Judovu

Hledám varianty 'judovu' [ judův (7) judovými (3) judových (10) judovy (1) judovu (3) judovo (1) judovi (35) judově (2) judova (17) ]. Nalezeny 73 verše.
Genesis 38:7...Erovi vybral manželku jménem Támar. ErJudův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho...
Genesis 38:12...a zůstala v domě svého otce. Po dlouhé době Judova manželka, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda po její...
Genesis 38:22...prostitutka nikdy nebyla." A tak se vrátilJudovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi...
Genesis 38:24...ale tys ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako...
Numeri 2:3... na východě, táboří po svých oddílech prapor Judova uskupení: vůdce Judových synů Nachšon, syn...
Numeri 2:9...vojsko o počtu 57 400 mužů. Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti pochodují jako první. Na...
Numeri 10:14...Mojžíšem: Nejprve táhl po svých oddílech prapor Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův....
Numeri 26:19...Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů. (Er a OnanJudovi synové, zemřeli v kanaánské zemi.) Synové Judovi po...
Numeri 26:20...Judovi synové, zemřeli v kanaánské zemi.) Synové Judovi po svých rodech: Šela a z něj rod šelský, Peres a z...
Numeri 26:22... z Chamula rod chamulský. To jsou rody Judovy. Čítaly 76 500 mužů. Synové Isacharovi po svých...
Deuteronomium 33:7... nikdy nevymře, jeho mužů jen hrstka je!" O Judovi řekl: "Vyslýchej, Hospodine, hlas Judův, k jeho lidu...
Jozue 14:6...přikázal Mojžíšovi, a rozdělili si zem. Synové Judovi přišli v Gilgalu za Jozuem a Káleb, syn Kenizejce...
Jozue 15:1...odpočinula od válek. Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval na jihu k...
Jozue 15:12...moře a jeho pobřeží. To jsou hranice okolo synů Judových podle jejich rodů. Kálebovi, synu Jefunovu, dal...
Jozue 15:13...podle Hospodinova příkazu podíl uprostřed synů Judových - Kiriat-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl otcem...
Jozue 15:63...a En-gedi - celkem šest měst s osadami. Synové Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce bydlící v Jeruzalémě...
Jozue 18:11... Území, které jim losem připadlo, leží mezi syny Judovými a syny Josefovými. Na severní straně začíná jejich...
Jozue 18:14...Kiriat-baalu (což je Kiriat-jearim, město synů Judových). To je západní strana. Jižní strana začíná na...
Jozue 19:9...jejich rody. Synové Šimeonovi dostali dědictvíJudova podílu, protože území Judových synů pro bylo...
Soudců 1:16..." A tak dal studánky - Horní i Dolní Gulot. S Judovými syny vytáhli z Palmového města do judské pouště na...
Soudců 17:7...Betlémě byl jeden mladý levita, který bydlelJudově rodu. Ten muž ale z judského Betléma odešel hledat...
Růt 4:12...dům byl jako dům Perese, jehož porodila Támar Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženou....
1. Samuel 18:16...si vede, měl z něj hrůzu. Všichni v Izraeli i v Judovi ale Davida milovali, protože v jejich čele táhl do...
1. Královská 12:17...nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal Adonirama, který velel...
1. Královská 12:21...dorazil do Jeruzaléma, shromáždil celý dům Judův i kmen Benjamín, 180 000 vybraných bojovníků, aby...
1. Královská 12:23... synu Šalomounovu, králi judskému, i celému domu Judovu a Benjamínovu i ostatnímu lidu: Tak praví Hospodin -...
2. Královská 8:22...domů. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Ostatní...
2. Královská 14:22...otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi poté, co král Amaciáš ulehl ke svým otcům....
2. Královská 15:37...judských králů. (V době začal Hospodin proti Judovi podněcovat aramejského krále Recina a Pekacha, syna...
2. Královská 18:22...obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranilJudovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem v...
2. Královská 23:26...svého velikého hněvu, kterým vzplál proti Judovi kvůli všem těm urážkám, jimiž ho popouzel Menaše....
2. Královská 24:3...skrze své služebníky proroky. Tyto věci se pak Judovi opravdu staly, jak Hospodin předpověděl. Vyhnal je...
1. Letopisů 2:3... Josef, Benjamín, Neftalí, Gád, Ašer. Synové Judovi: Er, Onan a Šela - tito tři se mu narodili z dcery...
1. Letopisů 2:4...snacha Támar mu pak porodila Perese a ZerachaJudových synů tedy bylo celkem pět. Synové Peresovi:...
1. Letopisů 4:1... Jochanan, Delajáš a Anani, celkem sedm. Synové Judovi: Peres, Checron, Karmi, Chur a Šobal. Šobalův syn...
1. Letopisů 4:21...Jišiho: Zochet a Ben-zochet. Synové Šely, syna Judova: Er, otec Lechy; Laada, otec Mareši a rodu tkalců...
1. Letopisů 4:27...se jejich rody nerozmnožily tolik jako synové Judovi. Bydleli v Beer-šebě, Moladě, Chacar-šualu...
1. Letopisů 9:3...bydlet do svých původních měst. Někteří ze synů Judových, Benjamínových, Efraimových a Manasesových ale...
1. Letopisů 9:4...ale přišli bydlet do Jeruzaléma: Ze synů Judova syna Perese to byl Utaj, syn Amihuda, syna Omriho,...
2. Letopisů 10:17...nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal Adonirama, který velel...
2. Letopisů 11:1...Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil dům Judův a Benjamínův, 180 000 vybraných bojovníků, aby...
2. Letopisů 11:10... Ajalon a Hebron - všechna tato opevněná městaJudovi a Benjamínovi. Zesílil jejich opevnění a dodal jim...
2. Letopisů 14:3...posvátné sloupy a pokácel Ašeřiny kůly. Přikázal Judovi, aby hledal Hospodina, Boha svých otců, a dodržoval...
2. Letopisů 15:9...a Šimeona. Mnozí z Izraele se totiž přidaliJudovi, když viděli, že Hospodin, jeho Bůh, je s ním....
2. Letopisů 19:11...a Zebadiáš, syn Izmaelův, představený domu Judova, ve všech záležitostech královských. Levité vám...
2. Letopisů 21:10...prolomil. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Jehoram...
2. Letopisů 22:10...viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladilaJudova domu všechny, kdo měli královský původ. Královské...
2. Letopisů 26:2...otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi poté, co Amaciáš spočinul u svých předků. Uziáš se...
2. Letopisů 30:12...se ale pokořili a přišli do Jeruzaléma. Na Judovi ovšem spočinula Boží ruka, aby jednomyslně splnili,...
2. Letopisů 31:1...kůly a bourali obětní výšiny a oltáře všudeJudovi a Benjamínovi, ale i v Efraimovi a Manasesovi, dokud...
2. Letopisů 32:12... jehož obětní výšiny a oltáře sám odstranilJudovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před jediným oltářem se...
2. Letopisů 32:25...vděčný a zpychl. Tak vzbudil proti sobě i proti Judovi a Jeruzalému Boží hněv. Potom se však z pýchy kál...
Nehemiáš 4:10...kopími, štíty, luky a pancíři střežili celý rod Judův, který stavěl hradby. Nosiči jednou rukou přenášeli...
Nehemiáš 11:24...Petachiáš, syn Mešezabelův ze synů Zeracha, syna Judova, byl k ruce králi ve všech záležitostech lidu. Pokud...
Nehemiáš 11:25...lidu. Pokud jde o venkovské usedlosti, synové Judovi bydleli v Kirjat-arbě a jejích vesnicích, v Dibonu a...
Žalmy 78:68...sice Josefův stan, Efraimův kmen si nevybralJudův kmen ale vyvolil - horu Sion, kterou si oblíbil....
Izaiáš 1:1...kolouchu se podobej na horách koření! ViděníJudovi a jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za...
Izaiáš 2:1...moci uhasit! Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o Judovi a Jeruzalémě: V posledních dnech se přihodí, že hora...
Izaiáš 11:13...čtyř světových stran. Efraimova závist vymizíJudova nevraživost bude skončena. Efraim nebude závidět...
Izaiáš 22:21...a stane se otcem obyvatel Jeruzaléma a domu Judova. Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když otevře...
Izaiáš 36:7...obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranilJudovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem se...
Izaiáš 48:1...se nazýváte jménem Izrael, vy, kdo jste vzešliJudova semene, vy, kdo přísaháte Hospodinovým jménem, vy,...
Jeremiáš 30:4...jsou slova, která Hospodin promluvil o IzraeliJudovi. Tak praví Hospodin: "Slyšíme vyděšený křik - čirá...
Jeremiáš 36:2...slova, která jsem k tobě mluvil o IzraeliJudovi a o všech národech ode dne, kdy jsem k tobě...
Pláč 5:11...ženy byly znásilněny tak jako panny ve městech Judových. Naše velmože nám pověsili, ke starcům úctu...
Ezechiel 37:16... vezmi si kus dřeva a napiš na něj: ‚Dřevo Judovo a jeho druhů ze synů Izraele'. Pak vezmi jiný kus a...
Ezechiel 37:19...druhů z izraelských kmenů a přiložím je ke dřevu Judovu. Spojím je v jediné dřevo a budou v ruce jedno.'...
Ezechiel 48:8...od východu na západ svůj podíl Juda. Vedle Judova území bude od východu na západ podíl, který...
Ezechiel 48:31...podle izraelských kmenů: brána Rubenova, brána Judova a brána Leviho. Na východní straně měřící 4 500...
Ozeáš 12:3...nosí olej do Egypta. Hospodin žalobu proti Judovi; Jákoba potrestá za jeho jednání, za jeho skutky mu...
Sofoniáš 2:7...pastýřů a ovčí ohradou. Připadne pozůstalýmJudova domu, kteří tam najdou pastvu. Večer pak ulehnou v...
Lukáš 1:39...Marie vstala a spěšně odešla do hor, do města Judova. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu...
Skutky 9:11...mu řekl: "Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarsu - hle, právě se modlí a ve...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |