Kéž

Hledám varianty 'kéž' [ kéž ]. Nalezeno 199 veršù.
Genesis 9:27...Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otročitKéž Bůh rozšíří Jáfeta, bydlí ve stanech Semových, jemuž...
Genesis 17:18...devadesáti letech porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl:...
Genesis 23:13...přítomnosti lidu země promluvil k Efronovi: "Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole...
Genesis 24:42...a řekl jsem: Hospodine, Bože mého pána Abrahamakéž bys teď dal cestě zdar. Hle, stojím u vodního...
Genesis 28:3...si vyber manželku z dcer svého strýce LábanaKéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž rozplodí a rozmnoží,...
Genesis 28:4...a rozmnoží, aby ses stal otcem svazku národůKéž ti požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni...
Genesis 30:24...tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi...
Genesis 33:15..." Jákob však odpověděl: "K čemu to, můj paneKéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož dne...
Genesis 43:14...i svého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu mužiKéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi...
Genesis 43:29...bratr, o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!" Nato Josef odspěchal, neboť...
Genesis 49:25...- od Boha tvého otce, jenž ti pomůže. Všemohoucí kéž požehná požehnáním nebes nahoře, požehnáním propasti...
Exodus 32:32...spáchal veliký hřích; udělali si boha ze zlataKéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž...
Numeri 11:29...tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíšKéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim...
Numeri 14:17...uvést do země, kterou jim s přísahou zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám...
Numeri 23:10...sečte prach Jákobův, kdo oblak Izraele vyčíslíKéž i zemřu smrtí spravedlivých, kéž jednou skončím jako...
Deuteronomium 1:11... Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na nebiKéž vás Hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát...
Deuteronomium 5:29...ti tento lid řekl. Dobře to všechno pověděliKéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili...
Deuteronomium 28:67...podívané, kterou uvidíš, budeš ráno vzdychat: "Kéž by byl večer!" a večer zas: "Kéž by bylo ráno!"...
Deuteronomium 32:2...promluvím, poslechni, země, výroky úst mýchKéž se naučení lije jako déšť, kéž se jak rosa snáší...
Deuteronomium 33:8... proti nepřátelům mu pomáhej." O Levim řekl: "Kéž tvé urim a tumim, Hospodine, připadne muži tobě...
Deuteronomium 33:12...O Benjamínovi řekl: "Hospodinův miláček to jekéž zůstává u něj v bezpečí! On jej ochraňuje každý den,...
Jozue 15:19... "Vždyť jsi mi dal zem v negevské pouštiKéž bys mi dal studánky s vodou." A tak dal studánky -...
Soudců 1:15... "Vždyť jsi mi dal zem v negevské pouštiKéž bys mi dal studánky s vodou." A tak dal studánky -...
Růt 1:8...svým snachám, "vraťte se domů ke svým matkámKéž je k vám Hospodin laskav, jako jste vy byly laskavé k...
Růt 1:9...jste vy byly laskavé k našim mrtvým i ke mněKéž vám oběma Hospodin nový domov a manžela." Políbila...
Růt 2:12...zem a odešla k lidu, který jsi předtím neznalaKéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí! Kéž hojně odmění...
Růt 4:11...bráně, i stařešinové odpověděli: "Jsme svědkovéKéž Hospodin , aby žena přicházející do tvého domu byla...
Růt 4:12...Buď úspěšný v Efratě, získej si jméno v BetléměKéž ti Hospodin skrze tuto dívku dopřeje potomstvo, aby...
1. Samuel 1:11...pláčem složila tento slib: "Hospodine zástupůkéž bys laskavě shlédl na trápení své služebnice a pomyslel...
1. Samuel 1:17..." "Jdi v pokoji," řekl na to Elí, "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi...
1. Samuel 1:23... na to Elkána. "Zůstaň tu, než ho odkojíš, a kéž Hospodin přivede tvůj slib k naplnění." A tak ta žena...
1. Samuel 2:20...oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin , abys měl s touto ženou potomky místo toho...
1. Samuel 17:37..." "Tak tedy jdi," řekl na to Saul Davidovi. "Kéž je Hospodin s tebou!" Saul pak Davida nechal obléci do...
1. Samuel 24:20...nepřítele, copak ho nechá odejít po dobrémKéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke mně dnes...
1. Samuel 25:25...promluvit; vyslechni laskavě slovaKéž si můj pán vůbec nevšímá toho ničemy Nábala. Jak se...
1. Samuel 26:20... Jako by řekli: ‚Běž sloužit cizím bohům!' Kéž krev neskropí zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť...
1. Samuel 26:24... Jako jsem si dnes cenil tvého životakéž je i můj život právě tak cenný v Hospodinových očích a...
2. Samuel 2:5...pohřbili Saula," poslal k nim posly se slovy: "Kéž vám Hospodin požehná za to, že jste svému pánu Saulovi...
2. Samuel 2:6...Saulovi prokázali tuto laskavost a pohřbili hoKéž i vám teď Hospodin prokáže laskavost a věrnost. Také ...
2. Samuel 7:26...služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řeklKéž se tvé jméno navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin...
2. Samuel 7:29...zaslíbil toto dobrodiní a tvá slova jsou pravdaKéž se ti zalíbí požehnat domu svého služebníka, aby před...
2. Samuel 14:11...Pak si na tebe nikdy nedovolí!" Tehdy řekla: "Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že...
2. Samuel 14:17...z Božího dědictví. Tvá služebnice si řeklaKéž slovo pana krále přinese klid. Vždyť pan král rozlišuje...
2. Samuel 15:20...jen to půjde. Ty se ale i se svými bratry vraťKéž ti Hospodin projeví milosrdenství a věrnost." Itaj ale...
2. Samuel 19:20...syn Šimei padl před králem k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene, čím se...
2. Samuel 23:15...byl obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány."...
2. Samuel 24:3..." Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůhkéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále nastokrát!...
2. Samuel 24:23...na dříví. To vše dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne,"...
1. Královská 1:47...našemu pánu a králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a...
1. Královská 8:26...jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Bože Izraelekéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku...
1. Královská 8:29... kterou ti tvůj služebník dnes předkládáKéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k...
1. Královská 8:30...služebník bude modlit směrem k tomuto místuKéž vyslyšíš prosbu svého služebníka i svého lidu Izraele,...
1. Královská 8:52...jsi je z Egypta, zprostřed tavicí peceKéž tedy jsou tvé oči upřeny k modlitbě tvého služebníka i...
1. Královská 8:57...skrze svého služebníka Mojžíše, neselhaloKéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci....
1. Královská 8:58...otci. Kéž nás neopustí, kéž nás nezanechákéž naklání naše srdce k sobě, abychom chodili po všech...
1. Královská 8:59... slova, jimiž jsem Hospodina prosil o milostkéž jsou Hospodinu, našemu Bohu, blízká dnem i nocí, aby...
1. Královská 8:61... že Hospodin je Bůh a není žádného kromě nějKéž vaše srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohu, abyste...
2. Královská 5:18...žádným bohům kromě Hospodina. Jednu věc ale kéž Hospodin tvému služebníku odpustí: Když můj pán vchází...
2. Královská 19:4...a ponížení. Porod začal, ale není dost silKéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co všechno řekl nejvyšší...
1. Letopisů 4:10...ho s trápením." Jábec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil území! Kéž by tvá ruka...
1. Letopisů 11:17...byl obsazen Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány."...
1. Letopisů 17:23...ty, Hospodine, jsi jejich Bůh. Nuže, Hospodinekéž se navěky potvrdí slovo, které jsi dal svému...
1. Letopisů 17:24...služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řeklkéž se to potvrdí a tvé jméno se navěky proslaví! Kéž se...
1. Letopisů 21:3...mi jejich počet." Joáb ale namítl: "Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj pane a králi, nejsou...
1. Letopisů 22:11...navěky.' Nuže, synu můj, Hospodin buď s tebouKéž se ti daří a kéž vystavíš dům Hospodinu, svému Bohu,...
2. Letopisů 1:9...jsi učinil králem po něm. Nuže, Hospodine Božekéž se potvrdí slovo, které jsi dal mému otci Davidovi....
2. Letopisů 6:17...žil ty.' Nyní tedy, Hospodine, Bože Izraelekéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku...
2. Letopisů 6:20...a modlitbu, kterou ti tvůj služebník předkládáKéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k...
2. Letopisů 6:21...služebník bude modlit směrem k tomuto místuKéž vyslyšíš prosby svého služebníka i svého lidu Izraele,...
2. Letopisů 6:40... čím proti tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můjkéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na...
2. Letopisů 30:18...podle předpisů. Ezechiáš se totiž za modlil: "Kéž dobrotivý Hospodin očistí každého, kdo se v srdci...
Job 3:4...narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce jsme počaliKéž by se zatměl onen den, Bůh na nebi kéž by se po něm...
Job 3:5...se po něm nesháněl, kéž vůbec nezačal s úsvitemKéž by ho pohltila černá tma, mračno kéž by ho bylo...
Job 3:7... do počtu měsíců aby nevešla! Ach ta nockéž byla neplodná, radostný výkřik poznat neměla! Zaklínači...
Job 3:9... ti, kdo jsou připraveni dráždit leviatanaKéž tehdy zhasla její Jitřenka, nadarmo kéž by na světlo...
Job 6:2...na to řekl: "Kéž by se muka dala zvážit, na váhy kéž by se vešla bída...
Job 6:8...duše protiví, z takového jídla je mi k zvraceníKéž by se přání konečně splnilo, kéž by Bůh naplnil mou...
Job 9:33...se mu postavil, abychom společně k soudu šliKéž by mezi nás vstoupil prostředník, který by na nás oba...
Job 10:18...vezmou útokem. Proč jsi vůbec z lůna vyvádělKéž bych byl zhynul, než kdo uviděl! Jako bych nikdy...
Job 11:5...je ryzí, jsem před tebou zcela bez vady.' Achkéž by tak Bůh promluvil, kéž by se s tebou dal do...
Job 11:6...promluvil, kéž by se s tebou dal do rozpravyKéž by ti prozradil taje moudrosti, potřebuješ totiž...
Job 14:13...trvá nebe, neprobudí se, nic nepřeruší jeho senKéž bys jen schoval v hrobě, kéž bys ukryl, než...
Job 16:21...mi vysmívají přátelé, k Bohu přes slzy dívám seKéž by se člověk mohl s Bohem přít, jako se lidé přou s...
Job 19:23... pořádat ten hon, nemáte ještě mého masa dostKéž by slova byla sepsána, kéž by jak nápis byla vyryta...
Job 19:24...jak nápis byla vyryta olovem a rydlem železnýmkéž by je navždy vytesali do skály! Můj Vykupitel žije, to...
Job 27:7... se nepustím, po celý život mám čisté svědomíKéž by protivníci byli odhaleni jako zlosyni a ti, kdo...
Job 29:2...Job pokračoval ve své promluvě: "Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl...
Job 31:31...kletby. Copak si domácí museli stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu masa; máme hlad'? Vždyť ani cizinec...
Job 31:35...kmene, takže jsem mlčel a ani nevycházel venKéž by mi někdo poskytl slyšení! Zde je můj podpis. mi...
Žalmy 5:4...a Bože - k tobě se modlím! Ráno, Hospodinekéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím...
Žalmy 14:7...úmysly ubohých? Jejich útočištěm je HospodinKéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Hospodin svůj lid...
Žalmy 17:8...zřítelnici oka opatruj, ve stínu tvých křídel kéž úkryt naleznu před ničemy, kteří chtějí napadnout,...
Žalmy 19:15... Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbí - skálo , můj Vykupiteli! ...
Žalmy 20:2...předního zpěváka. Žalm DavidůvKéž Hospodin vyslyší v den soužení, jméno Boha Jákobova...
Žalmy 20:3...den soužení, jméno Boha Jákobova kéž ochráníKéž ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž podepře!...
Žalmy 20:4...pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž podepřeKéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v...
Žalmy 20:5...tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel obrátí! séla Kéž ti , po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž...
Žalmy 20:6...tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplníKéž z tvého vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho...
Žalmy 25:20...Opatruj mou duši, zachraň , k tobě se utíkámkéž nejsem zahanben! Poctivost a přímost kéž střeží ,...
Žalmy 25:21...utíkám, kéž nejsem zahanben! Poctivost a přímost kéž střeží , vždyť ty, Hospodine, jsi naděje! Bože,...
Žalmy 27:13...proti mně lživí svědkové a krutě obviňují Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je...
Žalmy 31:2... Žalm Davidův. Spoléhám na tebe, Hospodinekéž nejsem nikdy zahanben, pro svoji spravedlnost zachraň...
Žalmy 33:22...našeho srdce, v jeho svaté jméno doufámeKéž je s námi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše...
Žalmy 40:12... Své slitování, Hospodine, mi prosím neodpírejkéž láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží stráž!...
Žalmy 40:14...mám vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsemKéž , Hospodine, ráčíš vysvobodit; na pomoc, Hospodine,...
Žalmy 40:18...milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohýkéž bys na , můj Pane, pomyslel! pomoc, záchrana...
Žalmy 42:9...tvé vlny a tvé příboje se valí přese . Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň se...
Žalmy 48:9...městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Bohakéž je Bůh upevní navěky! séla Rozjímáme, Bože, o tvé...
Žalmy 51:10...zas uslyšet radost a veselí, údy zlámal jsikéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš,...
Žalmy 51:11...zlámal jsi - kéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš, všechny viny kéž odstraníš!...
Žalmy 53:7...a ty je zahanbíš, vždyť Bůh je zatratilKéž Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid...
Žalmy 55:16...důvěrně, do Božího domu chodili v zástupechKéž by je smrt náhle přepadla, aby se zaživa zřítili do...
Žalmy 59:13...úst, za slova jejich rtů jejich vlastní pýcha kéž by je lapila! Za všechny jejich kletby, za všechny lži...
Žalmy 63:3...dychtí tělo jak suchá země prahnoucí po voděKéž bych ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu...
Žalmy 67:7...slaví, oslavují všechny národy! Úrodu svou kéž nám země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná! Bůh kéž...
Žalmy 67:8...země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná! Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj! Pro předního...
Žalmy 70:2...předního zpěváka. Památeční žalm DavidůvKéž bys , Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na...
Žalmy 71:1... prosím nemeškej! Spoléhám na tebe, Hospodinekéž nejsem nikdy zahanben! Pro svou spravedlnost ...
Žalmy 71:8...varovné znamení, ty jsi však moje pevná skrýšKéž se ústa tvou chválou naplní, abych mohl celý den...
Žalmy 79:11...tvých služebníků bude pomstěna! Nářek zajatých kéž k tobě dospěje - odsouzené k smrti svou mocnou paží...
Žalmy 80:18... spálena ohněm je, od tvého hněvu umíráKéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad lidským synem,...
Žalmy 81:9...Meriby. séla Slyš, lide můj, zapřísahám kéž bys , Izraeli, poslouchal! Nesmíš mít žádného jiného...
Žalmy 81:14...zarputilosti, aby se řídili tím, co si vymyslíKéž by můj lid raději poslouchal, kéž by byl Izrael ...
Žalmy 87:5...se pak prohlásí: "Ten i ten se v něm narodilKéž jej posílí sám Nejvyšší!" Hospodin zapíše, sečte...
Žalmy 88:3... spásy, ve dne i v noci před tebou bědujiKéž moje modlitba dospěje k tvé tváři, nakloň své ucho k...
Žalmy 102:2... Hospodine, modlitbě, můj křik o pomoc kéž k tobě pronikne! Svou tvář přede mnou neskrývej v den,...
Žalmy 104:34...svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tuKéž se mu líbí moje myšlenky - Hospodin je přece mojí...
Žalmy 104:35...moje myšlenky - Hospodin je přece mojí radostíKéž by hříšníci ze světa zmizeli, kéž by tu darebáci...
Žalmy 119:5...jsi vydal svá pravidla, aby se svědomitě plnilaKéž jsou cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony!...
Žalmy 119:41...tvých pravidlech - svou spravedlností obživ Kéž na , Hospodine, tvá láska sestoupí a tvoje spása, jak...
Žalmy 119:76... Hospodine, vím, ve své věrnosti jsi pokořilKéž tvá láska prosím potěší, jak jsi to svému služebníku...
Žalmy 119:77...potěší, jak jsi to svému služebníku zaslíbilKéž tvůj soucit navštíví, abych žil, tvůj Zákon je mi...
Žalmy 119:78... abych žil, tvůj Zákon je mi přece rozkošíKéž jsou zahanbeni pyšní, že zrádně křivdí mi, zatímco...
Žalmy 119:79...křivdí mi, zatímco přemýšlím nad tvými příkazyKéž se tví ctitelé ke mně navrátí, aby poznali tvá...
Žalmy 119:80...ke mně navrátí, aby poznali tvá svědectvíKéž je srdce tvým zákonům oddané - tehdy nebudu nikdy...
Žalmy 119:169...držím se, ty přece vidíš všechny cesty .  Kéž se volání k tobě, Hospodine, přiblíží, dle svého...
Žalmy 119:170... přiblíží, dle svého slova rozum daruj mi!  Kéž modlitba k tobě dorazí, vysvoboď , jak jsi...
Žalmy 119:171...k tobě dorazí, vysvoboď , jak jsi zaslíbil!  Kéž chvála přetéká z mých rtů - vždyť ty učíš svým...
Žalmy 119:172...z mých rtů - vždyť ty učíš svým zákonům.  Kéž jazyk můj zpívá o tvých výrocích, neboť jsou...
Žalmy 119:173... neboť jsou spravedlivé všechny tvé příkazy.  Kéž mi pomáhá ruka tvá, vždyť jsem si zvolil tvá pravidla. ...
Žalmy 119:175... po tvém spasení, tvůj Zákon je mi rozkoší!  Kéž mohu žít, abych oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé...
Žalmy 123:2... tak my k Hospodinu, našemu Bohu, vzhlížímeKéž se nad námi smiluje! Smiluj se nad námi, Hospodine,...
Žalmy 128:5...požehnání bude mít muž, který Hospodina ctíKéž ti ze Sionu žehná Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž uvidíš...
Žalmy 128:6...kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žítKéž uvidíš i děti dětí svých! Pokoj Izraeli! Poutní píseň....
Žalmy 134:3...ruce ve svatyni, pojďte Hospodina velebitKéž ti ze Sionu žehná Hospodin, jenž nebe i zemi učinil! ...
Žalmy 139:19...je jich víc; budu zas s tebou, se probudímKéž bys , Bože, zabil ty ničemy - "Odstupte ode , vy...
Žalmy 141:2...mně pospíchej, vyslyš můj hlas, když volám Kéž je modlitba před tebou kadidlem, večerní obětí kéž...
Žalmy 143:8...přede mnou svoji tvář, se nepodobám mrtvolámKéž ráno uslyším o lásce tvé - jsi jediná naděje! Ukaž...
Žalmy 143:12...z trápení vyveď . Kvůli své lásce kéž soky umlčíš, všechny protivníky prosím znič -...
Přísloví 2:20...nevyjde více, na stezky života se nikdy nevrátíKéž by ses vydal cestou ušlechtilých, na stezkách...
Píseň 1:2...píseň písní Kéž by mne zlíbal polibky svých úst - nad víno lahodná jsou...
Píseň 1:4... Vezmi s sebou, poběžíme, do svých pokojů kéž uvede král! Veselit a radovat se budeme z tebe, nad...
Píseň 2:4...sedím s rozkoší, jeho ovoce mým ústům lahodíKéž uvede do síně hodovní, praporem své lásky kéž ...
Píseň 4:8...mnou z Libanonu, nevěsto , se mnou z Libanonu kéž bys šla! Z vrcholku Amany by ses rozhlédla, z vrcholku...
Píseň 7:9...palmu šplhat, její ovoce vzít do dlaní. Tvé prsy kéž jsou mi hrozny vína, tvůj dech voní jabloní, tvé...
Píseň 8:1... čekají - pro tebe, milý můj, jsem je šetřila!  Kéž bys mi býval rodným bratrem, z prsou matky kojeným!...
Píseň 8:13...v zahradách, druhové touží uslyšet tvůj hlasKéž ho uslyším právě ! Pospěš, můj milý! Srnci či...
Izaiáš 37:4...a ponížení. Porod začal, ale není dost silKéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co řekl nejvyšší komoří...
Izaiáš 63:19... věky, jako ti, kteří tvé jméno nenosíKéž bys tak roztrhl nebe a sestoupil, aby se před tebou...
Jeremiáš 4:1...a Hospodina, svého Boha, jsme neposlouchali. "Kéž by ses, Izraeli, vrátil, praví Hospodin, kéž by ses ke...
Jeremiáš 4:2...nechutnosti odklidil z očí a víc nebloudilKéž bys v pravdě, soudu a spravedlnosti přísahal: ‚Jakože...
Jeremiáš 8:23...Tak proč se rána mého lidu nemůže zacelitKéž by hlava byla studnicí a oči slzí prameny, abych...
Jeremiáš 9:1...dnem i nocí ty, kdo v mém lidu zhynuli!  Kéž bych měl někde na poušti místo, kam se poutník uchýlí,...
Jeremiáš 11:20...spravedlivý, jenž zkoumáš srdce i svědomíkéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil...
Jeremiáš 20:12...spravedlivé zkoušíš a vidíš do srdce i svědomíkéž uvidím tvou pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil...
Jeremiáš 28:6...domě, odpověděl. "Amen," řekl prorok Jeremiáš. "Kéž to Hospodin učiní. Kéž Hospodin splní slova, která jsi...
Jeremiáš 42:3...vidíš, jaká hrstka nás z našeho množství zbylaKéž nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme...
Pláč 1:21...mém neštěstí a jásají nad tím, co jsi dopustilKéž přivedeš ten vyhlášený den, kdy je postihne to, co...
Pláč 1:22...ten vyhlášený den, kdy je postihne to, co Kéž všechna jejich zloba vystoupí před tvou tvář. Proveď...
Daniel 4:16...toho snu ani jeho výkladu." Baltazar odpověděl: "Kéž by ten sen, můj pane, byl o tvých nepřátelích a jeho...
Daniel 4:24...království znovu dostaneš, uznáš vládu NebesKéž proto královská Výsost ráčí přijmout moji radu: Naprav...
Daniel 6:17...hodí ho do lví jámy. Král tehdy Danielovi řekl: "Kéž tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachrání!" Když pak...
Jonáš 1:14...tedy volali k Hospodinu: "Prosím, Hospodinekéž nezahyneme kvůli smrti toho muže. Netrestej nás za...
Skutky 26:29...abych se stal křesťanem," odpověděl mu Agrippa. "Kéž by Bůh dal!" řekl na to Pavel. "Kéž by ses nejen ty,...
Římanům 11:14...pohanů a jsem na svou službu náležitě hrdýKéž bych ale skrze ni mohl vzbudit žárlivost svých...
Římanům 15:5...a povzbuzení, které je v Písmu, měli nadějiKéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost...
Římanům 15:13...národům. Národy se na něj s nadějí spolehnou." Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem...
Římanům 15:33...přijdu k vám a odpočinu si mezi vámi. Bůh pokoje kéž je s vámi všemi. Amen. Doporučuji vám naši sestru Fébé...
1. Korintským 4:8...všechno, jste zbohatli! Bez nás kralujeteKéž byste ale kralovali tak, abychom mohli kralovat s vámi....
2. Korintským 11:1... kdo se chválí sám, ale ten, koho chválí Pán!  Kéž byste ode snesli trochu pošetilosti - mějte se mnou...
Efeským 1:17... kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbáchKéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ducha...
Efeským 1:18... ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znaliKéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději...
Efeským 3:16...jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemiKéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve...
Efeským 3:17...bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitruKéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste...
1. Tesalonickým 3:11...a posílit vaši víru, jakkoli bude potřebaKéž sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu...
1. Tesalonickým 3:12...Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vámKéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke...
1. Tesalonickým 3:13...i ke všem lidem stejně jako naši lásku k vámKéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste...
1. Tesalonickým 5:23...v každé podobě se varujte. Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo...
2. Tesalonickým 2:17...nám daroval věčné potěšení a nádhernou nadějikéž potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém skutku...
2. Tesalonickým 3:5...našimi pokyny a budete tak činit i nadáleKéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově...
2. Tesalonickým 3:16...nepřítele, ale napomínejte ho jako sourozenceKéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s...
1. Timoteus 1:15... která je v Kristu Ježíši. Je to jistá pravdakéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby...
1. Timoteus 4:9... zaslíbení nynějšího života i toho budoucíhoKéž by každý přijal tuto pravdu. Proto se tak namáháme a...
2. Timoteus 1:16...včetně Fygela a Hermogena se ode odvrátiliKéž Pán prokáže milosrdenství Onesiforovu domu. Často ...
2. Timoteus 1:18...do Říma, usilovně hledal, dokud nenašelKéž Pán , aby u něj v onen den došel milosrdenství. A jak...
2. Timoteus 4:16...za mne nikdo nepostavil. Všichni opustilikéž jim to není počítáno! Pán ale stál při mně a posílil ...
Židům 13:21...našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcíkéž vás opatří vším dobrým, abyste konali jeho vůli, a...
2. Petr 3:18...těch zvrhlíků, neodpadejte od své stálosti.  Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a...
Zjevení 3:15...Znám tvé skutky - nejsi studený ani horkýKéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |