Kananejci

Hledám varianty 'kananejci' [ kananejci ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 12:6...Šechem, k dubu More. (V zemi tenkrát žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto...
Genesis 13:7...Lotova stáda k rozepři. (V zemi tenkrát bydleli Kananejci a Perizejci.) Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím,...
Numeri 13:29...a Emorejci; při moři a podél Jordánu pak bydlí Kananejci!" Káleb však lid stojící před Mojžíšem...
Numeri 14:25... Jelikož prý ‚v nížině bydlí AmalekovciKananejci,' zítra se obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému...
Numeri 14:43...a vaši nepřátelé vás porazí! AmalekovciKananejci se postaví proti vám a padnete mečem, protože...
Numeri 14:45...ani Mojžíš neopustili tábor. AmalekovciKananejci, kteří v těch horách bydleli, tedy sestoupili,...
Jozue 7:9...před svými nepřáteli dal na útěk! to uslyší Kananejci a všichni obyvatelé této země, obklíčí nás a...
Jozue 11:3...na západě. Na východě i na západě byli Kananejci, v pohořích Emorejci, Chetejci, Perizejci a...
Jozue 16:10... Nevyhnali ale Kananejce bydlící v Gezeru. Proto Kananejci zůstali uprostřed Efraima dodnes a vykonávají...
Jozue 17:12...se ale těchto měst nedokázali zmocnitKananejci totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když...
Jozue 17:16..." odpověděli Josefovi synové. "A navíc, všichni Kananejci z nížiny, jak z Bet-šeanu a okolí, tak z údolí...
Jozue 24:11...Jerichu. Obyvatelé Jericha, Emorejci, PerizejciKananejci, Chetejci, Girgašejci, Hivejci i Jebusejci proti...
Soudců 1:27...Doru, Jibleamu a Megida s jejich vesnicemiKananejci totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když...
Soudců 1:29...vyhnat Kananejce bydlící v Gezeru, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi. Zabulon nebyl s to vyhnat...
Soudců 1:30...obyvatele Kitronu ani Nahalolu, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi; byli však podrobeni nuceným...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |