Kíru

Hledám varianty 'kíru' [ kíru ]. Nalezeny 3 verše.
2. Královská 16:9...k Damašku, dobyl ho, obyvatele odvlekl do Kíru a Recina popravil. Král Achaz se pak vypravil vstříc...
Amos 1:5...žezlo v Bet-edenu. Aramejský lid bude vyhnán do Kíru, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Gaza hřešila...
Amos 9:7...stejně jako Filištíny z Kaftoru a AramejceKíru? Hle, oči Panovníka Hospodina utkvěly na tomto hříšném...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |