Judsko

Hledám varianty 'judsko' [ judsku (57) judsko (10) judska (33) ]. Nalezeno 100 veršù.
Soudců 15:9... Filištíni pak vytáhli do boje. Utábořili seJudsku a chystali se zaútočit na Lechi (to jest Čelist)....
Soudců 18:12... Táhli vzhůru a utábořili se v Kiriat-jearimuJudsku. (Proto se tomu místu západně od Kiriat-jearimu...
1. Samuel 15:4...v Telaimu: 200 000 pěších a k tomu 10 000 mužůJudska. Potom Saul přitáhl k Amalekovu městu a v údolí...
1. Samuel 23:3...muži ale namítali: "Vždyť se bojíme tadyJudsku. To máme ještě ke všemu jít do Keily proti...
2. Samuel 6:2...- a s celým tím zástupem se vypravil do BaalyJudsku, aby odtamtud přivezli Boží truhlu nesoucí jméno...
2. Samuel 19:15...Joába." Tím si naklonil srdce všech obyvatel Judska. Jednomyslně králi vzkázali: "Pojď se vrátit i se...
1. Královská 13:1...Hospodinův rozkaz přišel do Bet-elu Boží mužJudska. "Oltáři, oltáři," zvolal k oltáři na Hospodinův...
1. Královská 13:12...ukázali cestu, kterou ten Boží muž, příchozíJudska, odešel. "Osedlejte mi osla," řekl nato svým synům....
1. Královská 13:14...pod dubem. "Ty jsi ten Boží muž, který přišelJudska?" zeptal se ho. "Ano," odpověděl. "Pojď ke mně domů...
1. Královská 13:21...a zvolal na Božího muže, který přišelJudska: "Tak praví Hospodin: ‚Vzepřel ses Hospodinovu...
1. Královská 14:21...a místo něj začal kralovat jeho syn Nádab. V Judsku kraloval Rechoboám, syn Šalomounův. Stal se králem v...
1. Královská 15:17...válka. Izraelský král Baaša vytáhl proti Judsku. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo...
1. Královská 15:22...do Tirsy. Potom král Asa dal provolat po celém Judsku, aby všichni bez výjimky odnášeli kamení a dřevo z...
1. Královská 19:3...strach a utíkal o život. Dorazil do Beer-šebyJudsku, kde nechal svého mládence, a sám pokračoval celý...
2. Královská 22:13...Asajášovi: "Jděte se za , za lid a za celé Judsko dotazovat Hospodina ohledně slov této nalezené knihy...
2. Královská 23:17..."To je hrob Božího muže, který přišelJudska a vykřikl proti betelskému oltáři všechno to, co jsi...
2. Královská 25:22...Šafanova, správcem lidu, který směl zůstatJudsku. Když všichni velitelé se svými muži uslyšeli, že...
1. Letopisů 13:6...Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby odtamtud vyzvedli Truhlu nesoucí jméno...
2. Letopisů 2:6...znal řezbářské umění. Připojí se k mým umělcůmJudsku a v Jeruzalémě, které shromáždil můj otec David....
2. Letopisů 9:11...a citery pro zpěváky. Nic takového se předtímJudsku neobjevilo.) Král Šalomoun pak královně ze Sáby...
2. Letopisů 11:5... Rechoboám sídlil v Jeruzalémě a po celém Judsku budoval opevněná města. Vystavěl Betlém, Etam, Tekou...
2. Letopisů 11:14...opustili své pastviny a majetky a vydali se do Judska a do Jeruzaléma. Jeroboám totiž jim i jejich synům...
2. Letopisů 12:4... Sukité a Habešané. Dobyl opevněná městaJudsku a pronikl k Jeruzalému. Rechoboáma i judské...
2. Letopisů 12:12...hněv se od něj odvrátil a nezničil je úplně. V Judsku se totiž našlo i leccos dobrého. Král Rechoboám...
2. Letopisů 14:5...zažívalo mír. Země žila v míru, a tak mohl AsaJudsku budovat opevněná města. Nikdo proti němu v těch...
2. Letopisů 16:1... V šestatřicátém roce Asova kralování ale proti Judsku vytáhl izraelský král Baaša. Vystavěl Rámu, takže od...
2. Letopisů 17:5...Hospodin mu dal království pevně do rukou a celé Judsko přinášelo Jošafatovi dary, takže měl nesmírné...
2. Letopisů 17:6...se natolik upnul k Hospodinovým cestám, žeJudska odstranil obětní výšiny i posvátné kůly. Ve třetím...
2. Letopisů 17:9...nimi také kněze Elišamu a Jorama. Ti vyučovaliJudsku. Měli s sebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli...
2. Letopisů 17:10...města a vyučovali lid. Všechna království okolo Judska tehdy měla hrůzu z Hospodina, takže s Jošafatem...
2. Letopisů 17:12...a 7 700 kozlů. Jošafatova moc neustále rostla. V Judsku vystavěl pevnosti a zásobovací města a v judských...
2. Letopisů 17:19...král rozmístil v opevněných městech po celém Judsku. Když Jošafat dosáhl velikého bohatství a slávy,...
2. Letopisů 20:3...se bál a rozhodl se hledat Hospodina. V celém Judsku proto vyhlásil půst a judský lid se shromáždil, aby...
2. Letopisů 21:17...i Araby sousedící s Habešany. Vytáhli proti Judsku, pronikli obranou a pobrali všechno jmění, které...
2. Letopisů 23:2... a Elišafatem, synem Zichriho. Ti obešli Judsko, ze všech judských měst shromáždili levity a vůdce...
2. Letopisů 24:6...se: "Proč ses nepostaral, aby levité přinesliJudska a z Jeruzaléma daň předepsanou Hospodinovým...
2. Letopisů 24:9...postavili před bránu do Hospodinova chrámu. V Judsku i v Jeruzalémě dali provolat, všichni přinesou...
2. Letopisů 24:23...proti Joašovi aramejské vojsko. Vtrhli do Judska i do Jeruzaléma a pobili všechny jejich velitele....
2. Letopisů 30:1...Ezechiáš nechal rozhlásit po celém IzraeliJudsku (napsal totiž dopisy také do Efraima i Manasese), ...
2. Letopisů 30:6... Na králův rozkaz tedy do celého IzraeleJudska vyrazili poslové s tímto dopisem od krále a jeho...
2. Letopisů 30:25... dorazili z izraelské země anebo bydleliJudsku. V Jeruzalémě zavládla nesmírná radost, neboť od dob...
2. Letopisů 31:20...seznamu. Tak to Ezechiáš zařídil po celém Judsku. Jednal dobře, správně a věrně před Hospodinem, svým...
2. Letopisů 32:1...všem, co Ezechiáš tak věrně vykonal, přitáhl do Judska asyrský král Senacherib a oblehl opevněná města,...
2. Letopisů 33:14...ji o hodně zvýšil. Po všech opevněných městechJudsku rozmístil vojenské velitele. Z Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 34:3...otce Davida.Ve dvanáctém roce začal očišťovat Judsko a Jeruzalém od obětních výšin, Ašeřiných kůlů, soch...
2. Letopisů 34:5...kněží spálil na jejich oltářích. Tak očistil Judsko i Jeruzalém. Dokonce i ve městech na území Manasese,...
2. Letopisů 35:24...pochován na pohřebišti svých otců a všichniJudsku a v Jeruzalémě ho oplakávali. Jeremiáš o něm složil...
Ezdráš 1:3... Bůh buď s ním. Smíte odejít do JeruzalémaJudsku a stavět tam dům Hospodinu, Bohu Izraele, Bohu,...
Ezdráš 2:1...se domů do Jeruzaléma a do ostatních městJudsku pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Serajáše,...
Ezdráš 5:1...a Zachariáš, syn Idův, tehdy prorokovali ŽidůmJudsku a v Jeruzalémě ve jménu svrchovaného Boha Izraele....
Ezdráš 7:14...králem a jeho sedmi rádci, abys dohlédl na Judsko a Jeruzalém podle zákona svého Boha, jenž ti byl...
Ezdráš 9:9...Boha, obnovili jeho trosky a našli útočištěJudsku a v Jeruzalémě. Teď ale, Bože náš, co máme říci po...
Ezdráš 10:7...nad nevěrností navrátilců. Mezitím rozhlásili po Judsku a v Jeruzalémě, se všichni navrátilci shromáždí v...
Nehemiáš 1:2...Chanani, jeden z mých bratří, s dalšími mužiJudska, a tak jsem se zeptal na pozůstatek Židů, kteří...
Nehemiáš 2:5...prokázal svému služebníku laskavost, pošli do Judska, do města, v němž jsou hroby mých předků, abych ho...
Nehemiáš 2:7...Eufratem, aby mi zajistili bezpečný průchod do Judska? Mohl bych dostat také dopis pro Asafa, královského...
Nehemiáš 4:4...jsme ve dne i v noci stavěli stráž. Tehdy seJudsku začalo říkat: "Ubývá síla nosit, sutin je příliš; ty...
Nehemiáš 5:14...ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícímJudsku, od dvacátého do dvaatřicátého roku krále Artaxerxe,...
Nehemiáš 6:7...proroky, aby o tobě v Jeruzalémě hlásali: ‚Judsko krále!' Král se o tom všem určitě dozví, proto...
Nehemiáš 6:18...odcházelo a přicházelo množství dopisů. MnozíJudsku s ním byli spojeni přísahou, protože byl zetěm...
Nehemiáš 7:6...se domů do Jeruzaléma a do ostatních městJudsku pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Azariáše,...
Nehemiáš 13:15...svého Boha a jeho službám! V těch dnech jsemJudsku viděl, jak v sobotu šlapou vinný lis, jak snášejí...
Žalmy 76:2... na strunné nástroje. Zpívaný žalm Asafův. V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své jméno oslavil....
Izaiáš 7:6... chystal tvou zkázu a říkal: ‚Pojďme napadnout Judsko! Porazíme ho, rozdělíme si ho a králem tam uděláme...
Jeremiáš 4:5...zločiny, takže by nešel uhasit." "Oznamte toJudsku, rozhlaste v Jeruzalémě, po celé zemi troubí...
Jeremiáš 5:20...sloužit cizákům.' Oznamte to v domě Jákobově, v Judsku to rozhlaste: Poslouchejte, vy nechápaví hlupáci,...
Jeremiáš 34:7... To byla totiž jediná opevněná města, kteráJudsku zbyla. Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina,...
Ezechiel 21:25...směr, kterým půjde meč: do Raby Amonců anebo do Judska s opevněným Jeruzalémem. Babylonský král se totiž...
Daniel 5:13...vyhnanců, které můj královský otec přivedlJudska?" zeptal se ho král. "Slyšel jsem, že je v tobě duch...
Amos 7:12...řekl Amosovi: "Seber se, vidoucí, a utíkej do Judska! Tam si vydělávej na chleba, prorokuj si tam. V...
Zachariáš 14:21...oltářem. Právě tak i každý hrnec v JeruzaléměJudsku bude svatý Hospodinu zástupů. Všichni obětující...
Matouš 2:22...a přišel do izraelské země. Uslyšel ale, žeJudsku místo svého otce Heroda kraluje Archelaos, a tak se...
Matouš 3:5...byly kobylky a lesní med. Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu,...
Matouš 4:25...nejen z Galileje, ale i z Dekapole, JeruzalémaJudska a Zajordánska. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil...
Matouš 24:16...(kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsouJudsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, nesestupuje,...
Marek 3:7...a za ním šla velká spousta lidí z Galileje, z Judska, z Jeruzaléma i z Idumeje, Zajordánska a z okolí...
Marek 13:14...(kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsouJudsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, neschází do...
Lukáš 2:4... I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém (protože byl z...
Lukáš 6:17...jeho učedníků a veliká spousta lidí z celého Judska, z Jeruzaléma i z přímořského Týru a Sidonu. Ti...
Lukáš 7:17...lid!" A tato zpráva o něm se rozšířila po celém Judsku i okolí. Janovi učedníci mu o tom všem vyprávěli....
Lukáš 21:21... že přišla jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsouJudsku, utíkají do hor. Kdo jsou ve městě, z něj odejdou...
Lukáš 23:5..." Oni však naléhali: "Bouří lid! Učí po celém Judsku! Začal v Galileji a došel sem!" Jakmile to Pilát...
Jan 4:3...Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci), opustil Judsko a vrátil se do Galileje. Musel však projít Samařím...
Jan 4:47...nemocný. Když uslyšel, že Ježíš přišelJudska do Galileje, šel k němu a prosil ho, aby šel jeho...
Jan 4:54...on i celý jeho dům. Tak Ježíš po svém návratuJudska vykonal v Galileji druhý zázrak. Potom byl další...
Jan 7:1...chodil po Galileji. Nechtěl se totiž zdržovatJudsku, protože ho židovští představení chtěli zabít....
Jan 7:3...jeho bratři řekli: "Odejdi odsud a vydej se do Judska, i tvoji učedníci vidí, jaké skutky děláš. Nikdo,...
Jan 11:7...byl. Potom řekl svým učedníkům: "Pojďme znovu do Judska." "Rabbi," řekli mu učedníci, "Židé posledně...
Skutky 1:8...vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a na konec světa." Po těch slovech byl...
Skutky 9:31...do Cesareje a poslali do Tarsu. Církve po celém Judsku, Galileji i Samaří pak zakoušely klid a sílily; žily...
Skutky 10:37...je Pánem všech. Sami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji, po křtu, který kázal Jan....
Skutky 11:1...několik dní. Apoštolové a ostatní bratřiJudsku se doslechli, že i pohané přijali Boží slovo. Když...
Skutky 11:29...každý podle své možnosti pošle pomoc bratrůmJudsku. To také udělali a poslali to starším po Barnabášovi...
Skutky 12:19...nechal po výslechu popravit a odebral seJudska do Cesareje, kde zůstal. Herodes se tehdy velmi...
Skutky 15:1...s učedníky po delší čas. Potom přišli někteříJudska a začali bratry učit: "Pokud se nedáte obřezat podle...
Skutky 21:10... Když jsme tam strávili několik dní, dorazilJudska jeden prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal...
Skutky 28:21...mu: "Nedostali jsme o tobě žádný dopisJudska a nikdo z bratrů k nám nepřišel se zprávou nebo...
Římanům 15:31... k Bohu, abych byl vysvobozen od nevěřícíchJudsku a aby svatí tuto mou službu Jeruzalému přijali....
2. Korintským 1:16...se zase vrátit k vám, abyste vypravili do Judska. Myslíte, že jsem to rozhodnutí nemyslel vážně? Nebo...
1. Tesalonickým 2:14...Božích církví v Kristu Ježíši, které jsouJudsku, neboť jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni...

Slova obsahující judsko: judsko (10) judskou (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |