Kaž

Hledám varianty 'kaž' [ kážu (6) kažte (1) kážou (1) káží (1) kážeš (1) kážeme (5) káže (9) kaž (4) kázat (13) kázáno (5) kázali (13) kázal (27) ]. Nalezeny 84 verše.
Ezechiel 21:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se na jihKaž proti jihu a prorokuj proti lesnatému kraji v Negevu....
Ezechiel 21:7..."Synu člověčí, obrať se proti JeruzalémuKaž proti jeho svatyni a prorokuj proti izraelské zemi....
Jonáš 1:2..."Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, neboť jejich špatnost vystoupila přede mne." Jonáš...
Jonáš 3:2..."Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive,...
Matouš 3:1...Nazaretský. V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti: "Čiňte pokání! Nebeské království je...
Matouš 4:17...světlo se zaskvělo." Od doby začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!" Jednou...
Matouš 4:23...celou Galileu, učil v jejich synagogáchkázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a...
Matouš 9:35...města a vesnice, vyučoval v jejich synagogáchkázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a...
Matouš 11:1...dvanácti učedníkům, odešel odtud, aby učilkázal v jejich městech. Jan se ve vězení doslechl o...
Matouš 11:5...čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje...
Matouš 24:14...zachráněn. Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom...
Matouš 26:13... Amen, říkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co...
Marek 1:4...jeho stezky!" Tak přišel Jan, křtil na pouštikázal křest pokání na odpuštění hříchů. Vycházela k němu...
Marek 1:7...pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní medKázal: "Po mně přichází někdo silnější než ! Nejsem hoden...
Marek 1:14... co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galilejekázal Boží evangelium: "Čas se naplnil - Boží království je...
Marek 1:38..."Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel." Kázal tedy v jejich...
Marek 1:39... abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel."  Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal...
Marek 3:14...jich dvanáct, aby byli s ním, aby je poslal kázat a aby měli moc vymítat démony...
Marek 13:10...svědectví. Především ale musí být všem národům kázáno evangelium. Když vás budou odvádět a dávat do vězení...
Marek 14:9... Amen, říkám vám, že kdekoli na celém světě bude kázáno evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala...
Marek 16:15... Potom jim řekl: "Jděte do celého světakažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se,...
Marek 16:20...nebe a posadil se po Boží pravici. Oni vyšlikázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními...
Lukáš 3:3... Procházel pak celým krajem kolem Jordánukázal křest pokání na odpuštění hříchů, jak je to popsáno v...
Lukáš 4:44...království také jiným městům; to je poslání." Kázal tedy v judských synagogách. Jednou, když stál na...
Lukáš 7:22...čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje...
Lukáš 8:1..." Potom procházel jednotlivá města a vesnicekázal a ohlašoval Boží království. Bylo s ním jeho Dvanáct...
Lukáš 9:6..." A tak vyšli a chodili po okolních vesnicíchKázali evangelium a všude uzdravovali. Když se o všem, co...
Lukáš 16:16... do Jana tu byl Zákon a Proroci; od doby se káže Boží království a každý se do něj násilně tlačí. Spíše...
Lukáš 24:47...Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Vy jste toho...
Skutky 8:4...je do vězení. Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali Slovo, kamkoli přišli. Filip vešel do města Samaří a...
Skutky 8:5... kamkoli přišli. Filip vešel do města Samaříkázal tam Krista. Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům...
Skutky 8:25...slovo, vraceli se apoštolové do Jeruzalémakázali evangelium v mnoha samařských vesnicích. Hospodinův...
Skutky 8:40...octl v Azotu. Procházel všechna okolní městakázal evangelium, přišel do Cesareje. Saul stále ještě...
Skutky 9:20...s damašskými učedníky a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Boží Syn. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli...
Skutky 9:22...je v poutech odvedl k vrchním kněžím?" Saul ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš,...
Skutky 10:37...Judsku; začalo to v Galileji, po křtu, který kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a...
Skutky 10:42...pili po jeho zmrtvýchvstání. Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh...
Skutky 13:5...odpluli na Kypr. Když dorazili do Salaminykázali Boží slovo v židovských synagogách; také Jan byl s...
Skutky 13:24...Spasitele - Ježíše, před jehož příchodem kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokání. Ke konci své...
Skutky 14:25...Pisidii a přišli do Pamfylie. Poté, co kázali slovo v Perge, odešli do Attalie a odtud vypluli do...
Skutky 15:35...také a spolu s mnoha dalšími vyučovalikázali Pánovo slovo. Po nějaké době Pavel řekl Barnabášovi:...
Skutky 15:36...navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo, zjistíme, jak se mají." Barnabáš...
Skutky 16:6...a Galacii, protože jim Duch svatý zabránil kázat Slovo v Asii. Když se přiblížili k Mysii, pokoušeli...
Skutky 16:10... přesvědčeni, že nás Bůh povolal, abychom jim kázali evangelium. Vypluli jsme z Troady, vydali se přímým...
Skutky 17:3...mrtvých a že "toto je Mesiáš: Ježíš, kterého vám kážu!" Někteří z nich se dali přesvědčit a připojili se k...
Skutky 17:13...se ale Židé z Tesaloniky dozvěděli, že Pavel káže Boží slovo i v Beroji, přišli také tam a začali...
Skutky 17:18..."Zdá se být zvěstovatelem cizích božstev!" (Kázal jim totiž Ježíše a vzkříšení z mrtvých.) Chopili se...
Skutky 19:13...měli zlé duchy: "Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel!" Tak to dělalo sedm synů židovského vrchního...
Skutky 20:20...jak jsem vám nezamlčel nic užitečného, ale kázal vám a učil veřejně i po domech; jak jsem Židům i...
Skutky 20:25...vím, že nikdo z vás, mezi nimiž jsem chodilkázal o Božím království, nikdy neuvidí. Proto před...
Skutky 28:31...a přijímal všechny, kdo za ním přicházeli.  Kázal o Božím království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší...
Římanům 1:15...i prostých, takže pokud jde o , jsem odhodlán kázat evangelium i u vás v Římě. Nestydím se za evangelium...
Římanům 2:21... Když poučuješ druhého, proč se nepoučíš sámKážeš: "Nekraď," a přitom sám kradeš? Říkáš: "Necizolož," a...
Římanům 10:8...a ve tvém srdci" (totiž to slovo víry, které kážeme). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li...
Římanům 10:15...A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká nádherná...
Římanům 15:20...naplnil Kristovým evangeliem. Šlo mi o tokázat evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli, abych...
1. Korintským 1:17...dalšího. Kristus totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl...
1. Korintským 1:23...zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného - pro Židy pohoršení, pro pohany...
1. Korintským 9:16... někdo připravil o tuto mou hrdost. Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý - je to povinnost a...
1. Korintským 9:18...úkol. Zač tedy mohu získat odměnu? Za to, že kážu evangelium zadarmo, aniž bych využíval práva, které...
1. Korintským 9:27...své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen. Nechci bratři, abyste...
1. Korintským 15:1... chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte a jímž jste spaseni...
1. Korintským 15:2...(pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal - jinak byste uvěřili zbytečně). Předal jsem vám to...
1. Korintským 15:11...ne , ale Boží milost, která je se mnou. Toto kážeme - jak , tak oni - a tomuto jste uvěřili. Když se...
1. Korintským 15:12... tak oni - a tomuto jste uvěřili. Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří...
2. Korintským 11:4...nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se...
Galatským 1:8...- my sami nebo třeba anděl z nebekázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, je...
Galatským 1:9...Znovu opakuji, co jsme řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, je...
Galatským 1:11...Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jsem kázal, není z člověka. Nemám je převzaté ani naučené od...
Galatským 1:16...se ale rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych ho kázal mezi pohany. Nespěchal jsem se tehdy poradit s tělem...
Galatským 1:23...jen, že "náš dřívější pronásledovatel teď káže víru, kterou předtím potíral," a oslavovali kvůli mně...
Galatským 2:2...váženými vůdci a seznámil je s evangeliem, které kážu mezi pohany, aby snad můj dosavadní ani další běh...
Galatským 4:13...mi neublížili. Jak víte, na začátku jsem vám kázal evangelium v tělesné slabosti. I když můj stav byl...
Galatským 5:11... je to kdokoli. Bratři, jestli i dosud kážu obřízku, proč jsem tedy ještě pronásledován? Kříž by...
Efeským 6:15...pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry,...
Filipským 1:14...mnoha sourozencům v Pánu jistotu, takže teď káží Slovo mnohem směleji a beze strachu. Někteří sice...
Filipským 1:15...mnohem směleji a beze strachu. Někteří sice kážou Krista ze závisti a soupeřivosti, jiní však s dobrým...
Filipským 1:18...jakýmkoli způsobem, naoko nebo opravdověkáže Kristus. Raduji se tedy a budu se radovat i nadále,...
Koloským 1:28...Kristus je ve vás! Ta naděje slávy! Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka...
1. Tesalonickým 2:4...poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme - ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá...
1. Tesalonickým 2:9...abychom nikomu z vás nebyli na obtíž a mohli vám kázat Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědkové, že jsme s...
1. Petr 1:12...poselství, které vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v Duchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci...
1. Petr 3:19...smrt, ale v Duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům v žaláři - těm, kteří kdysi za Noemových dnů...
Zjevení 14:6...středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země - každému národu, kmenu, jazyku i...

Slova obsahující kaž: dokaž (1) kaž (4) každá (43) každé (115) každého (136) každém (52) každému (71) každičkém (1) každičkou (2) každodenně (1) každodenní (8) každodenními (1) každopádně (1) každoročně (10) každoroční (3) každou (51) každý (556) každých (4) každým (25) kažte (1) nezkažení (1) pokaždé (6) prokaž (15) prokažte (2) přikaž (9) přikažte (2) ukaž (22) ukažte (5) vykažte (2) vzkaž (1) vzkažme (1) vzkažte (2) zakaž (1) zkažená (3) zkažené (1) zkaženě (1) zkažení (5) zkaženost (7) zkaženosti (2) zkažeností (1) zkaženou (1) zkažený (3) zkažených (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |