Jozuovi

Hledám varianty 'jozuovi' [ jozuovi ]. Nalezeny 43 verše.
Exodus 17:9...v Refidimu s Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti...
Exodus 17:14...řekl: "Zapiš to na památku do knihy a vštěpuj Jozuovi, že Amalekovu památku naprosto vyhladím zpod nebe."...
Numeri 32:28...tedy o nich vydal příkaz knězi EleazaroviJozuovi, synu Nunovu, a náčelníkům izraelských pokolení....
Deuteronomium 3:21...každý k vlastnictví, které jsem vám přidělil." Jozuovi jsem tenkrát přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl...
Deuteronomium 31:23...a syny Izraele ji naučil. Nato Hospodin přikázal Jozuovi, synu Nunovu: "Buď silný a statečný! Ty přivedeš...
Jozue 1:1...Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu Nunovu: "Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty...
Jozue 1:16...vám dal Hospodinův služebník Mojžíš." Na to Jozuovi odpověděli: "Vše, cos nám přikázal, vykonáme, a...
Jozue 2:23...Sestoupili z hor, přebrodili se, a když přišliJozuovi, synu Nunovu, vyprávěli mu všechno, co se jim...
Jozue 2:24...dal celou tu zem do našich rukou," řekli Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se před námi třesou!" ...
Jozue 3:7...smlouvy a šli před lidem. Hospodin tehdy řekl Jozuovi: "Dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele...
Jozue 4:1...národ překročil Jordán, Hospodin promluvilJozuovi: "Vyberte si z lidu dvanáct mužů, po jednom z...
Jozue 4:8...kamenů podle počtu izraelských kmenů, jak Jozuovi uložil Hospodin, a přenesli je s sebou do tábora,...
Jozue 4:10...všechny příkazy, které Hospodin udělil pro lid Jozuovi, přesně jak to Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid spěšně...
Jozue 4:14... Toho dne Hospodin v očích celého Izraele dodal Jozuovi na vážnosti, takže ho měli v úctě, jako měli v úctě...
Jozue 4:15...v úctě Mojžíše po celý jeho život. Hospodin řekl Jozuovi: "Přikaž kněžím nesoucím Truhlu svědectví, ...
Jozue 5:2...Izraele ztratili odvahu. V době řekl Hospodin Jozuovi: "Vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele...
Jozue 5:9...v táboře, dokud se nezotavili. Hospodin tehdy Jozuovi řekl: "Dnešního dne jsem z vás odvalil egyptskou...
Jozue 5:15...zeptal se. Vůdce Hospodinova vojska na to Jozuovi řekl: "Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž...
Jozue 6:2... Nikdo nevycházel ani nevcházel. Hospodin ale Jozuovi řekl: "Pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho...
Jozue 7:3...tedy šli a prozkoumali Aj. Když se vrátiliJozuovi, řekli mu: "Není potřeba, aby se tam vypravoval...
Jozue 7:10...jméno uděláš pak?" "Vstaň!" odpověděl Hospodin Jozuovi. "Proč tu ležíš na tváři? Izrael zhřešil. Porušili...
Jozue 7:23...pod tím. Vzali to tedy ze stanu, přinesliJozuovi a všem synům Izraele a vysypali vše před Hospodinem...
Jozue 8:1...Emek-achor, Rokle neštěstí. Poté Hospodin řekl Jozuovi: "Neboj se a nestrachuj. Vezmi s sebou všechen...
Jozue 8:18...a pronásledovali Izrael. Tehdy Hospodin řekl Jozuovi: "Napřáhni šavli, kterou máš v ruce, proti Aji,...
Jozue 8:23...Jen ajského krále zajali živého a přivlekli hoJozuovi. Když byl Izrael hotov s pobíjením všech obyvatel...
Jozue 8:27...a zboží z onoho města, jak Hospodin určil Jozuovi. Tak Jozue vypálil Aj a natrvalo jej obrátil v...
Jozue 9:2...- sešli se, aby společně bojovali proti Jozuovi a Izraeli. Také obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak...
Jozue 9:6...sebou, byl vyschlý, se drolil. Když přišliJozuovi do gilgalského tábora, řekli jemu a izraelským...
Jozue 9:8...smlouvu?" "Jsme tvoji služebníci," řekli na to Jozuovi. Ten se jich ale ptal: "Co jste zač? Odkud jste...
Jozue 9:24...dřevaři a nosiči vody pro dům mého Boha." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům bylo spolehlivě...
Jozue 10:6...na něj. Obyvatelé Gibeonu proto poslali vzkaz Jozuovi do gilgalského tábora: "Neodpírej ochranu svým...
Jozue 10:8...lid i všichni udatní hrdinové. Hospodin Jozuovi řekl: "Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do...
Jozue 10:21...měst. Všechen lid se pak v pořádku vrátilJozuovi do tábora v Makedě. Nikdo se proti synům Izraele...
Jozue 11:6...aby vedli válku proti Izraeli. Hospodin ale řekl Jozuovi: "Neboj se jich. Způsobím, že zítra touto dobou...
Jozue 11:15...svému služebníku Mojžíšovi, tak přikázal Mojžíš Jozuovi a Jozue tak učinil. Neopomněl jediné slovo ze všeho...
Jozue 17:14...úplně se jich nezbavili. Synové Josefovi řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden los a...
Jozue 18:9...připadají na sedm podílů. Potom se vrátiliJozuovi do tábora v Šílu. Jozue pak za v Šílu před...
Jozue 19:49...území, dali mezi sebou dědictví také Jozuovi, synu Nunovu. Podle Hospodinova příkazu mu dali...
Jozue 20:1...rozdělování země. Hospodin tehdy promluvilJozuovi: "Řekni synům Izraele: Určete si útočištná města,...
Jozue 21:1...levitských rodů přišli ke knězi Eleazarovi, k Jozuovi, synu Nunovu, a k rodovým vůdcům izraelských...
Jozue 24:21... Budeme sloužit Hospodinu!" odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou jste svědkové," řekl na to Jozue...
Jozue 24:24... a budeme ho poslouchat," odpověděl na to lid Jozuovi. Jozue toho dne v Šechemu uzavřel s lidem smlouvu a...
Soudců 2:23...s jejich vyhnáním, když je nedal do rukou Jozuovi. Toto jsou národy, které Hospodin ponechal, aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |