Josefovo

Hledám varianty 'josefovo' [ josefův (9) josefovými (1) josefovým (1) josefových (9) josefovy (4) josefovu (2) josefovou (1) josefovo (2) josefovi (46) josefově (2) josefova (22) ]. Nalezeno 98 veršù.
Genesis 37:13...pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu...
Genesis 37:31..."Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu suknici, zabili kozla a namočili ji do krve. Potom...
Genesis 39:5...Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě...
Genesis 39:6...i na poli, a tak nechal všechen svůj majetekJosefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic než...
Genesis 39:7...muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však...
Genesis 39:19...do křiku, nechal své šaty u a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla:...
Genesis 39:22...nakonec svěřil všechny vězně v žaláři do Josefových rukou. Cokoli tam dělali, měl na starosti on....
Genesis 40:4...byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když byli ve vězení dlouho, oba dva -...
Genesis 40:9...Prosím, vyprávějte mi je." Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou...
Genesis 40:16...pekař viděl, jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři...
Genesis 41:15...a převlékl si šaty, přišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit....
Genesis 41:17...Bůh faraonovi příznivou odpověď!" Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle...
Genesis 41:41... Sám budu převyšovat jen trůnem." Potom farao Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji správcem nad celou...
Genesis 41:42...z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovi; oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil...
Genesis 41:44...správcem nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo...
Genesis 41:45...Egyptě nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat, dcerou...
Genesis 41:46... Když stanul před faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od faraona a procházel...
Genesis 41:50...bylo bezpočtu. Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat, dcera...
Genesis 41:57...i v egyptské zemi. Celý svět přicházelJosefovi do Egypta nakupovat zrní, protože se po celém...
Genesis 42:3...zůstaneme naživu a nezemřeme!" A tak šlo deset Josefových bratrů dolů do Egypta nakoupit obilí. Ale...
Genesis 42:4...dolů do Egypta nakoupit obilí. Ale BenjamínaJosefova vlastního bratra, Jákob s bratry neposlal. Řekl si...
Genesis 42:6...Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu liduJosefovi bratři přišli k němu a klaněli se tváří k zemi....
Genesis 43:17..." Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou, polekali...
Genesis 43:19...Ještě na nádvoří tedy přistoupili ke správci Josefova domu a promluvili k němu: "Odpusť, pane, opravdu...
Genesis 43:24..." Načež k nim přivedl Šimeona. Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohou a jejich oslům...
Genesis 45:16...se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!" Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak...
Genesis 45:17...Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte...
Genesis 46:20...Ráchel, Jákobovy manželky: Josef a BenjamínJosefovi se v Egyptě narodili synové Manases a Efraim,...
Genesis 46:27...Jákobových synů) - 66 osob. Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem...
Genesis 46:30...krku a dlouho plakal v jeho objetí. Izrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty...
Genesis 47:15...Kanaánu došly peníze, přišli všichni EgypťanéJosefovi a řekli: "Dej nám chléb! To máme před tebou umírat...
Genesis 47:17...něj chléb, když peníze došly." Přiváděli tedyJosefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav...
Genesis 48:1...svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal...
Genesis 48:3...se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzu v...
Genesis 48:8...k Efratě" (což je Betlém). Tehdy si Izrael všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci...
Genesis 48:11...přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou...
Genesis 48:15...Manasese, ačkoli ten byl prvorozený. A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové...
Genesis 48:21...přednost Efraimovi před Manasesem. Potom řekl Josefovi: "Hle, umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede...
Genesis 49:26...rodičů k vrcholům věčných návrší. Na hlavu Josefovu nechť přijdou, na temeno vyvoleného z bratří!...
Genesis 50:8...i všichni egyptští hodnostáři. Šla také celá Josefova rodina, jeho bratři a rodina jeho otce - jen své...
Genesis 50:15... kdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli...
Genesis 50:16...všechno zlé, co jsme mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte...
Genesis 50:17...otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům jejich provinění,...
Exodus 13:19...země v bojovém šiku. Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou:...
Numeri 1:10...Zabulona: Eliab, syn Chelonův, z Josefových synů: z Efraima: Elišama, syn Amihudův, z...
Numeri 1:32...Zabulon čítalo 57 400 mužů. Synové Josefovi: Synové Efraimovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 13:7... syn Jefunův, z pokolení Juda, Jigal, syn Josefův, z pokolení Isachar, Hošea, syn Nunův, z pokolení...
Numeri 13:11...z pokolení Zabulon, Gadi, syn Susiův, z pokolení Josefova syna Manasese, Amiel, syn Gemaliův, z pokolení Dan...
Numeri 26:28...jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužů. Synové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim. Synové...
Numeri 26:37...Efraimových. Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové Josefovi po svých rodech. Synové Benjamínovi po svých...
Numeri 27:1... syna Machirova, syna Manasesova z rodu Josefova syna Manasese. Jeho dcery se jmenovaly Machla, Noa...
Numeri 32:33...synům a polovině pokolení Manasesova, syna Josefova, přidělil království emorejského krále Sichona a...
Numeri 34:23...Dan, Chaniel, syn Efodův, vůdce pokolení Josefova syna Manasese, Kemuel, syn Šiftanův, vůdce...
Numeri 34:24...Manasese, Kemuel, syn Šiftanův, vůdce pokolení Josefova syna Efraima, Elicafan, syn Parnachův, vůdce...
Numeri 36:1...Gileáda, syna Machirova, syna Manasesova z rodů Josefových synů, aby promluvili před Mojžíšem a před...
Numeri 36:5...Hospodinův rozkaz synům Izraele oznámil: "Kmen Josefových synů mluví správně. Hospodin ohledně...
Numeri 36:12...strýců. Vdaly se do rodin synů Manasese, syna Josefova, a jejich dědictví zůstalo v jejich otcovském...
Deuteronomium 33:13...každý den, vždyť odpočívá v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho zemi žehná Hospodin nejlepší rosou...
Deuteronomium 33:16...Přízeň Toho, jenž přebývá v keři, na hlavě Josefově nechť spočine, na temeni vyvoleného z bratří! Jak...
Jozue 14:4...mezi nimi žádné dědictví nepřipadlo. Ze synů Josefových vznikla dvě pokolení, Manases a Efraim. Levitům...
Jozue 16:1...syny dodnes. Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti Jerichu východně od...
Jozue 16:4...ke Středozemnímu moři. Toto dědictví získali Josefovi synové Manases a Efraim. A toto je území, které...
Jozue 17:1... Toto je díl, který losem připadl pokolení Josefova prvorozeného, Manasese. (Gileád a Bášan ...
Jozue 17:2... To jsou ostatní mužští potomci Manasese, syna Josefova, podle svých rodů. Celofchad, syn Chefera, syna...
Jozue 17:14...pracím, ale úplně se jich nezbavili. Synové Josefovi řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen...
Jozue 17:16...horách." "Hory nám nestačí," odpověděli Josefovi synové. "A navíc, všichni Kananejci z nížiny, jak...
Jozue 17:17...vozy!" Jozue na to Efraimovi a ManasesoviJosefova domu řekl: "Jste početný lid a máte velkou sílu....
Jozue 18:5... Juda zůstane ve svých hranicích na jihu a dům Josefův zůstane ve svých hranicích na severu. těch sedm...
Jozue 18:11...losem připadlo, leží mezi syny Judovými a syny Josefovými. Na severní straně začíná jejich hranice u...
Jozue 24:32...to všechno, co Hospodin pro Izrael vykonalJosefovy kosti, jež synové Izraele přinesli z Egypta,...
Soudců 1:22...v Jeruzalémě spolu s Benjamínci dodnes. Také Josefovi potomci vytáhli, a to na Bet-el, a Hospodin byl s...
Soudců 1:35...i v Šaalbimu. Teprve když vzrostla moc domu Josefova, byli podrobeni nuceným pracím. Emorejská hranice...
2. Samuel 19:21...pánu a králi naproti jako první z celého domu Josefova." Abišaj, syn Ceruji, ho přerušil: "Nemá snad...
1. Královská 11:28...k dílu, svěřil mu všechnu pracovní sílu z domu Josefova. Jednou, když byl Jeroboám na cestě z Jeruzaléma,...
1. Letopisů 5:2...z něj vzešel vládce - ale prvorozenství patří Josefovi). Nuže, synové Izraelova prvorozeného, Rubena:...
Žalmy 77:16...Svou paží vykoupil jsi svůj lid - JákobovyJosefovy potomky. séla Vody , Bože, viděly, vody ...
Žalmy 78:67...zasáhl vzadu, vydal je věčné pohaně! Zavrhl sice Josefův stan, Efraimův kmen si nevybral, Judův kmen ale...
Žalmy 81:6...to rozhodl Bůh Jákobův. Na svědectví to uložil Josefovi, když vystoupil proti Egyptu. Slyším hlas mně...
Ezechiel 37:16... Pak vezmi jiný kus a napiš na něj: ‚Dřevo Josefovo (totiž Efraimovo) a jeho druhů z celého domu...
Ezechiel 37:19...Tak praví Panovník Hospodin: Hle, vezmu dřevo Josefovo (které je v ruce Efraimově) a jeho druhů z...
Ezechiel 48:32...straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Josefova, brána Benjamínova a brána Danova. Na jižní straně...
Amos 5:6... Hledejte Hospodina, žijete! se na dům Josefův nevrhne jak oheň, který stravuje, který nikdo v...
Abdiáš 1:18...dědičný majetek. Dům Jákobův pak bude ohněmJosefův dům plamenem, dům Ezauův však bude strništěm....
Zachariáš 10:6...jezdce na koních. Dům Judy učiním mocným a dům Josefův zachráním. Přivedu je zpět, vždyť je lituji, a...
Matouš 1:18...se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je...
Matouš 2:13...do své země jinudy. A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Vstaň,...
Matouš 2:19...zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a...
Matouš 27:56...také Marie Magdaléna, Marie, matka JakubovaJosefova, a matka Zebedeových synů. V podvečer přišel...
Marek 15:45...se o tom od setníka přesvědčil, daroval tělo Josefovi. Ten nakoupil plátno, sňal tělo z kříže, ovinul je...
Lukáš 3:24... syna Leviho, syna Melchiova, syna Janaje, syna Josefova, syna Matatiáše, syna Amosova, syna Nahuma, syna...
Lukáš 3:30... syna Leviho, syna Šimeonova, syna Judy, syna Josefova, syna Jonamova, syna Eliakimova, syna Meleova,...
Lukáš 4:22...mu plynula z úst. Říkali také: "Copak to není Josefův syn?" Na to jim odpověděl: "Asi mi povíte to rčení:...
Jan 1:45...psal Mojžíš v Zákoně a proroci - Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!" "Co dobrého může být z Nazaretu?"...
Jan 4:5...blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven...
Jan 6:42...z nebe." Říkali: "Není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i matku známe; jak tedy může říkat:...
Skutky 7:13...svým bratrům poznat, a tak se farao seznámilJosefovou rodinou. Josef pak k sobě pozval svého otce...
Skutky 7:18...množil se, dokud nepovstal jiný král, který Josefovi nevěděl. Choval se k našemu národu lstivě a nutil...
Židům 11:21...věcí. Vírou umírající Jákob požehnal každémuJosefových synů a "poklonil se, opřen o svou hůl." Vírou se...

Slova obsahující josefovo: josefovo (2) josefovou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |