Kádeš

Hledám varianty 'kádeš' [ kádeš ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 14:7... Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na Emorejce...
Numeri 20:16...a vyvedl nás z Egypta. Hle, nyní jsme ve městě Kádeš u hranic tvého území. Nech nás prosím projít tvou...
Numeri 32:8...Totéž udělali vaši otcové, když jsem je vyslalKádeš-barné, aby prohlédli zem. Došli k údolí Eškol,...
Numeri 34:4... bude pokračovat k Cinu, dosáhne na jih od Kádeš-barné. Odtud povede k Chacar-adaru a bude pokračovat...
Deuteronomium 1:2... Přes pohoří Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dní. Prvního dne jedenáctého měsíce...
Deuteronomium 1:19...směrem k emorejskému pohoří, jsme dorazili do Kádeš-barné. Tehdy jsem vám řekl: "Přišli jste k pohoří...
Deuteronomium 2:14...jsme překročili potok Zered. Naše putování od Kádeš-barné po překročení potoku Zered trvalo třicet osm...
Deuteronomium 9:23...Hospodina. Když vás pak Hospodin vysílalKádeš-barné se slovy: "Vzhůru, obsaďte zemi, kterou jsem...
Jozue 10:41...Hospodin, Bůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od celého kraje Gošen po Gibeon...
Jozue 14:6...Jefuna, k němu promluvil: "Ty víš, co HospodinKádeš-barné pověděl Božímu muži Mojžíšovi o mně a o tobě....
Jozue 14:7... když Hospodinův služebník Mojžíš vyslalKádeš-barné, abych prozkoumal tuto zem. Přinesl jsem mu...
Jozue 15:3...Akrabim, pokračuje k Cinu, stoupá jižně od Kádeš-barné, prochází Checronem, vystupuje k Adaru, stáčí...

Slova obsahující kádeš: kádeš (12) kádeše (6) kádešem (2) kádeši (8) kádešskou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |