Judovi

Hledám varianty 'judovi' [ judy (108) judův (7) judu (56) judovými (3) judových (10) judovy (1) judovu (3) judovo (1) judovi (35) judově (2) judova (17) judou (24) judo (12) juda (112) ]. Nalezeny 374 verše.
Genesis 29:35...budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy přestala rodit. Když Ráchel viděla, že...
Genesis 35:23...Léy: Ruben, Jákobův prvorozený, Šimeon, LeviJuda, Isachar a Zabulon. Synové Ráchel: Josef a Benjamín...
Genesis 37:26... balzám a myrhu, aby to dopravili do EgyptaJuda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého...
Genesis 38:1...Putifarovi, veliteli stráže. Někdy v době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k adulamskému...
Genesis 38:2...uchýlil se k adulamskému muži jménem Chíra. Tam Juda uviděl dceru jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji...
Genesis 38:5...a dala mu jméno Šela. A když ho porodila, byl Juda v Kezíbu. Juda pak svému prvorozenému Erovi vybral...
Genesis 38:6...Šela. A když ho porodila, byl Juda v KezíbuJuda pak svému prvorozenému Erovi vybral manželku jménem...
Genesis 38:7...Erovi vybral manželku jménem Támar. ErJudův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho...
Genesis 38:8...Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřítJuda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou svého bratra. Splň...
Genesis 38:11...odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého...
Genesis 38:12...a zůstala v domě svého otce. Po dlouhé době Judova manželka, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda po její...
Genesis 38:15...dospělý a že za něj nebyla provdána.) A když ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, neboť měla zahalenou...
Genesis 38:20... odložila závoj a oblékla si své vdovské šatyJuda poslal to kůzle po svém adulamském příteli. Měl od ...
Genesis 38:22...prostitutka nikdy nebyla." A tak se vrátilJudovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi...
Genesis 38:23...řekli, že tam žádná prostitutka nikdy nebyla." Juda odpověděl: " si to tedy nechá, abychom neměli ostudu...
Genesis 38:24...ale tys ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako...
Genesis 38:26...prosím, čí je toto pečetidlo, šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než ...
Genesis 43:3...otec: "Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte...
Genesis 43:8...vědět, že řekne: ‚Přiveďte svého bratra sem'?" Juda tehdy svému otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce...
Genesis 44:14...se do města. Josef byl dosud v paláci, když tam Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef...
Genesis 44:16...Nevíte snad, že muž jako dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není se jak omluvit ani...
Genesis 44:18...se v pokoji vraťte ke svému otci!" Nato k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol prosím...
Genesis 46:12...Leviho: Geršon, Kehat a Merari. Synové Judy: Er, Onan, Šela, Peres a Zerach (Er a Onan však v...
Genesis 46:28...tedy přišlo z Jákobova domu do Egypta 70 osobJuda byl vyslán napřed, aby od Josefa získal pokyny k cestě...
Genesis 49:8...Rozdělím je v Jákobovi, v Izraeli je rozptýlímJudo, tebe tví bratři budou chválit, tvá ruka na šíji tvých...
Genesis 49:9...otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se, jako...
Genesis 49:10...přiměje ho vstát? Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž...
Exodus 1:2... každý se svou rodinou: Ruben, Šimeon, LeviJuda, Isachar, Zabulon a Benjamín...
Exodus 31:2...Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil jsem ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a...
Exodus 35:30...Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a...
Exodus 38:22... Becaleel, syn Uriho, syna Hurova z pokolení Juda, udělal všechno, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním...
Numeri 1:7...Šimeona: Šelumiel, syn Curišadajův, z Judy: Nachšon, syn Aminadabův, z Isachara: Netaneel, syn...
Numeri 1:26...Gád čítalo 45 650 mužů. Synové Judy podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve...
Numeri 1:27...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Juda čítalo 74 600 mužů. Synové Isachara podle jejich...
Numeri 2:3... na východě, táboří po svých oddílech prapor Judova uskupení: vůdce Judových synů Nachšon, syn...
Numeri 2:9...vojsko o počtu 57 400 mužů. Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti pochodují jako první. Na...
Numeri 7:12...svůj dar Nachšon, syn Aminadabův z pokolení Juda. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů...
Numeri 10:14...Mojžíšem: Nejprve táhl po svých oddílech prapor Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův....
Numeri 13:6...pokolení Šimeon, Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda, Jigal, syn Josefův, z pokolení Isachar...
Numeri 26:19...Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů. (Er a OnanJudovi synové, zemřeli v kanaánské zemi.) Synové Judovi po...
Numeri 26:20...Judovi synové, zemřeli v kanaánské zemi.) Synové Judovi po svých rodech: Šela a z něj rod šelský, Peres a z...
Numeri 26:22... z Chamula rod chamulský. To jsou rody Judovy. Čítaly 76 500 mužů. Synové Isacharovi po svých...
Numeri 34:19...jména těch mužů: Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda, Šemuel, syn Amihudův, z pokolení Šimeon...
Deuteronomium 27:12... přejdete Jordán, se Šimeon, LeviJuda, Isachar, Josef a Benjamín postaví na hoře Gerizim,...
Deuteronomium 33:7... nikdy nevymře, jeho mužů jen hrstka je!" O Judovi řekl: "Vyslýchej, Hospodine, hlas Judův, k jeho lidu...
Deuteronomium 34:2...kraj, zemi Efraima a Manasese, celé území Judy ke Středozemnímu moři, Negev i údolní rovinu...
Jozue 7:1...Karmiho, syna Zimriho, syna Zerachova z pokolení Juda, vzal něco z věcí propadlých klatbě, a Hospodin...
Jozue 7:16...Izrael předstupovat po kmenech. Los označil kmen Juda. Nechal tedy předstupovat judské rody a označen byl...
Jozue 7:18...Karmiho, syna Zimriho, syna Zerachova z pokolení Juda. "Synu můj," řekl Jozue Achanovi, "vzdej slávu...
Jozue 14:6...přikázal Mojžíšovi, a rozdělili si zem. Synové Judovi přišli v Gilgalu za Jozuem a Káleb, syn Kenizejce...
Jozue 15:1...odpočinula od válek. Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval na jihu k...
Jozue 15:12...moře a jeho pobřeží. To jsou hranice okolo synů Judových podle jejich rodů. Kálebovi, synu Jefunovu, dal...
Jozue 15:13...podle Hospodinova příkazu podíl uprostřed synů Judových - Kiriat-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl otcem...
Jozue 15:20...- Horní i Dolní Gulot. Toto je dědictví pokolení Juda pro jejich rody: V Negevu úplně na jihu dostalo...
Jozue 15:21...rody: V Negevu úplně na jihu dostalo pokolení Juda následující města u edomské hranice: Kabceel, Eder,...
Jozue 15:63...a En-gedi - celkem šest měst s osadami. Synové Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce bydlící v Jeruzalémě...
Jozue 18:5...ke mně vrátí, rozdělí si ji na sedm podílůJuda zůstane ve svých hranicích na jihu a dům Josefův...
Jozue 18:11... Území, které jim losem připadlo, leží mezi syny Judovými a syny Josefovými. Na severní straně začíná jejich...
Jozue 18:14...Kiriat-baalu (což je Kiriat-jearim, město synů Judových). To je západní strana. Jižní strana začíná na...
Jozue 19:1...pokolení Šimeon pro jejich rody leží na území Judy. Za dědictví jim připadla: Beer-šeba (neboli Šeba),...
Jozue 19:9...jejich rody. Synové Šimeonovi dostali dědictvíJudova podílu, protože území Judových synů pro bylo...
Jozue 21:4...Árona, získali losem třináct měst od pokolení Juda, Šimeon a Benjamín. Ostatní Kehatovi synové získali...
Jozue 21:9... jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše. Z pokolení Juda a Šimeon byla odevzdána tato jmenovitě uvedená města...
Soudců 1:2...jako první?" Hospodin odpověděl: " vytáhne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl...
Soudců 1:3...Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou." Kmen Juda pak řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi do...
Soudců 1:4...do vašeho podílu." Kmen Šimeon s ním tedy šelJuda vytáhl a Hospodin vydal Kananejce i Perizejce do...
Soudců 1:8..." Odvedli ho do Jeruzaléma a tam zemřel. Synové Judy zaútočili také na Jeruzalém a dobyli ho. Vybili město...
Soudců 1:11...Šešaje, Achimana a Talmaje. Odtamtud kmen Juda vytáhl proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému...
Soudců 1:16..." A tak dal studánky - Horní i Dolní Gulot. S Judovými syny vytáhli z Palmového města do judské pouště na...
Soudců 1:17... Když tam dorazili, usídlili se mezi místnímiJuda ale táhl se svým bratrem Šimeonem dál, vybili...
Soudců 1:18... To město proto dostalo jméno Chorma, KlatbaJuda dobýval také Gazu, Aškelon, Ekron a jejich okolí, ale...
Soudců 1:19... protože měli železné vozy. Hospodin však bylJudou, a tak se mu podařilo zabrat pohoří. Hebron dali...
Soudců 10:9...dokonce překročili Jordán, aby napadli také Judu, Benjamína a dům Efraimův. Na Izrael přišlo veliké...
Soudců 17:7...Betlémě byl jeden mladý levita, který bydlelJudově rodu. Ten muž ale z judského Betléma odešel hledat...
Soudců 20:18...jako první?" Hospodin jim řekl: "První bude Juda." Izraelci tedy ráno vstali a položili se proti Gibeji...
Růt 4:12...dům byl jako dům Perese, jehož porodila Támar Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženou....
1. Samuel 18:16...si vede, měl z něj hrůzu. Všichni v Izraeli i v Judovi ale Davida milovali, protože v jejich čele táhl do...
2. Samuel 1:18...zpíval tento žalozpěv a přikázal, aby se synové Judy učili tuto Píseň luku. Takto je zapsána v Knize...
2. Samuel 2:10...ve věku čtyřiceti let a kraloval dva roky. Dům Judy ale následoval Davida. David kraloval nad domem Judy v...
2. Samuel 2:11...ale následoval Davida. David kraloval nad domem Judy v Hebronu sedm let a šest měsíců. Abner, syn Nerův,...
2. Samuel 3:10...a Davidův trůn bude nastolen nad IzraelemJudou od Danu po Beer-šebu!" Potom se Iš-bošet...
2. Samuel 5:5... Sedm let a šest měsíců kraloval v Hebronu nad Judou a dalších třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě nad...
2. Samuel 11:11...Uriáš mu odpověděl: "Boží truhla a IzraelJudou zůstávají pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli...
2. Samuel 12:8...jsi dostal do klína. Dal jsem ti dům IzraeleJudy. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti ještě mnohem...
2. Samuel 20:5...dnů se ke mně vrať." Amasa tedy odešel svolávat Judu, ale v určené lhůtě to nestihl. David proto řekl...
2. Samuel 21:2... ale Saul se je ve své horlivosti pro IzraelJudu snažil vybít.) David se tedy Gibeonců ptal: "Co pro...
2. Samuel 24:1...hněvem proti Izraeli. "Jdi, sečti IzraeleJudu," podnítil proti nim Davida. Král tedy řekl veliteli...
1. Královská 1:9...syny, i všechny královské dvořany z kmene Juda. Proroka Nátana, Benajáše, přední bojovníky, ba ani...
1. Královská 1:35...místo . Jeho určuji za vůdce nad IzraelemJudou." "Amen," odpověděl králi Benajáš, syn Jojadův. "Tak...
1. Královská 4:20...Oga; celou zemi pak spravoval jeden místodržícíJudy a Izraele bylo takové množství, jako je písku v moři,...
1. Královská 5:5...zeměmi žil v míru. Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý ve...
1. Královská 12:17...nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal Adonirama, který velel...
1. Královská 12:20...domem Davidovým nezůstal nikdo než samotný kmen Juda. Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil celý...
1. Královská 12:21...dorazil do Jeruzaléma, shromáždil celý dům Judův i kmen Benjamín, 180 000 vybraných bojovníků, aby...
1. Královská 12:23... synu Šalomounovu, králi judskému, i celému domu Judovu a Benjamínovu i ostatnímu lidu: Tak praví Hospodin -...
1. Královská 14:22...jméno. Jeho matka, Amonka, se jmenovala NaamaJuda páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Svými hříchy...
1. Královská 15:1...roku vlády Jeroboáma, syna Nebatova, začal nad Judou kralovat Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho...
1. Královská 15:9...roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Asa. Kraloval v Jeruzalémě čtyřicet jedna...
1. Královská 22:10... syna Jimlova!" Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na...
1. Královská 22:41...Achaziáš. Jošafat, syn Asův, začal kralovat nad Judou ve čtvrtém roce izraelského krále Achaba. Jošafat se...
2. Královská 3:9...Joram. Král Izraele tedy vytáhl spolu s králem Judy a s králem Edomu. Po sedmidenní cestě oklikou ale...
2. Královská 8:16...za vlády judského krále Jošafata, začal nad Judou kralovat Jehoram, syn Jošafatův. Stal se králem ve...
2. Královská 8:19...svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu zničit, neboť mu slíbil, že jeho synům po všechny dny...
2. Královská 8:22...domů. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Ostatní...
2. Královská 8:25...krále Jorama, syna Achabova, začal nad Judou kralovat Achaziáš, syn Jehoramův. Stal se králem ve...
2. Královská 9:29...hrobu ve Městě Davidově. Achaziáš kraloval nad Judou od jedenáctého roku Achabova syna Jorama. Jehu pak...
2. Královská 14:10...o neštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebouJudu?" Amaciáš ale neposlechl. Izraelský král Jehoaš tedy...
2. Královská 14:12...judským králem Amaciášem u judského Bet-šemešeJuda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo...
2. Královská 14:22...otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi poté, co král Amaciáš ulehl ke svým otcům....
2. Královská 15:1...roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Azariáš, syn Amaciáše. Stal se králem v...
2. Královská 15:32...krále Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat Jotam, syn Uziášův. Stal se králem v...
2. Královská 15:37...judských králů. (V době začal Hospodin proti Judovi podněcovat aramejského krále Recina a Pekacha, syna...
2. Královská 16:1...roku Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat Achaz, syn Jotamův. Stal se králem ve...
2. Královská 17:13...řekl: "To nesmíte!" Hospodin varoval IzraelJudu skrze všechny své proroky a vidoucí: "Odvraťte se od...
2. Královská 17:18...ze své blízkosti. Ponechal tam jen samotný kmen Juda. Ani Juda však nedodržoval přikázání Hospodina, svého...
2. Královská 17:19... Ponechal tam jen samotný kmen Juda. Ani Juda však nedodržoval přikázání Hospodina, svého Boha....
2. Královská 18:1...izraelského krále Hošey, syna Elova, začal nad Judou kralovat Ezechiáš, syn Achazův. Stal se králem v...
2. Královská 18:22...obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranilJudovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem v...
2. Královská 19:30...vinice a jezte z úrody. Pozůstatek z domu Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce. Z...
2. Královská 21:11...páchali Emorejci, a svými hnusnými modlami svedl Judu k hříchu. Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle,...
2. Královská 21:12... Bůh Izraele: Hle, dopustím na JeruzalémJudu takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší,...
2. Královská 21:16...po okraj - jako by nebylo dost na tom, že svedl Judu k hříchu, aby páchali, co je v Hospodinových očích zlé...
2. Královská 23:1... Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním...
2. Královská 23:26...svého velikého hněvu, kterým vzplál proti Judovi kvůli všem těm urážkám, jimiž ho popouzel Menaše....
2. Královská 23:27...ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženuJudu. Zavrhnu Jeruzalém, toto město, které jsem si vyvolil,...
2. Královská 24:2... moábské a amonské nájezdníky. Ty posílal na Judu, aby ho hubili, jak Hospodin Judu varoval skrze své...
2. Královská 24:3...skrze své služebníky proroky. Tyto věci se pak Judovi opravdu staly, jak Hospodin předpověděl. Vyhnal je...
2. Královská 24:20...Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém a na Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti....
2. Královská 25:21...v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Babylonský král Nabukadnezar pak...
1. Letopisů 2:1... Toto jsou synové Izraele: Ruben, Šimeon, LeviJuda, Isachar, Zabulon, Dan, Josef, Benjamín, Neftalí, Gád,...
1. Letopisů 2:3... Josef, Benjamín, Neftalí, Gád, Ašer. Synové Judovi: Er, Onan a Šela - tito tři se mu narodili z dcery...
1. Letopisů 2:4...snacha Támar mu pak porodila Perese a ZerachaJudových synů tedy bylo celkem pět. Synové Peresovi:...
1. Letopisů 4:1... Jochanan, Delajáš a Anani, celkem sedm. Synové Judovi: Peres, Checron, Karmi, Chur a Šobal. Šobalův syn...
1. Letopisů 4:21...Jišiho: Zochet a Ben-zochet. Synové Šely, syna Judova: Er, otec Lechy; Laada, otec Mareši a rodu tkalců...
1. Letopisů 4:27...se jejich rody nerozmnožily tolik jako synové Judovi. Bydleli v Beer-šebě, Moladě, Chacar-šualu...
1. Letopisů 5:2...prvorozený. Nejmocnější mezi svými bratry byl Juda - a také z něj vzešel vládce - ale prvorozenství patří...
1. Letopisů 5:41... když Hospodin nechal Nabukadnezara vystěhovat Judu a Jeruzalém). Synové Leviho: Geršom, Kehat a Merari...
1. Letopisů 6:50...jim přidělili tato vyjmenovaná města z kmene Juda, Šimeon a Benjamín. Části rodu Kehatovců připadla...
1. Letopisů 9:3...bydlet do svých původních měst. Někteří ze synů Judových, Benjamínových, Efraimových a Manasesových ale...
1. Letopisů 9:4...ale přišli bydlet do Jeruzaléma: Ze synů Judova syna Perese to byl Utaj, syn Amihuda, syna Omriho,...
1. Letopisů 12:17...k východu i k západu. Také někteří z BenjamínaJudy přišli za Davidem k jeho pevnosti. David jim vyšel...
1. Letopisů 12:25...slova přenesli Saulovo království na Davida: Z Judy 6 800 bojeschopných mužů vyzbrojených pavézou a kopím....
1. Letopisů 21:5...Celý Izrael čítal 1 100 000 bojeschopných mužůJuda čítal 470 000 bojeschopných mužů. Joáb ale mezi ...
1. Letopisů 27:18...Chašabiáš, syn Kemuelův, za Árona Sádok, za Judu Elihu z Davidových bratrů, za Isachara Amri, syn...
1. Letopisů 28:4...rodu , abych byl králem Izraele navěkyJudu vybral jako vůdce, v judském rodu pak můj otcovský dům...
2. Letopisů 10:17...nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal Adonirama, který velel...
2. Letopisů 11:1...Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil dům Judův a Benjamínův, 180 000 vybraných bojovníků, aby...
2. Letopisů 11:3...Šalomounovu, králi judskému, i všem IzraelcůmJudy a Benjamína: Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým...
2. Letopisů 11:10... Ajalon a Hebron - všechna tato opevněná městaJudovi a Benjamínovi. Zesílil jejich opevnění a dodal jim...
2. Letopisů 11:12...ta města tím nesmírně posílil, a zajistil si tak Judu i Benjamína. Také kněží a levité ze všech krajů se...
2. Letopisů 13:16...a celý Izrael. Synové Izraele se dali před Judou na útěk, ale Bůh jim je vydal do rukou, takže je...
2. Letopisů 13:18...Izraele byli tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítězili, protože se spolehli na Hospodina, Boha...
2. Letopisů 14:3...posvátné sloupy a pokácel Ašeřiny kůly. Přikázal Judovi, aby hledal Hospodina, Boha svých otců, a dodržoval...
2. Letopisů 14:6...odpočinutí. "Vybudujme ta města!" vybídl Asa Judu. "Opevněme je hradbami s věžemi, branami a závorami....
2. Letopisů 15:2...Asovi vstříc se slovy: "Slyš , Aso i všechen Judo a Benjamíne! Hospodin bude s vámi, když budete s ním....
2. Letopisů 15:9...Hospodinova chrámu. Poté shromáždil celého Judu a Benjamína i všechny přistěhovalce z Efraima,...
2. Letopisů 16:6...a práce tam ukončil. Král Asa pak svolal celého Judu, aby odnášeli kamení a dřevo z Rámy, kterou chtěl...
2. Letopisů 17:1...začal kralovat jeho syn Jošafat, který posílil Judu proti Izraeli. Do všech opevněných judských měst...
2. Letopisů 17:14...výčet podle otcovských domů: Velitelé tisícůJudy: velitel Adna a jeho 300 000 udatných bojovníků, po...
2. Letopisů 18:9... syna Jimlova!" Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na...
2. Letopisů 19:11...a Zebadiáš, syn Izmaelův, představený domu Judova, ve všech záležitostech královských. Levité vám...
2. Letopisů 20:5...judských měst. Jošafat se spolu se shromážděným Judou a Jeruzalémem postavil před novým nádvořím v...
2. Letopisů 20:13... co máme dělat, ale naše oči hledí k tobě!" Celý Juda stál i s nemluvňaty, ženami a dětmi před Hospodinem....
2. Letopisů 20:15... levitu ze synů Asafových. Řekl: "Všechen Judo a obyvatelé Jeruzaléma i ty, králi Jošafate,...
2. Letopisů 20:17...přichystal. Nebojte se ani se nelekejteJudo a Jeruzaléme! Zítra vytáhněte proti nim a Hospodin...
2. Letopisů 20:18...Nato se Jošafat sklonil tváří k zemi a celý Juda i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli...
2. Letopisů 20:20...se před postavil a prohlásil: "Slyšte Judo a všichni Jeruzalémští! Věřte Hospodinu, svému Bohu, a...
2. Letopisů 20:22...Moábcům a obyvatelům hory Seír, kteří útočili na Judu, obrátil jejich zálohy, takže se pustili jedni do...
2. Letopisů 21:10...prolomil. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Jehoram...
2. Letopisů 21:11...obyvatele Jeruzaléma a spolu s nimi strhlJudu. Od proroka Eliáše mu proto přišel dopis: "Tak praví...
2. Letopisů 21:13...Asy, ale vydal ses cestou králů izraelskýchJudu i obyvatele Jeruzaléma jsi svedl ke smilstvu, tak jako...
2. Letopisů 22:10...viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladilaJudova domu všechny, kdo měli královský původ. Královské...
2. Letopisů 24:18...Ašeřiným kůlům a modlám. Tímto proviněním si Juda i Jeruzalém zasloužil Boží hněv. Hospodin k nim...
2. Letopisů 24:24...jim vydal do rukou vojsko mnohem větší, protože Juda opustil Hospodina, Boha svých otců. Když Joaše...
2. Letopisů 25:5...za svůj vlastní hřích." Amaciáš shromáždil Judu, seřadil je podle otcovských rodů a celého Judu i...
2. Letopisů 25:19...o neštěstí? Chceš padnout a strhnout s sebouJudu?" Amaciáš ale neposlechl, neboť Bůh se rozhodl, že...
2. Letopisů 25:20...Amaciáš ale neposlechl, neboť Bůh se rozhodl, že Judu vydá do jejich rukou, protože uctívali edomské bohy....
2. Letopisů 25:22...judským králem Amaciášem u judského Bet-šemešeJuda byl Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo...
2. Letopisů 26:2...otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a vrátil ho Judovi poté, co Amaciáš spočinul u svých předků. Uziáš se...
2. Letopisů 28:9...jim. "Hospodin, Bůh vašich otců, se hněval na Judu, a tak vám je vydal do rukou. Zuřivost, s jakou jste...
2. Letopisů 28:17...pomoc. Edomci totiž znovu přitáhli, zaútočili na Judu a odváděli zajatce. Do měst v podhůří a do judského...
2. Letopisů 28:19...vesnicemi a usadili se tam. Tak Hospodin pokořil Judu kvůli izraelskému králi Achazovi, protože sváděl Judu...
2. Letopisů 29:8...zápalnou oběť ve svatyni Boha Izraele. Proto na Judu a Jeruzalém dolehl Hospodinův hněv a učinil je...
2. Letopisů 29:21...chrámu. Za království, za svatyni a za Judu přivedli k oběti za hřích sedm býčků, sedm beranů,...
2. Letopisů 30:12...se ale pokořili a přišli do Jeruzaléma. Na Judovi ovšem spočinula Boží ruka, aby jednomyslně splnili,...
2. Letopisů 31:1...kůly a bourali obětní výšiny a oltáře všudeJudovi a Benjamínovi, ale i v Efraimovi a Manasesovi, dokud...
2. Letopisů 31:6...štědrý desátek ze všech věcí; synové IzraeleJudy, kteří bydleli v judských městech, totiž přinesli...
2. Letopisů 32:12... jehož obětní výšiny a oltáře sám odstranilJudovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před jediným oltářem se...
2. Letopisů 32:25...vděčný a zpychl. Tak vzbudil proti sobě i proti Judovi a Jeruzalému Boží hněv. Potom se však z pýchy kál...
2. Letopisů 32:33...v horní části pohřebiště synů Davidových. Celý Juda a všichni obyvatelé Jeruzaléma mu při jeho úmrtí...
2. Letopisů 33:9...země, kterou jsem dal jejich otcům." Menaše ale Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, aby prováděli ještě...
2. Letopisů 33:16...obětoval na něm pokojné a děkovné oběti a vyzval Judu, slouží Hospodinu, Bohu Izraele. Lid ovšem nadále...
2. Letopisů 34:9... kteří je přinášeli do Božího chrámu spoluJudou, Benjamínem a obyvateli Jeruzaléma. Stříbro bylo...
2. Letopisů 34:21...Asajášovi: "Jděte se za a za zbytek IzraeleJudy dotazovat Hospodina ohledně slov nalezené knihy....
2. Letopisů 34:29...králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním...
2. Letopisů 35:18... obyvateli Jeruzaléma a se všemi přítomnýmiJudy i z Izraele. Tento Hod beránka se slavil v osmnáctém...
2. Letopisů 36:4...zlata. Vládce Egypta ustanovil za krále nad Judou a Jeruzalémem jeho bratra Eliakima, kterého...
2. Letopisů 36:10...spolu s klenoty Hospodinova chrámu. Králem nad Judou a Jeruzalémem ustanovil Joakimova strýce Cidkiáše....
Ezdráš 1:5...je v Jeruzalémě. Představitelé otcovských rodů Judy a Benjamína, stejně jako kněží a levité i všichni,...
Ezdráš 4:1...se to rozléhalo široko daleko. Když nepřátelé Judy a Benjamína uslyšeli, že navrátilci staví chrám...
Ezdráš 4:6... hned v jeho nástupním roce bylo na obyvatele Judy a Jeruzaléma podáno udání. Také za vlády Artaxerxe...
Ezdráš 10:9...navrátilců. Během tří dnů se všichni mužiJudy a Benjamína sešli do Jeruzaléma. Dvacátého dne...
Ezdráš 10:23... Šimei, Kelajáš (čili Kelíta), PetachiášJuda, Eliezer. Zpěváci: Eliašib. Chrámová stráž: Šalum,...
Nehemiáš 4:10...kopími, štíty, luky a pancíři střežili celý rod Judův, který stavěl hradby. Nosiči jednou rukou přenášeli...
Nehemiáš 11:4...synové služebníků Šalomounových. Někteří ze synů Judy a Benjamína se ale usadili v Jeruzalémě. Ze synů Judy:...
Nehemiáš 11:9...Joel, syn Zikriho. Druhým velitelem města byl Juda, syn Senuy. Z kněží: Jedajáš, syn Jojaribův, Jakin...
Nehemiáš 11:24...Petachiáš, syn Mešezabelův ze synů Zeracha, syna Judova, byl k ruce králi ve všech záležitostech lidu. Pokud...
Nehemiáš 11:25...lidu. Pokud jde o venkovské usedlosti, synové Judovi bydleli v Kirjat-arbě a jejích vesnicích, v Dibonu a...
Nehemiáš 11:36...byly přičleněny také některé levitské oddílyJudy. Toto jsou kněží a levité, kteří se navrátili se...
Nehemiáš 12:8... Dále levité: Ješua, Binui, Kadmiel, ŠerebiášJuda, Mataniáš. Ten se svými bratry odpovídal za písně...
Nehemiáš 12:34... Ezdráš a MešulamJuda, Benjamín, Šemajáš a Jeremiáš. Z kněžských synů s...
Nehemiáš 12:36... Azarel, Milalaj, Gilalaj, Mahaj, NetanelJuda a Chanani s hudebními nástroji Davida, muže Božího. V...
Nehemiáš 12:44...obecních polností pro kněze a levity. Všechen Juda se radoval z toho, že kněží a levité byli postaveni do...
Žalmy 60:9...je Gileád, můj je Manases, Efraim je helmaJuda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál...
Žalmy 68:28...Maličký Benjamín v čele si vykračuje, vůdcové Judy pak se svým zástupem, vůdcové kmene Zabulon a Neftalí!...
Žalmy 69:36...v nich! Bůh totiž Sionu daruje spásu a města Judy znovu vystaví, tak aby bydleli ve svém dědictví....
Žalmy 78:68...sice Josefův stan, Efraimův kmen si nevybralJudův kmen ale vyvolil - horu Sion, kterou si oblíbil....
Žalmy 108:9...je Gileád, můj je Manases, Efraim je helmaJuda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál...
Žalmy 114:2... dům Jákobův z lidu cizího jazyka, tehdy se Juda stal Boží svatyní, Izrael stal se jeho královstvím....
Izaiáš 1:1...kolouchu se podobej na horách koření! ViděníJudovi a jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za...
Izaiáš 2:1...moci uhasit! Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o Judovi a Jeruzalémě: V posledních dnech se přihodí, že hora...
Izaiáš 3:1...- Panovník, Hospodin zástupů, z JeruzalémaJudy odstraní zdroj i zásobu: všechny zásoby potravy i...
Izaiáš 3:8... vůdcem nad lidem!" Jeruzalém se hroutíJuda se kácí! Postavili se Hospodinu slovy i skutky, jeho...
Izaiáš 7:17... jaké nebyly ode dne, kdy se Efraim odtrhl od Judy - přivede na tebe krále Asýrie!" V ten den Hospodin...
Izaiáš 8:8...ze svého koryta, všude se vylije z břehů. I Judu zaplaví, rozlije se a rozvodní, takže dosáhne po...
Izaiáš 9:20...a chce víc. Manases Efraima, Efraim Manasese, na Judu se pak vrhli společně. Tím vším ale jeho hněv stále...
Izaiáš 11:12... shromáždí rozehnaný Izrael; rozptýleného Judu posbírá ze čtyř světových stran. Efraimova závist...
Izaiáš 11:13...čtyř světových stran. Efraimova závist vymizíJudova nevraživost bude skončena. Efraim nebude závidět...
Izaiáš 22:8...krásná údolí, brány obklopili jezdci na koníchJuda byl zbaven ochrany! V ten den ses ohlížel po zbraních...
Izaiáš 22:21...a stane se otcem obyvatel Jeruzaléma a domu Judova. Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když otevře...
Izaiáš 36:7...obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranilJudovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem se...
Izaiáš 37:31...vinice a jezte z úrody. Pozůstatek z domu Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce. Z...
Izaiáš 48:1...se nazýváte jménem Izrael, vy, kdo jste vzešliJudova semene, vy, kdo přísaháte Hospodinovým jménem, vy,...
Izaiáš 65:9...nezničím. Z Jákobových beder vzbudím potomky, z Judy vzejde ten, kdo hory obsadí; moji vyvolení je...
Jeremiáš 2:28...z tvé bídy zachránit! Máš přece tolik bohůJudo - jednoho boha na každé město! Z čeho chcete...
Jeremiáš 3:7...nevrátila se. Viděla to její sestra, zrádkyně Juda. Viděla, že jsem tu poběhlici Izrael kvůli všemu...
Jeremiáš 3:8...dal rozlukový list. Její sestra, ta zrádkyně Juda, se toho ale nelekla a odešla smilnit i ona. Svým...
Jeremiáš 3:10...po tom všem se ale ta její sestra, ta zrádkyně Juda, ke mně nevrátila celým srdcem - pouze falešně, praví...
Jeremiáš 3:11..."I ta poběhlice Izrael vypadá nevinně vedle Judy, zrádkyně. Jdi a volej tato slova směrem na sever:...
Jeremiáš 3:18...a zlým srdcem. V těch dnech přijde dům Judy k domu Izraele a vydají se společně ze země na severu...
Jeremiáš 4:3...jím se chlubily." Toto praví Hospodin obyvatelům Judy a Jeruzaléma: "Zorejte zemi ležící ladem a nesejte ...
Jeremiáš 5:11... totiž zradili - jak dům Izraele, tak dům Judy, praví Hospodin." Popírali Hospodina se slovy: "To...
Jeremiáš 7:2...tato slova: Slyšte slovo Hospodinovo, všichniJudy, kteří se těmito branami přicházíte klanět Hospodinu!...
Jeremiáš 7:30...pokolení, které vzbudilo jeho hněv." "Lid Judy před mýma očima páchal zlo, praví Hospodin. V domě,...
Jeremiáš 9:25...všemi, kdo jsou obřezáni na těle - s EgyptemJudou, Edomem, s Amonci, Moábem a se všemi obyvateli pouště...
Jeremiáš 11:10...bohy, aby jim sloužili. Jak dům Izraele, tak dům Judy porušil mou smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci...
Jeremiáš 11:13...nespasili v čase neštěstí. Máš přece tolik bohůJudo - jednoho boha na každé město! A kolik je ulic v...
Jeremiáš 11:17...nad tebou zlý ortel, protože dům Izraele i dům Judy páchal zlé věci: uráželi , když pálili kadidlo...
Jeremiáš 12:14... vykořením je z jejich vlasti. A pokud jde o dům Judy, ten vykořením spolu s nimi. Poté, co je vykořením, se...
Jeremiáš 13:9..."Toto praví Hospodin: Právě tak zkazím pýchu Judy a nesmírnou pýchu Jeruzaléma! Tento zlý lid, který...
Jeremiáš 13:11...jsem k sobě přivinul celý dům Izraele a celý dům Judy, praví Hospodin. Chtěl jsem, aby byli mým lidem, mým...
Jeremiáš 13:19...zavřena, nikdo je nebude moci otvírat. Celý Juda bude vystěhován, vystěhován bude docela." Zvedněte oči...
Jeremiáš 14:2... které Jeremiáš dostal ohledně sucha: "Juda truchlí, jeho města chátrají. Oplakávají zemi, z...
Jeremiáš 14:19...vedou své řemeslo a nic netuší." To jsi opravdu Judu zavrhl? Cítíš takový odpor k Sionu? Proč jsi nás tolik...
Jeremiáš 17:1... aby poznali, že mám jméno Hospodin." "Hřích Judy je vepsán železným rydlem, diamantovým hrotem je vyryt...
Jeremiáš 17:20...Jeruzaléma a řekni jim: Judští králové a všechen Judo, všichni obyvatelé Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito...
Jeremiáš 18:11...jsem jim slíbil prokázat. Teď tedy řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: ‚Tak praví Hospodin: Hle,...
Jeremiáš 19:3...řeknu. Volej: ‚Slyšte slovo Hospodinovo, králové Judy i obyvatelé Jeruzaléma! Tak praví Hospodin zástupů,...
Jeremiáš 20:4...očima padnou mečem tvých nepřátel. Všechen lid Judy vydám do rukou babylonského krále, který je odvleče do...
Jeremiáš 22:30...nezdaří usednout na trůn Davidův a vládnout nad Judou." "Běda pastýřům, kteří hubí a rozhánějí ovce na ...
Jeremiáš 23:6...v zemi právo a spravedlnost. Za jeho dnů bude Juda zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno...
Jeremiáš 26:19...' Nechal ho snad judský král Ezechiáš a všechen Juda zabít? Naopak, ulekl se Hospodina a snažil se ho...
Jeremiáš 30:3...dny, praví Hospodin, kdy svůj lid IzraelJudu přivedu zpět ze zajetí a navrátím je do země, kterou...
Jeremiáš 30:4...jsou slova, která Hospodin promluvil o IzraeliJudovi. Tak praví Hospodin: "Slyšíme vyděšený křik - čirá...
Jeremiáš 31:24... horo svatosti!' Znovu tam bude žít všechen lid Judy - měšťané, rolníci i kočovníci se stády. Ano,...
Jeremiáš 31:27...dny, praví Hospodin, kdy dům Izraele i dům Judy oseji lidmi i zvířaty. Jako jsem nad nimi bděl, abych...
Jeremiáš 31:31... praví Hospodin, kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou...
Jeremiáš 32:30...obětovali úlitby pro cizí bohy. Synové IzraeleJudy od mládí jen páchají, co je zlé v mých očích. Ano,...
Jeremiáš 32:32...vyhnat ze své přítomnosti. Synové IzraeleJudy uráželi vším tím zlem, které páchali - oni i jejich...
Jeremiáš 32:35...- že budou provádět takovou ohavnost a svádět Judu k hříchu! Říkáte: ‚Město padne mečem, hladem a morem...
Jeremiáš 32:44...v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma, ve městech Judy, ve městech na horách, ve městech podhůří i ve městech...
Jeremiáš 33:7... Dám jim zakusit hojný pokoj a bezpečí. Osud Judy a Izraele změním a vybuduji je tak jako kdysi. Očistím...
Jeremiáš 33:13...kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma i ve městech Judy budou znovu procházet ovce pod rukama počítajícího,...
Jeremiáš 33:14...toto dobré slovo, jež dávám domu Izraele a domu Judy, splním. V těch dnech a v tom čase nechám z Davidova...
Jeremiáš 33:16...nastolí právo a spravedlnost. V těch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude žít v bezpečí. A takto jej...
Jeremiáš 35:13...Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Jdi a řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: Nenecháte se poučit?...
Jeremiáš 35:17... Bůh zástupů, Bůh Izraele: Hle, přivádím na Judu i na všechny obyvatele Jeruzaléma veškeré zlo, před...
Jeremiáš 36:2...slova, která jsem k tobě mluvil o IzraeliJudovi a o všech národech ode dne, kdy jsem k tobě...
Jeremiáš 36:3...promluvil za dnů Jošiášových dodnes. Když dům Judy uslyší o všem tom zlu, které na chci dopustit, snad...
Jeremiáš 40:15...k tobě shromáždili, by se rozprchli a pozůstatek Judy by byl zničen." Gedaliáš, syn Achikamův, ale...
Jeremiáš 42:15...pak tedy slyšte slovo Hospodinovo, vy pozůstatky Judy. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jestliže se...
Jeremiáš 42:19... nikdy nespatříte. Hospodin vám, pozůstatkům Judy, říká: Nechoďte do Egypta! Vezměte na vědomí, že jsem...
Jeremiáš 43:5...s ostatními veliteli odvedl všechny pozůstatky Judy - ty, kteří se vrátili ze všech národů, kam se předtím...
Jeremiáš 44:7...sebe přivádíte tak hrozné neštěstí? To chceteJudy vyhladit muže, ženy, děti i kojence, takže z vás...
Jeremiáš 44:11...Izraele: Hle, rozhodl jsem o vás ve zlém; celý Juda bude vyhlazen. Odstraním pozůstatky Judy - ty, kdo se...
Jeremiáš 44:12...celý Juda bude vyhlazen. Odstraním pozůstatky Judy - ty, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam....
Jeremiáš 44:14...- mečem, hladem a morem. Z pozůstatků Judy, kteří se přišli usadit v Egyptě, nikdo neunikne a...
Jeremiáš 44:28...těch, kdo meči uniknou. Všichni, kdo pozůstaliJudy, ale odešli bydlet do Egypta, poznají, čí slovo...
Jeremiáš 50:4...Hospodin, přijdou synové Izraele spolu se syny Judy; budou přicházet v pláči a budou hledat Hospodina,...
Jeremiáš 50:20...vina, ale nebude žádná; budou se hledat hříchy Judy, ale nebudou nalezeny. Těm, které zachovám, totiž...
Jeremiáš 50:33...Synové Izraele jsou utlačováni spolu se syny Judy. Všichni jejich uchvatitelé je drží v sevření a...
Jeremiáš 51:5... smrtelně ranění leží v ulicích!" IzraeleJudu však jejich Bůh, Hospodin zástupů, neopustil jako...
Jeremiáš 52:3...dělal Joakim. Hospodin se proto na JeruzalémJudu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti....
Jeremiáš 52:27...v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Toto je množství lidu, které...
Pláč 1:3...přátelé ji zradili, obrátili se proti Juda odešel do vyhnanství ponížen krutou porobou. Přebývá...
Pláč 1:15...mládence. Hospodin šlapal v lisu panenskou dceru Judu! To proto nyní pláči, z očí mi tečou slzy. Není...
Pláč 5:11...ženy byly znásilněny tak jako panny ve městech Judových. Naše velmože nám pověsili, ke starcům úctu...
Ezechiel 4:6...zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu Judy. Odpočítal jsem ti po jednom dnu za každý rok. Upři...
Ezechiel 8:17..."Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "To snad domu Judy nestačí ohavnosti, které tu páchají, že musejí naplnit...
Ezechiel 9:9...svůj hněv?" Tehdy mi řekl: "Vina domu IzraeleJudy je veliká, příliš veliká. Země je plná krve a ve městě...
Ezechiel 25:3...zemí, když byla zpustošena, a nad domem Judy, když šli do vyhnanství, proto teď vydám do...
Ezechiel 25:8...Hospodin: Protože Moáb a Seír říkají: ‚Dům Judy je přece stejný jako všechny národy,' proto teď...
Ezechiel 25:12...Hospodin: Protože se Edom tolik mstil domu Judy a velice se tou pomstou provinil, proto tak praví...
Ezechiel 27:17... vyšívanými látkami, kmentem, korály a rubínyJuda a Izrael s tebou obchodují; za tvé zboží platí...
Ezechiel 37:16... vezmi si kus dřeva a napiš na něj: ‚Dřevo Judovo a jeho druhů ze synů Izraele'. Pak vezmi jiný kus a...
Ezechiel 37:19...druhů z izraelských kmenů a přiložím je ke dřevu Judovu. Spojím je v jediné dřevo a budou v ruce jedno.'...
Ezechiel 48:7...území bude mít od východu na západ svůj podíl Juda. Vedle Judova území bude od východu na západ podíl,...
Ezechiel 48:8...od východu na západ svůj podíl Juda. Vedle Judova území bude od východu na západ podíl, který...
Ezechiel 48:22...vládce, který se bude rozkládat mezi územími Judy a Benjamína. A nyní zbývající kmeny: Od východu na...
Ezechiel 48:31...podle izraelských kmenů: brána Rubenova, brána Judova a brána Leviho. Na východní straně měřící 4 500...
Daniel 9:7...spravedlnost, nám je ale dnes hanba - nám všemJudy, Jeruzaléma i z celého Izraele, v zemích blízkých i...
Ozeáš 1:7...nesmiluji; víckrát jim neodpustím. Nad domem Judy se ale smiluji a zachráním je - nikoli ovšem skrze luk...
Ozeáš 2:2..." jim budou říkat: "Synové živého Boha." Synové Judy a synové Izraele se sjednotí pod jediným vůdcem a...
Ozeáš 4:15...lid! Jestliže, Izraeli, smilníš ty, aspoň Juda nehřeší! Proto nechoďte do Gilgalu, neputujte do...
Ozeáš 5:5...proti nim; Izrael, Efraim, se v hříchu potácíJuda se potácí spolu s ním. Se svými ovcemi a kravami se za...
Ozeáš 5:10...kmeny Izraele oznamuji, co jisté je. Vůdcové Judy jsou jako ti, kdo posunují mezníky; svou prchlivostí...
Ozeáš 5:12...Nesmyslem. Pro Efraima jsem jako vřed, pro dům Judy jsem kostižer! Když Efraim poznal, jak je nemocný, a...
Ozeáš 5:13...kostižer! Když Efraim poznal, jak je nemocný, a Juda uviděl svá zranění, tehdy se Efraim k Asýrii obrátil,...
Ozeáš 5:14...zranění! totiž budu pro Efraima lvem, pro dům Judy budu lvím samcem. sám rozsápu je na kusy, odvleču...
Ozeáš 6:4..." Co mám s tebou, Efraime, dělat? Co s tebouJudo, udělat? Vaše láska je jako ranní mlha, jak rosa, jež...
Ozeáš 6:11...smilstvem, poskvrňuje se Izrael. Ale i tebeJudo, čeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím, kdykoli...
Ozeáš 8:14...zapomněl na svého Tvůrce a nastavěl si paláceJuda opevnil spoustu měst. ale sešlu na jejich města...
Ozeáš 10:11...ale její krásnou šíji zapřáhnu a Efraima poženuJuda bude orat a Jákob vláčet. Spravedlnost sejte a lásku...
Ozeáš 12:1... Efraim zahrnuje lží a dům Izraele lstíJuda se Bohu stále zpěčuje - Svatému, který věrný je....
Ozeáš 12:3...nosí olej do Egypta. Hospodin žalobu proti Judovi; Jákoba potrestá za jeho jednání, za jeho skutky mu...
Joel 4:1...Hospodin. Hle, v tom čase a v ty dny, kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím, shromáždím všechny národy do...
Joel 4:8...odplatím. Vaše syny a dcery vydám napospas synům Judy a ti je prodají Sabejským, daleko mezi pohany. Tak...
Joel 4:19...pustá poušť kvůli násilí, jež páchali na synech Judy, když vraždili nevinné v jejich zemi. Juda však bude...
Joel 4:20...Judy, když vraždili nevinné v jejich zemiJuda však bude trvat navěky a Jeruzalém po všechna pokolení...
Amos 2:4...s ním, praví Hospodin. Toto praví HospodinJuda hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to,...
Amos 2:5... za kterými jejich předci šli, za to sešlu na Judu oheň, aby pohltil jeruzalémské paláce. Toto praví...
Micheáš 1:5...Kdo jiný než Samaří? Co jsou obětní výšiny Judy? Jeruzalém - kdo jiný? "Proto Samaří obrátím v kupu...
Micheáš 1:9... Nezhojitelná rána Samaří totiž postihlaJudu. k samé bráně zasáhla můj lid, k Jeruzalému!...
Nahum 1:12... přece vymizí, budou skoseni. I když jsem Judo, pokořil, nepokořím nikdy víc. Jeho jho na tobě teď...
Nahum 2:1...- přichází pokoj zvěstovat. Své svátky teďJudo, svěť a naplň sliby své. nenapadne ten zločinec...
Sofoniáš 1:4...samo lidstvo, praví Hospodin. Vztáhnu ruku i na Judu a na všechny obyvatele Jeruzaléma. Na tomto místě...
Sofoniáš 2:7...pastýřů a ovčí ohradou. Připadne pozůstalýmJudova domu, kteří tam najdou pastvu. Večer pak ulehnou v...
Zachariáš 2:2...se mnou. "To jsou rohy, které rozprášily Judu, Izrael a Jeruzalém," odpověděl mi. Pak mi Hospodin...
Zachariáš 2:4...jsem se. Odpověděl mi: "Tyto rohy rozprášily Judu tak, že nikdo ani nemohl zvednout hlavu. Tihle však...
Zachariáš 2:16...k tobě poslal Hospodin zástupů. Hospodin se ujme Judy jako svého dědictví ve svaté zemi a znovu vyvolí...
Zachariáš 8:15...těchto dnech rozhodnut zahrnout Jeruzalém a dům Judy dobrem. Nebojte se. Toto dělejte: Mluvte mezi sebou...
Zachariáš 8:19... pátém, sedmém i desátém měsíci se pro dům Judy stanou šťastnými slavnostmi radosti a veselí. Jen ale...
Zachariáš 9:13...oznamuji: Všechno ti dvakrát nahradím! napnu Judu jako luk, Efraima vložím na tětivu a tvými syny, Sione...
Zachariáš 10:3... Hospodin zástupů své stádo navštíví a z domu Judy učiní slavného koně do války. Z něj vzejde kámen...
Zachariáš 10:6...bude s nimi a zahanbí jezdce na koních. Dům Judy učiním mocným a dům Josefův zachráním. Přivedu je zpět...
Zachariáš 11:14...hůl jménem Jednota, abych zrušil bratrství mezi Judou a Izraelem. Tehdy mi Hospodin řekl: "Převlékni se...
Zachariáš 12:2... Jeruzalém totiž bude obléhán a stejně takJuda. V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro...
Zachariáš 12:4...zešílí. S otevřenýma očima budu bdít nad domem Judy, ale všechny koně národů oslepím. Vůdcové Judy si...
Zachariáš 12:5...Judy, ale všechny koně národů oslepím. Vůdcové Judy si tehdy v srdci pomyslí: "Obyvatelé Jeruzaléma mají...
Zachariáš 12:6...zástupů, svém Bohu!" V onen den učiním vůdce Judy pánví s uhlíky mezi dřívím a hořící pochodní mezi...
Zachariáš 12:7...a sláva obyvatel Jeruzaléma nepřevýšila slávu Judy. V onen den Hospodin zaštítí obyvatele Jeruzaléma,...
Zachariáš 14:14...ruce a obrátí ruce proti sobě navzájem. (Také Juda bude bojovat v Jeruzalémě. Nashromáždí se bohatství...
Malachiáš 2:11...svých otců, když jsme jedni druhým nevěrníJuda je nevěrný, v Izraeli a v Jeruzalémě se děje ohavnost:...
Malachiáš 3:4...Hospodinu přinášet oběti ve spravedlnosti. Oběti Judy a Jeruzaléma se pak zalíbí Hospodinu tak jako za...
Matouš 1:2...Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry, Juda zplodil Perese a Zeracha z Támar,...
Matouš 1:3...Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratryJuda zplodil Perese a Zeracha z Támar, Peres zplodil...
Matouš 13:55...matka Marie a jeho bratři Jakub, Josef, ŠimonJuda? Nejsou snad všechny jeho sestry u nás? Odkud tedy ...
Marek 6:3...ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, JosefaJudy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s námi?" A tak...
Lukáš 1:39...Marie vstala a spěšně odešla do hor, do města Judova. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu...
Lukáš 3:30...syna Matatova, syna Leviho, syna Šimeonova, syna Judy, syna Josefova, syna Jonamova, syna Eliakimova, syna...
Lukáš 3:33... syna Ramova, syna Checrona, syna Peresova, syna Judy, syna Jákobova, syna Izáka, syna Abrahamova, syna...
Lukáš 6:16... Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného ZélotJudu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem...
Jan 14:22...Otcem a ho budu milovat a dám se mu poznat." Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: "Pane, proč se chceš dát...
Skutky 1:13... Matouš, Jakub (syn Alfeův), Šimon ZélotJuda (syn Jakubův). Ti všichni svorně setrvávali v...
Skutky 5:37...se rozutekli a nic z toho nebylo. Po něm povstal Juda Galilejský během sčítání lidu a strhl za sebou spoustu...
Skutky 9:11...mu řekl: "Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarsu - hle, právě se modlí a ve...
Skutky 15:22...a Barnabášem své zástupce. Byli to přední bratři Juda (zvaný také Barsabáš) a Silas. Po nich poslali tento...
Skutky 15:27...Krista nasadili své životy. Posíláme k vám Judu a Silase, kteří vám to vše ústně potvrdí: Shodli jsme...
Skutky 15:32...ho přečetli a měli z toho povzbuzení radostJuda se Silasem (kteří byli také proroci) pak mnoha slovy...
Židům 7:14...u oltáře nesloužil. Jak známo, náš Pán pocházíJudy, a ohledně toho pokolení se Mojžíš o kněžích vůbec...
Židům 8:8...uzavřu novou smlouvu s domem Izraele a s domem Judy. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich...
Juda 1:1... přátelé. Pozdravuj každého z přátel osobně.  Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův, povolaným,...
Zjevení 5:5...však řekl: "Neplač. Hle, zvítězil Lev z pokolení Juda, kořen Davidův! On otevře tu knihu a jejích sedm...
Zjevení 7:5...ze všech pokolení synů Izraele: z pokolení Juda 12 000 označených, z pokolení Ruben 12 000 označených,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |