Kamkoli

Hledám varianty 'kamkoli' [ kamkoli ]. Nalezeny 43 verše.
Genesis 28:15...země. Hle, jsem s tebou! Budu chránitkamkoli půjdeš, a znovu přivedu do této země. Neopustím...
Leviticus 13:12...celou kůži postiženého od hlavy k patěkamkoli padne knězův zrak, kněz ho prohlédne: Pokrylo-li...
Numeri 33:54...rodu přidělte větší dědictví a menšímu menšíKamkoli padne čí los, to bude jeho. Rozdělte si zem podle...
Deuteronomium 11:25...Bůh, uvede strach a hrůzu z vás na celou zemkamkoli šlápnete, jak vám pověděl. Pohleď, dnes vám...
Jozue 1:7...od něj napravo ani nalevo, a bude se ti dařitkamkoli půjdeš. Kniha tohoto Zákona se nevzdálí od tvých...
Jozue 1:9... neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s teboukamkoli půjdeš." Jozue tedy přikázal správcům...
Jozue 1:16...odpověděli: "Vše, cos nám přikázal, vykonáme, a kamkoli nás pošleš, půjdeme. Jako jsme poslouchali Mojžíše,...
Soudců 2:15...všech stran, takže proti nim nemohli obstátKamkoli se vypravili, Hospodinova ruka byla proti nim a...
1. Samuel 14:47... Amonci, Edomci, s králi Cóby i s FilištínyKamkoli se obrátil, vítězil. Odvážně napadl Amalekovce a...
1. Samuel 18:5... svůj meč, luk i opasek. David se vydávalkamkoli ho Saul posílal, a na všech taženích si vedl...
2. Samuel 7:7... v Příbytku. Po celou tu dobu jsem se stěhovalkamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy...
2. Samuel 8:6...dávky. Hospodin dával Davidovi vítězstvíkamkoli se obrátil. David také vzal zlaté štíty, které...
2. Samuel 8:14...poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězstvíkamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a...
1. Královská 8:44... Kdyby tvůj lid vytáhl do války proti nepřítelikamkoli bys je poslal, a modlili by se k Hospodinu směrem k...
2. Královská 11:8...k vašim řadám, zemře. Musíte zůstat při králikamkoli se pohne." Setníci to provedli přesně, jak jim kněz...
1. Letopisů 17:6...na druhé. Po celou tu dobu jsem se stěhovalkamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy...
1. Letopisů 18:6...dávky. Hospodin dával Davidovi vítězstvíkamkoli se obrátil. David vzal také zlaté štíty, které...
1. Letopisů 18:13...poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězstvíkamkoli se obrátil. David kraloval nad celým Izraelem a...
2. Letopisů 6:34...jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do válkykamkoli bys je poslal, a modlili by se k tobě směrem k...
2. Letopisů 23:7...k chrámu, zemře. Musíte zůstat při králikamkoli se pohne." Levité i všichni Judští to provedli...
Ester 4:3...pytlovině nesměl. (V každé jednotlivé provinciikamkoli dorazilo královské nařízení, nastal u Židů veliký...
Přísloví 6:22...si je k srdci, okolo hrdla si je přivěšujKamkoli půjdeš, moudrost doprovodí, kdykoli ulehneš,...
Jeremiáš 1:7...ještě dítě," odpověděl mi Hospodin, "ale jdikamkoli pošlu, a říkej, cokoli ti přikážu. Neboj se jich...
Jeremiáš 8:3...je nepohřbí, zůstanou ležet jako hnůj na zemi. A kamkoli zaženu tu hrstku pozůstalých z toho zlého pokolení,...
Jeremiáš 40:5...měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdikamkoli uznáš za vhodné." Velitel gardistů mu pak dal jídlo...
Jeremiáš 45:5...neštěstí, praví Hospodin. Tobě však dám, že kamkoli půjdeš, zachráníš se a přežiješ." Slovo...
Ezechiel 1:12...tělo. Každá se pohybovala přímo vpředKamkoli zamířil Duch, tam šly, cestou se neotáčely....
Ezechiel 1:20...bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i kolaKamkoli zamířil Duch, tam šly - kamkoli Duch zamířil. Kola...
Ezechiel 10:11...jet na všechny čtyři strany a cestou nezatáčelaKamkoli se obrátila hlava, tam jela kola a cestou...
Ezechiel 21:21... aby zabíjel! Rubej zprava, sekej zlevakamkoli se podíváš. sám budu takto tleskat do dlaní, než...
Ezechiel 36:20... Odsoudil jsem je za jejich způsoby a skutkyKamkoli ale mezi národy přišli, všude svaté jméno...
Ezechiel 36:21...jménem, které dům Izraele znesvětil mezi národykamkoli přišli. Proto řekni domu Izraele - Tak praví...
Ezechiel 36:22...jménu, které jste znesvětili mezi národykamkoli jste přišli. Posvětím své veliké jméno, znesvěcené...
Ezechiel 47:9...jakmile se vlije do moře, jeho voda se uzdravíKamkoli ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a moře...
Daniel 9:7...celého Izraele, v zemích blízkých i vzdálenýchkamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru, jíž jsme se...
Ozeáš 7:12...volají k Egyptu, pak zas do Asýrie běhajíKamkoli se obrátí, přehodím přes svoji síť. Pochytám je...
Matouš 8:19...Písma se slovy: "Mistře, budu následovatkamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a...
Lukáš 9:57... Cestou mu někdo řekl: "Budu následovatkamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a...
Skutky 8:4... Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali Slovokamkoli přišli. Filip vešel do města Samaří a kázal tam...
Skutky 10:38...z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocíKamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od...
1. Korintským 16:6... možná i přes zimu, abyste mohli vypravitkamkoli půjdu. Tentokrát se u vás nechci jen zastavit...
Jakub 3:4...lodě hnané prudkým větrem řídí malé kormidlokamkoli kormidelník chce. Stejně tak i jazyk je malý sval,...
Zjevení 14:4...panicové. To jsou ti, kteří následují Beránkakamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |