Jotam

Hledám varianty 'jotam' [ jotam ]. Nalezeno 14 veršù.
Soudců 9:5...synů Jerub-baalových. Nejmladší syn Jerub-baalův Jotam ale přežil, protože se schoval. Všichni měšťané...
Soudců 9:7...prohlásili za krále. Když se to dozvěděl Jotam, vystoupil na vrchol hory Gerizim a odtud na ...
Soudců 9:21...i z Bet-mila a sežehne Abimelecha!" Pak se dal Jotam na útěk. Uprchl před svým bratrem Abimelechem do...
2. Královská 15:5...domě. Královský palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu. Ostatní Azariášovy skutky -...
2. Královská 15:7... Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jotam. Osmatřicátého roku judského krále Azariáše se...
2. Královská 15:32... syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat Jotam, syn Uziášův. Stal se králem v pětadvaceti letech a...
2. Královská 15:38...krále Recina a Pekacha, syna Remaliášova.) Jotam pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými...
1. Letopisů 2:47... Cháran zplodil Gazeza. Synové Jahdajovi: RegemJotam, Gešan, Pelet, Efa a Šaaf. Kálebova družka Maaka...
2. Letopisů 26:21... Královský palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu. Ostatní Uziášovy skutky od...
2. Letopisů 26:23...malomocný!" Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jotam. Jotam se stal králem v pětadvaceti letech a...
2. Letopisů 27:1...Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jotam.  Jotam se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v...
2. Letopisů 27:6... Totéž mu odváděli i druhý a třetí rok. Tak Jotam upevnil svou moc, neboť žil důsledně před Hospodinem,...
2. Letopisů 27:9...a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Když pak Jotam spočinul u svých předků, pochovali ho ve Městě...
Matouš 1:9...Jehorama, Jehoram zplodil Uziáše, Uziáš zplodil Jotama, Jotam zplodil Achaze, Achaz zplodil Ezechiáše,...

Slova obsahující jotam: jotam (14) jotama (8) jotamova (1) jotamovy (2) jotamův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |