Josefa

Hledám varianty 'josefa' [ josefovi (46) josefem (6) josefe (1) josefa (26) josef (117) ]. Nalezeny 183 verše.
Genesis 30:24..."Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá...
Genesis 30:25...dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: "Propusť , se vrátím domů...
Genesis 33:2...dopředu, Léu s jejími dětmi za a RáchelJosefem dozadu. Sám pak šel před nimi a sedmkrát se...
Genesis 33:7...dětmi a poklonily se. Nakonec se přiblížili Josef a Ráchel a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K...
Genesis 35:24... Levi, Juda, Isachar a Zabulon. Synové RáchelJosef a Benjamín. Synové Bilhy, Rácheliny otrokyně: Dan a...
Genesis 37:2...svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběhJosef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými bratry,...
Genesis 37:3...na svému otci chodil žalovat. Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil...
Genesis 37:5... Nebyli s ním schopni ani klidně promluvitJosef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům,...
Genesis 37:9...ještě víc, kvůli jeho snům a jeho slovůmJosef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům:...
Genesis 37:13...pást ovce svého otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu...
Genesis 37:16...ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli...
Genesis 37:17...odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za svými bratry a poblíž Dotanu je...
Genesis 37:23...a vrátil ho jeho otci.) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu...
Genesis 37:28... Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a prodali ho Izmaelitům za dvacet šekelů...
Genesis 37:29...do Egypta. Ruben se potom vrátil k jámě a hleJosef nikde! Roztrhl tedy v zoufalství své šaty a vrátil se...
Genesis 37:33...mého syna! Sežrala ho divá zvěř! RozsápánJosef je rozsápán!" Jákob v zoufalství roztrhl svůj plášť,...
Genesis 37:36...A tak ho jeho otec oplakával. Midiánci zatím Josefa v Egyptě prodali faraonovu dvořanu Putifarovi,...
Genesis 39:1...nití na ruce, dostal jméno Zerach, Červánek.  Josefa mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od...
Genesis 39:2...Putifar, velitel stráže. Hospodin však bylJosefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého...
Genesis 39:4...se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar...
Genesis 39:5...Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě...
Genesis 39:6...i na poli, a tak nechal všechen svůj majetekJosefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic než...
Genesis 39:7...muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však...
Genesis 39:10...hanebnost a zhřešit proti Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k lehl a pobyl s...
Genesis 39:20...místo, kde bývají drženi královští vězni. Tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s ním. Zahrnul jej...
Genesis 40:3...stráže, na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když ...
Genesis 40:6...svůj sen, každý s vlastním významem. Když k nim Josef ráno přišel, pohlédl na a hle, byli smutní. Zeptal...
Genesis 40:8..."Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady Bohu? Prosím,...
Genesis 40:9...Prosím, vyprávějte mi je." Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou...
Genesis 40:12...poháru. Pak jsem ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky...
Genesis 40:16...pekař viděl, jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři...
Genesis 40:18... ale ptáci mi je z košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou...
Genesis 40:22...vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil. Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval....
Genesis 40:23... jak jim to Josef vyložil. Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl. Po dvou...
Genesis 41:14...můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy, a když se oholil...
Genesis 41:15...a převlékl si šaty, přišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit....
Genesis 41:16...o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne , ale Bůh faraonovi...
Genesis 41:17...Bůh faraonovi příznivou odpověď!" Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle...
Genesis 41:25...to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž....
Genesis 41:39...by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude...
Genesis 41:41... Sám budu převyšovat jen trůnem." Potom farao Josefovi řekl: "Hle, ustanovuji správcem nad celou...
Genesis 41:42...z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovi; oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil...
Genesis 41:44...správcem nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo...
Genesis 41:45...Egyptě nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat, dcerou...
Genesis 41:46... Když stanul před faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od faraona a procházel...
Genesis 41:48...hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmiJosef tedy po sedm let v egyptské zemi shromažďoval všechny...
Genesis 41:49...městě ukládal potraviny z okolních polí. Tak Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je...
Genesis 41:50...bylo bezpočtu. Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat, dcera...
Genesis 41:51...mu je Asenat, dcera Putifery, kněze z HeliopoleJosef dal prvorozenému jméno Manases, Zapomnění, neboť...
Genesis 41:54...let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hlad, ale v celém...
Genesis 41:55...o chléb, farao řekl všem Egypťanům: "Jděte za Josefem! Udělejte, cokoli vám řekne." Hlad zachvátil celý...
Genesis 41:56... cokoli vám řekne." Hlad zachvátil celý světJosef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům...
Genesis 41:57...i v egyptské zemi. Celý svět přicházelJosefovi do Egypta nakupovat zrní, protože se po celém...
Genesis 42:6...byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi...
Genesis 42:7...bratři přišli k němu a klaněli se tváří k zemiJosef své bratry poznal na první pohled. Choval se k nim...
Genesis 42:8...země," odpověděli, "abychom nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si...
Genesis 42:9...své bratry poznal, ale oni ho nepoznaliJosef si pamatoval sny, které o nich měl, a tak jim řekl:...
Genesis 42:14...právě doma s naším otcem a jeden - ten není." Josef pokračoval: "Jak jsem řekl: Jste špehové! Proto si...
Genesis 42:18...na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám,...
Genesis 42:23...nechtěli slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!" Josef s nimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že...
Genesis 42:36...otec Jákob zvolal: "Připravili jste o synyJosef není, Šimeon není, a teď mi vezmete Benjamína?! To je...
Genesis 43:15... Vstali, odešli do Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci...
Genesis 43:16...do Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty...
Genesis 43:17...dnes budou obědvat se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když ale...
Genesis 43:25...tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar, než Josef v poledne přijde. A když Josef přišel domů,...
Genesis 43:26...svůj dar, než Josef v poledne přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s...
Genesis 43:30...Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!" Nato Josef odspěchal, neboť byl náklonností ke svému bratrovi...
Genesis 44:1... A tak hodovali a hojně se s ním napili.  Josef potom přikázal správci svého domu: "Naplň vaky těch...
Genesis 44:2...zaplaceným za zrní." Učinil tedy, jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly...
Genesis 44:4...osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za městoJosef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže,...
Genesis 44:14... každý naložil svého osla a vrátili se do městaJosef byl dosud v paláci, když tam Juda se svými bratry...
Genesis 44:15...se svými bratry dorazil. Padli před ním na zemJosef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte...
Genesis 45:1...neštěstí, jež by mého otce postihlo?!" Tu se  Josef nemohl déle přemáhat. "Všichni ven!" křikl na svůj...
Genesis 45:3...doneslo se to do faraonova paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?"...
Genesis 45:4... jak se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl: " jsem...
Genesis 45:9...k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď...
Genesis 45:16...se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!" Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak...
Genesis 45:17...Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte...
Genesis 45:21...z Egypta!" A Izraelovi synové souhlasiliJosef jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na...
Genesis 45:26...ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho...
Genesis 45:27...mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal, a když spatřil povozy, které Josef poslal,...
Genesis 45:28...Jákoba okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se...
Genesis 46:4...přivedu; tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi...
Genesis 46:19...16 osob. Synové Ráchel, Jákobovy manželkyJosef a Benjamín. Josefovi se v Egyptě narodili synové...
Genesis 46:20...Ráchel, Jákobovy manželky: Josef a BenjamínJosefovi se v Egyptě narodili synové Manases a Efraim,...
Genesis 46:27...Jákobových synů) - 66 osob. Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem...
Genesis 46:28...Egypta 70 osob. Juda byl vyslán napřed, aby od Josefa získal pokyny k cestě do Gošenu. A když tam dorazili...
Genesis 46:29...pokyny k cestě do Gošenu. A když tam doraziliJosef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc...
Genesis 46:30...krku a dlouho plakal v jeho objetí. Izrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty...
Genesis 46:31... Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce:...
Genesis 47:1...totiž chovají ke všem pastevcům odpor.)  Josef tedy přišel a oznámil faraonovi: "Můj otec a bratři...
Genesis 47:5...bydlet v gošenském kraji." Farao pak promluvilJosefem: "Přišli k tobě tvůj otec a tví bratři. Nuže,...
Genesis 47:7... ustanov je správci mých vlastních stád." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před...
Genesis 47:11...Jákob faraonovi požehnal a odešel od nějJosef podle faraonova rozkazu usadil svého otce a bratry na...
Genesis 47:12...části egyptské země, v kraji Rameses. Tam Josef opatřoval svého otce i bratry chlebem; staral se o...
Genesis 47:14...Egyptská i kanaánská země byla vyčerpána hlademJosef tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v...
Genesis 47:15...Kanaánu došly peníze, přišli všichni EgypťanéJosefovi a řekli: "Dej nám chléb! To máme před tebou umírat...
Genesis 47:16...To máme před tebou umírat, když došly peníze?" Josef odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj...
Genesis 47:17...něj chléb, když peníze došly." Přiváděli tedyJosefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav...
Genesis 47:20...a nezemřeme a naše půda nezpustne!" Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni...
Genesis 47:23...od faraona žili. Proto své pozemky neprodávaliJosef tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší...
Genesis 47:26...nám laskavost, že smíme být faraonovými otroky!" Josef tedy vydal o egyptské půdě ustanovení platné ...
Genesis 47:29...čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku...
Genesis 47:30...v jejich hrobě." "Udělám, co říkáš," odpověděl Josef. On však řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhl a...
Genesis 48:1...svého lůžka poklonil Bohu. Po nějaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal...
Genesis 48:2...Jákobovi řečeno: "Hle, přichází k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob pak...
Genesis 48:3...se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v Luzu v...
Genesis 48:9...všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi...
Genesis 48:10...oči byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy...
Genesis 48:11...přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael Josefovi řekl: "Ani jsem nedoufal, že ještě uvidím tvou...
Genesis 48:12...tvář, a hle, Bůh dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil se tváří...
Genesis 48:15...Manasese, ačkoli ten byl prvorozený. A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili otcové...
Genesis 48:17...a nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu...
Genesis 48:21...přednost Efraimovi před Manasesem. Potom řekl Josefovi: "Hle, umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede...
Genesis 49:22...je laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchyJosef je ratolest plodná, plodná ratolest nad pramenem,...
Genesis 50:1... vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu.  Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho....
Genesis 50:2...otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby jeho otce...
Genesis 50:4... Když uplynula doba jeho oplakávání, promluvil Josef k faraonovu dvoru: "Prokažte mi prosím laskavost a...
Genesis 50:7...svého otce podle přísahy, jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej...
Genesis 50:10...a bolestného truchlení. Po sedm dní tam Josef pořádal smuteční slavnost za svého otce. Když...
Genesis 50:14...jako své vlastní pohřebiště. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni, kdo...
Genesis 50:15... kdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli...
Genesis 50:16...všechno zlé, co jsme mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte...
Genesis 50:17...otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům jejich provinění,...
Genesis 50:19...před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha?...
Genesis 50:22...děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavěJosef tedy bydlel v Egyptě spolu s rodinou svého otce a...
Genesis 50:24...syna Machíra přijal na svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí...
Genesis 50:25...zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí...
Genesis 50:26...vám Bůh obrátí zřetel, vyneste kosti odsud!"  Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložili v...
Exodus 1:5... Celkem vyšlo z Jákobových beder sedmdesát osobJosef byl v Egyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho...
Exodus 1:6...beder sedmdesát osob. Josef byl v EgyptěJosef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to...
Exodus 1:8...ale v Egyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás...
Numeri 1:32...Zabulon čítalo 57 400 mužů. Synové Josefovi: Synové Efraimovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 26:28...jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužů. Synové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim. Synové...
Numeri 26:37...Efraimových. Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové Josefovi po svých rodech. Synové Benjamínovi po svých...
Deuteronomium 27:12...Jordán, se Šimeon, Levi, Juda, IsacharJosef a Benjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu....
Deuteronomium 33:13...každý den, vždyť odpočívá v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho zemi žehná Hospodin nejlepší rosou...
Jozue 16:4...ke Středozemnímu moři. Toto dědictví získali Josefovi synové Manases a Efraim. A toto je území, které...
Jozue 17:14...pracím, ale úplně se jich nezbavili. Synové Josefovi řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen...
Jozue 17:16...horách." "Hory nám nestačí," odpověděli Josefovi synové. "A navíc, všichni Kananejci z nížiny, jak...
Soudců 1:22...v Jeruzalémě spolu s Benjamínci dodnes. Také Josefovi potomci vytáhli, a to na Bet-el, a Hospodin byl s...
1. Letopisů 2:2... Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Zabulon, DanJosef, Benjamín, Neftalí, Gád, Ašer. Synové Judovi: Er,...
1. Letopisů 5:1... prvorozenství bylo dáno synům Izraelova syna Josefa; proto není v rodopisu zaznamenán jako prvorozený....
1. Letopisů 5:2...z něj vzešel vládce - ale prvorozenství patří Josefovi). Nuže, synové Izraelova prvorozeného, Rubena:...
1. Letopisů 7:29...Dor s jejich vesnicemi. Tam všude bydleli synové Josefa, syna Izraelova. Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi...
1. Letopisů 25:2...konali tuto službu: Z Asafových synů: ZakurJosef, Netaniáš a Asarela, synové Asafovi pod vedením Asafa...
1. Letopisů 25:9... mistři spolu s žáky. Výsledky losování: prvníJosef z Asafova rodu a jeho bratři a synové 12 druhý:...
Ezdráš 10:42... Šelemiáš, Šemariáš, Šalum, AmariášJosef. Ze synů Nebových: Jehiel, Matitiáš, Zabad, Zebina,...
Nehemiáš 12:14... v Melukiho rodu Jonatan, v Šekaniášově rodu Josef, v Charimově rodu Adna, v Meremotově rodu Chelkaj...
Žalmy 80:2...Asafův. Pastýři Izraele, naslouchej, jenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž trůníš na cherubech, zaskvěj se!...
Žalmy 81:6...to rozhodl Bůh Jákobův. Na svědectví to uložil Josefovi, když vystoupil proti Egyptu. Slyším hlas mně...
Žalmy 105:17...a odřízl je od chleba, poslal před nimi jistého Josefa, jehož prodali jako otroka. Nohy měl sevřené v...
Ezechiel 47:13...jako dědictví mezi dvanáct izraelských kmenůJosef dostane dva díly, ale jinak ji rozdělíte stejným...
Amos 5:15...se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad tím, coJosefa zůstane. Nuže, toto praví Panovník Hospodin, Bůh...
Amos 6:6...miskami, mažete se nejjemnějšími oleji a zkáza Josefa vás vůbec netrápí. Proto budete vyhnáni mezi prvními...
Matouš 1:16...Matana, Matan zplodil Jákoba a Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus....
Matouš 1:18...se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je...
Matouš 1:19...ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně...
Matouš 1:20... ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku,...
Matouš 1:24..." což se překládá: Bůh je s námi. Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův...
Matouš 2:13...do své země jinudy. A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Vstaň,...
Matouš 2:19...zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a...
Matouš 2:21... kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví." Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do...
Matouš 13:55...se jeho matka Marie a jeho bratři JakubJosef, Šimon a Juda? Nejsou snad všechny jeho sestry u nás?...
Matouš 27:57...podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem. Šel Piláta...
Matouš 27:59...o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo vydatJosef tělo vzal, zavinul do čistého plátna a pochoval do...
Marek 6:3...to snad ten tesař, syn Marie a bratr JakubaJosefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s...
Marek 15:43...večer dne příprav (to jest dne před sobotou). Josef z Arimatie, ctihodný člen Rady, který sám také...
Marek 15:45...se o tom od setníka přesvědčil, daroval tělo Josefovi. Ten nakoupil plátno, sňal tělo z kříže, ovinul je...
Lukáš 1:27...jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. Když k...
Lukáš 2:4...se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do...
Lukáš 2:16...Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli MariiJosefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho uviděli,...
Lukáš 3:23...mu asi třicet let. Byl to (jak se myslelo) syn Josefa, syna Elího, syna Matatova, syna Leviho, syna...
Lukáš 23:50... Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef, nesouhlasil s Radou a jejím činem. Byl z judského...
Jan 4:5...blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven...
Jan 19:38...jiné místo v Písmu říká: "Uvidí, koho probodli." Josef z Arimatie (který byl Ježíšův učedník, ale tajný,...
Skutky 1:23...s námi svědkem jeho vzkříšení." Navrhli dvaJosefa Barnabáše, zvaného také Justus, a Matěje. Potom se...
Skutky 7:9...dvanáct patriarchů. Patriarchové žárlili na Josefa a prodali ho do Egypta, ale Bůh byl s ním....
Skutky 7:13... poslal tam naše otce. Když přišli podruhéJosef se dal svým bratrům poznat, a tak se farao seznámil s...
Skutky 7:14... a tak se farao seznámil s Josefovou rodinouJosef pak k sobě pozval svého otce Jákoba i celé své...
Skutky 7:18...množil se, dokud nepovstal jiný král, který Josefovi nevěděl. Choval se k našemu národu lstivě a nutil...
Židům 11:22...synů a "poklonil se, opřen o svou hůl." Vírou se Josef, předtím než skonal, zmínil o odchodu Izraelitů z...
Zjevení 7:8...z pokolení Zabulon 12 000 označených, z pokolení Josef 12 000 označených, z pokolení Benjamín 12 000...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |