královská 2:16...řekli: "Pohleď, máme tu padesát schopných mužůKdyž dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho Duch...
2. Královská 2:17...údolí." "Nikam je neposílejte!" řekl jim ElíšaKdyž ale na něj naléhali, z toho byl nesvůj, svolil:...
2. Královská 2:18...mužů a ti ho hledali tři dny, ale nenašliKdyž se pak vrátili do Jericha za Elíšou, řekl jim: "Copak...
2. Královská 2:20...jim: "Přineste mi novou mísu a dejte do sůl." Když mu to přinesli, šel k vodnímu prameni a vhodil do něj...
2. Královská 2:23...řekl. Potom se odtud vydal vzhůru do Bet-eluKdyž stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostci,...
2. Královská 3:15...pohled! Nuže, přiveďte mi tedy hudebníka." Když pak hudebník začal hrát, nad Elíšou byla ruka...
2. Královská 3:22... staré i mladé. Pak se rozestavěli na hraniciKdyž ráno vstali, vycházející slunce ozářilo vodu. Moábcům...
2. Královská 3:24...se povraždit. Nuže, Moábe, vzhůru za kořistí!" Když ale došli k izraelskému táboru, Izraelci vyrazili a...
2. Královská 4:6...dveře, oni podávali džbány a ona nalévalaKdyž byly džbány plné, řekla synovi: "Podej mi další."...
2. Královská 4:8... Z toho, co zbude, pak budeš se svými syny žít." Když jednou Elíša procházel Šunemem, jedna místní zámožná...
2. Královská 4:10... stůl, židli a svícen, kde odpočívatkdyž k nám přijde." Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel...
2. Královská 4:12...řekl: "Zavolej tu Šunemitku." Ten ji zavolal, a když stanula před ním, Elíša mládenci řekl: "Pověz :...
2. Královská 4:15... "Zavolej ji," řekl mu. A tak ji zavolal, a když stanula ve dveřích, Elíša řekl: "Za rok touto dobou...
2. Královská 4:18...dobou porodila syna, přesně jak Elíša řeklKdyž chlapec povyrostl, jednoho dne o žních šel za otcem na...
2. Královská 4:25...jela, dorazila k Božímu muži na horu KarmelKdyž Boží muž uviděl, jak k němu míří, řekl svému mládenci...
2. Královská 4:27...Jak se daří dítěti?" "Dobře," odpovědělaKdyž ale došla nahoru k Božímu muži, vrhla se k zemi a...
2. Královská 4:32...naproti a řekl mu: "Chlapec se nevzbudil." Když Elíša vešel do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžku....
2. Královská 4:36..."Zavolej Šunemitku!" Zavolal ji tedy, a když přišla, Elíša řekl: "Tady máš svého syna." Vešla...
2. Královská 4:38...se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hlad. Jednoukdyž před ním seděli proročtí učedníci, řekl svému...
2. Královská 4:44...Hospodin: Najedí se a ještě zbude." A opravdukdyž jim to nabídl, najedli se a ještě zbylo, přesně jak...
2. Královská 5:8...sami - zjevně si proti mně hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své...
2. Královská 5:9...ho za mnou, pozná, že v Izraeli je prorok." Když pak Náman dorazil se svým vozem a spřežením a zastavil...
2. Královská 5:13...něco těžkého, neudělal bys to? Čím spíše tedykdyž ti řekl: Omyj se, a budeš čistý." A tak sestoupil a...
2. Královská 5:16... před jehož tváří stojím, nic si nevezmu!" A i když ho Náman přemlouval, si něco vezme, odmítl. "Když...
2. Královská 5:17...ho Náman přemlouval, si něco vezme, odmítl. "Když jinak nedáš, pane," řekl potom Náman, "dovol prosím,...
2. Královská 5:18...věc ale kéž Hospodin tvému služebníku odpustíKdyž můj pán vchází do Rimonova chrámu, aby se tam klaněl,...
2. Královská 5:20..." odpověděl mu Elíša. Ještě ani nebyl dalekokdyž si Gehazi, mládenec Božího muže Elíšy, řekl: "Tak vida...
2. Královská 5:24...dvěma svým mládencům, aby to nesli před GehazimKdyž ale došli k návrší, Gehazi to od nich převzal a...
2. Královská 5:26...celkem nikam." "Copak jsem tam v duchu nebylkdyž ten muž vystoupil z vozu a šel ti vstříc?" řekl mu na...
2. Královská 6:6...vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal se Boží mužKdyž mu to místo ukázal, Elíša usekl kus dřeva, hodil ho...
2. Královská 6:8...si ji," řekl a on natáhl ruku a vzal si jiKdyž aramejský král válčil s Izraelem, poradil se se svými...
2. Královská 6:13..."Jděte zjistit, kde je! Nechám ho tam zajmout." Když pak přišla zpráva: "Je právě v Dotanu," hned tam...
2. Královská 6:18...- uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozůKdyž se k němu Aramejci začali stahovat, Elíša se modlil k...
2. Královská 6:23..." Král jim tedy vystrojil velikou hostinu, a když se najedli a napili, propustil je. Vrátili se ke svému...
a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |