Jste li

Hledám varianty 'jste li' [ tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131) | li ]. Nalezeno 529 veršù.
Genesis 4:23Lámech řekl svým ženám: "Ado a Cilo, poslouchejte , ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem mladíka za zranění, jež mi způsobil. Bude-li Kain mstěn sedmkrát, Lámech bude mstěn sedmasedmdesátkrát!"
Genesis 4:24... zabil jsem mladíka za zranění, jež mi způsobilBude-li Kain mstěn sedmkrát, Lámech bude mstěn...
Genesis 13:8Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře - jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo."
Genesis 13:9Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo." Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru).
Genesis 13:15Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě.
Genesis 13:16...semeni navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach,...
Genesis 15:4Vtom dostal Hospodinovo slovo: "Ten tvým dědicem nebude; tvůj dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene."
Genesis 15:5...ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdybudeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého...
Genesis 18:25...- usmrtit s ničemným také spravedlivého! Tak by byl spravedli jako ničemný - to bys neudělal! Cožpak...
Genesis 18:26Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo." Abraham odpověděl: "Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel -
Genesis 18:27Abraham odpověděl: "Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět," odpověděl.
Genesis 18:28...Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li
Genesis 24:40odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi vybral manželku z mého příbuzenstva, z domu mého otce. Budeš zproštěn přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti ji; tehdy budeš přísahy zproštěn.'
Genesis 24:41...manželku z mého příbuzenstva, z domu mého otceBudeš zproštěn mé přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a...
Genesis 24:48padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru jeho příbuzného. Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout, kam se vydat dál."
Genesis 27:45než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?"
Genesis 27:46Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer.
Genesis 28:19To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě a mi chléb k jídlu a šaty k oblékání,
Genesis 28:20...říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě a mi...
Genesis 30:30To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto:
Genesis 30:31...ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto:...
Genesis 31:49a také Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin nade mnou i tebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!"
Genesis 31:50... Hospodin nade mnou i tebou drží strážBudeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli
Genesis 32:8Na Jákoba padl veli strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit."
Genesis 32:9neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti vedlo dobře,'
Genesis 33:12Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře.
Genesis 33:13..." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li
Genesis 34:29... Všechny jejich děti a ženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenili. Jákob pak Šimeonovi a Levimu...
Genesis 34:30... Jákob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste mě do neštěstí! Zošklivili jste mě obyvatelům země, Kananejcům i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů; spojí-li
Genesis 43:5Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?"
Genesis 44:22Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!'
Genesis 44:23...svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš...
Genesis 44:28Jeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím neštěstím do hrobu!'
Genesis 44:31 uvidí, že s námi chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníka, našeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li ho k tobě, za to před tebou nesu věčnou vinu!'
Genesis 44:32...otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li
Exodus 12:43Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o Hodu beránka: Nesmí ho jíst žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán.
Exodus 12:44... Každý otrok koupený za peníze ho smí jístbude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník...
Exodus 15:25Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu ustanovení a řád a tam jej vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt - neboť jsem Hospodin, tvůj lékař."
Exodus 15:26...ustanovení a řád a tam jej vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit,...
Exodus 18:22Oni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě, ale každou menší věc soudí sami. Ulehči si, oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji."
Exodus 18:23...si, oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li tobudeš moci obstát, až ti Bůh dá další příkazy. Také všechen tento li
Exodus 19:4...k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl...
Exodus 19:5...křídlech, abych vás přivedl k sobě. Nyní tedybudete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný li
Exodus 20:24Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti. Jestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenů; dotkneš-li se jej dlátem, znesvětíš jej.
Exodus 22:8V každé majetkové při, půjde-li o býka, osla nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli ztracenou věc, kterou by někdo označil za svou, přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten svému bližnímu dvojnásobnou náhradu. Když někdo svěří svému bližnímu do opatrování osla, býka, beránka nebo jakékoli zvíře a ono beze svědků pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno,
Exodus 22:21Nikdy neubližuj vdově ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a jejich volání jistě vyslyším.
Exodus 22:22...neubližuj vdově ani sirotkuBudeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou...
Exodus 23:21Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž vaše provinění - vždyť v něm přebývá jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků.
Exodus 23:22...vaše provinění - vždyť v něm přebývá jménoBudeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám,...
Exodus 33:12Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal a nacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!"
Exodus 34:9Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný lid. Odpusť naši nepravost i hřích a přijmi nás jako své vlastní!" Hospodin odpověděl: "Hle, vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na celé zemi. Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo, neboť to, co s tebou učiním, bude ohromující.
Leviticus 1:2"Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to dar z dobytka - ze skotu nebo z bravu. Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem.
Leviticus 1:3Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné.
Leviticus 1:14Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat. Kněz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a nechá je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře.
Leviticus 2:7Je-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je připravena z jemné mouky s olejem. Když takto připravenou moučnou oběť přineseš Hospodinu, bude předána knězi. Ten ji donese k oltáři,
Leviticus 3:5Áronovi synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na dříví, jež bude na ohni, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu, přivede samce nebo samici bez vady.
Leviticus 4:26Všechen tuk nechá dýmat na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se neúmyslně někdo z prostého lidu, když se proviní překročením jednoho z Hospodinových přikázání něčím, co se nesmí, učiňte toto:
Leviticus 4:31Všechen tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně, přivede samičku bez vady.
Leviticus 5:7Nemůže-li si dovolit jehně, přinese Hospodinu jako odškodnění za svůj prohřešek dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k oběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Přinese je ke knězi a ten bude obětovat nejprve to, které je určeno k oběti za hřích. Nehtem mu zespodu poodštípne hlavu, ale neodtrhne ji.
Leviticus 5:10Z druhého pak připraví zápalnou oběť podle pravidel. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou oběť za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepolije ji olejem a nepoloží na ni kadidlo, neboť je to oběť za hřích.
Leviticus 5:11...hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěnoJsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou oběť za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepoli
Leviticus 5:15"Zklame-li někdo a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak přivede Hospodinu jako oběť odškodnění berana bez vady o patřičné ceně v šekelech stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). To je oběť odškodnění. To, co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a to knězi. Kněz pak za něj obětováním berana odškodnění vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno.
Leviticus 5:16To, co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a to knězi. Kněz pak za něj obětováním berana odškodnění vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se někdo tím, že nevědomě překročí některé Hospodinovo přikázání a udělá něco, co se nesmí, provinil se a ponese vinu.
Leviticus 5:17Prohřeší-li se někdo tím, že nevědomě překročí některé Hospodinovo přikázání a udělá něco, co se nesmí, provinil se a ponese vinu. Přivede tedy ke knězi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť odškodnění. Kněz za něj vykoná obřad smíření kvůli neúmyslnému hříchu, jehož se dopustil, aniž to věděl, a bude mu odpuštěno.
Leviticus 7:15Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v den jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána. Přináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však smí jíst i nazítří.
Leviticus 7:16Přináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den jejího obětování. Co z masa oběti zbude, se však smí jíst i nazítří. Co zbude do třetího dne, bude spáleno.
Leviticus 7:18Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji obětoval, zalíbení. Nebude mu počítána, bude ohavností a člověk, který by z jedl, ponese vinu. Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno. Ostatní maso smí jíst každý, kdo je čistý.
Leviticus 7:19Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno. Ostatní maso smí jíst každý, kdo je čistý. Kdyby však někdo jedl maso Hospodinovy pokojné oběti ve stavu vlastní nečistoty, bude vyobcován ze svého lidu.
Leviticus 11:37Když taková zdechlina upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo čisté. Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás nečisté.
Leviticus 11:38...upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo čistéBylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla,...
Leviticus 12:4ale matčino očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dny. Dokud se nevyplní doba jejího očišťování, nedotkne se ničeho svatého a nepřijde ke svatyni. Porodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém krvácení a její očišťování od krve potrvá ještě šedesát šest dní.
Leviticus 12:5Porodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém krvácení a její očišťování od krve potrvá ještě šedesát šest dní. Když uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do Stanu setkávání ročního beránka k zápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích.
Leviticus 12:7Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad smíření, a tak bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákon o ženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné oběti a druhé k oběti za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna."
Leviticus 12:8Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné oběti a druhé k oběti za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření, a tak bude očištěna." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi:
Leviticus 13:3Kněz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně zbělelo a rána je napohled hlubší než okolní kůže, je to rána malomocenství. Po prohlídce jej kněz prohlásí za nečistého. Je-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než okolní kůže a jejíž ochlupení nezbělelo, kněz postiženého odloučí na sedm dní.
Leviticus 13:4Je-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než okolní kůže a jejíž ochlupení nezbělelo, kněz postiženého odloučí na sedm dní. Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila a nešíří se po kůži, odloučí ho na dalších sedm dní.
Leviticus 13:5Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila a nešíří se po kůži, odloučí ho na dalších sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří se po kůži, prohlásí jej za čistého - je to jen vyrážka. Vypere svůj oděv a bude čistý.
Leviticus 13:6Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří se po kůži, prohlásí jej za čistého - je to jen vyrážka. Vypere svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se vyrážka poté, co se ukázal knězi a byl prohlášen za čistého, musí se knězi ukázat znovu.
Leviticus 13:7Rozšíří-li se vyrážka poté, co se ukázal knězi a byl prohlášen za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Kněz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej prohlásí za nečistého - je to malomocenství.
Leviticus 13:13...jeho tělo, prohlásí postiženého za čistéhojestliže všechno zbělelo, je čistý. Kdykoli by se však na...
Leviticus 13:19a na místě toho vředu vznikne bílý otok nebo bělavě narudlá skvrna, musí být ukázán knězi. Kněz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže a ochlupení na něm zbělelo, kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána malomocenství, vypukla na vředu.
Leviticus 13:20Kněz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže a ochlupení na něm zbělelo, kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána malomocenství, vypukla na vředu. Jestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na něm není bílé, že není hlubší než okolní kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní.
Leviticus 13:29Když bude nějaký muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže a bude-li její ochlupení nažloutlé a tenké, prohlásí jej kněz za nečistého - je to prašivina, druh malomocenství na hlavě nebo na bradě.
Leviticus 13:30...na hlavě nebo na bradě, kněz ránu prohlédneBude-li napohled hlubší než okolní kůže a bude-li její...
Leviticus 13:34Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovu: Pokud se prašivina po kůži nešíří a není napohled hlubší než okolní kůže, prohlásí jej kněz za čistého. Vypere svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se prašivina poté, co byl prohlášen za čistého,
Leviticus 13:35Rozšíří-li se prašivina poté, co byl prohlášen za čistého, musí ho prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina po kůži, kněz již nehledá zažloutlé ochlupení - postižený je nečistý.
Leviticus 13:37Shledá-li však, že se prašivina zastavila a že na vyrostlo černé ochlupení, prašivina se zhojila - je čistý a kněz jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny,
Leviticus 13:38Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je to lišej, který vypukl na kůži - je čistý.
Leviticus 13:39...žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédneJsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je to lišej, který...
Leviticus 13:57Ukáže-li se rána na oděvu, tkanině či koženém předmětu znovu, je to bující malomocenství - napadenou věc spálíš. Oděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána po vyprání zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý."
Leviticus 14:2"Pro malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána malomocenství na postiženém zhojila,
Leviticus 14:3Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána malomocenství na postiženém zhojila, nechá pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop.
Leviticus 14:20a obětuje ji spolu s moučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistý. Je-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti, poskytne pro obřad smíření jednoho beránka jako oběť odškodnění, desetinu efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť, jednu mírku oleje
Leviticus 14:36Předtím, než kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl dům vyprázdněn, aby nic z toho domu nebylo nečisté. Teprve potom kněz přijde prohlédnout dům. Prohlédne ránu: Je-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé důlky napohled hlubší než okolní stěna,
Leviticus 14:39Sedmého dne se kněz vrátí a ránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána po stěnách domu, přikáže, aby napadené kameny byly vyňaty a vyhozeny na nečisté místo venku za městem.
Leviticus 15:18Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a budou nečistí do večera. Trpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se dotkne, bude nečistý do večera.
Leviticus 15:19... do večera. Trpí-li žena výtokem krve z tělabude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo...
Leviticus 15:22Kdokoli by se dotkl něčeho, na čem seděla, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Rovněž dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude nečistý do večera.
Leviticus 15:23Rovněž dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude nečistý do večera. Jestliže s ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dní. Také každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté.
Leviticus 15:24...tom, na čem seděla, bude nečistý do večeraJestliže s ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na...
Leviticus 15:25Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné krvácení nebo když výtok trvá déle než její běžné krvácení, bude po všechny dny svého nečistého výtoku nečistá tak jako v době svého běžného krvácení. Každé lůžko, na němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácení; cokoli, na čem by seděla, bude nečisté jako při jejím běžném krvácení.
Leviticus 22:3Řekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech vašich pokoleních by přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní nečistoty, takový člověk bude vyvržen z přítomnosti. jsem Hospodin. Kdokoli z Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li se něčeho poskvrněného mrtvolou nebo výron semene
Leviticus 22:4... jsem Hospodin. Kdokoli z Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li
Leviticus 24:15Potom promluv k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li se rouhat Božímu jménu, zemře, je to host anebo domácí.
Leviticus 24:16...zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenujeBude-li se rouhat Božímu jménu, zemře, je to host anebo...
Leviticus 25:24U veškeré půdy, již budete vlastnit, tedy zajistíte právo zpětného vykoupení. Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, přijde jeho nejbližší příbuzný a vykoupí prodaný pozemek svého bratra.
Leviticus 25:27 spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej prodal. Tak se vrátí ke svému vlastnictví. Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v rukou kupce do léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví.
Leviticus 25:28Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v rukou kupce do léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví. Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho prodeje. Právo vykoupit jej bude dočasné.
Leviticus 25:29Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho prodeje. Právo vykoupit jej bude dočasné. Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho potomkům natrvalo. Nebude vydán ani v létě milosti.
Leviticus 25:30...jeho prodeje. Právo vykoupit jej bude dočasné. Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v...
Leviticus 25:38 jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal kanaánskou zem, abych byl vaším Bohem. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě.
Leviticus 25:39Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě. je u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe sloužit do léta milosti.
Leviticus 25:50Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti. Jeho výkupní cena je úměrná mzdě nádeníka za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné odpovídající část z ceny, za niž byl koupen.
Leviticus 25:51Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné odpovídající část z ceny, za niž byl koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich.
Leviticus 25:52Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich. Bude s ním nakládáno jako s nádeníkem najímaným rok po roce. Dohlédni, aby nad ním nikdo krutě nepanoval.
Leviticus 25:53Bude s ním nakládáno jako s nádeníkem najímaným rok po roce. Dohlédni, aby nad ním nikdo krutě nepanoval. Nebude-li však v těchto letech vykoupen, odejde v létě milosti - on a s ním i jeho děti.
Leviticus 25:54... Dohlédni, aby nad ním nikdo krutě nepanoval. Nebude-li však v těchto letech vykoupen, odejde v létě...
Leviticus 27:3Cena bude určena takto: cena za muže od dvaceti do šedesáti let bude 50 šekelů stříbra (měřeno šekelem svatyně). Bude-li to žena, její cena bude 30 šekelů.
Leviticus 27:4...bude 50 šekelů stříbra (měřeno šekelem svatyně). Bude-li to žena, její cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti...
Leviticus 27:7Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a ten určí jeho cenu podle možností toho, kdo učinil slib.
Leviticus 27:8...výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelůBude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a ten určí jeho cenu podle možností toho, kdo učinil sli
Leviticus 27:9Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté. Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece jen vyměnil dobytče za jiné, bude svaté to původní i to, jímž je zaměnil.
Leviticus 27:10Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece jen vyměnil dobytče za jiné, bude svaté to původní i to, jímž je zaměnil. Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze.
Leviticus 27:11Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze. Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určí, taková bude.
Leviticus 27:12Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určí, taková bude. Bude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu.
Leviticus 27:13...nebo horší. Jakou cenu kněz určí, taková budeBude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně...
Leviticus 27:14...ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, ať už bude lepší nebo horší. Na koli
Leviticus 27:15...horší. Na kolik jej kněz ocení, při tom zůstaneBude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit,...
Leviticus 27:16Zasvětí-li někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude její cena určena podle jejího osevu: 50 šekelů stříbra za plochu osetou chomerem ječmene. Zasvětí-li své pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně.
Leviticus 27:18Zasvětí-li své pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do léta milosti, takže určenou cenu sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu.
Leviticus 27:19...do léta milosti, takže určenou cenu snížíBude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k...
Leviticus 27:20Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze.
Leviticus 27:21 bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné polnosti,
Leviticus 27:22Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné polnosti, spočítá mu kněz výši určené ceny do léta milosti a dotyčný toho dne vyplatí určenou cenu jako svatou Hospodinu.
Leviticus 27:28... člověka, zvíře nebo část dědičné polnosti - nebude to možné prodat ani vykoupit. Cokoli propadlo...
Leviticus 27:30Veškeré desátky země, z obilí země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navíc.
Leviticus 27:31...stromů, patří Hospodinu; jsou svaté HospodinuBude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě...
Numeri 10:8Na trubky budou troubit kněží, Áronovi synové; to pro vás bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl, budete na trubky troubit s přefukováním, abyste se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel.
Numeri 10:9...do války proti útočníku, který by vás napadlbudete na trubky troubit s přefukováním, abyste se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli
Numeri 12:6řekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění, promluvím k němu skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům!
Numeri 14:7...promluvili k celé izraelské obci: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, je velmi, velmi dobrá zem!...
Numeri 14:8...prošli a prozkoumali, je velmi, velmi dobrá zemBudeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do země a nám...
Numeri 19:11Kdo by se dotkl mrtvoly kteréhokoli člověka, bude nečistý po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistý. Nebude-li se však třetího a sedmého dne očišťovat, pak čistý nebude.
Numeri 19:12...po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou bude očišťovat, a bude čistý. Nebude-li se však třetího a...
Numeri 30:7Vdá-li se poté, co na sebe vzala slib nebo nějaký nerozvážný závazek, a její muž proti tomu v den, kdy o tom uslyší, nic nenamítne, pak budou její sliby i závazky platit.
Numeri 30:11Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého muže, pak, pokud její muž nic nenamítne, o tom uslyší, a nebude bránit, budou všechny její sliby i závazky platit.
Numeri 35:32Ani za toho, kdo se uchýlil do útočištného města, nepřijímejte výkupné, chtěl-li by se vrátit domů dříve, než zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jste; právě krev totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být očištěna od krve, která na byla prolita, jinak než krví toho, kdo ji prolil.
Numeri 36:2...zemi losem na dědičné podíly. Našemu pánu bylo rovněž od Hospodina přikázáno, aby dědictví našeho bratra Celofchada přiděli
Numeri 36:3Vdají-li se však za někoho z jiných izraelských kmenů, pak jejich dědictví ubude z dědictví našich otců a bude přidáno k dědictví kmene, do něhož se vdají. Tak by z našeho dědičného losu ubylo. Dokonce i když synům Izraele nastane milostivé léto, dědictví těchto dcer setrvá v kmeni, do něhož se vdají. Tak by jejich dědictví ubylo z dědictví našeho otcovského kmene."
Deuteronomium 4:28...kam vás Hospodin zažene, zůstane jen hrstka. Tam budete sloužit bohům vytvořeným lidskýma rukama, bohům ze...
Deuteronomium 4:29... Tam pak začnete hledat Hospodina, svého BohaBudeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší,...
Deuteronomium 5:24...vašich kmenů a vaši stařešinové - a řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost; slyšeli jsme jeho hlas z prostředku ohně! Dnešního dne jsme viděli
Deuteronomium 5:25...smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltitBudeme-li nadále muset poslouchat hlas Hospodina, našeho...
Deuteronomium 7:11Zachovávej tedy přikázání, pravidla a zákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato pravidla poslouchat, zachovávat a dodržovat, pak Hospodin, tvůj Bůh, vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak přísahal tvým otcům.
Deuteronomium 7:12...a zákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj jeBudeš-li tato pravidla poslouchat, zachovávat a dodržovat,...
Deuteronomium 11:12Je to země, o niž pečuje Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou stále obráceny k , od počátku roku do jeho konce. Budete-li opravdu poslouchat přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou duší,
Deuteronomium 11:13...obráceny k , od počátku roku do jeho konceBudete-li opravdu poslouchat přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili
Deuteronomium 11:21Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji - tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí. Budete-li pečli dodržovat všechna tato přikázání, která vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha, kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k němu,
Deuteronomium 11:22...ji - tak dlouho, dokud bude nebe nad zemíBudete-li pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která vám udílím, budete-li
Deuteronomium 11:26Pohleď, dnes vám předkládám požehnání i prokletí. Požehnání - budete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která vám dnes udílím.
Deuteronomium 11:27...vám předkládám požehnání i prokletí. Požehnáníbudete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která...
Deuteronomium 11:28... svého Boha, která vám dnes udílím. Prokletí - nebudete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, ale sejdete z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a vydáte se za cizími bohy, které jste nepoznali
Deuteronomium 14:23Desátky ze svého obilí, vína a oleje, stejně jako prvorozené ze svého skotu a bravu, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit ctít Hospodina, svého Boha. Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci donést desátky z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal,
Deuteronomium 14:24...po všechny dny učit ctít Hospodina, svého BohaBude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příli
Deuteronomium 15:6Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnou. Bude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj srdce a neodpírej mu pomoc.
Deuteronomium 15:7...budeš ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnouBude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli
Deuteronomium 15:15Pamatuj, že jsi v egyptské zemi sám byl otrokem, ale Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře,
Deuteronomium 15:17pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž uděláš, půjde-li o tvou děvečku. ti není zatěžko propustit jej na svobodu - vždyť se ti za těch šest let vyplatil dvakrát více nežli nádeník! Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co děláš.
Deuteronomium 15:20Každý rok je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolí. Bude-li však na něm nějaká vada - bude-li kulhavý, slepý nebo s jinou vážnou vadou - nesmíš ho obětovat Hospodinu, svému Bohu.
Deuteronomium 15:21... svým Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolíBude-li však na něm nějaká vada - bude-li kulhavý, slepý...
Deuteronomium 17:3a odešli sloužit a klanět se cizím bohům - slunci, měsíci či celému nebeskému zástupu (což jsem nikdy nepřikázal). Bude-li ti to oznámeno nebo se o tom doslechneš, důkladně to prošetři. Pokud se najisto potvrdí, že v Izraeli byla spáchána taková ohavnost,
Deuteronomium 17:4...nebeskému zástupu (což jsem nikdy nepřikázal). Bude-li ti to oznámeno nebo se o tom doslechneš, důkladně to prošetři. Pokud se najisto potvrdí, že v Izraeli
Deuteronomium 19:8 Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a ti celou zem, kterou zaslíbil tvým otcům (budeš-li ovšem pečli dodržovat všechna přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho cestách po všechny dny), potom k těmto třem městům přidáš ještě další tři.
Deuteronomium 19:9...a ti celou zem, kterou zaslíbil tvým otcům (budeš-li ovšem pečli dodržovat všechna přikázání, která...
Deuteronomium 19:15Proti nikomu nepostačí jediný svědek, se dotyčný jakkoli provinil či spáchal jakýkoli hřích, jenž se spáchat. Výrok musí být potvrzen výpovědí dvou nebo tří svědků. Povstane-li proti někomu zlomyslný svědek, aby jej nařkl z odpadlictví,
Deuteronomium 19:16Povstane-li proti někomu zlomyslný svědek, aby jej nařkl z odpadlictví, obě strany sporu se musí postavit před Hospodina - před kněze a soudce, kteří tam v těch dnech budou.
Deuteronomium 19:17obě strany sporu se musí postavit před Hospodina - před kněze a soudce, kteří tam v těch dnech budou. Soudci věc důkladně prošetří. Ukáže-li se, že to byl křivý svědek, křivě svědčící proti svému bratru,
Deuteronomium 19:18Soudci věc důkladně prošetří. Ukáže-li se, že to byl křivý svědek, křivě svědčící proti svému bratru, uděláte mu totéž, co chtěl, aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu zlo!
Deuteronomium 20:18Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému Bohu. Budeš-li ve válce některé město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič jeho stromy; nedotkni se jich sekerou. Jistě, můžeš z nich jíst, ale nesmíš je vykácet. Copak je ten polní strom člověk, aby před tebou utekl za hradbu?
Deuteronomium 20:19... a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému BohuBudeš-li ve válce některé město dlouho obléhat, aby ses jej...
Deuteronomium 21:10Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu.
Deuteronomium 22:27...když někdo napadne a zavraždí svého bližníhoByla přece na poli - zasnoubená dívka křičela, ale nebyl...
Deuteronomium 22:28...zachránil. Když někdo potká dívku, pannu, která není zasnoubená, znásilní ji a vyspí se s ní, pak, budou-li...
Deuteronomium 23:24Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádoby.
Deuteronomium 24:6Nikdo nesmí vzít do zástavy domácí mlýnek, ba ani jeho horní kámen - vždyť by vzal do zástavy sám život! Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zlo!
Deuteronomium 24:7...kámen - vždyť by vzal do zástavy sám životBude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů,...
Deuteronomium 24:11Zůstaň venku, než ti věřitel přinese zástavu ven. Bude-li chudý, nechoď spát s pláštěm, který ti dal do zástavy.
Deuteronomium 24:12...venku, než ti věřitel přinese zástavu venBude-li chudý, nechoď spát s pláštěm, který ti dal do...
Deuteronomium 25:2Zaslouží-li si viník bičování, soudce jej položit a zbičovat pod svým dohledem tolika ranami, kolik si zaslouží. Nechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při bičování více ran, byl by před tebou znevážen.
Deuteronomium 25:7...jméno nevymizelo z Izraele. Když si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzít, půjde švagrová ke stařešinům do městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvo v Izraeli
Deuteronomium 25:8...města jej tedy předvolají a promluví s nímBude-li stát na svém a řekne: "Nechci si ji vzít",...
Deuteronomium 26:17Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet po jeho cestách, že budeš zachovávat jeho pravidla, přikázání a zákony a že mu budeš poslušný. Hospodin pak prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li zachovávat všechna jeho přikázání,
Deuteronomium 26:18...mu budeš poslušný. Hospodin pak prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li
Deuteronomium 27:26"Zlořečený, kdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečli dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hospodin, tvůj Bůh, vyvýší nade všechny národy země.
Deuteronomium 28:1...tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!"  Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečli
Deuteronomium 28:2... tvůj Bůh, vyvýší nade všechny národy zeměBudeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, přijdou na tebe...
Deuteronomium 28:8Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li zachovávat přikázání Hospodina, svého Boha, a kráčet po jeho cestách.
Deuteronomium 28:9...požehná v zemi, kterou ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li zachovávat...
Deuteronomium 28:12Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole, budeš-li poslouchat a pečli dodržovat přikázání Hospodina, svého Boha, která ti dnes udílím.
Deuteronomium 28:13... Hospodin učiní hlavou, nikoli chvostembudeš vždycky nahoře a nikdy dole, budeš-li poslouchat a pečli
Deuteronomium 28:15...nalevo - nechoď za cizími bohy a nesluž jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina, svého Boha, nebudeš-li pečli
Deuteronomium 31:28Shromážděte ke mně všechny stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim přednesl tato slova a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím, že po smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina, svého Boha, páchat špatnost a popouzet ho svými výtvory, potká vás nakonec neštěstí."
Deuteronomium 31:29... smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina, svého Boha,...
Jozue 14:11Dodnes jsem ale silný jako tehdy, když vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veli opevněná města. Bude-li Hospodin se mnou, vyženu je, jak Hospodin řekl."
Jozue 14:12...ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veliká opevněná města. Bude-li
Soudců 6:30Li z města tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, zemře - za to, že strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo zboří oltář."
Soudců 6:31...Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sám,...
Soudců 6:36Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze zachráníš Izrael, jak jsi řekl."
Soudců 6:37...jsi řekl? Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rounoBude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho,...
Soudců 7:9 noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň a sejdi do tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše Puru.
Růt 3:12..., že jsi znamenitá žena. Ano, je pravda, že jsem příbuzný; je tu ale ještě bližší příbuzný než ....
Růt 4:3pověděl tomu příbuznému: "Noemi, která se vrátila z moábského kraje, chce postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratru Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před těmito přísedícími, před stařešiny mého lidu. Chceš-li to pole vykoupit, vykup je. Pokud je nevykoupíš, vyjádři se, to vím. Jsi totiž nejbližší příbuzný a jsem hned po tobě." A on řekl: "Vykoupím je."
Růt 4:4... který patřil našemu bratru Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před těmito přísedícími, před stařešiny mého lidu. Chceš-li to pole vykoupit, vykup je. Pokud je nevykoupíš, vyjádři se, ať to vím. Jsi totiž nejbli
1. Samuel 2:24To ne, synové moji! Slyším nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid! Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh může zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu, kdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeli.
1. Samuel 2:25...slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeli. Chlapec Samuel však prospíval, rostl a...
1. Samuel 6:8Vezměte Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty zlaté předměty, které s vracíte jako odškodnění, přidejte do mošny po straně a pošlete ji pryč. Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět, že nás nezasáhla jeho ruka, ale stalo se nám to náhodou."
1. Samuel 6:9Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné neštěstí způsobil on. Pokud ne, budete vědět, že nás nezasáhla jeho ruka, ale stalo se nám to náhodou." A tak to udělali. Vzali dvě otelené krávy, zapřáhli je do vozu a jejich telata zavřeli doma.
1. Samuel 12:24Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem. Považte, jak veli věci pro vás vykonal. Budete-li však přesto jednat zle, budete i se svým králem zničeni."
1. Samuel 12:25... Považte, jak veliké věci pro vás vykonalBudete-li však přesto jednat zle, budete i se svým králem...
1. Samuel 14:40...mu neodpovídal. Řekl tedy celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně a já se svým synem Jonatanem na druhé." "Udělej, jak myslíš," odpověděl Saulovi li
1. Samuel 14:41...se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na mě nebo na mém synu Jonatanovi, ať padne urim; je-li však vina na tvém lidu Izraeli, pak ať padne tumim." Los pak označil Jonatana a Saula, kdežto li
1. Samuel 20:7Pokud na to řekne: ‚Dobrá,' pak jsem v bezpečí. Pokud se ale rozzuří, pak věz, že se rozhodl zabít. Tehdy , svému služebníku, prokaž laskavost - vždyť jsi se mnou před Hospodinem vstoupil do smlouvy. Jsem-li vinen, zabij sám. Proč bys vodil ke svému otci?"
1. Samuel 20:8..., svému služebníku, prokaž laskavost - vždyť jsi se mnou před Hospodinem vstoupil do smlouvy. Jsem-li...
2. Samuel 3:34..."Měl Abner zemřít jako ničema? Tvé ruce nebyly spoutány, na nohou neměls okovy - ranou zlosynů jsi pad!" A lidé ho oplakávali
2. Samuel 10:10Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby je seřadil proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, přijdu na pomoc tobě.
2. Samuel 10:11... aby je seřadil proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad mé síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li
2. Samuel 15:25Král ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do města. Najdu-li u Hospodina milost, přivede zpět a dovolí mi znovu spatřit Truhlu i jeho Příbytek. Řekne-li však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít."
2. Samuel 15:26Řekne-li však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať se s Abiatarem pokojně do města. jsou s vámi také oba vaši synové - tvůj syn Achimaac a jeho syn Jonatan.
2. Samuel 22:31Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?
2. Samuel 22:32...- on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš...
1. Královská 1:51Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš z krále Šalomouna strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhne, že svého služebníka nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z hlavy ani vlásek. Zjistí-li se však na něm něco zlého, zemře."
1. Královská 2:3a zachovávej, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách, dodržuj jeho ustanovení, přikázání, pravidla i svědectví zapsaná v Mojžíšově zákoně, aby se ti dařilo vše, co podnikneš, všude, kam se obrátíš. Potom Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj potomek.'
1. Královská 2:4... Potom Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li věrně, z...
1. Královská 3:13...ani v budoucnu. K tomu ti přidám i to,  jsi nežádal: bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi
1. Královská 3:14...po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na zákony a...
1. Královská 6:11Tehdy Šalomoun dostal slovo Hospodinovo: "Pokud jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat zákony, vykonávat úsudky a věrně plnit příkazy, potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi.
1. Královská 6:12...Hospodinovo: "Pokud jde o chrám, který stavíšBudeš-li dodržovat zákony, vykonávat úsudky a věrně...
1. Královská 8:24...srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otcijsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a...
1. Královská 8:25...splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li
1. Královská 9:3...ukázal v Gibeonu. Hospodin mu řekl: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložil....
1. Královská 9:4... jméno. oči i srdce tam zůstanou navždyBudeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a budeš-li
1. Královská 11:37... aby tam zůstávalo jméno. Tebe ale vezmubudeš kralovat, kdekoli si budeš přát, neboť se staneš...
1. Královská 11:38...si budeš přát, neboť se staneš králem IzraeleBudeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých...
1. Královská 18:20Achab obeslal všechny Izraelce a shromáždil je na horu Karmel. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!" Lid mu na to neodpověděl ani slovo.
1. Královská 18:21... Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!" Li
2. Královská 21:7...řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele, dám navždy spočinout...
2. Královská 21:8...kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému jménuBude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíš, nikdy nedopustím, aby museli
1. Letopisů 13:2...celým izraelským shromážděním pak prohlásil: "Jestliže to schvalujete a chce-li to Hospodin, náš Bůh,...
1. Letopisů 19:11Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby nastoupili proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, pomohu tobě.
1. Letopisů 19:12... aby nastoupili proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad mé síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li
1. Letopisů 28:6...Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a ...
1. Letopisů 28:7...budu otcem. Jeho království upevním navěkybude-li spolehli plnit přikázání a zákony, jak se to...
1. Letopisů 28:8Před zraky celého Izraele, před shromážděním Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna přikázání Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům jako věčné dědictví. A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, se ti nalézt. Opustíš-li ho, navždy odvrhne.
1. Letopisů 28:9...všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpoznáBudeš-li ho hledat, dá se ti nalézt. Opustíš-li ho, navždy...
2. Letopisů 6:15...srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otcijsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a...
2. Letopisů 6:16...splnil. Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li
2. Letopisů 7:16... uši nakloněné k modlitbě z tohoto místa. Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm jméno...
2. Letopisů 7:17...navěky. oči i srdce tam zůstanou navždyBudeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše,...
2. Letopisů 20:8Poté, co ji osídlili, postavili v svatyni pro tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíš a vysvobodíš.'
2. Letopisů 20:9Přijde-li na nás neštěstí, meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíš a vysvobodíš.' Nuže, pohleď - jsou tu Amonci, Moábci a obyvatelé pohoří Seír! Když naši otcové vycházeli z Egypta, nenechal jsi tudy Izrael ani projít, takže se jim vyhnuli a nevyhladili je.
2. Letopisů 33:7Nechal vyrobit modlářskou sochu a vztyčil ji v Božím chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li Izrael pečli dodržovat všechna přikázání, Zákon, ustanovení a předpisy, jež jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich otcům."
2. Letopisů 33:8... v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménuBude-li Izrael pečlivě dodržovat všechna přikázání, Zákon, ustanovení a předpisy, jež jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby museli
Ezdráš 5:16Šešbacar tedy přišel a položil základy Božího domu v Jeruzalémě. Od doby se dodnes staví a ještě není dokončen." Nuže, bude-li král ráčit, vyhledat v babylonském královském archivu, zda král Kýros skutečně nařídil stavbu Božího domu v Jeruzalémě. Nechť nám král potom laskavě sdělí svou li v věci.
Ezdráš 5:17...se dodnes staví a ještě není dokončen." Nužebude-li král ráčit, ať dá vyhledat v babylonském královském archivu, zda král Kýros skutečně nařídil stavbu Božího domu v Jeruzalémě. Nechť nám král potom laskavě sdělí svou vůli
Nehemiáš 1:7...i a můj otcovský dům jsme zhřešili! Zachovali jsme se k tobě hrozně - nedodrželi jsme přikázání, pravidla...
Nehemiáš 1:8...Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní,...
Ester 4:13poslal tuto odpověď: "Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato."
Ester 4:14...domě jako jediná ze všech Židů vyváznešBudeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli
Ester 4:15Ester na to Mordechajovi odpověděla: "Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I a dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu."
Ester 4:16...ve dne ani v noci. I a dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li
Ester 7:2Král se nad pohárem vína stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké máš přání, královno Ester? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." "Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost," odpověděla královna Ester, "daruj mi prosím život - to je přání! Ušetři i můj lid - to je žádost.
Ester 7:3"Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost," odpověděla královna Ester, "daruj mi prosím život - to je přání! Ušetři i můj lid - to je žádost. i můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli jen prodáni do otroctví, mlčela bych, neboť ten padouch nestojí za to, aby byl král obtěžován."
Job 8:4Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně hledat Boha a Všemohoucího prosit o milost,
Job 8:5...proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vinBudeš-li ale pilně hledat Boha a Všemohoucího prosit o...
Job 8:6...hledat Boha a Všemohoucího prosit o milostbudeš-li čistý a poctivý, hned zase začne nad tebou bdít,...
Job 13:9Dopadnete dobře, vás prozkoumá? Oklamete ho, jako klamete člověka? Budete-li někomu tajně nadržovat, copak vás tvrdě neztrestá?
Job 13:10...prozkoumá? Oklamete ho, jako klamete člověkaBudete-li někomu tajně nadržovat, copak vás tvrdě...
Job 16:5Svými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by byla útěchou. Mluvím-li, bolest se nemírní, mlčím-li, v čem se mi uleví?
Job 16:6Mluvím-li, bolest se nemírní, mlčím-li, v čem se mi uleví? Teď jsi , Bože, opravdu vysílil. Zničils i nejbližší!
Job 17:14mám-li nazývat jámu otcem svým a červy svou matkou a sestrami - kde potom bude ta naděje? Ta naděje - kdo ji zahlédne?
Job 23:7Kdyby se s ním poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na východ, není tam, ani na západě ho nevnímám.
Job 23:8Jdu-li však na východ, není tam, ani na západě ho nevnímám. Působí-li na severu, tam ho nevidím, míří-li k jihu, ho nespatřím.
Job 33:22Jeho duše naklání se do jámy, vykročil poslům smrti vstříc. Bude-li však anděl při tom člověku, prostředník, jeden z tisíců, který prohlásí jeho nevinu,
Job 33:23...se do jámy, vykročil poslům smrti vstřícBude-li však anděl při tom člověku, prostředník, jeden z...
Job 34:15všechno živé by rázem pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu vrátilo! Máš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej:
Job 36:7Neodvrací zrak od poctivých, na trůn je s králi posadí, aby je povýšil navěky. Jsou-li však spoutáni řetězy, v provazech bídy jsou-li chyceni,
Job 36:8...je s králi posadí, aby je povýšil navěkyJsou-li však spoutáni řetězy, v provazech bídy jsou-li...
Žalmy 18:31Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?
Žalmy 18:32...- on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš...
Žalmy 50:17Vždyť přece nechceš dát se poučit, slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje, přátelíš se s ním, s cizoložníky ses ztotožnil!
Žalmy 62:9V každý čas na něj, li, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští tvorové jsou jako přeludy: Budou-li spolu na váhu položeni, lehčí se ukážou než pouhé nic!
Žalmy 62:10...skrýší, své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští tvorové jsou jako přeludy: Budou-li
Žalmy 90:9Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem. Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec - a pryč letíme!
Žalmy 90:10...náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesátjsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle...
Žalmy 119:5Kéž jsou cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy nebudu.
Žalmy 119:6... cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákonyBudu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy nebudu....
Žalmy 130:2Pane můj, prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň uši své! Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí?
Žalmy 130:3... prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň uši svéBudeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí?...
Přísloví 9:11Takto se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudou. Jsi-li moudrý, moudrost vyplatí se ti, jsi-li drzoun, sám na to doplatíš.
Přísloví 9:12...se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudouJsi-li moudrý, moudrost vyplatí se ti, jsi-li drzoun, sám...
Přísloví 19:19Vztekloun zasluhuje potrestání; ušetříš-li ho, zkazíš ho ještě víc. Poslechni radu, přijmi poučení, abys byl příště moudřejší.
Přísloví 22:17Nakloň své ucho a slova mudrců slyš, své srdce věnuj mému vědění. Příhodné bude, když zachováš je v nitru, budou-li pohotově vždy na tvých rtech.
Přísloví 22:18...slyš, své srdce věnuj mému vědění. Příhodné bude, když zachováš je v nitru, budou-li pohotově vždy na...
Přísloví 23:14Když mu sám metlou nabiješ, jeho duši z pekla vytrhneš. Bude-li, synu, tvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř.
Přísloví 23:15...sám metlou nabiješ, jeho duši z pekla vytrhnešBude-li, synu, tvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř...
Přísloví 23:16...zajásá, to mi věř. Celé nitro se zaradujebudou-li tvé rty mluvit poctivě. Závist k hříšníkům v srdci...
Přísloví 26:19takový je, kdo svému bližnímu lže a potom říká: "Vždyť to byl žert!" Chybí-li dřevo, hasne žár; chybí-li pomlouvač, tichne svár.
Přísloví 29:13Chudák a vyděrač mají jedno společné: oběma dal Hospodin vidět světlo dne. Soudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky upevněn.
Přísloví 29:14Soudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky upevněn. Moudrosti dodává metla a domluva, rozpustilé dítě je pro matku ostuda.
Kazatel 2:14"Moudrý oči otevřené, hlupák však bloudí v tmách." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi vůbec tolik moudrosti? A tak jsem usoudil, že i to je marnost.
Kazatel 2:15Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi vůbec tolik moudrosti? A tak jsem usoudil, že i to je marnost. Po moudrém ani hloupém památka nepotrvá věčně. Vše minulé se v budoucnu zapomene - jak moudrého, tak hlupáka čeká smrt.
Kazatel 3:12Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života. Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar!
Píseň 5:7Našli strážní, co město obcházejí, surově zbili a zranili. Šaty z ramenou mi strhli ti strážci hradební. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, najdete-li mého milého, co mu povíte? Že jsem nemocná láskou!
Píseň 5:8Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, najdete-li mého milého, co mu povíte? Že jsem nemocná láskou! Čím je tvůj miláček zvláštní, ty nejkrásnější z žen? Čím je tvůj miláček zvláštní, že nutíš nás k přísaze?
Píseň 8:9Je-li hradbou, cimbuří stříbrné na postavíme, je-li však branou, zatarasíme ji deskou cedrovou! hradbou jsem a prsy jsou věže. Očima na mně spočine, bude spokojen.
Izaiáš 1:17jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov! Potom to můžeme spolu probrat, praví Hospodin: Jsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li jak purpurová látka, budou jak vlna beránčí.
Izaiáš 1:18...Potom to můžeme spolu probrat, praví HospodinJsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li
Izaiáš 1:19...jak purpurová látka, budou jak vlna beránčíJste-li ochotní a poslušní, budete požívat darů země....
Izaiáš 1:20...ochotní a poslušní, budete požívat darů zeměJste-li však vzpurní a odbojní, budete požíráni mečem. Tak...
Izaiáš 21:7Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na velbloudech - je sleduje pozorně, velmi pozorně!" A strážný zvolal: "Na stráži, pane, stojím den co den, každičkou noc jsem na hlídce.
Izaiáš 21:11Ortel nad Dumou: Ze Seíru slyším volání: "Strážný, jak dlouho bude noc? Strážný, jak dlouho bude noc?" A strážný odpoví: "Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte sem!"
Izaiáš 43:1Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo stvořil, Jákobe, ten, kdo , Izraeli, zformoval: Neboj se, jsem vykoupil a povolal jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody, budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen nespálí.
Izaiáš 43:2...jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody,  budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li
Izaiáš 59:5Hadí vejce vyseděli, pavoučí sítě osnují. Kdo jejich vejce pozře, zemře; rozmáčkne-li je, zmije vyleze! Jejich pavučiny se na šat nehodí, neobléknou se tím, co zhotoví. Jejich činy jsou zločiny, na jejich dlaních lpí násilí.
Jeremiáš 13:22Ptáš-li se sama sebe: "Proč to potkalo?" - To za množství tvých vin ti zvedli sukně a zprznili ti tělo! Může si Habešan změnit barvu kůže anebo leopard své skvrny? Pak byste i vy mohli jednat dobře, kdo jste si navykli být zlí!
Jeremiáš 14:18Jdu-li do kraje, hle - mečem pobití, vejdu-li do města, hle - vyčerpaní hlady! Proroci i kněží v celé zemi vedou své řemeslo a nic netuší." To jsi opravdu Judu zavrhl? Cítíš takový odpor k Sionu? Proč jsi nás tolik bil, že se nemůžeme uzdravit? Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení!
Jeremiáš 15:18Proč bolest nikdy nekončí, proč se hrozná rána nechce zahojit? Stal ses mi zdrojem zklamání - copak jsi potok bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník. Budeš-li rozlišovat mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy. se oni obrátí k tobě, ty se neobracej k nim.
Jeremiáš 15:19... abys stál přede mnou jako můj služebníkBudeš-li rozlišovat mezi vzácným a bezcenným, budeš mými...
Jeremiáš 17:21Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit náklady a přinášet je do jeruzalémských bran. Nevynášejte v sobotu nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den, jak jsem to přikázal vašim otcům.
Jeremiáš 31:35Tak praví Hospodin, jenž nechává slunce ozařovat den a měsíc s hvězdami za světlo noci určuje, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin zástupů: "Přestanou-li u mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě Izraele přestane být u mne navždy národem."
Jeremiáš 31:36"Přestanou-li u mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě Izraele přestane být u mne navždy národem." Tak praví Hospodin: "Bude-li změřeno nebe nahoře a prozkoumány základy země v hlubině, pak také zavrhnu všechno símě Izraele za všechno, co provedli, praví Hospodin."
Jeremiáš 31:37...být u mne navždy národem." Tak praví Hospodin: "Bude-li změřeno nebe nahoře a prozkoumány základy země v hlubině, pak také zavrhnu všechno símě Izraele za všechno, co provedli
Jeremiáš 32:4Ani judský král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou babylonského krále, se kterým bude mluvit tváří v tvář a spatří ho vlastníma očima. Ten odvede Cidkiáše do Babylonu, kde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnu, praví Hospodin.' Prý: ‚Budete-li bojovat proti Babyloňanům, nezvítězíte!'"
Jeremiáš 32:5...ho vlastníma očima. Ten odvede Cidkiáše do Babylonu, kde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnu, praví Hospodin.' Prý: ‚Budete-li
Jeremiáš 33:19Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas,
Jeremiáš 33:20...dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví HospodinBudete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s...
Jeremiáš 49:8Obraťte se a utečte! Dedanští, skryjte se v doli! Na Ezaua totiž přivedu neštěstí v čas, kdy s ním zúčtuji. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Přepadnou-li v noci zloději, vezmou jen to, co budou chtít.
Jeremiáš 49:9Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Přepadnou-li v noci zloději, vezmou jen to, co budou chtít. však Ezaua svléknu donaha, odhalím jeho úkryty, se neschová! Jeho děti i příbuzní budou zničeni, nezbude mu soused, jenž by ho oslovil:
Ezechiel 7:15Venku je meč, doma hlad a mor; kdo je v krajině, mečem zahyne, kdo ve městě, hlad a mor zhltne jej. Uniknou-li utečenci, do hor utečou, všichni však jako holubi v roklích naříkat budou nad vinou svou.
Ezechiel 7:16Uniknou-li utečenci, do hor utečou, všichni však jako holubi v roklích naříkat budou nad vinou svou. Každá ruka tehdy ochabne a každé stehno bude zmáčené.
Ezechiel 33:12Synu člověčí, řekni svým krajanům: Jakmile se spravedli vzbouří, jeho spravedlnost ho nezachrání. Jakmile se ničema odvrátí od své ničemnosti, jeho ničemnost ho nezničí. Jakmile spravedli začne hřešit, nebude moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat bezpráví, žádné jeho spravedli skutky nebudou vzpomenuty. Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil.
Ezechiel 33:13...spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat bezpráví, žádné jeho spravedlivé skutky už nebudou vzpomenuty. Zemře kvůli
Ezechiel 33:14Řeknu-li ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a on se od svého hříchu odvrátí a začne jednat poctivě a spravedli, takže ten ničema vrátí, co vzal do zástavy, nahradí, co uloupil, začne se řídit životodárnými pravidly a přestane páchat bezpráví - takový nezemře, takový jistě bude žít.
Daniel 5:15Před chvílí ke mně přivedli mudrce a kouzelníky, aby mi přečetli a vyložili tento nápis, ale vůbec to nedokázali. O tobě jsem ale slyšel, že dovedeš vykládat smysl a řešit záhady. Nuže, dokážeš-li ten nápis přečíst a vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý řetěz a staneš se třetím nejmocnějším v království."
Daniel 5:16...tento nápis, ale vůbec to nedokázali. O tobě jsem ale slyšel, že dovedeš vykládat smysl a řešit záhady. Nuže, dokážeš-li
Amos 6:8Panovník Hospodin přísahá sám při sobě - Hospodin, Bůh zástupů, prohlašuje: Z Jákobovy pýchy se mi dělá špatně, jeho paláce jsou mi odporné. Proto to město vydám v plen i se vším, co je v něm! Zbude-li v jediném domě jen deset li, zemřou i ti.
Abdiáš 1:4I kdyby ses vznášel jako orel a postavil sis hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud bych srazil, praví Hospodin. Přepadnou-li v noci lupiči, vezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Jaké však bude tvé neštěstí!
Abdiáš 1:5...Přepadnou-li v noci lupiči, vezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň...
Abakuk 2:2A Hospodin mi odpověděl: "Zapiš to vidění zřetelně na tabulky, aby je čtenář mohl snadno číst. To vidění ukazuje k době určené, svědčí o konci a neklame. Vyčkávej na něj, bude-li otálet; přijde totiž jistě a neopozdí se.
Abakuk 2:3... svědčí o konci a neklame. Vyčkávej na nějbude-li otálet; přijde totiž jistě a neopozdí se. Hle - kdo...
Zachariáš 3:6Potom Hospodinův anděl začal Jošuu nabádat: "Tak praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil, staneš se správcem mého domu a strážcem mých nádvoří a daruji ti přístup mezi ty, kteří tu stojí.
Zachariáš 3:7...Jošuu nabádat: "Tak praví Hospodin zástupůBudeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti...
Zachariáš 8:5Ulice toho města budou plné chlapců a děvčat, kteří si tam budou hrát. Tak praví Hospodin zástupů: Zdá-li se to pozůstatku tohoto lidu v těchto dnech nemožné, musí to být nemožné i pro ? praví Hospodin zástupů.
Zachariáš 8:6Tak praví Hospodin zástupů: Zdá-li se to pozůstatku tohoto lidu v těchto dnech nemožné, musí to být nemožné i pro ? praví Hospodin zástupů. Tak praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním svůj lid ze země na východě i ze země, kde zapadá slunce.
Malachiáš 1:5Uvidíte to na vlastní oči a tehdy řeknete: "Hospodin je veli i mimo izraelské území!" Syn v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou? praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří pohrdáte mým jménem. "Jak pohrdáme tvým jménem?" ptáte se.
Malachiáš 1:6...Syn v úctě svého otce a služebník svého pánaJsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je...
Matouš 4:2Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, se promění v chleby."
Matouš 4:3... Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, se promění v...
Matouš 4:5Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. "Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'"
Matouš 4:6...svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. "Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno:...
Matouš 5:28 vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, s zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.
Matouš 5:29Svádí-li tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.
Matouš 5:30Svádí-li tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí dát rozlukový list.'
Matouš 6:21Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné.
Matouš 6:22Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veli bude sama tma?!
Matouš 6:23...jasné. Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veli bude...
Matouš 10:12Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, pak váš pokoj přejde na něj. Nebude-li hoden, se váš pokoj vrátí k vám.
Matouš 10:13...vcházet do něčího domu, popřejte mu pokojBude-li toho ten dům hoden, pak ať váš pokoj přejde na něj. Nebude-li
Matouš 11:13 po Jana o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon. Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít.
Matouš 11:14...Jana o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon.  Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl...
Matouš 12:26Vymítá-li satan satana, je rozdělen sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království? A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci.
Matouš 12:27A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království.
Matouš 15:13"Každá sazenice," odpověděl, "kterou nesázel můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte je, jsou to slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý slepého, oba padnou do jámy."
Matouš 15:14...můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte jejsou to slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý slepého, oba...
Matouš 17:19...za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" [21] "Kvůli své malověrnosti,"...
Matouš 17:20...malověrnosti," odpověděl jim. "Amen, říkám vámbudete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře:...
Matouš 18:7Běda světu kvůli pohoršením! Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda člověku, skrze kterého pohoršení přichází. Svádí-li tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně.
Matouš 18:8Svádí-li tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně. A jestliže svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně.
Matouš 18:16...zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očimaJestliže poslechne, získal jsi bratra. Pokud ...
Matouš 18:17Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní. Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi.
Matouš 19:20"To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ."
Matouš 19:21Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ." Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku.
Matouš 24:25Hle, řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!' nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,' nevěřte.
Matouš 26:39Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ten kalich mine! se však nestane vůle, ale tvá." Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi.
Marek 4:22Není totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani nic tak utajeného, aby to nevyšlo najevo. Má-li kdo uši k slyšení, slyš!"
Marek 4:23Má-li kdo uši k slyšení, slyš!" Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno a ještě vám bude přidáno.
Marek 5:27Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena."
Marek 5:28Řekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena." Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena.
Marek 9:34Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z nich je největší. Posadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: "Chce-li někdo být první, je poslední ze všech a služebník všech."
Marek 9:35Posadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: "Chce-li někdo být první, je poslední ze všech a služebník všech." Vzal dítě a postavil je uprostřed. Potom je vzal do náručí se slovy:
Lukáš 4:2Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, se promění v chleba."
Lukáš 4:3...dny uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, se promění v...
Lukáš 4:8Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů.
Lukáš 4:9... postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno: ‚Svým...
Lukáš 6:34Půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátí, jaká je to zásluha? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby totéž dostali zpět. Vy však milujte své nepřátele a buďte k nim dobří; půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše odplata veli a budete synové Nejvyššího, neboť on je laskavý i k nevděčným a zlým.
Lukáš 9:22Pověděl jim: "Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých." Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne.
Lukáš 10:5Do kteréhokoli domu vejdete, nejdříve řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud ne, navrátí se k vám.
Lukáš 10:6...vejdete, nejdříve řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm; a...
Lukáš 11:19A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám přišlo Boží království.
Lukáš 11:34Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo je jasné. Když je však lakomé, je i tvé tělo temné. Dej tedy pozor, světlo v tobě není tmou.
Lukáš 12:37Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůl, přistoupí a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim.
Lukáš 13:2..."Myslíte si, že se jim to stalo, protože byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci? Říkám...
Lukáš 13:3...ostatní Galilejci? Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni. Myslíte...
Lukáš 13:4Myslíte si, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než všichni ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni."
Lukáš 17:2...pokušení, ale běda tomu, skrze koho přicházejíBylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto mali
Lukáš 17:3...tvůj bratr proti tobě zhřešil, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. Kdyby proti tobě zhřešil...
Jan 3:1Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: "Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním."
Jan 3:2...za Ježíšem v noci a řekl mu: "Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li
Jan 3:11...že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže...
Jan 3:12... co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáteJestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li
Jan 3:26Přišli tedy k Janovi a řekli mu: "Rabbi, pohleď, ten, který byl s tebou za Jordánem, ten, o němž jsi vydal svědectví, teď křtí a všichni přicházejí k němu!" Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe.
Jan 3:27...Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nicnení-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem...
Jan 5:30Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedli, protože nehledám svou li, ale li Toho, který poslal. Svědčím-li sám o sobě, svědectví není pravé.
Jan 5:31Svědčím-li sám o sobě, svědectví není pravé. Svědčí však o mně někdo jiný a vím, že jeho svědectví o mně je pravdivé.
Jan 6:64Někteří z vás ale nevěří." (Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a kdo ho zradí.) Potom dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce."
Jan 6:65...nevěřili a kdo ho zradí.) Potom dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to...
Jan 7:16Ježíš jim odpověděl: " učení není , ale Toho, který poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho li, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe.
Jan 7:17..." učení není , ale Toho, který poslalBude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení...
Jan 7:22Mojžíš vám vydal obřízku (ačkoli nepochází od Mojžíše, ale od otců) a v sobotu obřezáváte člověka. Může-li člověk v sobotu přijímat obřízku a neporušovat tím Mojžíšův Zákon, proč se na hněváte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka?
Jan 7:23Může-li člověk v sobotu přijímat obřízku a neporušovat tím Mojžíšův Zákon, proč se na hněváte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem."
Jan 8:23Odpověděl jim: "Vy jste zdola, jsem shora. Vy jste z tohoto světa, nejsem z tohoto světa. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že jsem,' zemřete ve svých hříších."
Jan 8:24...z tohoto světa, nejsem z tohoto světa. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li...
Jan 8:53...zachová slovo, navěky nezakusí smrt.' Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli
Jan 8:54Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic neznamená. Ten, kdo chválí, je můj Otec, kterého vy nazýváte svým Bohem, ale neznáte ho. ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo.
Jan 10:36proč , kterého Otec posvětil a poslal na svět, obviňujete z rouhání, když jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn'? Nedělám-li skutky svého Otce, nevěřte mi.
Jan 12:46, světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Slyší-li někdo slova a neplní je, ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil.
Jan 12:47Slyší-li někdo slova a neplní je, ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo odmítá a nepřijímá moje slova, , kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil.
Jan 15:9Jako Otec miloval , tak jsem i miloval vás. Zůstaňte v lásce. Zachováte-li přikázání, zůstanete v lásce, tak jako jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.
Jan 15:10Zachováte-li přikázání, zůstanete v lásce, tak jako jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá.
Jan 15:13Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji.
Jan 15:14...než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás...
Skutky 5:37Po něm povstal Juda Galilejský během sčítání lidu a strhl za sebou spoustu li. Ale i jeho přívrženci se rozutekli, jakmile zahynul. Proto vám říkám: Nechte ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysl a toto dílo z li, nic z toho nebude.
Skutky 5:38...jakmile zahynul. Proto vám říkám: Nechte ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysl a toto dílo z li,...
Skutky 15:28Shodli jsme se s Duchem svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné další břemeno kromě těchto nezbytných věcí: vyhýbejte se modloslužbě, krvi, masu zardoušených zvířat a smilstvu. Uchráníte-li se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi.
Skutky 15:29vyhýbejte se modloslužbě, krvi, masu zardoušených zvířat a smilstvu. Uchráníte-li se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi. Vysláni na cestu přišli do Antiochie, svolali shromáždění a předali dopis.
Skutky 18:20Přemlouvali ho, aby ještě nějaký čas zůstal, ale on nesvolil. Při loučení jim řekl: "Bude-li Bůh chtít, znovu se k vám vrátím." Vyplul z Efesu
Skutky 18:21...zůstal, ale on nesvolil. Při loučení jim řekl: "Bude-li Bůh chtít, znovu se k vám vrátím." Vyplul z Efesu a...
Skutky 19:37...klid a neprovedli nic unáhleného. Přivedli jste sem tyto muže, ti se však nedopustili žádné...
Skutky 19:38Chce-li Demetrios a ostatní řemeslníci někoho žalovat, od toho jsou tu veřejné soudy a místodržitelé. Tam se soudí. Máte-li nějaké další požadavky, budou projednány v zákonném shromáždění.
Skutky 19:39Máte-li nějaké další požadavky, budou projednány v zákonném shromáždění. Hrozí nám totiž, že kvůli dnešku budeme obviněni ze vzpoury. Pro toto srocení není žádný důvod a nevíme, jak bychom je mohli obhájit." A po těchto slovech shromáždění rozpustil.
Skutky 25:10Pavel na to řekl: "Stojím před císařským soudem, jemuž podléhám. Židům jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač si zasloužím smrt, neodmítám zemřít. Jestliže však na tom, z čeho obviňují, nic není, nikdo jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři!"
Skutky 25:11...jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře víšJsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač si zasloužím smrt, neodmítám zemřít. Jestli
Římanům 1:32Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují. Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe - vždyť sám děláš to, co soudíš!
Římanům 2:1...soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu,  jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe -...
Římanům 5:8...svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví...
Římanům 5:9...zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníciJsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme...
Římanům 6:4... byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom - tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou - i my vkročili
Římanům 6:5...Otcovou slávou - i my vkročili do nového životaJsme-li s ním ztotožněni ve smrti, jistě s ním budeme...
Římanům 7:2Vždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije. Jakmile manžel zemře, je manželského zákona zproštěna. Oddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však její muž zemře, je od toho zákona svobodná a může se oddat jinému muži, aniž by cizoložila.
Římanům 7:3Oddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však její muž zemře, je od toho zákona svobodná a může se oddat jinému muži, aniž by cizoložila. Právě tak je tomu s vámi, bratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinému, totiž Tomu, který byl vzkříšen z mrtvých. Konečně tedy můžeme nést ovoce Bohu.
Římanům 8:8Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.
Římanům 8:9Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti.
Římanům 8:12Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít.
Římanům 8:13Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.
Římanům 8:16Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.
Římanům 8:17...dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li
Římanům 10:8Co tedy říká? "Slovo je ti velmi blízko; je ve tvých ústech a ve tvém srdci" (totiž to slovo víry, které kážeme). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Římanům 10:9Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.
Římanům 11:15Když totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich přijetí nežli život z mrtvých? Jsou-li svaté prvotiny, je svaté i těsto. Je-li svatý kořen, jsou svaté i větve.
Římanům 11:16...znamenat jejich přijetí nežli život z mrtvýchJsou-li svaté prvotiny, je svaté i těsto. Je-li svatý kořen...
Římanům 11:17...kořen, jsou svaté i větve. Ano, některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován mezi ně. Čerpáš z vydatného kořene téže oli
Římanům 11:18a tak se nad ty větve nepovyšuj. Chceš-li se povyšovat, věz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebe. Možná řekneš: "Ty větve byly vylomeny, abych byl naroubován."
Římanům 11:22Uvědom si tedy laskavost i přísnost Boží: k těm, kdo padli, přísnost, ale k tobě Boží laskavost, pokud ovšem v této laskavosti zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět!
Římanům 11:23...zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je může...
Římanům 14:8Žijeme-li, žijeme Pánu; umíráme-li, umíráme Pánu. tedy žijeme či umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil - aby byl Pánem živých i mrtvých.
Římanům 14:14Vím a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o sobě; pokud to však někdo za nečisté, je to pro něj nečisté. Trápí-li se tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak se neřídíš láskou. Přestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel Kristus!
Římanům 15:31...v mém boji. Modlete se za k Bohu, abych byl vysvobozen od nevěřících v Judsku a aby svatí tuto mou službu Jeruzalému přijali
1. Korintským 3:13dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu.
1. Korintským 3:14Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň.
1. Korintským 3:15Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň. Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch!
1. Korintským 4:19Ale dá-li Pán, přijdu k vám brzy, a poznám ne řeči těch povýšenců, ale jejich moc. Boží království totiž není v řeči, ale v moci.
1. Korintským 7:13Stejně tak, má-li některá žena nevěřícího manžela a ten je ochoten s zůstat, ho neopouští. Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou; stejně tak nevěřící manželka je posvěcena svým věřícím manželem. Jinak by totiž vaše děti byly nečisté, jsou ale přece svaté.
1. Korintským 9:11...v naději, že bude mít podíl z úrody. Rozsévali jsme u vás duchovní símě; bylo by snad příliš, abychom sklízeli
1. Korintským 9:12...vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My jsme však toto právo nevyužili. Raději všechno mlčky snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Kristovu evangeli
1. Korintským 12:26Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s , a je-li jedna část poctěna, všechny části se s radují. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotli jeho části.
1. Korintským 14:8A pokud polnice vydá nezřetelný zvuk, kdo se bude chystat do boje? Stejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru!
1. Korintským 14:9Stejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru! Na světě je koneckonců tolik různých řečí a žádná z nich není beze smyslu.
1. Korintským 14:10Na světě je koneckonců tolik různých řečí a žádná z nich není beze smyslu. Mluví-li však někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden druhému cizincem.
1. Korintským 14:11Mluví-li však někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden druhému cizincem. Stejné je to s vámi. Když jste tedy tak horli po duchovních darech, snažte se v nich vyrůst pro posílení církve.
1. Korintským 15:18Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech li.
1. Korintským 15:19... Máme-li v Kristu naději pouze pro tento životjsme nejubožejší ze všech li. Kristus ale byl vzkříšen...
1. Korintským 16:3Jakmile přijdu, dám vámi schváleným mužům doporučující listy a pošlu je s vaším darem do Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou.
1. Korintským 16:4...listy a pošlu je s vaším darem do JeruzalémaBude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou. Přijdu k...
2. Korintským 5:12Nechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát příležitost chlubit se námi, abyste li co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem. Jsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to kvůli vám.
2. Korintským 5:13...se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne srdcemJsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to kvůli
Galatským 2:20Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji - Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si zamiloval a vydal za sám sebe. Neodmítám tu Boží milost. Spočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákona, potom Kristus zemřel zbytečně.
Galatským 2:21Neodmítám tu Boží milost. Spočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákona, potom Kristus zemřel zbytečně. Blázniví Galatští! Kdo vás tak obloudil? Vás, kterým byl přímo před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný!
Galatským 3:18Vyplývá-li dědictví ze Zákona, nevyplývá ze zaslíbení. Abrahama však Bůh obdaroval skrze zaslíbení. K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli proviněním do příchodu toho zaslíbeného semene. Byl vyhlášen pomocí andělů skrze prostředníka;
Efeským 4:25Odhoďme tedy lež a každý "říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla! "Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne.
Filipským 1:22Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednost, neboť přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší;
Filipským 1:30...také pro něho trpěli. Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u , a jak slyšíte, vedu jej i nadále. Je-li...
Filipským 2:16Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se - raduji se s vámi všemi.
Filipským 4:7a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedli, čisté, milé, cokoli dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte.
Filipským 4:8Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedli, čisté, milé, cokoli dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte. Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.
Koloským 3:12Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenli, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Koloským 3:13... laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostíBuďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady...
1. Timoteus 6:3Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchou a ničemu nerozumí. Libuje si jen v hádkách a slovních potyčkách, které jsou zdrojem nevraživosti, neshod, urážek, zlých domněnek
1. Timoteus 6:7... která umí být spokojená s tím, co . Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li...
1. Timoteus 6:8Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby.
Židům 6:3Dá-li Bůh, vydáme se dál. Pro ty, kdo byli jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém,
Židům 13:22Prosím vás, bratři, přijměte toto slovo povzbuzení; vždyť jsem vám napsal jen krátce. Vězte, že náš bratr Timoteus je propuštěn. Přijde-li brzy, navštívím vás s ním.
Jakub 1:4Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. Schází-li někomu z vás moudrost, žádá Boha, a ten mu ji - je přece štědrý ke všem a bez výhrad!
Jakub 2:2Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: "Posaď se prosím sem," ale tomu chudákovi řeknete: "Někde si stoupni nebo si sedni na zem" -
Jakub 2:3...prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrechBudete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu:...
Jakub 2:8Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo: "Miluj svého bližního jako sám sebe," dobře děláte. Jste-li však předpojatí, hřešíte a Zákon vás usvědčuje jako viníky.
Jakub 2:9...svého bližního jako sám sebe," dobře děláteJste-li však předpojatí, hřešíte a Zákon vás usvědčuje jako...
Jakub 3:14Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost přicházející shůry, ale ta pozemská, pudová a ďábelská.
Jakub 4:14vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono."
Jakub 4:15Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono." Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé.
1. Petr 2:19Když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému svědomí, zaslouží si chválu. Co je ale záslužného na tom, když budete biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné.
1. Petr 2:20...si chválu. Co je ale záslužného na tom, když budete biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým...
1. Petr 4:17Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium? "Je-li spravedli stěží spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem?"
1. Petr 4:18"Je-li spravedli stěží spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem?" proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořiteli a pokračují v dobrém jednání.
2. Petr 3:10Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy,
2. Petr 3:11Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem,
1. Jan 1:5...radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a...
1. Jan 1:7Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda.
1. Jan 1:8Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedli - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.
1. Jan 1:9Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedli - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.
1. Jan 1:10...a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není....
3. Jan 1:7... když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbíJsou přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů nic...
3. Jan 1:8Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat. Psal jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhým, nás neuznává.
Zjevení 2:4Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa.
Zjevení 2:5...svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit...
Zjevení 2:21Dal jsem čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků.
Zjevení 2:22... kteří s cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. zahubím její děti...
Zjevení 13:8Budou se klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Má-li někdo uši, slyš:
Zjevení 13:9Má-li někdo uši, slyš: Kdo jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých.
Zjevení 14:9Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka.

Slova obsahující jste li: jste (874) nejste (27) | acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |