Kádeš barné

Hledám varianty 'kádeš barné' [ kádeš | barné ]. Nalezeno 19 veršù.
Numeri 32:7Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal? Totéž udělali vaši otcové, když jsem je vyslal z Kádeš-barné, aby prohlédli zem.
Numeri 32:8...Totéž udělali vaši otcové, když jsem je vyslalKádeš-barné, aby prohlédli zem. Došli k údolí Eškol,...
Numeri 34:3Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na východě, stočí se jižně od srázu Akrabim, bude pokračovat k Cinu, dosáhne na jih od Kádeš-barné. Odtud povede k Chacar-adaru a bude pokračovat k Acmonu,
Numeri 34:4... bude pokračovat k Cinu, dosáhne na jih od Kádeš-barné. Odtud povede k Chacar-adaru a bude pokračovat...
Deuteronomium 1:1Toto jsou slova, která Mojžíš promluvil k celému Izraeli na poušti v Zajordání, totiž na pláni Arava naproti Sufu mezi Paranem, Tofelem, Labanem, Chacerotem a Di-zahabem. Přes pohoří Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní.
Deuteronomium 1:2... Přes pohoří Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní. Prvního dne jedenáctého měsíce...
Deuteronomium 1:18Tenkrát jsem vám přikázal všechno, co máte dělat. Potom jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu Hospodina, našeho Boha, jsme šli celou touto velikou, hroznou pouští, kterou jste viděli, směrem k emorejskému pohoří, jsme dorazili do Kádeš-barné.
Deuteronomium 1:19...směrem k emorejskému pohoří, jsme dorazili do Kádeš-barné. Tehdy jsem vám řekl: "Přišli jste k pohoří...
Deuteronomium 2:13Přikázal: "Vzhůru, překročte potok Zered!" a tak jsme překročili potok Zered. Naše putování od Kádeš-barné po překročení potoku Zered trvalo třicet osm let. Celé to pokolení bojovníků mezitím v táboře do posledního vymřelo, jak jim Hospodin přísahal.
Deuteronomium 2:14...jsme překročili potok Zered. Naše putování od Kádeš-barné po překročení potoku Zered trvalo třicet osm...
Deuteronomium 9:22Také v Tabeře, Masse a Kibrot-hataavě jste popouzeli Hospodina. Když vás pak Hospodin vysílal z Kádeš-barné se slovy: "Vzhůru, obsaďte zemi, kterou jsem vám dal," vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého Boha. Nevěřili jste mu a neposlechli ho.
Deuteronomium 9:23...Hospodina. Když vás pak Hospodin vysílalKádeš-barné se slovy: "Vzhůru, obsaďte zemi, kterou jsem...
Jozue 10:40Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůří i východní srázy. Nikoho nenechal naživu; vše, co dýchalo, vyhladil jako proklaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od celého kraje Gošen po Gibeon.
Jozue 10:41...Hospodin, Bůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od celého kraje Gošen po Gibeon...
Jozue 14:5Synové Izraele udělali, co Hospodin přikázal Mojžíšovi, a rozdělili si zem. Synové Judovi přišli v Gilgalu za Jozuem a Káleb, syn Kenizejce Jefuna, k němu promluvil: "Ty víš, co Hospodin v Kádeš-barné pověděl Božímu muži Mojžíšovi o mně a o tobě.
Jozue 14:6...Jefuna, k němu promluvil: "Ty víš, co HospodinKádeš-barné pověděl Božímu muži Mojžíšovi o mně a o tobě....
Jozue 14:7... když Hospodinův služebník Mojžíš vyslalKádeš-barné, abych prozkoumal tuto zem. Přinesl jsem mu...
Jozue 15:2Jejich jižní hranice vede od zálivu na jižním konci Mrtvého moře, vybíhá na jih k průsmyku Akrabim, pokračuje k Cinu, stoupá jižně od Kádeš-barné, prochází Checronem, vystupuje k Adaru, stáčí se ke Karce
Jozue 15:3...Akrabim, pokračuje k Cinu, stoupá jižně od Kádeš-barné, prochází Checronem, vystupuje k Adaru, stáčí...

Slova obsahující kádeš barné: kádeš (12) kádeše (6) kádešem (2) kádeši (8) kádešskou (1) |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |