Jozue

Hledám varianty 'jozue' [ jozue ]. Nalezeny 133 verše.
Exodus 17:10...na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem....
Exodus 17:13...ruce zůstaly na místě do západu slunce. Tak Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem. Hospodin potom...
Exodus 24:13...k jejich vyučování." Mojžíš i jeho pomocník Jozue tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží horu....
Exodus 32:17...to písmo bylo Boží písmo vyryté na deskách. Když Jozue uslyšel hluk křičícího lidu, řekl Mojžíšovi: "Z...
Exodus 33:11...potom vracel do tábora, ale jeho pomocník, mladý Jozue, Nunův syn, od Stanu neodcházel. Mojžíš Hospodinu...
Numeri 11:28...Mojžíšovi: "Eldad a Medad prorokují v táboře." Jozue, Nunův syn, který byl od mládí Mojžíšovým pomocníkem,...
Numeri 13:16...syna jménem Hošea, Spása, Mojžíš přejmenoval na Jozue, Hospodin je spása. Když je Mojžíš vysílal prozkoumat...
Numeri 14:6...na tvář. Dva z těch, kdo šli prozkoumat zemJozue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův - roztrhli svá...
Numeri 14:30...vás v usadím - jedině Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Vaše děti, o nichž jste říkali, že se...
Numeri 14:38...zem, zůstal naživu jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Jakmile Mojžíš všechna ta slova vyřídil...
Numeri 26:65...nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Tehdy přistoupily dcery Celofchada, syna...
Numeri 27:18...ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je muž, ve kterém přebývá Duch. Vezmi jej...
Numeri 32:12...se mi nevydali cele. Jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy...
Numeri 34:17...vám rozdělí zemi do dědictví: kněz EleazarJozue, syn Nunův. Z každého pokolení určete jednoho vůdce,...
Deuteronomium 1:38...rozzlobil i na mne. Řekl: "Ani ty tam nevejdešJozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď...
Deuteronomium 31:3...jejich zem. Jak Hospodin řekl, půjde před vámi Jozue. Hospodin s nimi naloží, jako naložil s emorejskými...
Deuteronomium 31:14...Stanu setkávání, kde mu dám pověření." MojžíšJozue tedy šli a postavili se do Stanu setkávání. Hospodin...
Deuteronomium 34:9...třicet dní, než uplynula doba pláče a truchleníJozue, syn Nunův, byl naplněn duchem moudrosti, neboť na...
Jozue 1:10...Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš." Jozue tedy přikázal správcům lidu: "Projděte táborem a...
Jozue 1:12...Rubenovu, Gádovu a polovině Manasesova kmene Jozue řekl: "Pamatujte na to, co vám přikázal Hospodinův...
Jozue 2:1...cokoli, zemře. Jen buď silný a statečný!"  Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na...
Jozue 3:1...její obyvatelé se před námi třesou!"  Jozue časně ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu....
Jozue 3:5...jít, neboť tou cestou jste nikdy předtím nešli." Jozue lidu řekl: "Posvěťte se, neboť zítra mezi vámi...
Jozue 3:9...kraji jordánských vod, zastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy řekl synům Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova...
Jozue 4:4...je v táboře, kde se dnes v noci uložíte.'" Jozue tedy povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů...
Jozue 4:8... na věky." Synové Izraele tedy udělali, co jim Jozue přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu dvanáct kamenů...
Jozue 4:9... kde je složili. Dalších dvanáct kamenů postavil Jozue uprostřed Jordánu tam, kde stály nohy kněží nesoucích...
Jozue 4:17...Truhlu svědectví, vystoupí z Jordánu." Jozue tedy kněžím přikázal: "Vystupte z Jordánu." A jakmile...
Jozue 4:20...dvanáct kamenů, které vzali z Jordánu, vztyčil Jozue v Gilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše děti v...
Jozue 5:3...si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele." Jozue si tedy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele u...
Jozue 5:4... totiž Pahorku předkožek. Důvod, proč je Jozue obřezal, je tento: Všechen lid mužského pohlaví,...
Jozue 5:7...a medem. Místo nich postavil jejich syny. Ty Jozue obřezal, poněvadž byli neobřezaní - cestou je totiž...
Jozue 5:13...jíst ze sklizně kanaánské země. Jednou, když byl Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle - kdosi před ním...
Jozue 5:14... " jsem vůdce Hospodinova vojska. Teď jsem tu."Jozue padl tváří k zemi a poklonil se. "Jaké příkazy můj...
Jozue 5:15...nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté." A Jozue to udělal. Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně...
Jozue 6:6...a lid vnikne do města, každý tam, kde bude." Jozue, syn Nunův, tedy zavolal kněze a řekl jim: "Vezměte...
Jozue 6:8... jdou před Hospodinovou truhlou." Když to Jozue řekl lidu, sedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm...
Jozue 6:10...zadní voj kráčel za Truhlou za zvuku trubJozue lidu přikázal: "Nebudete křičet, nevydáte ani hlásku,...
Jozue 6:12...dokola. Pak odešli do tábora a tam přenocovaliJozue pak vstal časně ráno a kněží vynesli Hospodinovu...
Jozue 6:16...obcházeli posedmé a kněží zatroubili na troubyJozue řekl lidu: "Křičte! Hospodin vám dal to město! to...
Jozue 6:22...dvěma mužům, kteří byli v zemi na výzvědách, ale Jozue řekl: "Jděte do domu nevěstky a vyveďte ji odtud i...
Jozue 6:25...jejího otce a se všemi, kdo k patřili, ale Jozue nechal naživu. Zůstala uprostřed Izraele dodnes,...
Jozue 6:26... které Jozue vyslal na výzvědy do Jericha. Tehdy Jozue přísahal: "Zlořečený buď před Hospodinem, kdo...
Jozue 7:2... a Hospodin vzplanul proti synům Izraele hněvemJozue totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj (jež...
Jozue 7:6...tehdy ztratil odvahu, rozplynula se jako vodaJozue roztrhl svůj plášť, padl před Hospodinovou truhlou...
Jozue 7:7...na hlavu prach. "Ach, Pane můj, Hospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys...
Jozue 7:16...a spáchal v Izraeli hanebnost.'" Časně ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los označil...
Jozue 7:19...syna Zerachova z pokolení Juda. "Synu můj," řekl Jozue Achanovi, "vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a...
Jozue 7:22...v zemi uvnitř mého stanu; stříbro je pod tím." Jozue vyslal posly, ti se rozeběhli ke stanu a hle - bylo...
Jozue 7:24...synům Izraele a vysypali vše před HospodinemJozue s celým Izraelem pak vzal Achana, syna Zerachova, i...
Jozue 7:25... a odnesli to všechno do rokle Achor. Tam Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do neštěstí? Hospodin...
Jozue 8:3...Vzadu za městem si proti němu nachystej zálohu." Jozue se tedy se vším bojeschopným lidem přichystal...
Jozue 8:9...slova. Držte se mých příkazů." Vysláni Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohy a zaujali místo mezi...
Jozue 8:10... noci Jozue zůstal uprostřed lidu. Brzy ráno Jozue sebral lid a spolu se stařešiny Izraele se vydal v...
Jozue 8:12...se na sever od Aje. Mezi nimi a Ajem byla rokleJozue vzal asi pět tisíc mužů a umístil je jako zálohu mezi...
Jozue 8:13...města, zadní voj pak západně od města. noci Jozue sestoupil do údolí. Jakmile to spatřil ajský král, on...
Jozue 8:15...ovšem nevěděl, že na něj za městem číhá zálohaJozue s celým Izraelem předstírali porážku a utíkali směrem...
Jozue 8:18...v ruce, proti Aji, neboť je dám do tvých rukou." Jozue tedy napřáhl šavli ve své ruce proti Aji. Jakmile ji...
Jozue 8:21...se obrátil proti pronásledovatelům. Když totiž Jozue i všechen lid viděli, že záloha dobyla město a že z...
Jozue 8:26...tisíc mužů i žen - všichni obyvatelé AjeJozue totiž nespustil ruku s napřaženou šavlí, dokud nebyli...
Jozue 8:28...z onoho města, jak Hospodin určil Jozuovi. Tak Jozue vypálil Aj a natrvalo jej obrátil v pustou hromadu...
Jozue 8:29...do večera viset na kůlu. Když slunce zapadaloJozue dal jeho tělo sejmout z kůlu a pohodili je u vchodu...
Jozue 8:30...velikou hromadu kamení, která je tam dodnesJozue pak vystavěl Hospodinu, Bohu Izraele, oltář na hoře...
Jozue 8:32...oběti Hospodinu a obětovali pokojné obětiJozue tam napsal na kameny opis Mojžíšova zákona; zapsal...
Jozue 8:34...služebník Mojžíš, že se žehnat lidu IzraeleJozue pak předčítal všechna slova Zákona, požehnání i...
Jozue 8:35...v knize Zákona. Ze všeho, co Mojžíš přikázalJozue nevynechal ani slovo. Předčítal je celému shromáždění...
Jozue 9:3... Také obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložil s Jerichem a s Ajem. Vymysleli proto lest:...
Jozue 9:15...jejich zásoby a neptali se na Hospodinův výrokJozue jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je...
Jozue 9:22...stali dřevaři a nosiči vody pro celou obecJozue si je potom zavolal a řekl jim: "Jak to, že jste nás...
Jozue 9:26...Udělej s námi, co považuješ za dobré a správné." Jozue s nimi tedy naložil takto: Vysvobodil je z rukou synů...
Jozue 10:1...se doslechl jeruzalémský král Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj a vyhladil je jako proklaté a že stejně, jak...
Jozue 10:7...králové z hor se spojili proti nám!" Nato Jozue vytáhl z Gilgalu a s ním všechen bojeschopný lid i...
Jozue 10:9...do rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí." Jozue táhl z Gilgalu celou noc a pak je náhle přepadl....
Jozue 10:12...jich synové Izraele pobili mečem. Tenkrát mluvil Jozue s Hospodinem. Toho dne, kdy Hospodin synům Izraele...
Jozue 10:15...hlas. To proto, že Hospodin bojoval za IzraelJozue se pak s celým Izraelem vrátil do gilgalského tábora....
Jozue 10:17...ale uteklo a ukrylo se v jeskyni u Makedy. Když Jozue dostal zprávu, že těch pět králů našli ukryté v...
Jozue 10:20...měst. Hospodin, váš Bůh, vám je vydal do rukou!" Jozue a synové Izraele pak tu velikou, drtivou porážku...
Jozue 10:22...proti synům Izraele neodvážil ani ozvat. Potom Jozue řekl: "Odkryjte ústí jeskyně a přiveďte z těch pět...
Jozue 10:24...Lachiše a krále Eglonu. Když ty krále přiváděliJozue svolal všechny izraelské muže. Velitele bojovníků,...
Jozue 10:25...králů!" Přicházeli tedy a stoupali jim na šíjeJozue jim řekl: "Nebojte se a nestrachujte, buďte silní a...
Jozue 10:26...nepřáteli, proti nimž budete bojovat." Potom je Jozue dal pobít a pověsit na pěti kůlech. Na těch kůlech...
Jozue 10:27...pak viseli do večera. Když slunce zapadaloJozue přikázal, je sejmou z kůlů a hodí je do jeskyně,...
Jozue 10:28...veliké balvany, které tam jsou dodnes. Makedu Jozue dobyl ještě téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s...
Jozue 10:29...stejně, jako naložil s králem Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Makedy k Libně a zaútočil na...
Jozue 10:31...stejně, jako naložil s králem Jericha. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Libny k Lachiši. Oblehl jej,...
Jozue 10:33...pomoc Lachiši tehdy přitáhl Horam, král GezeruJozue ho ale i s jeho lidem porazil; nikoho nenechal naživu...
Jozue 10:34...lidem porazil; nikoho nenechal naživu. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Lachiše k Eglonu. Oblehli...
Jozue 10:36... stejně jako to provedl s Lachišem. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od Eglonu k Hebronu a zaútočili...
Jozue 10:38...živé v něm vyhladil jako proklaté. Potom se Jozue s celým Izraelem obrátil k Debiru a zaútočili na něj....
Jozue 10:40...stejně jako provedl s Libnou a jejím králem. Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i...
Jozue 10:41...proklaté, jak přikázal Hospodin, Bůh IzraeleJozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od celého kraje...
Jozue 10:42...po Gibeon. Všech těchto králů i jejich území se Jozue zmocnil jedním rázem, protože Hospodin, Bůh Izraele,...
Jozue 10:43... Bůh Izraele, bojoval za Izrael. Potom se Jozue s celým Izraelem vrátil do gilgalského tábora. Když...
Jozue 11:7... Jejich koně ochromíš a jejich vozy spálíš." Jozue a všechen bojeschopný lid tedy proti nim ihned...
Jozue 11:9...k údolí Micpe. Pobíjeli je, nikdo nepřežilJozue s nimi naložil, jak mu řekl Hospodin: ochromil jim...
Jozue 11:10...jim koně a jejich vozy spálil. V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chacor a jeho krále zabil mečem....
Jozue 11:12...nezůstala ani živá duše. Chacor potom vypálilJozue se zmocnil všech těchto královských měst i jejich...
Jozue 11:13...Izrael nevypálil žádné kromě Chacoru - to město Jozue vypálil. Synové Izraele si mezi sebou rozdělili...
Jozue 11:15...Mojžíšovi, tak přikázal Mojžíš JozuoviJozue tak učinil. Neopomněl jediné slovo ze všeho, co...
Jozue 11:16...ze všeho, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak Jozue zabral celou tu zem - hory, celý Negev, celý kraj...
Jozue 11:18...a nechal je pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý boj. Kromě Hivejců bydlících v Gibeonu nebylo...
Jozue 11:21... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V době Jozue na svém tažení vyhladil Anakovce z hor: z Hebronu,...
Jozue 11:23...přežili jen v Gaze, v Gatu a v Ašdodu. Tak Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi....
Jozue 12:7... A toto jsou králové země, které pobil Jozue se syny Izraele na západním břehu Jordánu od...
Jozue 13:1...Tirsy jeden, celkem jedenatřicet králů.  Jozue byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl:...
Jozue 14:1...zemi, jak jim je přidělil kněz EleazarJozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení Izraele....
Jozue 14:13...Hospodin se mnou, vyženu je, jak Hospodin řekl." Jozue tedy Kálebovi, synu Jefunovu, požehnal a dal mu do...
Jozue 15:13...podle jejich rodů. Kálebovi, synu Jefunovu, dal Jozue podle Hospodinova příkazu podíl uprostřed synů...
Jozue 17:4...dostat dědictví mezi našimi bratry." A tak jim Jozue dal dědictví mezi bratry jejich otce, jak přikázal...
Jozue 17:15..." "Když jste tak početný lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do lesů. Vykácejte si místo tam, v zemi...
Jozue 17:17...okolí, tak z údolí Jizreel, mají železné vozy!" Jozue na to Efraimovi a Manasesovi z Josefova domu řekl:...
Jozue 18:3...kmenů, které se neujaly svého dědictvíJozue proto synům Izraele řekl: "Jak dlouho ještě budete...
Jozue 18:8...se tedy vypravili na cestu, aby popsali tu zemJozue těm, kdo měli jít, přikázal: "Vzhůru, projděte zem,...
Jozue 18:10... Potom se vrátili k Jozuovi do tábora v ŠíluJozue pak za v Šílu před Hospodinem losoval a přidělil...
Jozue 19:51...v něm. Toto jsou dědictví, která kněz EleazarJozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení...
Jozue 22:1... ani jediné neselhalo; vše se splnilo. Tehdy Jozue svolal pokolení Ruben, Gád a polovinu pokolení...
Jozue 22:6...celým svým srdcem a celou svou duší." Nato jim Jozue požehnal, propustil je a oni se vydali domů. Polovině...
Jozue 22:7...Mojžíš dědictví v Bášanu, druhé polovině pak dal Jozue dědictví s jejich bratry na západním břehu Jordánu....
Jozue 23:1...Izraeli odpočinek ode všech okolních nepřátelJozue, stařec pokročilého věku, svolal celý Izrael s jeho...
Jozue 24:1...země, kterou vám dal, rychle vymřete." Tehdy Jozue shromáždil všechny izraelské kmeny do Šechemu. Svolal...
Jozue 24:2...soudce i správce, a tak se postavili před BohemJozue promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh...
Jozue 24:19...sloužit Hospodinu - vždyť on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit Hospodinu; vždyť je...
Jozue 24:22... "Sami před sebou jste svědkové," řekl na to Jozue lidu, "že jste si zvolili Hospodina, abyste sloužili...
Jozue 24:23...cizí bohy, které máte mezi sebou," pokračoval Jozue, "a nakloňte svá srdce k Hospodinu, Bohu Izraele!"...
Jozue 24:25...ho poslouchat," odpověděl na to lid JozuoviJozue toho dne v Šechemu uzavřel s lidem smlouvu a vydal...
Jozue 24:26...a vydal jim ustanovení a řády. Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal také veliký kámen...
Jozue 24:27... "Hle, tento kámen nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel všechna slova, která nám...
Jozue 24:28...vám svědkem, abyste neklamali svého Boha." Poté Jozue lid propustil, každého do jeho dědictví. Po těchto...
Jozue 24:29... každého do jeho dědictví. Po těchto událostech Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel. Bylo mu sto...
Soudců 2:6...Plačící) a obětovali tam Hospodinu. Poté, co Jozue propustil lid, rozešli se synové Izraele každý do...
Soudců 2:8...veliké věci, které Hospodin pro Izrael vykonalJozue, syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel ve věku sto...
1. Letopisů 7:27... jeho syn Elišama, jeho syn Nun a jeho syn Jozue. Jejich vlastnictvím a bydlištěm byl Bet-el s...
Židům 4:8...mluvit, nebuďte zatvrzelí." Kdyby je totiž Jozue uvedl do odpočinku, Bůh by pak nemluvil o jiném...

Slova obsahující jozue: jozue (140) jozuem (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |